Épületek belső burkolatai

Faanyagú falburkolatok

A faanyagú falburkolatok többféle fel­adatot is ellátnak, egyrészt felveszik és tompítják a belső és a külső közlekedés, valamint egyéb zajok hatásait, másrészt hozzájárulnak a helyiség belső kom­fortja és a kellemes környezet megte­remtéséhez.

A faanyagú falburkolatok­kal szemben támasztott alapvető köve­telmények a következők:

 • egészségre ártalmatlan anyagból készüljön,
 • felületi bevonata sem károsíthatja az egészséget, még utópárolgásból adódó gőzök formájában sem,
 • tapintása meleg legyen,
 • bizonyos mértékben hőszigetelő legyen,
 • jó hangszigetelést adjon mind a hall­ható rezgések, mind azok visszave­rődése és terjedése ellen,
 • könnyen tisztíthatók és karbantart­hatók legyenek,
 • felületük esztétikus legyen,
 • tartós és elfogadható költségű le­gyen,
 • egyszerűen elkészíthető és javít­ható legyen.

A felsoroltak tulajdonképpen bármi­lyen anyagú vízszintes és függőleges burkolatokról elmondhatók, faburko­latok esetében azonban hangsúlyozot­tabban, mint a „hideg” burkolatoknál, pl. a kerámiánál vagy a kőnél. A faa­nyagú falburkolat egyúttal belsőépíté­szeti formaelem is. A beltéri falburkolatok anyagai, az al­kalmazott kiviteli technológia és a felü­letkezelés megválasztásakor az egész­ségi szempontokat a legmesszebb me­nőkig figyelembe kell venni.

Ezek:

 • csak egészséges fa vagy fa alapa­nyagú elem, ill. burkolat építhető be,
 • a beépített fa nem lehet gombás, és nem kezelhető illó anyagú gomba­ölő szerekkel,
 • a fa nem lehet rágcsálóval fertő­zött, mert az tovább terjed az épü­let egyéb szerkezeteire, a burkola­tokra és a bútorzatra is.

A faforgács és farost anyagú építőele­mek kötőanyaga nem tartalmazhat for­maldehidet (az Egészségügyi Világ­szervezet kitiltotta a belsőépítészetben használható anyagok listájáról).

A formaldehid jelenléte – a párolgás és a gőzök miatt – a bentlakók közér­zetét, hangulatát és egészségét károsan befolyásolja. A kellemetlen szúrós szag előbb csak fejfájást, később migrént, idegfeszültséget, fáradékonyságot és számos egyéb, az egyéni érzékenység­től függő bajt okozhat. A hazai szab­vány külön e problémával nem foglal­kozik. Elmondhatjuk azonban, hogy egyre több gyártó cég fogadja el, hogy a jövő útját a korszerű, egészségre és környezetre ártalmatlan, világszerte elfogadott anyagok bevezetése és használata jelenti. A faanyagokat védő sze­rekről ugyanazok mondhatók el, mint a fa anyagáról.

Beltérben az egészségre káros felület­kezelőknek (XILAMON és XILADECOR) csak az „egészségre nem ártal­mas” változatuk, azaz csak a káros gő­zöktől mentes összetételű változatuk alkalmazható (ennek jelzését a csoma­goláson feltüntetik). A felületi lakkok közül is csak azok használhatók, amelyeknél a káros gő­zök párolgása egy-két héten belül meg­szűnik.

Falburkolatok anyagai

A falak és a mennyezetek közel azonos anyagú és profilú faanyagokkal burkol­hatok.

Alépítmény és kapcsoló elemek

A tartó aljzat vagy heveder anyaga gya­lult vagy natúr, finomra fűrészelt fenyő, amely legfeljebb II. osztályú lehet. Az ez alatti minőség az utómozgás, repedezésre való hajlam vagy éppen a beteg­sége miatt alkalmatlan a felhasználásra.

A távtartó elemek általában acélból ké­szülnek, horganyzott kivitelben. A kapcsoló elemek elsősorban a facsa­var és a műanyag tipli, nagyobb húzó igénybevételekhez a fémtiplis szorító és kapcsoló csavarozás is előfordulhat. Jól használhatók a vékony (a fát nem szét­hasító), horganyzott felületű szegek, rejtett szegezéshez pedig az ún. „fe­kete” szeg.

