Árnyékolás

Beltéri reluxák, rolók és függönyök

A kívül felszerelt zsalugáterek­hez hasonlóan a beltéri hasz­nálatra való reluxák is univer­zálisan alkalmazható, ideális napvédő eszközök. Különösen sokféle változatuk van és a szoba belső berendezéséhez egyedileg hozzáilleszthetők. A felső sín méretei oly kicsik, hogy azt bármilyen falra vagy mennyezetre, minden ablak­ vagy ajtóáthidaló alá könnyen fel lehet szerelni.

Elsősorban azonban a fokozatmentes fényszabályozás az, ami a reluxákat oly sokoldalúvá és ked­veltté teszi. A napfényt teljesen egyéni igényeinknek és az ép­pen adott napállásnak megfe­lelően lehet a helyiségben el­osztani és így optimálisan ki lehet használni.

Beltéri reluxa

A napsugarak az ívelt lamellá­kon visszaverődnek és a helyi­ségbe vakításmentes, szórt fény jut be, anélkül, hogy a vi­lágosság ettől számottevően csökkenne. Ettől az egész he­lyiség közel egyenletes megvi­lágítást kap. A reluxának tehát a nap- és hővédelem területén számos előnye van, ezen túlmenően azonban az egyéni lakberendezési elképzelések­hez is kitűnően felhasználható.

A különféle szerkezetek karnis­ból, zárólécből, lamellákból és a szükséges tartozékokból áll­nak. Anyaguk az alkalmazási területtől függően műanyag, acéllemez vagy alumínium le­het. Beltéri használatra túlnyo­mórészt a 15-50 mm széles­ségű lamellákat alkalmazzák. Ez a körülmény a reluxákat különösen elegáns fény- és napvédő, egyben a belátást is meggátló eszközzé teszi.

Vegyük tekintetbe még a bő­séges színválasztékot, a külön­féle színek kombinálásának lehetőségét, továbbá a tükör­fényes, perforált vagy textilbe­vonatú lamellák kínálatát, akkor beláthatjuk, hogy a reluxák a belsőépítészeti kialakításnak sok esetben valóban fontos eszközei. A reluxákat az ablak­mélyedésben vagy az előtt, az ablakszárnyon vagy azon belül, esetleg az áthidalóba készített fészekben lehet elhelyezni. Fel­szerelésük aránylag egyszerű és azt házilagosan is könnyen elvégezhetjük.

Reluxa kiválasztása

A reluxák meg­választásával az adott környe­zet építészeti kialakításához is illeszkedni lehet: vannak normál belső ablakhoz, kettős üvege­zésű ablakhoz vagy tetősík ab­lakhoz való szerkezetek, de speciális kivitelekkel trapéz vagy háromszög alakú, eset­leg köríves nyílások árnyékolá­sa is megoldható.

1. Húzózsinór/billentőzsinór

Húzózsinór/billentőzsinór

Ez a gyors és egyszerű kezelő­rendszer olcsó, kíméletes hasz­nálat esetén rendkívül hosszú élettartamú, elsősorban beltéri reluxákon alkalmazzák. Az egy­ik zsinórt a lamellasor felhúzá­sára, a másikat a lamellák (akár 180°-os) elfordítására használjuk.

2. Végtelenített húzózsinór

Végtelenített húzózsinór

Ennél a kényelmes kezelési módnál a lamellák felhúzására és billentésére (még nagyobb reluxáknál is) csak egyetlen zsinórt kell használni.

3. Forgatókaros működtetés

Forgatókaros működtetés

A könyökös forgatókar könnyű forgatásával a reluxát felemelhetjük vagy leereszthetjük és a lamellákat is tetszőlegesen elfordított helyzetbe állíthatjuk.

4. Automatika

Magától értetődő, hogy a re­luxákat is lehet elektronikusan működtetni. A karnisba beépí­tett villamos hajtás gombnyo­másra minden funkciót elvé­gez. A villamos működtetésű reluxákat kapcsolóóra segít­ségével a kívánt időben lehet nyitni és zárni. Zavaró napsü­tés esetén a napérzékelő gon­doskodik a reluxa lezárásáról. Egyes kiviteleknél még a lamel­lák állásszögét is változtatni lehet a napállás függvényében. A kereskedelemben sokféle, utólag beépíthető rendszer kapható. A legtöbb automatika olyan, hogy azt sok másféle érzékelővel és vezérléssel is össze lehet kapcsolni.

Automatika

Vannak olyan fotocellák és szél­érzékelők, amelyek az automati­kai ellátják a megfelelő adatok­kal, hogy az a reluxát vagy zsalugátert sötétedéskor vagy túl erős szélben nyissa vagy zárja. A vezérlésről olyan alap­programok gondoskodnak, amelyekbe a fény vagy szél értéke, valamint a késlelte­tési idő már eleve be van programozva.

Napsütés és belátás ellen védő rolók

A rolókat már régóta előszere­tettel alkalmazzák a napsütés és a belátás ellen. Átlátszók vagy fényáteresztők lehetnek. Egy hővédő fóliából készített roló például a helyiség klímájá­nak szabályozását is segíti.

