Épületek belső burkolatai

Lágy anyagú tekercses padozatok: linóleum, gumi, PVC

Alapanyagukat tekintve a lágy anyagú tekercses vagy lapokban gyártott műa­nyag anyagú padozatok az előzővel egy kategóriába sorolhatóak lennének, azon­ban számos lényeges szempont miatt mégis önálló csoportot alkotnak. A sző­nyegpadlókkal ellentétben e burkolatok csak a megfelelő helyen és módon al­kalmazhatók.

Ide tartoznak a követke­zők:

 • linóleumpadlók,
 • gumipadlók,
 • PVC padlók,

amelyeket tekercsben, esetleg modul­méretű elemekben gyártják, és forgal­mazzák.

Az aljzat jó tapadó felületű, kellő szi­lárdságú és stabil legyen, akár aljzatbe­tonról, akár gipszkartonról, BETONYP lemezről vagy esztrich aljzatról van szó. Faanyag vagy fa alapú lemezek csak akkor felelnek meg aljzatként, ha a födém szellőzése alulról biztosítható.

A linóleum és PVC padlóburkolatok nagy forgalmú, erős igénybevételnek kitett helyiségeknél csúszásmentességi követelmények mellett is jól használha­tók. Homogén felépítésük miatt ezek az anyagok teljes vastagságukban egyben koptató rétegként dolgoznak, rendkívül hosszú élettartamúak. Az ipari létesít­ményeken kívül szinte bárhol alkal­mazhatók, ahol a tűzrendészeti követel­mények ezt lehetővé teszik.

Linóleumpadlók

A padlóburkolásra alkalmas linóleum finomra őrölt parafaliszt, gyanta, festék és főtt lenolaj keverékéből, jutaszövetre vagy üvegszövetre nagy nyomással felsajtolva készül.

A jutaszövetre sajtolt változat rétegvas­tagsága 2-7 mm, az üvegszövetre saj­tolt változat 4-10 mm vastag. A szük­séges vastagságot a kopogó hang gátlási igény határozza meg. Magas követel­mények esetén nagyobb méretben (12 mm) is gyártják. Tekercs-szélessé­gük általában 2,0 méter, tekercshosszuk 10-30 m (ez függ a vastagságtól). A jól hajlítható lemezek sima, egyszínű, márványozott, esetleg csíkozott, ritkán sok­színű mintás felülettel készülnek. A felületet esetleg hengernyomással-a koptatóréteg vastagságában -, „nyo­mott” mintázattal látják el. Gyártják lapburkolat formában is.

Beépítésük alapvetően azonos a ragasz­tott szőnyegpadlókéval, a különbségek a következők:

 • a tekercses lemezek 7 mm vastag­ságig összevágással, annál vasta­gabb anyag esetén karcoló tűvel elő­jelölt vonalon elvágva illeszthetők össze,
 • a burkolat-hőmérsékletérzékeny­sége miatt-falhoz rögzített vagy ragasztott falszegővel zárható le a falcsatlakozásoknál.

Ragasztóanyagai – egyebek mellett – a MUREXIN: SB 94, KL 83, valamint a MAPEI: Aguacol L, Adesilex V4SP, Adesilex L1, Adesilex G 19 (vezető­képes).

Linóleum padlóburkolat

4.138. ábra. Linóleum padlóburkolat, ke­ményfa falszegővel.

Linóleum szabása kampós­késsel

4.139. ábra. Linóleum szabása kampós­késsel.

Gumipadlók

A tekercses gumipadló anyaga 3-5 mm rétegvastagságú, általában 75-130 cm széles és 10-30 m hosszúságú. Szer­kezeti felépítését tekintve összetett ré­tegződésű, ahol az alsó, érdes rétegre vulkanizálják a tömör és rugalmas – nagy szilárdságú – felső színréteget. Az egyszerű és márványozott felületű tekercsben előállított anyagokat kiegé­szítik a négyzetes lapburkolatok. A gumipadló alapanyaga a kaucsuk. Az értékes és sok területen pótolhatatlan anyagnak ugyanazt a tulajdonságát hasz­nálták ki a szakemberek a padlóbur­kolatok esetében is, ami a gumiabron­csok tartósságát és biztonságát is je­lenti.