A horganyzott acéllemezből készülő kapcsoló saruk alakja különböző pro­filú lécekhez és panelek horonymére­téhez igazodik. A paneleket a falhoz vagy a hevederhez rögzítő kapcsoló profilok fémből és mű­anyagból készülnek. Az alumínium pro­filok eloxált látszó része, illetve a műa­nyag profilok színei kihangsúlyozzák a panel struktúráját, és árnyalatát. A fém­es műanyag profilok látszó felületére fautánzatú fólia is kerülhet.

Természetes felületű belső falburkolat

5.56. ábra. Természetes felületű belső falburkolat.

Burkoló anyagok

A felületi burkoló anyagok, függetlenül attól, hogy fűrészeltek vagy csak műa­nyaggal fóliázottak, mindig a fa természetes szépségét kívánják kihangsú­lyozni. A fűrészelt fa profilokat az esetek nagy többségében nem gyalulják, csak felü­leti szalagcsiszolón „engedik át”. Ezek­nél a burkolatoknál a fa természetes erezete és a fűrésznyom együttes szép­sége érvényesül.

A gyalult fa falburkoló profilok I. osz­tályú

 • válogatott fenyőfából,
 • keményfákból (tölgy, bükk),
 • gyümölcsfákból (körte, dió) és
 • egzótákból (trópusi fák) készülnek.

Legelterjedtebbek a minőségi fenyők. A keményfa burkolatok készítése előtt fel­tétlenül meg kell vizsgálni a burkoló anyagot és a helyiség funkcióját, mert egy huzatos helyiségbe, de főleg párás, nedves (pl. fürdők) helyiségekbe a fa ké­sőbbi deformálódása miatt nem célsze­rű keményfákat beépíteni. Az egzótáknál nincs ilyen probléma, például a maha­góni szinte mindenhol alkalmazható.

Falburkolatok egyszerű profillécekből

5.57. ábra. Falburkolatok egyszerű profillécekből.

A fenyő profilok szélességét elsősorban az igények határozzák meg. A gyako­ribb az 50-100 mm-es profilszélesség és a 12-18 mm-es vastagság, ahol a méret alatt a kivágott profil négyzetes befoglaló méretét kell érteni, hiszen a száradás és a vetemedés is ezt a két mé­retet érinti elsődlegesen. Szélesebb pro­filoknál feszültségmegszakító céllal szo­kás fölső, „V” alakú gyalult árokprofilt vagy alsó, „kimart” vagy fűrészelt hor­nyot kialakítani. A hornyok mélysé­gének meghatározásánál azonban nemcsak a csavarodás feszültségének csök­kenését kell szem előtt tartani, hanem az ún. száradási méretcsökkenést is, ugyanis a fa méretei akár 10 %-ot is változhatnak pluszban és mínuszban, száradás, valamint nedvességfelvétel következtében.

A profillécek csak légszáraz fából ké­szíthetők, és profilozás után csak huzat­mentes belső téren tárolhatók. Beépí­tésük előtt a profilléceket legalább egy­szeri alapozással célszerű ellátni. A faanyagú paneles burkolásnak több­féle technológiája ismert, pl. a keret­paneles, a sajtolt faforgács paneles és a fóliaterítékes változatok.

A keretpaneleket bútorlap minőségben előregyártják, és a helyszínen szerelik. A keret anyaga natúr fa, a betét sorolt illesztésű fenyő, keményfa vagy lami­nált faforgácslap. A faforgács anyagú burkoló panelek fe­lületét profilozás előtt vagy után hasí­tott furnérral vagy bútorfóliával látják el. A második megoldás ritkán alkalma­zott, de élfóliázással elkészíthető.

A burkoló panelek hordozószerkeze­tének anyaga lehet:

 • faforgács,
 • farost,
 • kenderpozdorja,
 • sajtolt polisztirol lemez (az utóbbi években).

A panelekre ragasztás útján hordják fel a 0,3-1 mm közötti vastagságú látszó ré­teget. A teljes panelvastagság 8-20 mm.

