Belsőépítészet

Új válaszfalak az álomalaprajz szerint

A régi házak alaprajzai legtöbbször nem megfelelők, és a korszerűsítést is gyakran akadályozzák. Éppen ezért nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy régi házunk alaprajza megfelel-e igényeinknek. Amennyiben nem, új válaszfalakkal könnyedén orvosolhatjuk a problémát. A felépített új falakkal és parapet falakkal, valamint a közfalak áthelyezésével valóban látvá­nyos hatást értünk el: egé­szen más térélmény alakult ki, mint amilyen az átalakítás előtt volt.

A régi alaprajz átalakításá­nál nem szabad figyelmen kí­vül hagynunk azt a közel­múltban előtérbe került építé­si elvet, mely szerint az alap­rajz legyen könnyen módo­sítható, hogy a család későb­bi, változó igényeihez vi­szonylag problémamentesen lehessen igazítani. Napjaink­ban az átalakítás igényének leggyakoribb kiváltó oka a gyerekek elköltö­zése, önállóvá vá­lása. A kiürült gye­rekszoba, amely legtöbbször vi­szonylag kis mé­retű, általában ne­hezen hasznosít­ható.

A két gyerek­szoba közti válasz­fal elbontásával ugyanakkor értel­mesen hasznosít­ható teret hozha­tunk létre. A szárazépítészet segítsé­gével az átalakításokat könnyen elvégezhetjük, és válto­zatos megoldásokat alakítha­tunk ki. A konyhában és a fürdőszobában lehetőség van arra is, hogy a szerelvényeket a falban vezessük. Akkor is javasolt külön szerelvényfai építése a falazat elé, ha nem a szárazépítészetet választjuk, hanem téglából építkezünk.

A könnyűszerkezetes falak építési elve a következő

A könnyűszerkezetes falak építési elve a következő: a kívánt falvastagságnak megfelelő méretben felépítenek egy fémvázat, melynek mindkét oldalára gipszkarton-lapokat rögzítenek, és a vázat hangszigetelő anyaggal töltik ki. Szintén könnyű és gyorsan építhető falat ad, ha gázbetonból építkezünk, amely jól formálható építőanyag.

A közkedvelt szárazépítészet

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a szárazépíté­szeti megoldások előnyei fel­újításkor különösen jól hasznosíthatók. A közfalak sokkal könnyebbek, mint a régi, ha­gyományos válaszfalak, így a régi házaknál gyakran hasz­nált fagerendás födém terhe­lése csökken. Ha mégis szükség van megerősítésre, a pótlólagos gerendák beépíté­se kisebb ráfordítással meg­oldható.

A szárazépítészet további előnye, hogy nem kerül víz a házba, így száradási időre sincs szükség. Az építési munkák gyorsabban, keve­sebb zajjal és piszokkal elvé­gezhetők, a lakók pedig – ál­talában – a felújítás alatt is az épületben maradhatnak. Amellett, hogy a vezetékek és szerelvények is kisebb költséggel építhetők be a fa­lakba, arról se feledkezünk meg, hogy a könnyűszerke­zetes falak általában keske­nyebbek, mint a hagyományos válaszfalak, így a hasz­nos alapterület is nő.

A könnyűszerkezetes vá­laszfalak építésekor leggyak­rabban úgy járnak el, hogy gipszkarton-lapokat fém váz­ra két oldalról felcsavaroz­nak. A lapok közé a hangszi­getelés érdekében ásvány­gyapot szigetelést helyeznek el. Ennek a módszernek kö­szönhetően a falakra vonat­kozó elképzeléseink ideáli­san megvalósíthatók, ezek a zajt nagy hatásfokkal meg­szűrik, és a tűzvédelmi elő­írásoknak megfelelnek.

Gipszkarton

Miután a gipszkartont a kívánt formára igazítottuk, felcsavarozhatjuk a hajlított ívű vázra. Boltíveket is készíthetünk.

Szerelvényfal

A képen jól látható, hogy hogyan helyezhetők el a szerelvényfalban a víz- és szenny­vízvezetékek, a szaniterek és a szellőzőcsövek.

