Belsőépítészet

Belsőépítészet: mi az, amin javítanunk kell?

Ha egy lakásban olyan kényelmesen szeretnénk lakni, hogy minden a legapróbb részletekig megfeleljen az igényeinknek, akkor tökéletesen tisztában kell lennünk elképzeléseinkkel, hogy azok közül a lehető legtöbbet már a tervezés szakaszában érvényesíteni tudjuk. A belsőépítészeti megoldások esetében pedig tisztában kell lennünk azzal, hogy mi az, ami a gyakorlatban is megvalósítható.

Az egyik legfonto­sabb dolog, hogy a lakásról illetve ház­ról alkotott elképzeléseinket listában rögzíteni tudjuk, és hogy az elkészült listát hosszú időn keresztül többször is átnézhessük, esetleg korrigál­hassuk vagy kiegészíthessük, így a munkálatok közben fel­merülő ötleteinket szintén a listához írhatjuk.

Természetesen nem mindig van lehetőség arra, hogy vala­mennyi elképzelésünket meg­valósítsuk – előfordul, hogy azt gazdaságossági szempontok hiúsítják meg -, ám fontossági sorrendet felállíthatunk, amely megkönnyíti a döntéseket, sőt az ötletek egy részéről való „le­mondást” is, így a kompro­misszumos megoldások is el-fogadhatóbbak lesznek. A kompromisszumok kérdéskö­rében nem csak arra keli fel­hívni a figyelmet, hogy ne hoz­zunk elhamarkodott döntése­ket, ne követeljünk túl sokat, hanem arra is, hogy ami ma el­fogadhatónak tűnik, az hosszabb távon terhessé, sőt akár elviselhetetlenné is válhat. Tehát mérlegelnünk kell.

Hajlamosak vagyunk elsiklani afelett, hogy a belsőépíté­szeti megoldásoknak a környezeti adottságokhoz is al­kalmazkodniuk kell.

Belsőépítészet

Mit értünk ez alatt? Íme egy példa: elkerülő út vagy iparterület közelében a tervezéskor nagyobb hang­súlyt kell fektetni a hangszi­getelésre, mint egy csendes, nyugodt lakókörnyezetben való építkezéskor. Természe­tesen nem csak az ablakok hangszigetelésére kell ilyen­kor gondolnunk, hanem a szobák és helyiségek megfe­lelő tájolására is. Röviden tehát: egy régi ház tulajdonosá­nak arra a kérdésre kell vála­szolnia, hogy hogyan tud a külső környezeti adottságok­nak megfelelni.

A vevőnek ennél nagyobb mozgástere van, hiszen a vá­sárlás előtt számos szempon­tot figyelembe tud venni, to­vábbá választ tud adni arra a kérdésre is, hogy a külső zaj­hatásokat megfelelő megoldásokkal lehetséges-e csillapíta­ni. Nem elhanyagolható szem­pont az sem, hogy mennyire zajosak vagy csendesek a szomszédok. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a zajok komoly problé­mát okozhatnak például a sor­házak esetében.

Minél részletesebben fo­galmazzuk meg és dolgozzuk ki elképzeléseinket, annál in­kább csökkenthetjük az elhamarkodott, hibás döntéseket.

A mesterembereknek álta­lában nincsenek a teljes épü­letről határozott elképzelése­ik, ezért fennáll annak a veszélye, hogy csak részmegol­dásokra törekednek.

Kérdőív(segítség a belsőépítészetben)

Határozzuk meg a belsőépítészeti megoldásokkal szemben támasztott követelményeinket a következő kérdőív segítségével (nyomtassuk ki):

Kérdőív

Listával a kezünkben biztosabb kézzel tervezhetünk

Ha meglévő házunkat szeretnénk belsőépítészetiig részben vagy egészben átalakítani, fel kell mérnünk, milyen állapotban van az épület. E nélkül nem tudjuk eldönteni, hogy mit kell, és mit lehet tenni, továbbá hogy az egyes munkálatok milyen sorrend­ben kövessék egymást.

Az épület állapotának részletes felmérését bízzuk szakember­re, így elkerülhetjük a hibák újbóli megjelenését és az elő­re nem kalkulált költségeket minimalizáljuk. Ám ennek ellenére nem árt, ha a munkálatok megkezdése előtt – idő­ben – a tulajdonosok is összeírják épületük mindazon hibáit amit tapasztalnak. Így arra is könnyebben fény de­rül, hogy mihez kell feltétle­nül szakember segítségét igénybe venniük, különösen bontási munkálatok „túlélésénél”, ahol nem kívánunk nem várt problémákkal találkozni, például a födém esetében, ahol számos gond merülhet fel.

Azt sem hagyhatjuk fi­gyelmen kívül, hogy az eset­leg rendelkezésre álló eredeti tervek sem mindig megbíz­hatók, mivel előfordul, hogy nem szigorúan a tervek sze­rint építkeztek. S ez veszé­lyes helyzeteket eredményez­het.

Ha például a válaszfalak a tervvel ellentétben nem pon­tosan egymás felett állnak, vagy nem érintkeznek tökéle­tes derékszögben, vetemedés, torzulás veszélye állhat fenn. Vagy ha a korábban nem te­herbíró falak teherhordozóvá válnak, mert a mennyezet megsüllyed. Ne feledkezzünk el a kár­tevők által okozott károkról sem, gondoljunk például a házi cincérre vagy a penész­gombára, melyet a laikusok sokszor nem is vesznek ész­re.