Faburkolatok készítése falazatokon

A faburkolatok készíthetők vakolt tég­lafalakra és egyenetlen (ez főleg ré­gebbi épületek felújításakor, átalakítá­sakor fordul elő) vagy vakolatlan (ez inkább egy új építkezésre jellemző) tég­lafalakon egyaránt. A felület egyenet­lenségeit lécaljzattal kell áthidalni, úgy, hogy a lécek felületének függőleges sí­kot kell alkotnia. A habarcsmaradvá­nyokat a nyers felületről le kell takarí­tani, és ezután jelölhető ki az aljzatlé­cek tengelye, ami rövidebb díszlécek esetén kb. 40 cm, hosszabb (teljes falmagasságú) díszlécek esetén pedig 60-80 cm legyen.

Az aljzatlécezés lehet vízszintes vagy függőleges, de mindig merőlegesen fus­son a díszlécek, a burkolólapok tenge­lyére. Az első aljzatlécet – irányléc­ként – ott kell elhelyezni, ahol a fal legmagasabb pontja van. A lécen át fal­ba fúrt lyukba helyezzünk műanyag csa­varbetétet, majd a lécen átfűzött csavart – 3-4 mm hézagot hagyva a léc és a fal között – hajtsuk be a műanyag betétbe. A csavarok kb. 40 cm távolságra legyenek egymástól. A csavarokat vál­takozva és fokozatosan húzzuk meg, úgy, hogy a lécek mögött maradjon szel­lőzőrés. Az aljzatlécek síkban fekvését gyalult élű léccel, illetve függővel el­lenőrizzük, és minden újabb léc hely­zetét be kell állítani az irányléchez. Betonfalba az aljzatlécek szögbelövés­sel rögzíthetők.

Falburkolatok hevederezése átszellőztetett légréssel

5.58. ábra. Falburkolatok hevederezése átszellőztetett légréssel a) fogazott hevederrel (szabad kereszt­metszet legalább 50 cm2/méter), b) kettő­zött keresztlécezéssel, c) panelek toldás alatti hevederezéssel.

Hevederezés előfúrással

5.59. ábra. Hevederezés előfúrással.

Hevederezés távtartó pa­puccsal

5.60. ábra. Hevederezés távtartó pa­puccsal (a szellőztető légrés keresztmet­szetét a papucselem vastagsága hatá­rozza meg) a) rögzítő készlet, b) távtartó beépítése, 1 műanyag papucselem (5-15 mm vastag­ságban), 2 facsavar, 3 tipli, 4 hevederfa, 5 falburkolat.

Műanyag távtartó papucselem

5.61. ábra. Műanyag távtartó papucselem behelyezése a szorító csavarozás előtt.

Faburkolat készítés

5.62. ábra. Faburkolat készítés lécprofilokból belső térben.

Kötőelemek

5.63. ábra. Kötőelemek 1 tipli, 2 facsavar, 3 hatlapfejű csavar.

Heveder rögzítése

5.64. ábra. Heveder rögzítése műanyag tiplivel és facsavarral L: teljes hossz, Tmjn: felfogási keresztmet­szet, BT: előfúrási méret (mindig 10-15 mm-rel több, mint a Tmin méret), Smax: hevedervastagság (max. 0,5 Tmin).

A kapcsolási munka menete

5.65 ábra. A kapcsolási munka menete a) a csavar behajtása az előfuratba, b) kapcsolási keresztmetszet, 1 heveder, 2 téglafal, 3 műanyag tipli, 4 facsavar.

Heveder kapcsolása

5.66. ábra. Heveder kapcsolása a pere­mes tiplivel (a facsavar a szorító és füg­gesztő ék szerepét is betölti).

Előtiplizés a hevederek rögzítéséhez

5.67. ábra. Előtiplizés a hevederek rögzítéséhez a) üreges téglafalba, b) betonfalba, c) YTONG és gázbeton falba.

Falburkolatok

5.68. ábra. Függőleges és ferde lécezésű falburkolatok.

A facsavaros kapcsolás me­nete

5.69. ábra. A facsavaros kapcsolás me­nete a) a heveder és a fal átfúrása, b) a pere­mes tipli és a szorítócsavar egyesítése, c) a tipli és a facsavar beütése, d) szorító csavarozás.

