Belsőépítészet

A színekkel otthonossá tehetjük a helyiségeket

Sokan nem tekintik a színeket a lakberendezés teljes értékű részének. Félnek a dominánsabb tónusoktól, a szokatlan kombinációktól, és gyakran még attól is, hogy igent mondjanak saját kívánságaikra vagy szükségleteikre. Ez gyakran a kellemes lakókörnyezet rovására megy, pedig annak megteremtése a belsőépítészet egyik legfontosabb célja.

A gyerekek gyakran vonzódnak a vörös vagy a bíborvörös színhez. Ezek a színek felel­nek meg aktivitásuknak, vita­litásuknak, s egyben jelzik azt is, hogy a gyerekek általá­ban erőteljesen kifelé fordu­lók. Az idősebbek kerülik a túlságosan feltűnő színeket, ellenben előnyben részesítik a pasztell árnyalatokat, a halványsárgát, a halványké­ket, a rózsaszínt, a lilát, az őszibarackszínt, a halvány­zöldet, a világosbarnát és a szürkét. Ezek a színek a leg­több idős emberre jellemző befelé fordulást, belső nyu­galmat jelképezik.

Visszafogott színek

A harmonikus hangulat a gondosan kiválogatott, visszafogott színeknek köszönhető

A helyiség hangulata

A legtöbb ember minden bi­zonnyal meg tudja határozni, hogy melyik a kedvenc színe, s azt is meg tudja mondani, hogy milyen hangulatú helyi­séget szeretne a belsőépíté­szeti megoldások segítségé­vel teremteni. Abban azonban már kevésbé biztosak, hogy milyen színek milyen hangulatúvá varázsolhatják a lakóhelyiségeket.

A szakemberek tapasztala­taik alapján osztályozták a színeket; e kategóriákat rövi­den ismertetjük. Ez a csopor­tosítás természetesen csak iránymutatóul szolgálhat, hi­szen minden színnek szinte végtelen számú árnyalata van. Minden színárnyalat ha­tása más és más, s ezt a hatást még a megvilágítás is befo­lyásolja. A természetes és a mesterséges fény különböző karaktert ad a színeknek. A színek társítása szintén nagyon fontos. A fehér mellett a színek minden esetben erőtel­jesebben jutnak érvényre.

Fontos, hogy a szín meny­nyire tiszta, keverték-e más színnel világos vagy sötét. Emellett nem elhanyagolható szempont a színes felület nagysága sem.

Milyen hatással vannak ránk a színek?

Kék: elősegíti a kon­centrációt, a logikus, világos gondolkodást, kedvez a pozitív gondolkodásnak; kék környezetben megnyugszunk, elmélyülünk, jellemzője a frissesség és a világosság. A világoskék tágítja a teret, a sötétkék szűkíti.

Sárga: sárga helyiség­ben felszabadultabbak, élénkebbek, vidámabbak leszünk. Jól illik a kékeslilához és a sötétkékhez. A sárga padló elbizonytalanít bennünket.

Vörös: dinamikus, energikus hatású. A sárgás árnyalatú fafajták meleg színét elhalványítja.

Zöld: nyugalmat, biz­tonságot árasztó szín. Részben a mozdulatlanságot és a nyugal­mat sugározza, ugyanakkor élettel teli. Az önfenntartást fejezi ki.

Narancs: dinamikus, barátságos, vidám, feltűnő, aktív szín. A színárnyalattól és a fel­használás módjától függően esetleg lehet túlságosan agresszív is. Hangsúlyozza a tárgyak formáját.

Figyeljünk a színes felületek méretére is!

Gyakorlati tapasztalat, hogy ha azt szeretnénk, hogy az élénk sárga és komplementer színe, a kékeslila egyformán érvényesüljön, akkor a há­romszor élénkebb sárgát har­mad akkora felületen kell el­helyeznünk, mint kiegészítő színét.

Egy helyiség hangulatát nem csak a kiválasztott szín­árnyalat és annak pszichi­kai hatásai határozzák meg. Az erőteljes színek és a nagy felületű minták hatására a na­gyobb helyiséget is kisebbnek érzékeljük, míg a világosabb árnyalatok, és az apró minták optikailag tágítják a teret. A sötét színű mennyezet optika­ilag csökkenti a helyiség bel­magasságát. A néhány kiraga­dott példa is mutatja, hogy a színek kombinációjára célsze­rű odafigyelni.

Fontos a színek kiválasztá­sán túl az is, hogy hasonló ár­nyalatokat vagy kontrasztszí­neket alkalmazzunk. A legkel­lemesebb hatást akkor tudjuk elérni, ha egy uralkodó színt, és ennek árnyalatait használ­juk és a kontraszt színek csak kis felületeken jelennek meg. A túlságosan élénk színek át­alakíthatják a helyiséget, és feszültséget okozhatnak.

Ha segítségre van szüksé­günk, vegyünk elő egy szín­skálát. A legfontosabb szem­pontokat a jobb oldali keretes írásban ismertetjük.

A színkör kevert színei a három alapszín különböző arányú összekeveréséből áll­nak. A színkör színeiből elké­szíthetjük azok kívánt árnya­latait. Fehér hozzáadásával világosítjuk, feketével sötétít­jük a színt. A kevert színek közé tartozik például a barna, amit a sárgától a vörösig ter­jedő színekből sötétítéssel ke­vernek. Egy választott szín­hez a kontrasztot annak komp­lementerével teremthetjük meg. Egyvalamit mindenkép­pen célszerű elkerülni: a ke­vert színek további keverését.

TIPP: Kérjünk tanácsot!

Sok esetben csak tapasztalt szakember segítségével tudjuk meg, hogy milyen hatással lesz az adott szín a helyiség hangulatára. Elképzeléseinkről beszélgessünk a festőmesterrel vagy a festékbolt szakképzett eladójával. A bútorüzletek szakemberei szintén rendelkez­nek a megfelelő színismerettel és szaktudással, így sok csalódástól kímélhetjük meg magunkat.

Színes fürdő

A képen a fiatalok fürdő­szobája, melynek hangulatát a három alapszín, a sárga, a kék és a vörös határozza meg.

A helyiségben a vörös fotelt és a képet hang­súlyozták

A helyiségben a vörös fotelt és a képet hang­súlyozták.

A színskála megmutatja, mihez mi illik:

A színválasztásban nagy segítséget nyújthat a képen is bemutatott három színskála. Az 1. színskálába rajzolt háromszög csúcsai a három alapszínre, a sárgára, a kékre és a vörösre mutatnak. Ezeket a színeket más színekből nem lehet kikeverni. A 2. színskála azt mutatja, hogy az alapszínek keverésével milyen színeket állíthatunk elő: a zöldet kékből és sárgából, a narancsot sárgából és vörösből, a lilát pedig a vörös­ből és kékből. A színkörben egymással szemben található színeket komplementer, azaz kiegészítő színeknek nevezzük.

Színkörök

Ha a helyiségben egymás mellé helyezzük őket, erős kontrasztot alkotnak, s kölcsönösen kiemelik egymást. A 2. ábrán jól látható például az is, hogy a kék és a sárga keveréséből előál­lítható zöld tökéletes kontrasztot alkot a vörössel. A 3. ábra azt mutatja, hogy az előbbiekben bemutatott hat szín, azaz a három alap- és a három kevert szín hogyan keverhető tovább. A szomszédos színek keverésével egyre finomabb és bővebb színkörhöz jutunk. Minden világosítás vagy sötétítés egyúttal tompítja az eredeti színt.