Vertikális irányú válaszfalak

 1. Fa tartóvázas válaszfal-építési megoldás. A tartóváz gipszkartonnal burkolt, a fal vastagsága 85 mm. A tartó­szerkezet méretre fűrészelt fából készült, amit a padlótól szigetelő fik választ el. Szigetelésként ásványgyapotot alkalmaztak.Vertikális irányú válaszfalak 1
 2. A könnyűszerkezetes falak vázát gyakran építik fémből. A képen egy fém vázszerkezetű, két oldalról burkolt gipszkarton-fal látható, melynek vastagsága 100 mm.Vertikális irányú válaszfalak 2
 3. Fémvázas, kétrétegű, tűzálló gipszkartonnal burkolt fal. Ha a szerkezeti kialakítást szakszerűen végezzük el, akkor ez a konstrukció 90 percig képes ellenállni a tűznek. 1 kétrétegű burkolat 2 szigetelés 3 tartóprofil, (fid és mennyezetcsatlakozásnál)Vertikális irányú válaszfalak 3
 4. A gipszkarton-burkolatú falak találkozásánál a megfelelő hangszigetelés érdekében ásványgyapot szigetelőszalagot építettek be.Vertikális irányú válaszfalak 4
 5. Két válaszfal találkozása: a csatlakozási élt egy L-profilú elemmel takarják le, amely felveszi a falak különböző mozgását.Vertikális irányú válaszfalak 5
 6. A födém és az új válaszfal csatlakozása: 1 födém, 2 ásványgyapot szigetelőcsík, 3 fém tartóváz, 4 szigetelés, 5 fa tartóváz, 6 gipszkarton-lapok.Vertikális irányú válaszfalak 6

A könnyűszerkezetes válaszfalakat a meg­felelő hangszigetelés érdekében ásványgya­pot réteggel látják el. Az elemek közvetlenül érintkeznek a gipszkar­ton lapokkal, vagy köztük légrést hagynak. A tartóvázat a falakhoz rögzítő dübel akár 50 kg-os kihúzó terhelést is elbírhat.

Válasszunk rendszert!

Választanunk kell a fa vagy az acél tartozék, illetve annak horizontális vagy vertikális elhelyezése között. A vázra szerelhetünk mindkét oldal­ról gipszkarton-lapot.

A kétféle megoldás eseté­ben természetesen különböző a fal elemeinek és a benne lé­vő ásványgyapot szigetelés­nek az iránya, és csatlakozá­saik kialakítása. A zajok ter­jedésének megakadályozása érdekében szigetelőcsíkkal választják el azokat a ponto­kat, ahol az új falak a régiek­kel találkoznak.

Ügyeljünk a kiegészítőkre is

Amióta a gipszkarton falak gyártói további kiegészítőket, például szigetelőanyagokat, ragasztóanyagokat, ajtókhoz vaktokokat is forgalmaznak, azóta a szerelési munkálatok sokkal egyszerűbbé váltak.

Az egyes gipszkarton-la­pok különleges tulajdonságai­nak köszönhetően széles a fa­lak felhasználási köre. A fa­lak tűzállósága fokozható, ha az üvegszállal erősített gipsz­lapokból több réteget építenek be. A vízzáró anyaggal imp­regnált lapoknál a bevonat megakadályozza, hogy nedvesség jusson a falba. Ezen í gipszkarton-lapokat minden további intézkedés nélkül használhatjuk a vizes blokkokban. A szálerősítésű gipsz­karton-lapok nem csak könnyen és gyorsan szerelhetők, de további előnyük, hogy az épületben szabályozzák a légtér nedvességtartalmát.

Hangszigetelés

A könnyűszerkezetes fa­lakban a szerelvényeket is el­helyezhetjük. Jól használha­tók a fürdőszoba és a konyha válaszfalainak kialakítására, hiszen bennük épületgépé­szeti szerelvények is elhe­lyezhetők. A gipszkarton-falakat szi­gorúan a gyártó utasításainak megfelelően vonjuk be. Gyártanak gipsz és gázbe­ton falazó blokkokat is. Ezek a tűzállósági és nedvesség­szabályozó tulajdonságaik, valamint a gyors építésük te­kintetében hasonlóak a gipsz-kartonból készült szerelt falakhoz.

Ejtsünk néhány szót a falak csatlakoztatásáról is. A sze­relt falaknak a meglévőkhöz való csatlakozását úgy kell kialakítani, hogy azok a hang­szigetelés követelményeinek megfeleljenek. A gipszkar­ton-falak csatlakozását több­féle módon oldhatjuk meg. Azon csatlakozásoknál, ahol a falak tömörek és emiatt a csatlakozás mozgása nem várható, ott az illesztést ha­barccsal biztosítják. Ott, ahol a csatlakozás deformálódása nem zárható ki – például fa vázszerkezetű fal csatlakozá­sa vagy tetőszerkezethez történő csatlakozás – rugalmas tömítést, és plusz takaró pro­filokat használnak. A leg­gyakrabban használt csatla­koztatás a rugalmas anyaggal való tömítés.

A rugalmas illesztés töké­letesen felveszi a csatlakozó falak közötti mozgást, továb­bá megakadályozza a zajok terjedését, és csökkenti a hő veszteséget is.

