Épületek belső burkolatai

A burkolatokkal szemben támasztott követelmények

A burkolatokkal szemben – az épület, ill. a helyiség rendeltetésétől és az igény­bevételektől függően – különféle kö­vetelményeket támasztunk. Ezeket a kö­vetelményeket olyan szerkezetek beépí­tésével kell kielégíteni, amelyek műszaki adatai nem jobbak, és nem rosszabbak a szükségesnél. A feltétlenül szükséges­nél jobb műszaki paraméterű termék, ill. szerkezet ugyanis gazdaságtalan, jó tulajdonságai kihasználatlanok marad­nak, rosszabb paraméterek esetén vi­szont a burkolat nem felel meg a cél­nak, az igénybevételek hatására hamar tönkremegy.

Mindez azt jelenti, hogy a szakmai elvá­rásokat a követelmény szintjén, a telje­sítményelvű követelményrendszer alapján kell kielégíteni. Ez az elgondolás azonban jelenleg még csak cél, sajnos közel sem minden területen valósul meg.

Padlóburkolat kapcso­lata

2.18. ábra. Fal- és padlóburkolat kapcso­lata 1 úsztatott hangszigetelő réteg, 2 dila­tációs csík, 3 kitöltő (táblás) hőszigetelés, 4 párnafa, 5 hajópadló, 6 sarokléc, 7 fali heveder, 8 kapcsoló elem, 9 facsavaros kapcsolás, 10 párazáró fólia.

Tetőtér-beépítés

2.19. ábra. Tetőtér-beépítés zárófödémé­nek és alsó burkolatának csomópontja 1 alsó faburkolat, 2 kitöltő hőszigetelés, 3 heveder, 4 fólia, 5 légrés, 6 keresztheve­der, 7 párazáró fólia, 8 szálas hőszigete­lés, 9 födémgerenda, 10 teherelosztó deszkázat, 11 tető hosszmerevítő, 12 ke­mény (táblás) hőszigetelés, 13 vékony já­róréteg.

Gipszkarton aljzatú padozati réteg fafödémen

2.20. ábra. Gipszkarton aljzatú padozati réteg fafödémen 1 fafödém takaró deszkázat, 2 ömlesztett hőszigetelő mint kiegyenlítő réteg, 3 gipszkarton aljzat, 4 burkolati réteg, 5 sze­gély.

Szerelt padlásburkolat

2.21. ábra. Szerelt padlásburkolat 1 födém, 2 hang- és hőszigetelés, 3 ru­galmas réskitöltés, 4 kemény (táblás) hő­szigetelés, 5 vékony járóréteg (időszakos használatú padlásokhoz).

Régi építésű fafödémre helye­zett burkolat rétegrendje

2.22. ábra. Régi építésű fafödémre helye­zett burkolat rétegrendje 1 csapos gerendafödém, 2 gomba- és ro­varölő szerrel kezelt kitöltő anyag, 3 te­herelosztó réteg, 4 fólia, 5 dilatáció, 6 hő-és hangszigetelő réteg, 7 fólia, 8 szerelt gipszkarton aljzat, 9 félmeleg padlóbur­kolat, 10 falszegő.

Stabil aljzatra vagy födémre szerelt aljzatú padozat rétegfelépítése

2.23. ábra. Stabil aljzatra vagy födémre szerelt aljzatú padozat rétegfelépítése 1 fólia (vagy szigetelés), 2 hő- és hangszi­getelő réteg, 3 gipszkarton aljzat, 4 burko­lat, 5 szegély.

Műszaki követelmények

A burkolatokkal szemben támasztott műszaki követelmények:

 • mechanikai követelmények (teher­bírás, ütés- és kopásállóság, rugal­masság, járásbiztonság stb.),
 • hőtechnikai követelmények (hő- és fagyállóság, hővezető és hőelnyelő képesség stb.),
 • akusztikai követelmények (lépés-és léghanggátlás),
 • hidrotechnikai követelmények (víz­záró képesség, páradiffúziós ellen­állás stb.),
 • fénytechnikai követelmények (nap­fényállóság, fényelnyelő képesség stb.),
 • vegyszerállóság,
 • elektromossági követelmények (elektromos vezetéssel, elektroszta­tikus feltöltődéssel szembeni ellen­állás),
 • egészségügyi követelmények (tisz­títhatóság, fertőtleníthetőség),
 • biztonságtechnikai követelmények (csúszásgátlás),
 • radiológiai követelmények (radio­aktivitás-mentesség, sugárállóság),
 • időtállósági (tartóssági) követelmé­nyek (korrózióval szembeni ellen­állás, öregedésállóság),
 • esztétikai követelmények (egyenle­tes színárnyalat, szín stb.),
 • tűztechnikai követelmények.

