Épületek belső burkolatai

A burkolatok csoportosítása

Az épületek burkolatai többféleképpen is csoportosíthatók, pl. rendeltetésük, anyaguk, jellegük (hideg, félmeleg, me­leg), készítési módjuk (aljzatra fektet­ve, öntve, szerelve, függesztve) szerint. Miután egy burkolat kiválasztásakor fő­ként azt kell mérlegelni, hogy az adott cél eléréséhez milyen anyag a legmeg­felelőbb, ezért a következőkben ren­deltetésük és anyaguk alapján csopor­tosítva ismertetjük a padlóburkolatokat.

A burkolatok csoportosítása rendeltetésük szerint

Az épületek belső burkolataival szem­ben támasztott követelményeket első­sorban az határozza meg, hogy a burko­lat hová kerül, azaz hová építik be, és a használat során milyen igénybevéte­lek érik a felületét. A választott burko­lat fajtája, anyaga és a szerkezeti kiala­kítása az épületekben, ül. helyiségek­ben folyó technológiából eredő, a bur­kolatot érő vegyi, mechanikai, hőmér­sékleti eredetű igénybevételektől, vala­mint az épület és a helyiség funkciójából adódó egyéb szempontoktól (hang-és hőszigetelés stb.) függ.

Az épületek főbb csoportjai:

 • lakó- és pihenőépületek,
 • középületek,
 • ipari épületek,
 • mezőgazdasági épületek,
 • különleges igénybevételű épületek.

Cikksorozatunk elsődlegesen a lakó- és a pihenő-, valamint a középületek víz­szintes és függőleges burkolataival foglalkozik, az ipari és egyéb különleges célú burkolatokat csak érintőlegesen említjük. Az alkalmazástechnológia ter­mészetesen hasonló az ipari és a mező­gazdasági, valamint a különleges célú épületeknél is.

A burkolatok csoportosítása anyagaik szerint

A padozat, a fal-, és a mennyezetbur­kolatok tulajdonságait – a szerkezeti kialakítás és a készítési mód mellett – alapvetően a felhasznált anyagok jel­lemző tulajdonságai befolyásolják. A burkolatok anyagaik szerint az anyag fajtája (kő, kerámia, műanyag stb.) és az anyag fizikai jellemzői (rugalmas, lágy, kemény stb.) alapján csoportosíthatók. Cikksorozatunk a továbbiakban a padló-, a fal- és a mennyezetburkolatokkal fog­lalkozik, anyagaik alapján, a követke­zők szerint csoportosítva azokat:

Cementkötésű burkolatok:

 • egyrétegű beton,
 • összetett rétegű beton,
 • keményzúzalékos beton,
 • cementsimítás,
 • cementlap,
 • magnezit-esztrich padló.

Természetes kő anyagú burkola­tok:

 • idomtalan kőlap,
 • idomított kő, kőlap.
 • Égetett anyagú burkolatok:
 • finomkerámia lap,
 • kőanyag lap,
 • keramitlap,
 • tégla.

Növényi eredetű burkolatok:

 • fa anyagú burkolat,
 • fa és rostos anyagú táblásított fa­kocka burkolat.

Gumi- és PVC-burkolatok:

 • gumilemez,
 • gumilap,
 • PVC-lemez,
 • PVC-lap,
 • linóleum.

Szövetszerű (textília) burkolatok:

 • szőnyegpadló,
 • falkárpit.

Műgyanta és műanyag kötésű bur­kolatok:

 • epoxigyanta burkolat,
 • poliészter-gyanta burkolat,
 • poliuretán-gyanta burkolat,
 • fenol-formaldehid burkolat,
 • epoxi-poliuretán burkolat,
 • akril-kopolimer burkolat.

Gipszkötésű burkolatok:

 • elemes mennyezet- és falburko­lat,
 • profilok, idomok

Bitumenkötésű padlóburkolatok:

 • öntött aszfalt.

Az előzőekben felsorolt anyagokból készített padlóburkolatok lehetnek:

 • melegpadlók,
 • félmeleg padlók,
 • hidegpadlók.

A melegpadlók közé tartoznak a fa- és a szőnyegpadlók. Félmeleg padlók a gumi-, a magnezit, a PVC padlók. A hi­degpadlók közé sorolhatók a szervetlen anyagú és a műanyag kötésű burkolatok. Ez az osztályozás szakmailag ugyan ma is elfogadott, de a funkció és a helyiség fűtésének figyelembe vételével némi módosítás előfordulhat. Az olyan helyi­ségek padlóburkolatai, ahol a burkolat alatt padlófűtés van – a felületi anyaguk fajtájától függetlenül – a melegburkola­tok közé tartoznak.

Hidegburkolatú padozati réteg felépítése

2.16. ábra. Szilárd födémre vagy aljzatra helyezett hidegburkolatú padozati réteg felépítése 1 kiegyenlítő réteg, 2 fólia, 3 teherhordó hang- és hőszigetelés, 4 üzemi víz elleni szigetelés, 5 polifoam réteg, 6 aljzatbeton, 7 padlóburkolat, 8 vízorros falburkolat.

Meleg­burkolat rétegfelépítése

2.17. ábra. Szilárd födémre kerülő meleg­burkolat rétegfelépítése. 1 födém, 2 kiegyenlítő réteg, 3 fólia, 4 hő- és hangszigetelő réteg, 5 védőfólia, 6 ki­töltő kemény (táblás) hőszigetelés, 7 pár­na, 8 dilatációs lemez, 9 vakpadló, 10 sze­gezett parketta, 11 szegély.