Falburkoláshoz használt léc­profil

5.70. ábra. Falburkoláshoz használt léc­profil.

Lécprofilok tömör ütköztetése

5.71. ábra. Lécprofilok tömör ütköztetése a) egyes átfedéssel, b) ferdén, csatornaszerűén, c) csaphornyos, d) kettős, „Z” profilozású.

Váltósoros burkolólécek

5.72. ábra. Váltósoros burkolólécek a) belső takaróléces, b) külső takarólé­ces, c) csaphornyos, váltó kötéssel kap­csoltan.

Lécprofilok kapcsolá­sa

5.73. ábra. Fekvő és ferde deszkázathoz alkalmazott (pormentes) ívelt süllyesztékű és profilozású lécprofilok kapcsolá­sa 1 egyszeres ütközésű profil, 1/a össze­építés, 2 kettős ütközésű profil, 2/a sorolás.

Burkolóléc profilok kettős át­fedéssel

5.74. ábra. Burkolóléc profilok kettős át­fedéssel a) ároksüllyesztéssel, b) sarkított (fózolt) ütköztetéssel.

Keskeny burkolólécek beépí­tése

5.75. ábra. Keskeny burkolólécek beépí­tése a) egyenes ütközés, b) sarkított lécek egyenes ütközéssel, c) váltósoros, látszó felülettel, d) alsó borítóléccel, e) árok­profillal, süllyesztett léccel, f) kettős ho­ronnyal és vendégprofillal, g) váltósoros kettős profillal.

Keskeny és széles burkoló­lécek beépítése

5.76. ábra. Keskeny és széles burkoló­lécek beépítése a) csaphornyos, élsarkított, b) csaphor­nyos, metszett, c) csaphornyos, árokil­lesztésű, d) csaphornyos, párhuzamos profilozású, e) feles, lapolt átfedéssel, f) feles-lapolt, felső feszültségmentesítő horonnyal, g) alsó és felső feszültség­mentesítő árokkal, ill. horonnyal.

Tetőtér-beépítések esetén a szarufákra erősített hevederek hordják a burkolat aljzatát képező ritkított deszkázatot. A sima vagy faragott díszlécek, vala­mint a préselt burkolóelemek csak az­után erősíthetők fel, ha már a teljes bur­kolandó felületen rögzítettük az aljzat­léceket. A pontosan függőlegesbe, il­letve vízszintesbe állított első léchez, egyenletesen, teljes hosszukban szo­rítsuk hozzá a további léceket. Az elhelyezett léc hornyába – alátétfa közbe­iktatásával – verjük be a következő léc csapját. Hogy szögezésnél a léc ne ru­gózzon vissza, vésővel tartsuk az alá­tétfát beszorítva. Sarokba csak úgy fe­szíthető be a záróléc, ha több lécet egy­szerre szorítunk össze.

A fa díszlécet a hornyon keresztül, süllyesztőtüske segítségével, 20-40 cm-énként szögezzük az aljzatléchez. Műfa díszléc vagy burkolótábla beépítéséhez fém rögzítőelemeket kell használni. A hézagtakaró lécet a burkolótáblák hor­nyába kell helyezni. A burkolatot körben lezáró szegélyléce­ken helyenként alsó és felső nyílást kell kialakítani, hogy a burkolat mögötti rés kiszellőzhessen.

A keretes betétes burkolatok alá szintén lécaljzatot kell készíteni. A keretlécek rejtett csapolással illeszkednek egymás­hoz, ezért ezeket a betét méretéhez iga­zodva és a burkolandó felület egészére előre le kell szabni, és össze kell pró­bálni a burkolás megkezdésére. Először egymáshoz csatlakozó két szegélyt rög­zítünk az aljzathoz, a hornyon átszö­gezve. Majd a betéteket soronként a szegély és a keretléc hornyába szorítva, az osztólécet az aljzathoz szögezzük a hornyon át. Végül a burkolat maradék szegélyléceit a betétekre és a keretlé­cekre illesztjük.

Széles burkolólécekből készülő falburkolat

5.77. ábra. Széles burkolólécekből készülő falburkolat, feszültségmentesítő horonnyal a) csaphornyos, b) csaphornyos, metszett, c) csaphornyos, árokillesztésű, d) – f) különleges felületi kialakítással.