A követelmények közül elsősorban a vegyszerállóság az, amelynek jelen­tősége egyre nő, részben a vegyipar fej­lődése, részben a kemikáliák általános elterjedése (pl. a fertőtlenítés) miatt. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a munka-egészségügyi és biztonságtechnikai (csúszásgátlás), a tűztechnikai, a hőtechnikai, az akusztikai, az elektromos­sági, valamint a radiológiai követel­mények kielégítése is. A mechanikai igénybevételek viszont akár csökken­hetnek is, a korszerű gépesítésnek és a technológiai folyamatok zárt rendsze­rének köszönhetően.

A burkolatokkal szembeni követelmé­nyek egységenkénti és felületenkénti csoportosításban sajnos nem rendsze­rezhetők, mivel a technológiák egy-egy területen belül is igen különbözőek, emellett a technológiai folyamatok gyors változása újabb és újabb követelmé­nyeket támaszt a burkolatokkal szem­ben. Az általános követelmények rendszerbe foglalása többnyire nem jelent gyakorlati segítséget sem a tervező, sem a kivitelező számára. Ha azonban a be­ruházó – a technológia alapos ismere­tében – minden új vagy felújítandó lé­tesítmény esetén meghatározza, és a ter­vező rendelkezésére bocsátja az adott burkolatokra ható tényleges igénybevé­teleket, akkor megvalósulhat a teljesít­ményelvű tervezés.

Burkolat és födémszerkezet kap­csolata

2.24. ábra. Kiváló hang-és hőszigetelő ké­pességű burkolat és födémszerkezet kap­csolata 1 szegezett hajópadló, 2 hangszigetelő ré­teg, 3 fagerenda, 4 kitöltő táblás hőszi­getelés, 5 párnafa (heveder), 6 szálas hőszigetelés, 7 teherhordó deszkázat, 8 süvegfa, 9 stukatúrdeszka, 10 vakolat.

Könnyített fafödém úsztatott és szerelt burkolattal

2.25. ábra. Könnyített fafödém úsztatott és szerelt burkolattal 1 szőnyegpadló, 2 hornyolt deszka vagy táblás aljzat, 3 párnafa, 4 hangszigetelő (úsztató) réteg, 5 fa födémgerenda, 6 ke­mény, táblás hőszigetelés, 7 széles hő­szigetelés, 8 teherhordó deszkázat, 9 sü­vegfa, 10 alsó mennyezetburkolat.

Mennyezetburkolat ferde fafö­démen

2.26. ábra. Mennyezetburkolat ferde fafö­démen a) keresztmetszet, b) hosszmetszet, 1 fa­burkolat, 2 szellőztetett légrés, 3 heveder ­távtartó, 4 fólia, 5 szaruzat, 6 hőszigete­lés, 7 záró fólia.

Ferde mennyezetburkolat gipszkarton

2.27. ábra. Ferde mennyezetburkolat gipszkarton lemez hőszigetelés-hordozó réteggel a) keresztmetszet, b) hosszmetszet, 1 fa­burkolat, 2 légrés, 3 heveder, 4 gipszkar­ton lemez, 5 fólia, 6 hőszigetelés, 7 sza­rufa, 8 teherelosztó deszkázat, 9 tető-alá­tétfólia.

 Ferde és vízszintes mennyezet­burkolat csatlakozása

2.28. ábra. Ferde és vízszintes mennyezet­burkolat csatlakozása 1 faburkolat, 2 heveder, 3 elasztikus 4 rés­kitöltés, 5 táblás hőszigetelés, 6 kereszt­heveder, 7 fólia, 8 rugalmas hézagkitöltés (PUR-hab).

A felhasznált anyagok és a rétegfelépítés összefüggései

A burkolatok rétegfelépítésével és anya­gával szemben támasztott követelmé­nyek (2.18.-2.34. ábra): A burkolatok – az egyrétegű beton­padló kivételével – két, három vagy ennél is több rétegből készülnek, ame­lyek mindegyikének megvan a funkci­ója és a rendeltetése (burkoló-, ágyazó-, kellősítő, víz-, hő- és hangszigetelő stb. rétegek).

