Árnyékolás

Árnyékoló dekorációja az ablak alakja alapján

A csodaszép fakeretbe foglalt, tökéletesen arányos téglalap alakú, klasszikus ablak napja­inkban egyre ritkábban fordul elő. Lakásaink és házaink leg­több ablaka messzire került ettől az ideáltól: lehetnek kicsik, ami előnyös a hőveszteségek, de hátrányos a beeső fény mennyisége szempontjából; lehet­nek nagyok, hogy biztosítsák a kellő fényt, ugyanakkor viszont beeresztik a hideget; de a két véglet keveredéséből lehetnek célszerűtlen alakú, egyszerre hideg és sötét ablakok is.

Mindenekelőtt azt kell szem­ügyre vennünk, hogy milyen is a mi ablakunk. Lépjünk hátra néhány lépést és először csak magát az ablakot nézzük. Ezután próbáljuk meg ugyan­azt a helyiség egyéb részeivel, a szobabelső színhatásaival, mintáival és struktúráival együtt szemlélni.

A térarányokat is meghatározza

A dekoráció nemcsak az ablak esztétikáját befolyásolja, hanem a térarányokat is megváltoztat­ja. A padlóig érő, felül takaróle­mezzel vagy keresztfüggönnyel ellátott függönyök a helyiséget magasabbnak mutatják; a lá­gyan redőzött, oldalt elkötött sötétítőfüggönyök elrejtik az ablakmélyedés éles szögleteit; a keskeny lamellákból készült reluxa tiszta vonalai nyugodt, modern hatásúak. Az élénk színek és a feltűnő minták az ablakot állítják a középpontba; a pasztell árnyalatú és apró mintás kelmékbe öltöztetett ablak beleolvad környezetébe.

Szoba sötétítőkkel

A koncepció kialakításakor az ablakon át élvezhető kilátást is vegyük figyelembe. Ha az ablak pompás környezetre néz, a dekoráció engedje azt láttat­ni, ugyanakkor bátran fordul­junk a függönyökhöz, rolókhoz vagy szalagfüggönyökhöz, ha nem akarunk az ablak túlolda­lán lévő bánatos tűzfaltól vagy sivár belső udvar látványától szenvedni. A legtöbb ablakhoz illik például a visszafogott vagy feltűnő mintázatú sötétítőfüg­göny, függöny vagy a sokféle roló valamelyike.

Végezetül olyan ablakok is vannak, amelyek mindenféle dekoráció nélkül néznek ki a legjobban. Ha a belátás és a fény ellen nem kell védekez­nünk, engedjük, hogy a szép ablakok önmagukban tudja­nak érvényesülni.

1. Egyenes keretű erkélyablak

Egy erkély ablakfrontja ugyan rendszerint több ablakszemből áll, azokat azonban úgy célsze­rű dekorálni, mintha egyetlen, összetett ablaktábláról lenne szó. Ha úgy döntünk, hogy sö­tétítőfüggönyöket is alkalma­zunk, mindenekelőtt azok opti­mális számát vegyük fontolóra. Minden ablakszektorra külön függönygarnitúra bizonyára túl sok lenne, ha viszont az erkély egyes oldalaira csak egy-egy sötétítőfüggönyt tennénk, azok félrehúzva vastag szövethurkák lennének.

Egyenes keretű erkélyablak

A függönysín fajtájának meg­választásában elsősorban az erkély alakja játszik szerepet: a legtöbb alumíniumsínt óvato­san meg lehet hajlítani, mások viszont egyedi darabokból áll­nak, amelyekből a sarkok és ívek tetszőleges kombinációját követő pályát ki lehet rakni.

A sötétítőfüggöny anyagának megválasztásakor gondoljunk arra, hogy annak nagy felülete­ket kell betakarnia. Ha az erkély nagyon nagy, az oldalt redők­be fogott anyag kissé formális látványa jobban mutat, mintha szabadon lelógna. Ehhez füg­gönyöket vagy akár rolókat társíthatunk, mert az oldalsó drapériák (vagy csak sálfüggö­nyök) az elrendezésnek szép keretet adnak.

