Árnyékolás

Anyagismeret (sötétítők kiválasztásához, szerszámok szereléshez)

A megfelelő anyagok kiválasztása

A sötétítőfüggönyök feladata a szobák besötétítése és a hő-veszteség megakadályozása, ezért ezekhez nehéz, sűrű szö­vésű anyagok valók, így minde­nekelőtt:

Bársony vagy velúr: Ez a jellegzetesen bársonyos felületű anyag egyszínű vagy mintás kivitelben kapható. Anyaguk általában pamut vagy selyem. Varráskor ügyel­jünk a szálirányra!

Zsenília: Ez az anyag is bársonyos fe­lületű. Szövéséhez bársonyo­san szőrös fonalat használ­nak. Gondozása különösen könnyű, ha szintetikus szálból készül.

Pamutszatén: Selymesen csillogó felületű anyag. Klasszikus és modern mintázattal éppúgy kapható, mint pasztell vagy harsány, egyszínű változatokban. Var­rás előtt terceljük össze, mert a síkos anyag varrás közben elcsúszhat.

A függönyök eresszék a fényt a helyiségbe, egyúttal azonban védjenek is az illetéktelen sze­mektől. Erre a célra alkalmas anyagok:

Tüll: A klasszikus függönyanyag. A túlnyomórészt szintetikus szálból készülő anyagnak többé vagy kevésbé finom hálós struktúrája van. Ne centrifugáljuk, mosás után még nedvesen akasszuk fel.

Voál: Tömör szövésű, mégis légi­esen könnyű és fényáteresz­tő anyag. Különösen szépek pasztell árnyalatú változatai, de mintás kivitelben is kap­ható. Anyaga többnyire pa­mut, de műszálas változatai is vannak, ezek gondozása egyszerűbb.

Csipke: Ez az anyag különösen de­koratív. Ha tüllel alábéleljük, a többnyire azonos színár­nyalatú, finom virág- vagy geometrikus minták szépen kiemelkednek. A műszálból készített csipke kifejezetten könnyen kezelhető.

Említést kell tennünk még két anyagról, amelyek bármilyen dekorációs feladatra alkalma­sak.

Selyem: Az álmok (és az álomfüggö­nyök) anyaga. A legváltozato­sabb minőségekben kapható, lehet egészen könnyű vagy nehéz, sima vagy noppos fe­lületű, egyszínű vagy mintás. Megkapó csillogása a lakó­szobáknak nemes bájt köl­csönöz. A selyem fény hatá­sára kifakulhat és törékennyé válhat, ezért a selyemfüggö­nyöket és sötétítőket mindig alá kell bélelni.

Bútorkreton: Feldolgozása nem egyszerű, a belőle készített függönyök azonban rendkívül mutatósak. Ennek a kissé merev, sikam­lós anyagnak viaszolt, ezért kissé fényes felülete van.

Élénk egyszínű változatokban vagy tetszetős mintázattal egyaránt kaphatók. A bútor-kretont házilag nem célszerű mosni, mert felszíni kikészíté­se károsodhat és az anyag elveszíti fényét.

A szereléshez szükséges csavarok és szegek

A szereléshez szükséges csavarok és szegek

Csavarok: A csavarkötések tartósabbak, ugyanakkor könnyebben old­hatók, mint a szegezések.

A hatlapfejű csavart a fej méretének megfelelő csa­varkulccsal kell meghúzni. Elsősorban ott használjuk, ahol nagy szilárdságra van szükség.

A kereszthornyos csavart ki­fejezetten a gépi csavarhúzók­hoz fejlesztették ki. Ezekkel könnyen be-, ill. kihajtható a csavar. A csavar kereszt alakú hornya megakadályozza a csa­varhúzó fejeinek kicsúszását a csavarfej hornyából.

A félgömbfejű facsavar első­sorban fémveretek (például csuklópántok) rögzítésére való, ha azok nincsenek besüllyeszt­ve a fakeretbe.

A süllyesztett fejű csavar fe­jét annyira besüllyesztjük az anyagba, hogy az anyag és a csavarfej felülete egy síkba essen.

A díszfejű csavarra elsősor­ban akkor van szükség, ha a nem elrejthető csavarkötést legalább mutatóssá akarjuk tenni.

Szegek: A szegezett kötések előnye, hogy általában gyorsabban el­készíthetők, mint a csavarköté­sek. A szegek és szegjellegű kötőelemek alakját felhaszná­lásuk célja határozza meg:

A süllyesztett fejű acélsze­gek általánosan alkalmazha­tók, ha fát szegezhető falazatra (nem betonfalra) kell erősíteni.

A zömített fejű bognársze­get akkor használjuk, ha a kö­tést láthatatlanná akarjuk tenni.

A tűzőkapcsot a gyors „szegezett kötésekhez” fejlesztették ki. Főleg azonban csak könnyű anyagok rögzítésére alkalma­sak. A munkához tűzőgép szük­séges.