Széles burkolólécekből készülő falburkolat

5.79. ábra. Széles burkolólécekből készített padlástéri belső burkolat.

Falburkolat sarokkiképzése

5.80. ábra. Falburkolat sarokkiképzése profillécekkel a) takart sarokátfedés, b) hornyolt illesztékű sarokkialakítás, c) takaróléces, ket­tős takarású sarok.

Falburkolat sarokkiképzése

5.81. ábra. Falburkolat sarokkiképzése árokcsatlakoztatással a) takart profilléces, b) nyitott profilléces.

Fa lécprofilok és hevederek kapcsolata

5.82. ábra. Fa lécprofilok és hevederek kapcsolata a) hagyományos szegezéssel, b) látszó szegfejekkel, c) hornyolt profil, felülről szegezve, d) hornyolt profil, rejtett szege­zéssel.

Korszerű kapcsolás körmös fémsaruval

5.83. ábra. Korszerű kapcsolás körmös fémsaruval a) kezdő és közbenső, b) közbenső, c) kétszárnyú saruk csaphornyos és kettős profilú léceknél.

Körmös saruk beépítése

5.84. ábra. Körmös saruk beépítése.

Lécburkolat vágásához hasz­nálható fűrészek

5.85. ábra Lécburkolat vágásához hasz­nálható fűrészek a) hosszvágáshoz, egyirányú fogazású, b) keresztvágáshoz, kétirányú fogazású.

Függőleges lécezésű szege­zett faburkolat

5.86. ábra. Függőleges lécezésű szege­zett faburkolat a) kezdő léc rögzítés, b) közbenső lécek szorítása és kapcsolása.

Függőleges lécezésű fabur­kolat sarus kapcsolással

5.87. ábra. Függőleges lécezésű fabur­kolat sarus kapcsolással a) kezdő léc rögzítése, b) közbenső rög­zítés.

Fekvő deszkázatú faburkolat készítése

5.88. ábra. Fekvő deszkázatú faburkolat készítése.

Faburkolat záró elemének beszabása

5.89. ábra. Faburkolat záró elemének beszabása előrajzolással.

Védő falburkolat

5.90. ábra. Védő falburkolat 1 hevederezés, 2 deszkateríték.

Védő falburkolat alsó ütköző szegővel

5.91. ábra. Védő falburkolat alsó ütköző szegővel 1 hevederezés, 2 kész burkolat.

Ajtó és falburkolat kapcsolása

5.92. ábra. Ajtó és falburkolat kapcsolása.

a lécprofilú falburkolat fürdő­szobában

5.93. ábra. Fa lécprofilú falburkolat fürdő­szobában.

Szerelt falpanel fekvő burko­lattal

5.94. ábra. Szerelt falpanel fekvő burko­lattal 1 váz, 2 keretléc, 3 burkolat, 4 hőszigete­lés, 5 osztóborda, 6 szellőzőrés, 7 fabur­kolat, 8 takaróprofil, 9 padlóvonal.

Elemes és kazettás falburkolat

5.95. ábra. Elemes és kazettás falburkolat.

Burkoló panelek

5.96. ábra. Burkoló panelek a) fekvő, b) ferde, c) átfedésben, d) középelem kötésben.

Kazettás falburkolat

5.97. ábra. Kazettás falburkolat előregyár­tott panelekből 1 fekvő heveder fogazott szellőzőréssel, 2 függőleges heveder, 3 facsavar/tiplis kapcsolat.

Kazettás falburkolat

5.98. ábra. Kazettás falburkolat 1 fekvő heveder, 2 takaró keret, 3 panelkeret, 4 panelbetét, 5 panelsoroló, 6 takaró profil, 7 körmös kapcsolósaru, 8 átszellőztető rés, 9 tipli és facsavar.

Falburkolat és beépített polcrendszer

5 99. ábra. Falburkolat és beépített polcrendszer 1 panelburkolat, 2 keresztheveder, 3 hosszheveder, 4 szaruzat, 5 kapcsoló profil (polchoz), 6 polcállvány, 7 polcok, 8 záróprofil, 9 beépített bútor.

