Többlakásos házak

Műanyaghab anyagú hőszigetelések: extrudált, expandált polisztirol

Expandált polisztirol

AUSTROTHERM külső valamint beltéri hőszigetelő anyagok expandált fehér polisztirolhab termékek. A polisztirolhab alapanyaga a kőolaj­ból előállított polimerizált sztirolgyöngy, amely hajtógázt és a hab tulajdonsága­it befolyásoló egyéb adalék anyagokat tartalmaz.

A gyártás menete elő habosítás, pi­hentetés, szükség szerint utóhabosítás, tömbhabosítás, a blokkok pihentetése, végül a termékek méretre vágása. Az elő habosítás során a gyöngyök eredeti térfogatuk 20-50-szeresére duzzadnak, és az így létrejött gyöngyök cellaszer­kezete zárt. Elő habosítással 15-35 kg/m3 testsűrűségű termékek állíthatók elő. Alacsony testsűrűségű (10-12 kg/m3) termékek gyártása esetén a habosítás folyamatát meg kell ismételni (utóha­bosítás). A tömbhabosítás során a zárt „sablonba” töltött polisztirolgyöngyöt 110-120 °C közötti hőmérsékletű gőzzel ismételten duzzasztják. A kép­lékennyé váló gyöngyökből a megnö­vekedett belső nyomás hatására alakul ki a homogén szerkezetű tömb. A „ki­zsaluzott” blokkokat átmeneti tárolás után izzószálas vágóberendezésekkel lapokra, ill. egyedi igények szerinti alakra és méretre vágják.

Méretek

Táblaméret: 500×1000 mm

Vastagság: 10,20,30,40,50,60,70, 80, 90, 100 mm (6.4. táblázat). A táb­lák lapolt vagy hornyolt szélkialakí­tással is gyárthatók.

Hővezetést tényező

Az expandált polisztirolhab legfonto­sabb jellemzője a hő vezetési tényező (6.2. táblázat). Az igen jó hőszigetelő képesség a zárt cellákban nyugvó leve­gőnek köszönthető, és ez az anyagjel­lemző az idő múlásával sem csökken. A nedvességtartalom is lényegesen be­folyásolja a hővezetési tényezőt, a helyesen beépített polisztirollapok ned­vességtartalma 0,1-1% között van.

 Expandált polisztirolhab

6.2. táblázat. Expandált polisztirolhab X hővezetési tényezője, W/(mK).

Nyomószilárdság

Az expandált polisztirolhab nyomószi­lárdsága az anyag testsűrűségétől függ, ennek növekedésével arányosan nő. Hosszan tartó terhelés esetén a 2%-os összenyomódáshoz tartozó szilárdság­értéket kell a tervezésnél figyelembe venni, mert a polisztirolhab egy bizo­nyos összenyomódás felett (105 kg/m3 esetén ez 2-3% közötti érték) már nem elasztikusan viselkedik, a cellák mara­dandó alakváltozást szenvednek.

Hőállóság, alaktartósság

Ha mechanikus igénybevétel nem lép fel, a polisztirolhab rövid ideig a 100°C-ot megközelítő hőhatásnak is ellen­áll. Mechanikus igénybevétel esetén az anyag 80-85°C-ig alaktartó. A hőszi­getelő anyag az igen alacsony hőmér­sékletet is jól elviseli, -180°C-ig hasz­nálható fel.

Zsugorodás

Az expandált polisztirolhab zsugorodás (6.3. táblázat) következtében létrejö­vő méretváltozása a blokkok gyártását követő néhány napon viszonylag gyors, majd egyre lassulva éri el a határérté­ket. A méretváltozás maradó (irrever­zíbilis). A már elkészült lemezek mé­retváltozása max. 0,15-0,20% között van, ami szakszerű beépítés esetén nem jelent problémát. A homlokzati hőszigetelő lemezeket (AT-H2) leg­alább 90 napig pihentetni kell, ezt követően a zsugorodás már elhanyagol­ható mértékű. Nagy hőmérséklet-vál­tozások esetén a nagyméretű hőszige­telő elemek hossza erősen változik, ami miatt az elemek rögzítésénél figyelem­be kell venni a fokozott nyíró igény­bevételt.

Az öregedés és az időjárás hatásaival szembeni ellenálló képesség

Az expandált polisztirolhab lemezek tu­lajdonságai az idő múlásával nem vál­toznak, a hab nem korhad, nem rothad. Tartós ultraibolya sugárzás (pl. nap­fény) hatására felszíne megsérül, rideg, porló lesz. A helyesen beépített anyag felülete mindig takart, így védelemről csak hosszú idejű tárolás esetén kell gondoskodni.

