Épületek belső burkolatai

A szőnyegpadlók fektetése

A szőnyegpadlók aljzata lehet aljzat­beton, esztrich, BETONYP, gipszkar­ton, faforgács lap és bármilyen meglévő szigetelt és jó állapotú régi burkolat. Ha az aljzat nem felel meg, aljzatkiegyen­lítővel kell azt fektetésre alkalmassá tenni.

A fogadó aljzatoknak a szőnyegpad­lókkal támasztott követelményeken túl a következőknek kell megfelelniük:

  • ragasztott technika esetén megfe­lelő tapadó felületet biztosítson,
  • feszített rögzítés esetén a rögzítést tegye lehetővé,
  • ha csak „terítik” a szőnyegpadlót, akkor a közlekedés biztonságát, (felpúposodás, a szélek egyenessége stb.) kell szem előtt tartani.

A szőnyegpadló falhoz csatlakozásának vonalát műanyagból vagy fából készült falszegéllyel kell letakarni. A műanyag falszegély L-szelvényű, rugalmas PVC profil, de megfelel a parkettához használatos székléc is. A nyers lécet ajánla­tos viasszal beereszteni vagy belak­kozni. Faszegélyek él tompítással, fe­lületcsiszolással és beeresztéssel vagy lakkozással házilag is készíthetők vagy készíttethetők, 1,8-2,2 cm vastag, 4-6 cm széles lécekből.

Szőnyegpadlóval burkolt helyiségek közötti ajtóknál a küszöb felesleges, a szélek csatlakozási vonalát azonban célszerű letakarni vagy lefogni. Erre a célra alkalmas sima vagy hosszbordás küszöbsín. Eltérő anyagú és vastagságú burkolatok elkerülhetetlen szintkülönb­ségének áthidalására és a szőnyegszél lefogására különleges széllezáró pro­filok készülnek.

A szőnyegpadló ragasztására többféle, eltérő tulajdonságú ragasztó is jól hasz­nálható. Legcélszerűbbek az ún. egyoldalas ragasztók, mert az ún. kétoldalas ragasztókkal nehezebb bánni. Ilyenek a MAPEI: Aguacol T, Adesilex F 57 és F 34 Rolloll, Remogum, Mapefix, vala­mint a MUREXIN: DK 44, DK 98, DK 3 8 szőnyegpadló ragasztók. A szőnyegpadlók fektetése (ragasztott, feszített és terített) akkor kezdhető meg egy új épületben, ha annak tetőzete már elkészült és a belső falak felülete nem­csak vakolt, hanem a burkolandó helyi­ségben elkészült a falfestés, illetve ta­pétázás, a nyílászárók üvegezése, má­zolása is.

Az aljzat és a burkolandó he­lyiség léghőmérséklete tekintetében ugyanaz érvényes, mint a műanyag le­mezzel való burkolásnál. A szőnyeget, a ragasztót, a műanyag falszegélyt a burkolás megkezdése előtt legalább 2 napig szobahőmérsékleten kell tárolni.

Fektetési vázlat

Bármilyen eljárással is fektetjük a sző­nyegpadlót, célszerű fektetési vázlatot készíteni, és nem is csak a kivitelezés megkezdése, hanem még a burkoló­anyag megvásárlása előtt. Különösen hasznos lehet a vázlat, ha nem derék­szögű falakkal határolt helyiségek, és ha fülkét, kiszögelléseket is magába foglaló helyiséget, vagy lépcsőt kell burkolni. A tekercs szélességét és a fek­tetés irányát úgy válasszuk meg, hogy lehetőleg ne kelljen a felületen toldani, de ha elkerülhetetlen, akkor az olyan helyre kerüljön, ahol nem lesz szem előtt (pl. bútor takarásába). Mintás sző­nyeg toldásánál ügyeljünk a minta foly­tatólagosságára.