Általános tulajdonságai:

 • kivételes kopásállóság, rendkívül hosszú élettartam,
 • PVC-mentes anyag, értékes kau­csukfajtákból, ásványi töltőanya­gokkal és nehézfém-mentes festék pigmentekkel készül,
 • szennyvíztaszító,
 • védőbevonatot nem igényel, így lé­nyegesen kisebb a fenntartási költ­sége,
 • mérettartó, mert nem tartalmaz lá­gyítószereket, és így nem zsugoro­dik,
 • ellenáll a cigarettaparázsnak, felü­lete nem sérül meg,
 • kitűnő tűzállósági tulajdonságai foly­tán nehezen gyullad, nem fejlődnek korróziót okozó gázok, sem dioxinok és furánok (kivételek az alkal­mazástól függően adódhatnak),
 • tartós rugalmasság, kellemes járás,
 • vegyszerekkel szemben ellenáll, oldószerek, hígított savak és lúgok rövid hatása miatt nem károsodik,
 • járás közben nem töltődik fel elekt­rosztatikussággal, így érezhető ki­sülések sem jönnek létre.

Különleges tulajdonságai:

 • rendkívüli igénybevételekhez is megfelel: szívókorongos hátoldal­lal, amely a nyíró- és tolóerőket felveszi, alkalmas villástargoncák alá is,
 • különlegesen jó metszésállóságá­nak köszönhetően szokatlanul jól ellenáll olyan jellegű igénybevéte­leknek, amelyek pl. korcsolya vagy bakancs használatával együtt jár­nak,
 • égéskor csak toxikológiailag jelen­téktelen kéngázok keletkeznek, így az embereket és az állatokat nem veszélyezteti,
 • olaj- és zsírállósága miatt erős olaj-és zsírbehatások esetén is jól hasz­nálható. Sok jó tulajdonságának köszönhetően felhasználási terüle­te igen tág, kezdve a középületek­től, a sport- és közlekedési léte­sítményekig, feltéve, ha megfelelő stabilitású és felületű aljzatra kerül.

Beépítésük az alaptípusuktól függően változik. Egyszerű a helyzet a sík já­rófelületeknél, a korong alakú mintás felületek „sorolt mintáinak” kapcsolá­sa azonban már komoly előkészítést és nagy szakmai hozzáértést igényel. Ragasztóanyagaik – egyebek mellett – a MUREXIN: KL 83, DK 53 és a MAPEI: Adesilex- G12, G19, G20, LP.

Gumilemez burkolat

4.140. ábra. Gumilemez burkolat

PVC padlók

A műanyag burkolatok közül hazánk­ban leggyakrabban PVC (polivinil-klorid) alapanyagú burkolatok készül­nek, amelyek lehetnek.

Ezek:

 • PVC lemez- és
 • PVC lapburkolatok.

Az egyszerű lemez- és lapburkolatok­nál előnyösebb hangtechnikai tulajdon­ságúak az alátétes, több rétegű PVC le­mez- és lapburkolatok, amelyek lehet­nek. A PVC alapanyagú lemez- és lapburko­latok készülhetnek egyszínű, színes, márványozott, valamint több színű min­tás, fényes és matt felülettel. A PVC lemezek felülete lehet sima és dom­bornyomásos.

A műanyag padlóburkolatok közé tar­toznak a különböző PVC alapanyagú le­mez- és lapburkolatok, amelyek lakó- és középületek helyiségeinek burkolásához alkalmasak, igen nagy forgalomnak ki­tett helyiségekben azonban nem használ­hatók (pl. pályaudvarok előcsarnokainál, nagy forgalmú folyosóknál stb.).