Vegyszerállóság

A polisztirolhabot a szokásos építőanya­gok – cement, mész, gipsz, anhidrit és az ezekből készült keverékek – nem károsítják. Ellenáll a sóoldatoknak, alkáliáknak, szappanoknak, erős ásványi savaknak (sósav 35%-ig, salétromsav 50%-ig, kénsav 95%-ig), gyenge sa­vaknak (pl. szénsav, tejsav), bitumennek, oldószermentes bitumenes hidegragasz­tóknak, szilikon olajoknak, adhezív ra­gasztóknak és alkoholoknak.

Éghetőség

Az AUSTROTHERM polisztirolhabok nehezen éghetők, nem csepegnek, s a lánghatás megszűnte után önállóan nem égnek tovább (önkioltók).

Expandált polisztirolhab zsugorodása %-ban.

6.3. táblázat. Expandált polisztirolhab zsugorodása %-ban.

Építésbiológiai tulajdonságok

A polisztirolhabnak környezet- vagy egészségkárosító hatása nincs. Az anyag nem táptalaja a mikroorganizmusok­nak, s a talajbaktériumok sem támad­ják meg. A szigetelőlemezeket az álla­tok megrághatják (bár táplálékul nem szolgál), ezért beépítéskor gondos­kodni kell a megfelelő védelemről.

Extrudált polisztirol

A AUSTROTHERM XPS extrudált polisztirolhab. A zárt cellaszerkezetű anyag vízfelvétele elhanyagolhatóan kicsi, s így kiváló hőszigetelő képes­sége tartós nedvességhatás esetén sem romlik. Az épületek élettartama so­rán az extrudált hab nagyon jó mecha­nikai tulajdonságai nem változnak. Az AUSTROTHERM XPS sima, vala­mint érdesített felülettel készül (6.10. ábra).

Méretek:

  • táblaméret: 600×1250 mm,
  • vastagság: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm

Felhasználási területek

Az AUSTROTHERM XPS tulajdonsá­gai – kiváló hőszigetelő képesség, elha­nyagolható mértékű vízfelvétel, a fagyás-olvadás ciklikus változásával szembeni ellenálló képesség, nagy nyomó- és hajlítószilárdság, jó mérettartás, az öregedéssel és korhadással szembeni ellenálló képesség, a könnyű megmunkálhatóság – széles körű építőipari fel­használást tesznek lehetővé.

Alkalmazhatók:

  • fordított rétegrendű lapos tetőknél;
  • zöldtető rétegeként;
  • lapos tetők felújításához;
  • padlószerkezetek alá;
  • kéthéjú falaknál;
  • épületlábazatokhoz;
  • pincefalon (kívül);
  • szarufákra, felül, padlástér­ beépítésnél.

AUSTROTHERM XPS

6.10. ábra. AUSTROTHERM XPS rózsaszín extrudált polisztirolhab lemez alkalma­zási területei 1a) AUSTROTHERM XPS-G hőszigetelő le­mez; 1b) AUSTROTHERM XPS-R hőszige­telő lemez; 1c) AUSTROTHERM AT-H2 hőszigetelő lemez; 2 teherhordó födém; 3 csapadékvíz elleni szigetelés; 4 elválasztó réteg (szükség szerint); 5 vízáteresztő el­választó réteg; 6 alátétzsámoly; 7 nagyele­mes, szerelt burkolat; 8 AUSTROTHERM AT-D drén lemez; 9 szűrőréteg; 10 talajke­verék és növényzet; 11 régi hőszigetelés; régi vízszigetelés előkészített felülettel; páranyomás-kiegyenlítő réteg; 14 leter­helő kavicsréteg; 15 aljzatbeton; 16 talajpára, ül. talajnedvesség elleni szigetelés; 17 technológiai szigetelés; 18 padlóburkolat; 19 kül­ső fal; 20 homlokzati kéregfal; 21 homlok­zati bevonatrendszer; 22 szivárgó réteg; 23 pincefal; 24 héjazat; 25 tetőléc; 26 ellen­léc; 27 alátétfólia; 28 párazáró réteg; 29 alj­zat; 30 szarufa.

Expandált polisztirollemezek alkalmazási területei.

6.4. táblázat. Expandált polisztirollemezek alkalmazási területei.