Az edzett acélszeg szegez­hető anyagok tégla- vagy könnyűbetonhoz alkalmas. A nyers falhoz használják (pl. ablakke­retek beerősítése).

A süllyesztett fejű szegcsa­varok nehezebb anyagok (pl. falburkoló forgácslapok) „bom­babiztos” rögzítését is lehetővé teszik. Az anyag sérülése nél­kül nem húzhatók ki.

Dübelek: A dübelek (tiplik) nélkülözhetet­lenek, ha csavarokkal falban, fában vagy gipszkartonban tartós és erős kötést akarunk létrehozni. A rendelkezésre álló sokféle speciális dübel közül itt csak példaképpen említünk meg néhányat:

Az univerzális dübel terpesz­hatása révén csaknem az összes építőanyagban biztosan tart.

Az üreges rögzítő dübel olyan vékony lapokhoz való, amelyek mögött üreg van.

A billenő horog különböző vál­tozatai álmennyezeten vagy üreges falakon való rögzítéshez alkalmazhatók.

Ablakdekorációk

A függönyöknek nem csak dí­szítő szerepük van, gyakori fel­adatuk a belátás elleni védelem, vagy egy lehangoló külső kép eltakarása is. Készíthetők simán lecsüngő ráncokkal vagy muta­tós fodrokkal, oldalt lágy ívek­be redőzhetők vagy elköthetők, megszűrik a nappali fényt és a helyiségnek kellemes, tompí­tott világítást adnak. A függöny anyaga, mintázata, struktúrá­ja és felerősítésének módja a helyiség kialakításától függ.

A függönyöket az alkalmazott anyagok gyártási módja szerint is csoportosíthatjuk: vannak szövött függönyök, tüllfüggönyök, tüllszerű rácsos alap­anyagból rascheltechnikával készített és horgolt függönyök, valamint a csomózó eljárással előállított, és hímzett csipkék, amelyek valószínűleg a kézimunka legősibb formái és vélhetőleg a halászhálóból alakul­tak ki.

Ablakdekorációk

A pamutfonalak helyét mára csaknem kizárólagosan a műszálak foglalták el. A kor­szerű műszálas függönyöket 150-300 cm-es szabványos magasságokban gyártják, azaz szélességüket csupán az az anyagmennyiség határozza meg, amennyi egy kezelhető mennyiséget jelent. A minták, struktúrák és fonalak választéka óriási, a színek a fehértől a natúr árnyalatokon át a félig átlátszó függönyöknél előfor­duló pasztell árnyalatokig vál­toznak.

A műszálas függönyök kezelé­se egyszerű, mosás után egy­szerűen nedvesen felakaszt­hatok, nem ugranak össze és színtartók. A többféle szabvá­nyos hosszúságban és tetsző­leges szélességben gyártott, dekoratív, nagyméretű figurális mintázattal és rádolgozott alsó szegéllyel rendelkező, nagyjá­ból az ablak közepéig érő fél­hosszú függönyök szintén nagy választékban találhatók a szaküzletekben.

Az anyag hosszának és teltségének meghatározásához a függönysín vagy -rúd mére­tének kétszeresét, nem ritkán akár háromszorosát vegyük számításba. A függönyt oldalt be kell szegni, ehhez az anya­got a mintától függően kb. 2 cm szélesen hajtsuk vissza, a haj­tás élét simítsuk le, varrógéppel végzett varrásnál a függönyt feszesen vezessük a tű alatt. Nagyon fontos, hogy a függöny és varrócérna anyaga azonos legyen (pl. pamut, műszál stb.).

A szegélyszalag felvarrásakor ne feledkezzünk meg a függesztő berendezésnek megfe­lelő hurkokról. A függönyt és a szalagot feszesen vezessük a tű alatt. A varratokat óvatosan vasaljuk le. Ha a szegélyszala­got kézzel kell felvarrnunk, tű­zőöltést célszerű alkalmazni.

A szokásos, leggyakrabban alkalmazott ablakdekoráció egyszerű, sima függönyökből és az azokhoz illő sötétítőfüg­gönyökből áll. Magas ablakok számára klasszikus dekoráció­nak számít egy tört fehér színű, dúsan redőzött függöny, ami egyszerű fa függönyrúdra fel­fűzött karikákon függ. Legyen elég hosszú, hogy még a padló fölött is elegánsan redőzött le­hessen (az alsó beszegésbe célszerű ólomgyöngy nehezé­ket rakni). Egy másik függöny­csík, amit a rúd fölött dús re­dőkbe szedünk, még tovább fokozza a padlóig érő függö­nyök kellemes látványát. Egy dúsan redőzött függönnyel az ablak arányai teljesen megváltoztathatók és az esetleg előny­telen kilátás is jótékonyan korlátozható.

Szerszámok

SzerszámokSzerszámokSzerszámok