2. Ívelt erkélyablak

Ívelt erkélyablak

Az ívelt vonalú ablakoknál, azok méretétől függetlenül, hasonló problémákkal találkozunk, mint az egyenes erkélyablakoknál. A legjobb megoldás, ha min­den oldalra egy-egy sötétítőfüggönyt teszünk fel. Olyan függönysínt kell alkalmaznunk, amelyet a megfelelő alakra le­het görbíteni. Egy másik lehet­séges megoldás a műanyag­gal bevont fém függönyrudakra erősített vitrázsfüggöny, ezeket a rudakat is meg lehet hajlítani a szükséges alakra.

4. Ablakfalak

Ezek a nagyvonalú, gyakran a fal egész szélességét kitöl­tő üvegfelületek ugyan nagyszerű kilátást nyújtanak, de nem egészen problémamentesek.

Ha például nincs kettősüvege­zésük, télen számottevő hőveszteséget okozhatnak. Ilyen eset­ben a nehéz anyagból (bélelt kivitelben) készített, földig érő sötétítőfüggöny a hőveszteségeket jelentősen mérsékelheti. Nyáron a vékony függönyök akadályozzák meg, hogy a hő megszoruljon. A legtöbb ablak­forma vagy panorámaablak leg­jobb dekorációja az egyszerű, a szoba egész magasságára kiterjedő sötétítőfüggöny, amit érdekes formákba lehet szedni és nem vonja el a figyelmet a kilátástól.

Ablakfalak

A megfelelő arányok megtartásához az ilyen nagy és nehéz sötétítőfüggönyökhöz többnyire a felerősítő garnitúrá­kat is súlyosabbra és masszí­vabbra kell kialakítani. Ha oldalt tolóajtók vannak, a sötétítőfüg­gönyöket úgy kell elhelyezni, hogy azok az ajtót ne függönyözzék be. Az ablakfalat kezel­hetjük úgy, mint egyetlen, nagy panorámaablakot, de sötétítő­függönyökkel részekre is tagol­hatjuk, ilyenkor azok a függőle­ges keretosztások előtt, vala­mint az ablak két oldalán csüngenek le.

A függönyöket olyan maga­san helyezzük el az ablak fölött, hogy azok ne érjenek hozzá az ajtó működtető szerkezetéhez és a kilátást se zavarják. Ha az üvegfal méretei lehetővé teszik, különféle rolókkal vagy reluxákkal is jó hatást lehet el­érni. Megfelelő megoldást nyúj­tanak a szalagfüggönyök is. Ezeket manapság a szaküzle­tekben sokféle színárnyalatban és mintázattal kínálják.

5. Franciaablakok

Ezek az üvegezett ajtók terasz­ra, erkélyre vagy közvetlenül a kertbe nyílnak. Szerkezetük és nyitószerkezetük különféle le­het, vannak kettős ajtók és szi­getelő üvegezésűek, amelyek lehetnek osztólécesek, vagy egyetlen üvegtáblából állhatnak.

Franciaablakok

Dekorálásukra általában földig érő sötétítőfüggönyt al­kalmazunk, de ügyeljünk arra, hogy a franciaablakok nyitását a függöny ne akadályozza. Az is egy lehetséges megoldás, hogy minden ajtóra vitrázsfüggönyt teszünk, ezekkel az ajtók akadálytalanul nyithatók és zárhatók.

6. A fa- vagy bambuszpálcás rolók

A fa- vagy bambuszpálcás rolók

A melyeket használaton kívül szorosan fel lehet gön­gyölni, meleg hatást keltenek és lágy fényt adnak. Nagyon jól mutatnak a mázolt vagy pá­colt, sima vagy lamellás belső ablaktáblák (spaletták). Gondol­junk azonban arra, hogy ezeket hajtogatva kell kinyitni és ehhez megfelelő helyet kell biztosítani. Az ilyen tömör ablaktáblák biz­tonsági szempontból is hasz­nosak és hőszigetelő hatásuk sem megvetendő.

7. Tetőfelépítményes ablakok

Gyakori eset, hogy a ferde te­tősíkba függőlegesen beépített ablakok kicsik. Ezeknél rend­szerint az a legjobb megoldás, ha a függönyök és rolók tartóit felül a keretre erősítjük.

