Többlakásos házak

Barkács szoba, kondicionáló helyiség és szauna a lakásban [ÁBRÁK]

A lakástulajdonosok egyedi igényei a mai időkben egyre különlegesebbek és elgondolkodtatóbbak. Közöttük megta­lálható a barkács szoba, a fotóműterem, a kondicionáló szoba, a szauna, az uszo­da, a télikert, a házi díszállatok tartásá­ra szolgáló és a légkondicionáló helyi­ségek, sőt még sorolhatnánk tovább.

Barkács szoba

A legsokrétűbben a barkács helyiségek használhatók; alkalmasak vasaló-, szá­rító-, kazán- és dolgozóhelyiségként is. A barkácsolás olyannyira szerteágazó, hogy sokan még fémöntéssel vagy műanyag fröccsöntéssel is foglalkoznak hobbiszerűen.

Magát a tevékenységet minden eset­ben kellő óvatossággal kell űzni, ugyan­is a szomorú statisztika azt mutatja, hogy az egyik legveszélyesebb üzem a háztartás, és ezen belül is a barkácso­lás. Ennek oka a technológiának nem megfelelően kialakított tér és elektromos szerelés, valamint a hozzá nem értés.

Fotószoba

A már több évtizede kedvelt egyik ama­tőr foglalkozás, a fotózás, helyigény szempontjából a legegyszerűbb, hiszen a lakás bármely, ablak nélküli (de szel­lőztetett) helyisége megfelel. Alapkövetelmény az egy- vagy kétmedencés mosogató és a fűthetőség. Kialakítha­tó fülkeszerűen is, de legalább 2,00 m2 nagyságban.

Kondicionáló helyiség

A testkultúra iránti igényt a legújabb idők hozták meg. A kondicionáló helyi­ség nagysága, belmagassága és burkolata a benne végzendő sporttevékeny­ségtől függően a következő:

  • bordásfal esetén 1,50×2,00m-es helyiségigény + rács, főfalhoz va­ló kikötéssel;
  • aerobichoz min. 2,50×2,50 m-es alapterület, szivacsos (2,00-4,00 m2-es) padozattal;
  • kerékpár esetén 2,00m2 alapterület és függesztési lehetőség, 3,00×3,00 m-es vetületi helyigény;
  • asztaliteniszhez 3,00×4,50 m hely­igény, legalább 2,40m belmagas­sággal
  • szoláriumhoz 2,00-4,00 m2 hely­igény.

Együttes használat esetén a közle­kedőtér lehet közös. A helyiségekhez ter­mészetes szellőzés, valamint fűtés szük­séges.

Szauna

A szauna használata az északi államok­ban a legelterjedtebb. Legősibb a finn szauna, de már hazánkban is van 60 éves múltja, igaz, csak nagyon kis számban található meg. A szaunát a lakás kondicionálójához vagy fürdőszobájához célszerű kapcsol­ni. Helyigénye a használati létszámtól függően 2,00-6,00 m2, belmagassága 1,90-2,10 m.

A szauna az egészség- és testkultú­ra vonatkozásában is különleges lehe­tőségeket nyújt. Az egész család életét megváltoztathatja, közelítheti őket a na­turista életmódhoz. (Szaunázni ugyanis a megfelelő egészségi követelmények betartásával, megfelelő időtartamban és sűrűségben, de minden esetben ruházat nélkül kell, ill. lehet.)

Szaunák elhelyezhetősége a pincétől a padlásig

4.148. ábra Szaunák elhelyezhetősége a pincétől a padlásig.

Blokképítésű szauna fülke hőszigetelt falszerkezettel.

4.149. ábra Blokképítésű szauna fülke hőszigetelt falszerkezettel.

Változatos alaprajzú, a szokásostól eltérő tömeghatású szauna 1990-ből.

4.150. ábra Változatos alaprajzú, a szokásostól eltérő tömeghatású szauna.

is- és nagyelemes panelekből szerelt szauna fülke.

4.151 ábra Kis- és nagyelemes panelekből szerelt szauna fülke.

Szauna a télikert légteréhez kapcsolódó alagsorban

4.152. ábra Szauna a télikert légteréhez kapcsolódó alagsorban, külön fürdőhellyel a) metszet; b) alaprajz.

Lépcsős padszintű sávfűtéses szauna

4.153. ábra Lépcsős padszintű sávfűtéses szauna fülke hevederre szegezett faanyagú padlóráccsal.

A szaunázás lényegét a magas hő­mérsékletű és nagy páratartalmú légtér­ben való tartózkodás jelenti. A bent lét időtartamát és a hőmérsékleti zónák használhatóságát a különböző hőmérsék­leti és páratartalmi viszonyok határoz­zák meg. A szauna fekvőhelyei eltérő magasságuk miatt eltérő hőmérsékleti és légcsere zónákba esnek. Ennek követ­keztében a felső fekvőhely jelenti a szer­vezet számára nagyobb, az alsó pedig az alacsonyabb terhelést, ill. igénybe­vételt.

A kiszellőztetéshez szükséges légmennyiség pótlása a kályha mögötti falnyíláson.

4.154. ábra A kiszellőztetéshez szükséges légmennyiség pótlása a kályha mögötti falnyíláson.