A padlószerkezetekkel szemben támasz­tott követelmények csak az egyes réte­gekhez felhasznált anyagok tulajdon­ságainak ismeretében elégíthetők ki. Például egy olyan helyen, ahol az üze­mi technológia többféle ragasztó és hézagoló anyag használatát is megenged­né, a valóságban mégis csak azt kell ki­választani, amely nemcsak a burkolat­ra ható igénybevételeknek felel meg, hanem a két réteg együttdolgozását is biztosítja (azaz tapasztószilárdsága ép­pen az adott célra alkalmas). A legkivá­lóbb burkoló anyagok sem adnak kifo­gástalan padlószerkezetet, ha az egy­másra épített rétegek anyagai nincsenek az igénybevételeknek megfelelően össze­hangolva.

Az egyes rétegekhez felhasznált építő­anyagok tulajdonságaira vonatkozó elő­írásokat a Magyar Szabvány (MSZ) és az iparági szabványok, valamint az egyéb előírások tartalmazzák. Az előbbiek a többszörösen kipróbált és tapasztalatok útján ellenőrzött anyagokkal, az utób­biak az új, még kevéssé ismert anyagok vizsgálatával és értékelésével foglal­koznak.

Az egyes építőanyagok tulajdonságait folyamatosan vizsgálni, ellenőrizni kell. A gyártó vállalat köteles mind a már gyártott, mind az új anyagokat az MSZ, ill. az ágazati szabvány alapján ellenő­rizni, és az azokban előírt tulajdonságo­kat garantálni.

Az ellenőrző vizsgálatok egy része az építéshelyen is elvégezhető (pl. minta­vétel a laboratóriumi vizsgálathoz), je­lentős részük azonban csak laboratóri­umban.

A padlóburkolat és a burkolatot hordó ré­tegek (aljzat, ágyazóhabarcs stb.) együtt alkotják a padlószerkezetet. A padló­szerkezetek egy része a födémekre kerül, ahol a hő-, a hang- és a vízszigetelés követelményeit különböző előírások rögzítik. Gyakran azonban a padlószer­kezetek közvetlenül a talajra kerülnek, és egyéb elvárásoknak is eleget kell, hogy tegyenek (földszintes épületek). Míg a födémekre helyezett padlószer­kezetek rétegfelépítését elsősorban a hő és a zaj elleni, addig a talajra kerülő pad­lószerkezetekét a víz és a sav elleni vé­delem szempontjai határozzák meg. Ugyanezen szempontok a házak tetőteré­nél, mint határoló szerkezeteknél szintén különösen fontosak, és gondos munkát igényelnek, ám az esetleges javítás és pótlás – karbantartás – általában ki­sebb bontással megoldható, mint pél­dául betonozott padozati rétegeknél.

Mennyezetburkolat és szaruzat fölötti hőszigetelés kapcsolata

2.29. ábra. Mennyezetburkolat és szaruzat fölötti hőszigetelés kapcsolata a) alsó látszó szaruzattal, b) alsó gipsz­karton lemezzel, c) alsó faburkolattal, 1 mennyezetburkolat, 2 hőszigetelés, 3 lég­rés.

 Padlástéri mennyezetburkolat rugalmas falcsatlakozással

2.30. ábra. Padlástéri mennyezetburkolat rugalmas falcsatlakozással 1 burkolat, 2 heveder, 3 kitöltő hőszigete­lés, 4 rugalmas kitöltő csík, 5 fólia (pára­védelem).

Padlástéri mennyezetburkolat és mellvédfal összeépítése

2.31. ábra. Padlástéri mennyezetburkolat és mellvédfal összeépítése 1 burkolat, 2 légrés, 3 heveder, 4 rugalmas kitöltő massza (vagy csík).

Tetőablak és padlástéri mennyezetburkolat kapcsolata

2.32. ábra. Tetőablak és padlástéri mennyezetburkolat kapcsolata 1 keretburkolat, 2 légrés, 3 felhajtott fólia, 4 kitöltő hőszigetelés, 5 elasztikus kitt.

Tetőablak keretbeépítése

2.33. ábra. Tetőablak keretbeépítése a) a keret szerelése, b) szerelt állapot.

Erkélyajtó külső-belső pado­zati burkolatának kapcsolata

2.34. ábra. Erkélyajtó külső-belső pado­zati burkolatának kapcsolata 1 küszöb, 2 kapocselem, 3 vízvető, 4 hő­szigetelés, 5 fólia, 6 aljzatbeton, 7 belső burkolat, 8 erkély padozati vízszigetelése, 9 elasztikus vízmentes kapcsolat, 10 lejt­beton, 11 fagyálló burkolat, 12 hőhídmegszakító dilatáció.