Tetőfelépítményes ablakok

Ha a fény bejutását nem kíván­juk akadályozni, alkalmazzunk kifordítható függönyt: ez nem egyéb, mint egy, a törülközőtar­tókhoz hasonlóan elfordítható függönyrúd, amelyet oldalt az ablaktokra vagy, ha van rá hely, a falra erősítünk. Nappalra a függönyt a spalettákhoz hason­lóan félre lehet hajtani.

Roló tetőtérben

A sötétítőfüggönyökhöz vagy textilrolókhoz egyszerű, egyszí­nű kelmét válasszunk. Ha az anyag mintás, vigyázzunk arra, hogy a minta méretei arányo­sak legyenek az ablak mérete­ivel. A túl nagy minta diszhar­monikus, a minták legyenek ki­csik, decensek és tiszta körvo­nalúak. Ideális a világos, friss háttérben elhelyezett geometri­kus mintázat. Kettős ablakoknál egy másik, kifejezetten praktikus megol­dás az ablaküvegek között elhelyezett reluxa.

8. Felülvilágítók

Felülvilágítók

Ezek olyan ablakok, amelyek a falon vagy az ajtó fölött, ma­gasan helyezkednek el. Deko­rálásuk nehéz feladat. Legjobb, ha semmit sem csinálunk, ki­véve, ha a helyiséget hálószo­bának használjuk és a fényt ki akarjuk rekeszteni. Egy lehet­séges megoldás olyan árnyé­kolók használata, amelyeket távműködtetéssel (rúddal, kö­téllel vagy elektromos motorral) lehet mozgatni.

9. Tetősíkablakok

A tetősíkablakok elnevezése arra utal, hogy azok a tető fe­lületében helyezkednek el. A tetőtérben a belátás ellen nem kell különösebben véde­kezni, viszont az ablakokon át beérkező fény tompítására ér­demes gondolni. Ezt egyszerű vászonrolóval vagy az ablak szárnyán sínben vezetett ár­nyékolókkal (dekoratív harmo­nikaroló, vastagabb anyagú fényzáró roló, hagyományos reluxa) oldhatjuk meg. A tető­téri ablakok gyártói általában előkészítik a rolók helyét az ablakok szárnyán, így azok gyorsan és egyszerűen házi­lag is felszerelhetők a doboz­ban található útmutató segít­ségével.

10. Ívelt és kerek ablakok

Az ilyen ablakok sokszor na­gyon mutatós építészeti forma­elemek, ezért gondosan és szeretettel foglalkozzunk velük. Régi házakban gyakran a lép­csőfordulókban találhatók és feladatuk a lépcső megvilágí­tása. Néha egészen a padlóig leérnek.

Ívelt és kerek ablakok

A legszerencsésebb megol­dás, ha az ívelt ablakokat egyáltalán nem dekoráljuk. Ha azonban a belátás megaka­dályozása vagy a jobb hőszi­getelés érdekében az ablakot mégis fel kell öltöztetni, igye­kezzünk a hatásos ívet megfe­lelően érvényre juttatni. Amikor ilyen ablak dekorálásának meg­felelő stílusát keressük, mindig ügyeljünk a megfelelő arányok­ra. Ha az ablak magas, a taka­rólemez vagy a keresztdrapéria kétoldalt kellőképpen nyúljon túl az ablakon, hogy a magas­ságot ellensúlyozza.

Lépcsőfordulóban lévő, lapos ívű ablakhoz alkalmazható meg­oldás az átlátszó függöny, amit takarólemezzel vagy mintás­anyagból készített drapériával eltakart függönyrúdra erősítünk. Sokszor az is elég, ha csak az ablak alsó felére teszünk vitrázsfüggönyt.

Kerek és nyolcszögletes ablakok

Ezek olyan építészeti ínyenc­ségek, amelyeket nem szabad díszítenünk. Ha szükséges, a belátás ellen tegyünk az átlát­szó üveg helyére színes vagy matt üveget.

Félkör alakú ablakok

Nem túl gyakoriak, rendszerint a falon magasan helyezkednek el. Néha ablak fölött, felülvilágí­tóként is előfordulnak, felada­tuk itt a sötét előszoba megvilá­gítása. Legjobb, ha semmiféle dekorációt nem alkalmazunk, hanem színes vagy strukturált üveget teszünk be.