A legegyszerűbb a ragasztott burkolás

A laza elterítés csak a műanyaghab és a jutaszövet-hátoldalú szőnyegpadlónál alkalmazható. A műanyaghab tapad az aljzatra, így a szőnyeg nem csúszik, nem gyűrődik, a jutaszövet-hátoldal is jó felfekvést, gyűrődésmentességet biz­tosít. Jó, ha tudjuk a szabáskor, hogy a viszkózát tartalmazó szőnyegpadlók (pl. egyes szőtt velúrok) hajlamosak a kezdeti zsugorodásra, emiatt 2-3 cm-rel nagyobbra kell szabni a burkolatot a végleges méretnél. Jó tudni azt is, hogy a buklé szőnyeg vágott széle bom­lik, ezért nem ajánlatos szegetlenül elte­ríteni, nagyobb textilüzletekben géppel körülhurkoltathatjuk.

Ha azonban ez nem lehetséges, hagyományos módon, szegőszalaggal is eldolgozható, amely vagy kézzel, vagy ipari varrógéppel varrható fel, háztartási varrógéppel nem. Egyszerűen használható a korszerű, ra­gasztós szegőszalag, amely rávasalha­tó a szőnyeg szélére. Felcsatlakozásnál falszegéllyel, ajtónyílásnál küszöbsín­nel takarjuk, illetve rögzítsük a sző­nyegszélt.

Lakásokban rendszerint ragasztással, teljes felületén rögzítik a szőnyegpad­lót, de a fektetési vázlatot ekkor is érde­mes elkészíteni. Az aljzat előkészítése után göngyölítsük ki a szőnyeget a te­kercsből, és szabjuk ki a helyiség alakja szerint. Az esetleges toldáshoz a hossz­oldalakat fektessük egymásra 5-8 cm átfedéssel. Figyeljünk arra, hogy a tol­dandó tekercsek száliránya egyezzék meg egymással! Ezután göngyölítsük fel legalább a szőnyeg felét, hogy alá kenhessük a ragasztót, amit széles karmozdulatokkal, fogazott lehúzó segítsé­gével kell elteríteni.

Szőnyegpadló toldása

4.131. ábra. Szőnyegpadló toldása a) vágás acélvonalzó mellett, b) toldások ragasztása.

Mindig csak akko­ra területet vonjunk be egyszerre ra­gasztóval, amekkorára a szőnyeget a ra­gasztó „nyitott” ideje alatt el tudjuk teríteni. A szőnyegnek addig kell ráke­rülnie a ragasztóra, amíg az még ned­ves, de már „húz”. A ragasztó alkalmas­ságáról tapintással győződhetünk meg. Göngyölítés közben és a kifektetés után simító mozdulatokkal egyengessük el a ráncokat, és erősen nyomjuk rá a sző­nyeget a ragasztóra. Ne feszítsük meg, de ne is hagyjunk benne hullámot vagy hólyagot. Ez az ún. egyoldalas ragasz­tás menete.

 szőnyegpadlókat a ragasz­tás

4.132. ábra. A szőnyegpadlókat a ragasz­tás, illetve a helyszíni beépítés után kell beszabni.

Az oldószeres ragasztó gyorsabban szá­rad és erősebben tapad, mint a disz­perziós ragasztó, ezért kevésbé ajánl­ható „házilagos” munkához, mert kevés a lehetőség az igazításra, különösen, ha már mind az aljzatot, mind a szőnyeg hátoldalát bekentük a ragasztóval. Emel­lett minden oldószeres ragasztó tűzve­szélyes, felszabaduló gőzük ingerli a nyálkahártyát, ami miatt a ragasztást célszerű nyitott ablak mellett végezni. A következő lépésben göngyölítsük fel a szőnyeg többi részét a már leragasz­tott részig, és a szükséges számú sza­kaszban folytassuk a ragasztást.

Vi­gyázzunk azonban arra, hogy a ragasz­tás folytonos legyen. Toldásnál csak úgy tudjuk a szőnyeg­széleket hézagmentesen illeszteni, ha egyszerre vágjuk át mindkettőt. A ra­gasztósávba nyomjuk bele az átfedett szőnyegszéleket, majd a vágókéssel erő­teljes mozdulattal vágjuk át a rétegeket a vágásvonalra fektetett fémvonalzó mellett. Ezután emeljük meg a felső szőnyegszélt, tépjük fel az alatta levő, levágott csíkot, és nyomjuk ennek a helyére az előzőleg megemelt szőnyeg­szélt.