A PVC porból, töltőanyagokból és lá­gyítókból előállított PVC lemezek és lapok tekercsekben kerülnek forgalom­ba. A tekercsek minimális szélessége 100-200 cm, hossza 10-30 m. A teker­cseket szemrevételezéssel sorolják mi­nőségi osztályokba. A PVC lemezek ragasztóanyaga egye­bek mellett a MAPEI: Adesilex-V4, V4 SP, VZ, G19, P5 és a vezetőképes Adesilex-G19, V4 P5, Agvabit Roll co11, a MUREXIN: KL 83, DK 38, D98.

A fogadó aljzatoknál az aljzatbeton kellősítése, simítása lehet magnezit anhidrit, de egyszerű cementsimítás is. A simí­tást a kis lemezvastagság (1,6-4,0 mm) indokolja. Burkolás közben a helyiség hőmérsékletének +5 és +20 °C között kell lennie. A munka a lemezek leszabásával kezdődik, mégpedig arra a falra merőleges csíkokra, amelyiken az abla­kok vannak.

PVC lemezek leszabása

A lemezek leszabása után a portalaní­tott aljzatot és a lemez hátoldalát egyen­letes vékonyan be kell vonni ragasztóval, amelyhez fogazott spatulyát kell használni. Egyszerre csak annyi lemez és aljzat kenhető be, amennyit a ragasz­tó száradási ideje megenged. A lemez csak akkor fektethető le az aljzatra, ha a ragasztóval bevont felületek­ből az oldószer már elpárolgott, ujjal hozzáérve, a ragasztó már nem húz szá­lat. Ezután a lemezeket egymás mellé, de 2 cm átfedéssel lefektetjük, és a le­mezt a középtől a szélei felé, ronggyal dörzsöljük a felületre, vigyázva arra, hogy a lemez alatt ne maradjon levegő.

PVC-lemez ragasztása

4.141. ábra. PVC-lemez ragasztása.

PVC-lemez burkolat toldásá­nak összevágása

4.142. ábra. PVC-lemez burkolat toldásá­nak összevágása.

A „feldörzsölés” után az egymáson fek­vő lemezszéleket fémvonalzó mellett egyszerre átvágjuk, így a lemezek csat­lakozásánál keletkező hézag szemmel alig lesz látható. Ezután a ragasztótól származó esetleges szennyeződéseket kell eltávolítani. A padló leragasztása után következik a falszegélyek felra­gasztása. Ha a burkolatot mintás lemezből készítjük, akkor a lemezek leszabásánál a mintázatot is figyelembe kell venni.

Különleges esetekben (vizes helyiségek­ben, laboratóriumokban) az 1,5 mm-nél vastagabb lemezek csatlakozásánál he­gesztés is alkalmazható. A hegesztéssel toldandó lemezeket 3 mm-es hézaggal kell fektetni, majd ezeket a hézagokat kell a hegesztőpálca anyagával kitöl­teni, és speciális géppel hegeszteni. A lemezburkolatok fektetésük után 24 órával használhatók. A PVC lapburkolatok anyagai mege­gyeznek a lemezburkolatoknál ismer­tetett anyagokkal. Készülnek egy-, két­es háromrétegű kivitelben, egy- és több­színű, mintás, fényes vagy matt felület­tel. Igen kedvelt a márványmintás PVC lap.

PVC-lemez ragasztás

4.143. ábra. PVC-lemez toldásának kie­gészítő (toldat) ragasztása tubusos „cső­rös” ragasztóval.

A faltövet a helyszínen kell be­vágni

4.144. ábra. PVC-lemez helyszíni méretre szabásánál a faltövet a helyszínen kell be­vágni.

Táblás PVC-lemez ragasz­tása régi burkolatra

4.145. ábra. Táblás PVC-lemez ragasz­tása régi burkolatra.

Rétegalátétes PVC lemezburkolatok

Az alátétes PVC lemezburkolatokkal kontakt padlóburkolatok alakíthatók ki, ami azt jelenti, hogy a teljesen sík, egyen­letes és sima felületű teherhordó szer­kezeti elemre, födémpanelre minden kiegyenlítő réteg nélkül felragaszthatók. Az így készülő födém szerkezeti vas­tagsága a lehető legkisebb lesz.

Az alátétes PVC lemezek készülhetnek:

 • műanyag habalátéttel és
 • filcalátéttel.