Padlástér-beépítés

5.100 ábra. Padlástér-beépítés fekvő és álló panelekkel, alátéthevederekhez kapcsoltan.

 Falburkolat burkolása

5.101. ábra. Falburkolat burkolása függőleges falpanelekkel és profillécekkel a) fal és mennyezet, b) sarok, c) szint- vagy falsíkváltás kiegészítő profilokkal.

 Falburkolat függőleges fal­panelekkel

5.102. ábra. Falburkolat függőleges fal­panelekkel és kiegészítő lécprofilokkal.

Falpanel és lécprofil kapcso­lása

5.103. ábra. Falpanel és lécprofil kapcso­lása alátéthevederhez a) álló hevederrel, b) fekvő hevederhez, 1 burkolópanel, 2 kiegészítő lécprofil, 3 íves felületű lécprofil, 4 kapcsoló ho­rony, 5 kapcsoló „T” saru, 6 „Z” saru, 7 „U” saru, 8 légrés, 9 fekvő heveder, 10 álló heveder.

Falpanelek kapcsolása kör­mös saruva

5.104. ábra. Falpanelek kapcsolása kör­mös saruval.

Egyenes ütközésű panelbur­kolat kapcsolása

5.105. ábra. Egyenes ütközésű panelbur­kolat kapcsolása kettős körmű saruval, hevederezés nélkül a falhoz kapcsolva 1 saru, 2 burkoló panel, 3 kapcsoló ho­rony, 4 szegezés vagy facsavar.

Préselt és laminált falburkoló lécek és panelek

5.106. ábra. Préselt és laminált falburkoló lécek és panelek.

Falburkoló panelek ferde

5.107. ábra. Falburkoló panelek ferde és vízszintes beépítése burkolatként, térelhatárolóként vagy mennyezetként.

Keskeny panelekkel burkolt falrészek

5.109. ábra. Profil hornyos burkoló panel sarus kapcsolása hevederhez vagy foga­dó falhoz 1 saru, 2 burkoló panel, 3 soroló perem, 4 soroló horony, 5 szeg vagy facsavar.

Burkoló panel szerelése

5.110. ábra. Burkoló panel szerelése tal­pas saruval 1 saru, 2 burkoló panel, 3 soroló horony, 4 soroló perem, 5 facsavaros rögzítés.

Burkoló panel szerelése ven­dégprofillal

5.111. ábra. Burkoló panel szerelése ven­dégprofillal és ikerkörmös saruval 1 saru, 2 facsavar, 3 burkoló panel, 4 kap­csoló horony, 5 díszítő (vendég) profil.

Burkoló panel látszó vendég­profillal

5.112. ábra. Burkoló panel látszó vendég­profillal (kétirányú csatlakozás csomó­pontja).

Burkoló panelek szerelése fahevederhez

5.113. ábra. Burkoló panelek szerelése fahevederhez.

 Falburkoló panelek sarokki­képzése

5.114. ábra. Falburkoló panelek sarokki­képzése.

Belső fal­burkolat készítéseBelső fal­burkolat készítése 2

5.115. ábra. Hőszigetelt alátétű belső fal­burkolat készítése burkoló panelből a) tartó villák (saruk) felszerelése rög­zítéssel, b) hőszigetelés behelyezése, c) készre szerelés, 1 előfurat, 2 tipli és facsavar, 3 tartó villa, 4 hőszigetelés, 5 lég­rés, 6 burkoló panel, 7 belső sarok kiegészítő panel, 8 látszó vendégprofil.

Falburkoló panelek sarokki­képzése

5.116. ábra. Falburkoló panelek sarokki­képzése a) oldalhornyos kialakítás, b) élbe vágott kialakítás, c) élhornyos kialakítás.

Paneles falburkolat szerelése

5.117. ábra. Paneles falburkolat szerelése, ill. kapcsolása látszó csavaros kötéssel és távtartó saruval 1 falpanel, 2 rejtett soroló profil, 3 légrés, 4 távtartó korong, 5 tipli, 6 csavaros kö­tés, 7 fogadó fal.

Paneles burkolat szerelése

5.118. ábra. Paneles burkolat szerelése látszó soroló léccel és látszó csavaros kötéssel 1 falpanel, 2 záró panel, 3 soroló léc, 4 fogadó fal, 5 csavaros kötés, 6 légrés, 7 elasztikus tömítő (támasztó) szalag, 8 tiplizés.