A terített szőnyegpadló

4.133. ábra. A terített szőnyegpadló nem mozdul el, ha a faltőnél a fal sarkát és a szőnyeg élét vékonyan (ecsettel) bera­gasztva a szőnyeget körben rögzítjük.

A szőnyeg a ragasztó 3 napos szilárdulása után vehető használatba. Kétoldalas ragasztás esetén a ragasztót mind a szőnyeg hátoldalára, mind az aljzatra fel kell hordani, a szőnyegre azonban már egy nappal előbb. Emiatt is bonyolultabb az egyoldalas ragasz­tásnál, hiszen a bekent, nagy méretű szőnyeget egy napig tárolni kell, és le­hetőleg nem a burkolás helyén. Ezután oda kell szállítani és a már ragasztóval bekent aljzatra egyszerre kell fektetni, hiszen feltekerni – a ragasztós hátol­dal miatt – már lehetetlen.

Szőnyegpadló toldóléce kü­szöbnél

4.134. ábra. Szőnyegpadló toldóléce kü­szöbnél vagy burkolatváltásnál, élragasztással.

Ha a szőnyegpadló és a fal csatlako­zását műanyag falszegéllyel takarjuk le, még a szőnyegpadló elhelyezése előtt tisztítsuk meg a falat a tapétától vagy a falfestéktől egészen a vakolatig. A ra­gasztóval csak a szegély falra kerülő ré­szét kell bekenni, és némi várakozás után nyomjuk a vakolathoz, úgy, hogy a takaróelem másik része egyenletesen feküdjön a szőnyegen. A sarkoknál haj­lítsuk be, és a szőnyegen oldalából vág­juk ki ollóval a felesleges részt, a hé­zagmentes illeszkedés érdekében ne egyszerre, hanem fokozatosan végez­zük.

A széklécet a legegyszerűbb, ha az alj­zatbetonba (betonozáskor) behelyezett fabetétekhez szögezzük, de a szegély­lécet a falra is lehet csavarozni. A ke­ményfa szegélyléc falra csavarozásához a csavarbetéteket még a szőnyegpadló ragasztása előtt be kell fúrni a falba. Ál­lítsuk fel a léceket a szőnyeg vastagsá­gának megfelelő alátétekre, vágjuk össze a csatlakozó felületeket és számozzuk hátoldalukon, az elhelyezési sorrend­nek megfelelően. Fúrjunk lyukat fúró­géppel a falba a lécen át és üssük bele kalapáccsal a csavarbetétet. A szegély­lécek felületét az elhelyezés előtt ke­zelni kell és a szőnyegpadló felragasz­tása után 2-3 nappal csavarozhatok fel.

Elemes szőnyegpadló bur­kolat

4.135. ábra. Elemes szőnyegpadló bur­kolat a) ragasztva, b) tépőzáras (Tac Fast) szélragasztással. A szalag „B” szelvényét a burkolati terv alapján, előre kell az aljzatra ragasztani.

A feszített szőnyegpadló-burkolatok egyenletes, sima aljzatra készíthetők. A feszítéshez szükséges körmös alátéteket a helyiség kerülete mentén – az alj­zattal azonos síkban – ragasztással vagy dübelezéssel kell az aljzathoz rög­zíteni. A körmös léc okozta szintkü­lönbség az aljzatra terített ipari filccel vagy hasonló alapszövettel egyenlíthető ki.

A szőnyeg méretre szabása után előbb hosszirányban, majd a kereszti­rányban előfeszítik, ezt követi a hossz-és keresztoldali feszítés, amihez kézi, illetve térdfeszítőt használnak. A végle­ges beállítást a körmös alátétek során végighaladva végzik. A feszítési irány­nak a merőlegestől kissé mindig el kell térnie ahhoz, hogy valóban „feszes” legyen a szőnyeg. A toldásokhoz speci­ális körmös- vagy ragasztószalag hasz­nálható.