Kaphatók minden oldalról zárt kazettával, úgynevezett hullám­burkolattal és PVC-rolótokkal ellátott rolók. Vannak tetősík­ablakokra szerelhető, speciális rolók is. A modern üveg architektúra számára is sokféle kü­lönleges kivitel áll rendelkezés­re, ilyenek például a trapézro­lók. Csaknem az összes típusú rolót egyszerű eszközökkel, há­zilag is könnyen helyére lehet illeszteni és fel lehet szerelni.

1. Roló

A rolók napjainkban éppolyan kedveltek, mint a György kora­beli vagy viktoriánus időkben voltak. Egyszerű, nem hivalko­dó vonalvezetésük a modern és a hagyományos lakásbel­sőkhöz egyaránt jól illik, de különösen jól használhatók konyhákban és fürdőszobák­ban, ahol a másféle függönyök gyakran nem túl praktikusak. A roló erősített anyagból ké­szül, amelyet a rugós rolórúdra erősítenek. A farúd egyik végé­ben elhelyezett rugós mecha­nizmus lehetővé teszi a roló egyszerű le- és felhúzását.

Roló

A roló akár önmagában is nagyon tetszetős ablakdeko­ráció, mutatós azonban függö­nyökkel kombinálva is, ame­lyeknek nem is kell feltétlenül összehúzhatónak lenniük, ha­nem redőzött oldalfüggönyök is lehetnek. A rolók az ablak­függönyökkel is jó összhang­ban vannak. A felgöngyölt rolót egy lapos szövettakaró mögé lehet rejteni.

2. Hajtogatott rolók

A hajtogatott rolók általában érdekesebb hatást keltenek, mint a hagyományos rolók. Elkészítésükhöz nem kell sok anyag és felhúzáskor mutatós, harmonikaszerű hajtásokba rendeződnek, mégsem kelte­nek merev hatást. A hagyomá­nyos rolókhoz hasonlóan ön­magukban vagy függönyökkel kombinálva egyaránt alkalmaz­hatók. Ezeket a sokoldalú ro­lókat bármilyen helyiségben felszerelhetjük, az anyag kivá­lasztására azonban különösen oda kell figyelnünk.

Hajtogatott rolók

Sok olyan mintázat van, különö­sen a nagy, kerek motívumok, amelyek a redők geometrikus jellegével nem férnek össze. A függőleges vagy átlós csí­kok viszont nagyon hatásosak, csakúgy, mint az egyszínű, si­ma vagy struktúráit anyagok. A hajtogatott rolók általában béleltek. A bélelés segít a fény kirekesztésében és stabilizálja a redőket. A rolót az ablakfül­kében vagy afölött elhelyezett falécre erősítik. Hajtogatott ro­lónál is szükség van zárólécre. A rolót gyűrűkben vezetett zsi­nórokkal lehet felhúzni.

3. Hajtogatott függönyök

Általában valamilyen finom, de erős textíliából készülnek, amelyeket keresztben futó, vasalással rögzített redőkbe, „pliszékbe” rendeznek.

Hajtogatott függönyök

Az anyagot szennyeződés el­len impregnálják, de tisztítása sem jelent gondot, lemosás után még nedvesen kell visszatenni. A hajtogatott rolókat egyszínű vagy mintás, áttetsző vagy átlátszatlan kivitelben le­het kapni. Van olyan is, amelyet a külső oldalán rágőzölögtetett, fényvisszaverő alumíniumré­teggel látnak el. A felhúzott köteg nem túl vastag.

Ezeket a rolókat az ablakmé­lyedés előtt vagy magában a mélyedésben, kettős ablakok­nál pedig az ablaküvegek kö­zött lehet elhelyezni.

4. Redőzött rolók

Redőzött rolók

Redőzött rolónak azt a sza­badon lengő ablakdekorációt nevezzük, amely a hajtogatott rolóhoz hasonló, alsó záróléce azonban nincs és gyűrűs szalagokkal lehet függőlegesen felhúzni. A redőzött rolókat ugyanúgy kell az ablakra fel­erősíteni, mint a hajtogatott rolókat.

5. Ráncolt függöny

Ezt a függöny nem csak füg­gőlegesen, hanem a karnisnál vízszintesen is redőkbe van szedve. Lágy hullámokban omlik le és a redőzött rolóval ellentétben sínben mozgatha­tóan is felszerelhető.

6. Pálcás rolók

Pálcás rolók

A pálcás rolók anyaga többnyi­re természetes színű fa, például bambusz. Meleg, lágy fényt ad­nak, aránylag olcsók és könnyen felszerelhetők. Nem csak díszítik az ablakot, hanem a napsugárzást is jelentős mér­tékben tompítják. Korszerű vál­tozataik vékony műanyag csí­kokból készülnek.