A habalátétes PVC lemezek vastagsága 2-5 mm. Felületük lehet egy- és több­színű mintás, fényes és matt. A lemezek két fő rétege a felső kemény, kopásálló, színezett PVC réteg (ami lehet több ré­tegből felépített is, valamint a rugalmas, jó hanggátló és –szigetelő képességű PVC alapanyagú habréteg. E két réteget pré­seléssel kötik egymáshoz. A habalátétes lemezekből ugyanúgy ké­szíthető burkolat, mint a közönséges PVC lemezből. A hegesztéshez kizáró­lag forró levegős berendezés használ­ható.

A filcalátétes PVC viselkedése is ha­sonló, de ezt elsősorban forrasztott tol­dásoknál alkalmazzák, mert a ragasztá­sos ütközés nem nyújt tökéletes víz- és páravédelmet. Hibás ragasztás esetén a nedvesség és a szerves szennyeződések bomlása elviselhetetlen bűzt okoz.

Hegesztéssel toldott PVC burkolatok

A melegburkolatok készítése során meg­határozó az alap minősége (víztartalom, simaság, derékszögek stb.). A PVC bur­kolatok kétfélék lehetnek: homogén és habalátétes padlók. A köztük lévő kü­lönbség a hegesztés szempontjából nagy jelentőségű.

A felragasztott burkolatot hegesztéssel légtelenítik és teszik vízzáróvá. A he­gesztés és az előkészítés a ragasztás után legalább 24 óra elteltével kezdhető el. Az illesztéseknek hézagmentesnek kell lenniük. A nútolást marással készít­hetjük, FRASREX marógéppel. A hegesztendő PVC lemezanyagot két­harmad részéig kell kimarni, trapéz vagy félkör alakú marótárcsával, a gyártó előírásának megfelelően. Ha nem por­zsákos gépet használunk, akkor porszí­vóval portalanítani kell, hogy a hegesz­téshez tiszta felületet kapjunk. A marógép geometriai méretei miatt a hegesztési fugát a kézi fugamaróval ké­szítjük el. A hegesztéshez általában 4 mm-es hegesztőhuzalt használunk.

A habalátétes padlók hegesztési techno­lógiájának lényege, hogy „A” vagy „B” profilú zsinórt használunk. Az „A” pro­fil 3,7 mm átmérőjű, 5,7 mm hosszú körcikk. A „B” profil 5×7 cm-es kör­cikk. A kör keresztmetszetű hegesztőhuzallal szemben az az előnyük, hogy az anyag teljes keresztmetszetében – a hab is – hegeszthető. A kör kereszt­metszetű zsinórral csak pár tized mm-es kopóréteg hegeszthető, ezért nem ad tartós kapcsolatot.

Az új profilok a hab­alátétes sportpadlók hegesztéséhez is tökéletesek. A hegesztéshez UNIVERSAL 6E10 automata használható. A hegesztés megkezdése előtt próbahegesztést kell végezni. Ha a gép beállí­tása tökéletes és a próbavarrat is meg­felelő, akkor kezdhető a munka. A ké­szülék geometriai méretei miatt a szé­leknél kézi TRIAC készülék is szüksé­ges.

A házi készüléket, az alapanyagnak meg­felelően, 350-400 °C-ra kell állítani, és a próbahegesztés befejezése után a fe­lesleges hegesztőzsinórt negyedholdkés és letolólap segítségével el kell távolítani. A pár tized mm vastagságú letolólapra azért van szükség, hogy ne vág­junk bele a padlóba. A nagyolás után negyedholdkés segítségével szintbe vág­juk a hegesztési varratot. Itt említjük meg, hogy a linóleum he­gesztése hasonló a PVC-padlóéhoz, a nútolást a jutaalap szintjéig kell elvé­gezni. Linóleumhoz alkalmas hegesztő­zsinórt általában csak a gyártó szállít, el­lentétben a PVC-alapú padlókkal, ame­lyekhez a hegesztőzsinórok széles vá­lasztékban beszerezhetők.