 Feszített rögzítésű szőnyeg­padló

4.136. ábra. Feszített rögzítésű szőnyeg­padló és faltő kapcsolata 1 szőnyegpadló, 2 szöges léc, 3 magnezit járóréteg, 4 magnezit kiegyenlítő réteg, 5 aljzatbeton, 6 fólia, 7 hőszigetelés, 8 dila­táció.

A feszített szőnyegpadlók előnye, hogy gyorsan, könnyen cserélhetők, hátrá­nyuk azonban, hogy az első burkolat – a kiegészítő szerelvények miatt – drá­gább, mint például a ragasztott burko­lat. Ez a többletköltség viszont már az első cserénél megtérül. A terített szőnyeg rögzítés nélkül kerül az aljzatra, legfeljebb szegélylécek se­gítik a megfelelő helyzetet. Mivel a szőnyeg könnyen gyűrődik, ez a mód­szer csak kis igénybevételű helyiségek­ben használható, középületekben pedig – a balesetveszélyesség miatt – tilos alkalmazni!

Terített szőnyegpadlónál toldás nem lehetséges, átjáróknál és aj­tóknál pedig feltétlenül szükséges a köz­lekedés biztonsága érdekében a küszöb vagy szorítóléc, esetleg a feszítésnél használatos körmös alátét készítése, ill. használata. Ha a toldás elkerülhetetlen, akkor az anyagot legalább a beépítés előtt 1 nappal toldjuk meg, úgy, hogy a toldási vágást – a ragasztott eljáráshoz hasonlóan – vágjuk össze és vékony üvegszövet fátyollal, a hátoldalon vissza-fordítottan ragasszuk össze. A legújabb fektetési mód, a Tac Fast el­járás, hasonló a feszített szőnyegpadló burkolat készítéséhez, a körmös aláté­tek helyett azonban speciális „tépőzá­rat” használnak az aljzat felületén.

Habalátétes terített szőnyeg­padló

4.137. ábra. Habalátétes terített szőnyeg­padló és linóleumburkolat csatlakozta­tása ajtóküszöbbel 1 szőnyegpadló, 2 habalátét, 3 linóleum­burkolat, 4 kiegyenlítő esztrich, 5 aljzat­beton, 6 küszöbléc, 7 vakküszöb, 8 hő­szigetelés, 9 dilatáció.

Burkolás elemes szőnyegekkel

A burkolat az általában 50×50 cm-es szőnyegelemek tompa ütközésű soro­lásával (befeszítésével) készül. A kez­dősor kivételével a lapokat sem külön-külön, sem együtt nem kell rögzíteni, mivel a szőnyegmodulok alsó része (al­építménye) viszonylag vastag és szi­lárd. Az alépítmények szoros egymás­hoz, illetve falhoz illesztése garantálja a burkolat stabilitását.

Elemes padlószőnyeg készítésekor is alapkövetelmény a megfelelően sima és egyenletes aljzat. A munka megkez­désekor a helyiség egyik sarkától, mint­egy 65-75 cm-re kell kitűzni a fektetés tengelyét. A tengely középpontjába ke­rüljön az első szőnyeglap, majd a tenge­lyek mentén, két irányban haladva kell elhelyezni a többi modult úgy, hogy a kerület mentén ne adódjon 20-25 cm-nél keskenyebb sáv.

A kezdő sort két­oldalt tapadó ragasztóval kell az aljzat­hoz rögzíteni. A burkolatkészítés az utolsó darabok beszabásával, az elha­gyott szélső mezők burkolásával fe­jeződik be. A kiosztást célszerű úgy ké­szíteni, hogy az egymásra merőleges fa­laknál se legyen a szabott szőnyeg 20-25 cm-nél keskenyebb. A szőnyegmodulok fektetését a hátol­dalon lévő nyíl segíti, ha a fektetést eszerint végezzük, akkor homogén textúrájú burkolatot kapunk. Ha minden második táblát 90 fokkal – mindig azo­nos irányba – elfordítjuk, sakktábla-jellegű burkolatot kapunk.