A szauna sohasem „épített helyi­ség”, hanem egy helyiségben külön el­helyezett, faanyagú, speciális térelem ­szekrény! Csak készen kapható, előre gyártott (vagy egyedileg, önállóan elkészített) szauna szekrény helyezhető el, pl. a für­dőszobában. Egy jó szauna fűtőkészüléke az áram­lási körben helyezkedik el. A jól szige­telt fülke megfelelő szellőztetőnyílással van ellátva. A fűtéshez elektromos szauna kályha vagy hagyományos fűté­sű kályha szükséges. A levegő a kály­ha felső kosarában elhelyezett és átfor­rósodott porózus kövek locsolásával párásítható.

A szauna teljes belső burkolata és pihenőpadjai görcsmentes fenyőből ké­szüljenek. Gyantajáratos fenyő a gyan­ta kiolvadásával, a görcs pedig égési sérülésekkel bosszulhatja meg magát. A csupasz test érintkezési területén a szeghelyeket is süllyeszteni kell. Ajtaja kifelé nyitható legyen, és azon – biztonsági okok miatt – semmiféle zár­szerkezet nem lehet. A szauna tartozéka a mártózó kád vagy a többpontos zuhanyozó fülke, a szaunázás utáni hideg vizes mártózáshoz vagy zuhanyozáshoz.

Előre gyártott (3 személyes) szauna fülkék

4.156. ábra Előre gyártott (3 személyes) szauna fülkék a) panelelemes, 1 fekvő és 1 ülőpaddal; b)panelelemes, 2 fekvő és 1 ülőpaddal; c) blokkfalas, 2 fekvő és 1 ülőpaddal.

Úszómedencék

Úszómedencék a mai lakásoknál inkább a nyugat-európai országokban, nálunk csak elvétve, fordulnak elő. Az épület pince- vagy alagsori szintjén – a lakás­tól függetlenül – azért hazánkban is egyre gyakrabban készülnek.

Télikertek

A télikert nappali helyiséghez kap­csoltan a lakás oázisát jelenti. A nap­palihoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolható. Közvetlen kapcsolat ese­tén azonos teret alkot a kapcsolt helyi­séggel, közvetve ajtóval nyílnak össze, és a kapcsolási felület túlnyomórészt üvegezetten készül (javasolt irodalom: Kószó József Télikert c. könyve). Itt kell megjegyezni, hogy a télikert miatt a mögötte lévő lakószoba nem válhat másodlagosan megvilágította és szel­lőztetetté!

A télikert nem más, mint egy nö­vényház vagy üvegház, amely kapcso­lódik a lakóépülethez, vagy szervesen beleépítették abba. A kapcsolt megol­dás toldalék jellegű, az egybeépítés a tervszerű együttlétet, ill. annak han­gulatát kelti a külső szemlélőben is. A télikert üvegezett fal-, ill. tetőfelü­lete egy- vagy kétrétegű, a minden­kori igények szerint. Közvetlen lakáskapcsolat esetén természetesen a két­ rétegű, hőszigetelt változatot kell ké­szíteni. Az egyrétegű változat csak időszakosan használható; hideg, téli napokban a növényzetet át kell telepí­teni, vagy erős – hő pocsékoló – fűtés­sel kell védekezni a kifagyás ellen. A télikertek épületre vagy a lakásra gyakorolt hőhatásai télen kedvezőek, nyáron viszont kedvezőtlenek. A téli­kert tudatosan hasznosítható a téli elő­nyök kihasználásában, nyáron pedig a szakszerű hő védelemben.

A télikertet tehát az épület napos homlokzata elé úgy kell telepíteni, hogy a téli, alacsony napállásnál árnyékmentes legyen. A nyá­ri hővédelem a télikert üvegfelülete elé és fölé épített rácsozaton futtatott lombhullató növényzettel vagy épített árnyékolókkal oldható meg. A szellőztethetőséget és a feltárulkozást nyitha­tó ablakokkal és ajtókkal mindenkép­pen meg kell oldani, az árnyékolóktól függetlenül. Télikertek gyakran épül­nek minden lakáskapcsolat nélkül, épü­lethez vagy lakásbejárathoz szélfo­góként, de minden esetben betöltik védelmi alapfunkciójukat, ami ez eset­ben a lakás gyors lehűlése elleni vé­delmet jelenti. Nyáron ezek is teljesen nyitottak, föltárulkozóak.

Közös télikert két szinthez és két lakáshoz, közvetlen udvarkapcsolattal.

4.157. ábra Közös télikert két szinthez és két lakáshoz, közvetlen udvarkapcsolattal.

Emeletes ház két lakásá­nak közös télikertje belső lépcsős kapcsolattal.

4.158. ábra Emeletes ház két lakásá­nak közös télikertje belső lépcsős kapcsolattal.

 Többszintes lakóház egymás feletti télikertjei közös homlokzati üveg­fallal.

4.159. ábra Többszintes lakóház egymás feletti télikertjei közös homlokzati üveg­fallal.

Osztott szintű többlakásos ház terasz-télikert kapcsolattal

4.160. ábra Osztott szintű többlakásos ház terasz-télikert kapcsolattal a) homlokzati kép; b) alaprajz.