Szalagfüggönyök

Anyaguk lehet pamut, lenvá­szon, műszálszövet, üvegszál, sima vagy perforált alumínium, tömör vagy átlátszó lakkfólia – minden stílushoz megtalálható a megfelelő változat. Ennek az elegáns napvédő rendszernek a lamellái a felső vezetősínben csúsznak, miközben 180°-kal el is fordíthatók. Ezek a mozgá­si lehetőségek a függőleges szalagfüggönyöket a fény opti­mális szabályozására, valamint a hő, fény, belátás elleni véde­lemhez a reluxákhoz hasonlóan sokoldalúvá teszik.

Ferde tető­síkok alatt, oromfalban kialakí­tott ablakoknál és erkélyeken, de üvegtető alatt vízszintesen is elhelyezhetők. Az esetek egy részében elegendő a lamellá­kat felső sínben vezetni, más­kor a felső sín és egy járulékos alsó sín között ki kell azokat feszíteni, ez erősebbé és fe­szesebbé teszi a függönyt. A függöny végtelenített zsi­nórral nyitható és zárható, egy végtelenített lánccal pedig a lamellákat majdnem 180°-ban el lehet fordítani és így mindig a beeső fénynek megfelelő szögbe lehet azokat állítani. Természetesen a szalagfüggö­nyökhöz is lehet villamos mozgató berendezéseket szerelni.

Függönyök és sötétítőfüggönyök

Minden házban és minden la­kásban van néhány olyan helyi­ség, amely feltétlenül igényli a sötétítőfüggönyt vagy a függönyt. Bármennyire kedveli is valaki a rolókat, be kell látnia, hogy vannak olyan helyzetek, amikor azok nem tekinthetők ideális ablakdekorációnak.

Bevezetésül célszerű néhány fogalmat tisztáznunk. A sötétí­tőfüggönyöket néha másod­függönynek is nevezik és azok rendszerint átlátszatlan, egyszí­nű vagy mintás anyagból ké­szülnek. A lakás díszítéséhez döntő jelentősége van a kelme kiválasztásának, melynek so­rán az alapanyagot, a színt, a struktúrát és a mintázatot kell figyelembe vennünk. A függö­nyök többnyire áttetsző ablak­díszek, ma szinte kizárólag mű­szálból készülnek.

A függönyök és sötétítőfüggö­nyök nem csupán az ablak ka­rakterét befolyásolják, hanem az egész helyiség összbenyo­mását is képesek megváltoz­tatni. A padlóig érő függönyök a függőleges vonalakat, az ab­lakdeszkáig tartó, de az ablak teljes szélessége mentén vé­gighúzódó függönyök vagy sötétítőfüggönyök a vízszinte­seket hangsúlyozzák.

A puha esésű, oldalt lágy re­dőkbe szedett sötétítőfüggö­nyök tompítják az ablakmélye­dés éles kontúrjait, míg egy roló és egy keskeny, egyszínű függöny kombinációja, kihang­súlyozza az ablak szigorú vonalvezetését. A szaküzletekben készre varrt ablakdekorációkat is lehet kapni, azok összes tar­tozékával együtt.

Felfüggesztés

Az ablak sötétítőfüggönyökkel vagy függönyökkel való deko­rálásának legfontosabb része a felfüggesztés. A régi jó függönyrúdon csörömpölve csúsz­káló fémkarikák korszaka óta azért történt egy és más ezen a területen. Ma szinte minden felfüggesztési eljáráshoz meg­kaphatok a szükséges tartozé­kok és komplett készletek, így a függönygörgők, csúszkák, ráncszedők, csipeszek és még sok egyéb, ami szükséges a zajtalan elhúzáshoz, a progra­mozott redőzéshez, a függö­nyök egyszerű levételéhez a mosáshoz, majd visszarakás­hoz. Néhány itt-ott elhelyezett apróság gyakran sokat javíthat az ablakdekoráción: ilyenek az elkötök, bordűrök, zsinórok, a takarólemezek vagy a rövid drapériák.

1. Függönysínek

Ma általában U-profilos sí­neket használnak, mert azok szerelése különösen egyszerű. Műanyagból vagy alumínium­ból készülnek és különböző hosszakban kaphatók. A futó­pályák száma is többféle lehet.

Függönysínek

A sínekhez oldalt könyökele­meket lehet kapcsolni, amelyek egészen a falig vezetik a füg­gönyt. Az U-profilos sínek kü­lönösen mennyezetre való sze­relésre alkalmasak. Az ablak­mélyedésbe szerelt sínt burkol­ni is lehet, vagy az egész fel­függesztést takarólemez vagy rövid függöny mögé lehet rej­teni.

2. Függönyrudak

Függönyrudak

A szaküzletekben megtalál­ható függönyrudakat sokféle anyagból, stílusban, felületi kiképzéssel és alakban gyárt­ják: vannak fa-, alumínium-, sárgaréz, krómozott, üveg­szálas, műanyag rudak, sőt még kifeszített drótkötél füg­gönyvezetőket is lehet kapni. Ha ezekhez még a sokféle zárófejet és zárórendszert is hozzávesszük, a kombinációk száma szinte végtelen.