A hornyolt gipsz falazó

A hornyolt gipsz falazó blokkok vastagsága 60-100 mm, magasságuk általában 500 mm, hosszuk 660 mm. Egy m2-nyi, 60 mm széles elemekből épített falfelület súlya 54 kg. Az elemek felülete impregnált. Általában egyrétegű falat építenek, de ha a hangszigetelés megkívánja – például lakásokat elválasztó falak esetében   akkor két ­vagy többrétegű fal készül.

A gázbetonból készült elemeket vékony habarcsrétegge

A gázbetonból készült elemeket vékony habarcsréteggel, tökéletesen illesztve rögzítik egymáshoz.

A jól bevált gázbeton

Ez a régi házak felújításánál nagyon jól bevált építőanyag a természetben szinte korlátlan mennyiségben rendelke­zésre álló anyagokból készül. A gázbeton alapanyagai a kvarchomok, a cement, a mész, amihez adalékanyagot és vizet adnak. Az alapanya­gokat meghatározott arány­ban összekeverik, sablonba öntik, majd az előérlelést kö­vetően méretre vágják, végül nyomás alatt gőzben érlelik a blokkokat.

A gázbeton blokkokat zsá­kos kiszerelésű kész ragasz­tókkal vagy hagyományos falazó habarccsal kötik egy­máshoz. Szokványos méretű helyiségek esetén, vasbeton födémen gázbeton válaszfa­lak bárhol létesíthetők. A mennyezet csatlakozásánál lévő rést rugalmas tömítőa­nyaggal, tölthetjük ki.

Gázbeton formázása

A gázbetont rókafarka fűrésszel milliméter pontossággal alakíthatjuk a kívánt formára.

A gázbetonban kialakít­hatjuk a vezetékek vájatát is, a dugaszoló aljzatok és villanykapcsolók helyét pedig koronafúróval könnyen ki­vághatjuk. A dübelekhez szükséges lyukakat hagyo­mányos fúróval fúrhatjuk ki. Speciális dübellel nehezebb tárgyakat is rögzíthetünk.

A gázbetonból épített fa­lak felületképzése többféle lehet: vakolhatjuk, burkol­hatjuk fa lambériával, csem­pével, illetve terméskővel, de megfelelő felület-előkészítést követően tapétázhatjuk és festhetjük is.

TIPP

Vigyázzunk, kompromisszumokat kell kötnünk!

 • Ha a falak helyét szeretnénk megváltoztatni, figyeljünk a tartófalakra, a nyílászárókra, a szerelvényekre és a kéményre is.
 • A fentiek gyakran okoznak problémákat, és kompromisszumos megoldásra kényszerítenek. Mindazonáltal tanácsos a megoldásokat is alaposan megfontolni, hiszen ami ma még elfogadhatónak tűnik, az hosszú távon esetleg terhessé vagy elviselhetetlenné válhat számunkra.
 • Ezért már a tervezés szakaszában mérlegeljük, hogy döntésünk milyen következménnyel jár. Amennyiben az kedvezőtlennek tűnik, keressünk más megoldást!

Gázbetonból készült válaszfalak

 1. A falak csatlakoztatása attól függ, hogy az adott helyiségben mennyire fontos szempont a hangszigetelés. Íme egy egyszerű konstrukció: 1 belső vakolat, 2 gázbeton, 3 vastag bitumenes lemez vagy filccsík, 4 padlóburkolat, 5 esztrich, 6 hangszigetelés.A falak csatlakoztatása
 2. Magasabb követelmények a hangszigeteléssel szemben. 1 belső vakolat, 2 porózus beton, 3 vastag bitumenes lemez vagy filccsík, 4 padlóburkolat, 5 esztrich, 6 hangszigetelés, 7 elválasztó réteg.Gázbetonból készült válaszfalak 2
 3. Gázbetonból készült fal csatlakozása az emeleti födémhez. 1 gázbeton, 2 vakolat, 3 műanyag U-profil, 4 rugalmas tömítőréteg.Gázbetonból készült válaszfalak 3
 4. Fagerendás födémek esetében a legegyszerűbb megoldás, amikor az új falat közvetlen a fagerendára építjük. Ha a fagerendára merőlegesen építjük, az alá egy megfelelő teherbírású keresztgerenda kell. Ha az új falat két fagerenda között, azokkal párhuzamosan akarjuk kialakítani, pótgerenda beépítésére van szükség. Válaszfal építése meglévő, vagy új fagerendán: 1 gázbeton, 2 vakolat, 3 bitumenes lemez vagy filccsík, 4 padlóburkolat, 5 esztrich, 6 ragasztó, szigetelő réteg, 7 hangszigetelő réteg, 8 méretezett gázbeton födém bélés elemek, 9 elválasztó réteg, 10 kiegyenlítő réteg, 11 deszkaterítés, 12 meglévő fagerenda, 13 új fagerenda, 14 poliuretán szigetelő profil.Gázbetonból készült válaszfalak 4