Paneles belső falburkolat

5.119. ábra. Paneles belső falburkolat hőhídmentes kapcsolattal 1 burkoló panel, 2 sarok panel, 3 biturán­csík, 4 légrés, 5 hőszigetelés, 6 látszó so­roló profil (vendég profil), 7 saru, 8 tipli és facsavar, 9 fogadó fal.

Paneles belső falburkolás

5.120. ábra. Paneles belső falburkolás lát­szó tartó és soroló profillal 1 panel burkolólap, 2 sarokpanel, 3 eloxált soroló és kapcsoló fémprofil, 4 lég­rés, 5 bituráncsík, 6 hőszigetelés, 7 fa­csavar és tipli, 8 fogadó fal.

Fal- és mennyezetburkolás

5.121. ábra. Fal- és mennyezetburkolás fa alapanyagú panelekkel, fóliabevonatú lát­szó soroló kapcsoló profillal.

Rejtett kapcsolóprofil panel falburkolathoz

5.122. ábra. Rejtett kapcsolóprofil panel falburkolathoz, a profilok helyszíni leszabásával (tartó hevederek beépítése nem feltétlenül szükséges, mert a profil a fo­gadó falhoz is kapcsolható facsavarozás­sal) A. kétszárnyas, B. szárnyas U-profil, C. hajlított Z szalagprofil

Falpanel-kapcsoló látszó szalag profil

5.123. ábra. Falpanel-kapcsoló látszó szalag profil.

Bordázat kialakítása

5.124. ábra. Bordázat kialakítása vezeték­hez, falpanel burkolatoknál 1 heveder, 2 burkoló panel, 3 soroló léc, 4 magasító profil, 5 takaró panel, 6 kap­csoló horony.

Áttört, faanyagú falburkolat

5.125. ábra. Áttört, faanyagú falburkolat régi épületek falainak takarásához 1 burkolóléc, 2 tartó heveder, 3 rögzítő­kapcsoló fémsaru.

Szellőzőnyílások előtti zsalus falburkolat

5.126. ábra. Szellőzőnyílások előtti zsalus falburkolat hátsó oldala 1 burkolóléc, 2 légrés, 3 tartó, kapcsoló fém heveder.

Takaró és soroló profilok

5.127. ábra. Takaró és soroló profilok.

Fóliázott farost anyagú takaró

5.128. ábra. Fóliázott farost anyagú takaró és lécprofilok.

Natúr fa burkoló profilok

5.129. ábra. Natúr fa burkoló profilok a) takaró-toldó, b) felső lezáró, c) közben­ső lezáró, d) faltő lezáró.

Burkoló profilok beépítése

5.130. ábra. Burkoló profilok beépítése a) éltakaró, b) saroktakaró.

Paneles falburkolat

5.131. ábra. Paneles falburkolat, ajtó kör­beépítésével, felső profilléces takarással.

Takaró, záró és soroló profilok

5.132. ábra. Takaró, záró és soroló profilok belső falburkolatokhoz.

Natúr felületen kialakított mintázat

5.133. ábra. Natúr felületen kialakított mintázat (homokfúvással, az üvegek ho­mokfúvásával azonosan).

Falburkolat készítése

5.134. ábra. Falburkolat készítése kes­keny panelekből, motívumokkal.

Sima falfelület burkolatszerű lezárása

5.135. ábra. Sima falfelület burkolatszerű lezárása és tagolása.

Záró és keretprofil

5.136. ábra. Záró és keretprofil a) méretrajz, b) összeépítés szereléshez, 1 talpelem, 2 frízelem, 3 kötényelem, 4 so­roló profil.

Belső tagozati fa profilelem

5.137. ábra. Belső tagozati fa profilelem 1 fa profil, 2 kapcsoló saru.

Belső, egyesített tagozati fa

5.138. ábra. Belső, egyesített tagozati fa profi lelem 1 talpprofil (facsavarral a falhoz kapcsol­va), 2 külső profil, 3 extrudált műanyag soroló profil.

Faanyagú különleges falburkolat

5.139. ábra. Faanyagú különleges falburkolat.