Adottságok, állagIgenNemSzakterület
Tetőszerkezet: a gerendák, gerendavégek sértetlenek?Építész, favédő szakember. Károk megszüntetése, gerendák részleges vagy teljes cseréje.
A falakon jól beágyazva állnak a gerendák? Van-e rajtuk korhadás, gombásodás, bogár-kár? Különösen tetőtér-beépítés mellett a felső szint födémét vizsgáljuk meg.Építész, statikus. A födém megerősítése ha szükséges, elsősorban az új válaszfalak alatt, illetve a fürdő-szobában.
Megfelelő a födém hangszigetelése?Hangszigetelés hatékonyságának javítása esztrichhel (száraz vagy nedves esztrich).
A födém gerendái között lévő feltöltés anyaga (homok, sitt, agyagos szalma) jó állapotban van-e, újra felhasználható-e?A töltőanyagot, ha lehet hagyjuk meg (hangszigetelés) vagy helyettesítsük könnyű korszerű cementkötésű töltőanyaggal, esetleg ásvány gyapottal.
A padlók vagy azok felső rétege megfelelő állapotban van-e? Szükséges-e a burkolat alá valamilyen kiegészítő réteg?A hibás részeket cseréljük ki, a laza elemeket rögzítsük, a nem megfelelő réteget csiszoljuk le. Ha szükséges a padlót száraz vagy nedves esztrichhel építsük alá.
Az emeleti fürdőszoba padlójának szigetelése megakadályozza, hogy a nedvesség a mennyezetbe szivárogjon?Építész, vízszerelő. Körben zárt szigetelés. (A csempeburkolat a fugák miatt nem tökéletesen vízzáró!)
A födém tartógerendái megfelelőek, esztétikusak?Ha szükséges, burkoljuk gipszkarton-lapokkal vagy lambériával (esetleg építsünk álmennyezetet). Ha a helyiséghez a rusztikus hangulat illik, a gerendákat szabadon is hagyhatjuk.
Falak: látható nedvesedés a főfalakon?Építész, szakember. A falat szárítsuk ki, a nedvesedést akadályozzuk meg megfelelő szellőztetéssel! A belsőépítészeti átalakításokhoz csak ez után kezdjünk hozzá.
Megfelelő-e a hőszigetelés, hogy energiát és költségeket takarítsunk meg, biztosítsuk a kellemes lakókörnyezetet és elkerüljük a hőhidak, és ezzel a nedvesedés kialakulását?Építész. Külső vagy belső tér felől lehet utólag szigetelni (ez utóbbinál döntő szempont lehet, a külső homlokzat burkolata is). Figyelem: a beltéri szigetelés problémákat okozhat, a munkába mindenképpen vonjuk be a szakembert is!
Ki kell szedni a közfalak egy részét, hogy a tereket tágasabbá tegyük?Vizsgáljuk meg, valóban nem teherhordó falról van-e szó. A teherhordó falszakasz eltávolítására csak a födém megerősítését követően kerülhet sor.
Kedvező a ház alaprajza?Ha szükséges, alakítsuk át az alaprajzot.
Ablakok: megfelelő a meglévő ablakok hő- és hangszigetelése, betörés elleni védelme ?Az ablakoknak ma már annyira sok követelménynek kell megfelelniük, hogy legtöbbször a csere a legmegfelelőbb megoldás. Az ablak anyagának és formájának, osztásának kiválasztásakor vegyük figyelembe a ház, a homlokzatstílusát is.
Lépcsők: hibátlanok, biztonságosak?A kilazult lépcsőfokokat csavarozzuk vissza, ha nagyon kopottak, cseréljük is ki. Ha szükséges, új, szép formájú lépcsőt építsünk be.
Fürdőszoba: megfelelő a helyiség mérete és alaprajza?A korszerű fürdőszobában szerelvényfalakat használnak, a teret több funkcionális részre osztják. Ma már előnytelen alaprajzú, kis méretű fürdőszobákat is könnyen rendezhetünk be.
Használhatók a rendelkezésre álló szaniterek?Ha szükséges, cseréljük ki a szerelvényeket. Gipszkarton-lapokból például építhetünk lépcsősen bevezetett térelválasztó falakat. Ebben valamint az épület fala elé helyezett szerelvényfalban könnyedén vezethetjük a szükséges szerelvényeket.
Használhatók és biztonságosak az elektromos vezetékek ?Vizsgáljuk meg, ha szükséges, cseréljük ki. Elegendő dugaszolóaljzat áll rendelkezésre?
Ajtók: használhatók / felújíthatók?Vizsgáljuk meg, hogy megfelelnek-e a hő- és hangszigetelési, és a biztonságtechnika kritériumaiknak.
Gondoskodtunk házunk biztonságáról?Kérdezzük meg a biztonságtechnikai szakembereket. A biztonságot egészen kedvező árfekvésű készülékekkel is javíthatjuk.
Fűtés: energiatakarékos, környezetkímélő készülékünk van?Hívjunk fűtéstechnikai szakembert. A modern, szabályozható készülékek energiatakarékosak, könnyen kezelhetők, biztosítják a kellemes lakóklímát.
Melegvíz-ellátás: a meglévő központi vagy lokális ellátórendszer elegendő mennyiségű melegvizet állít elő a megfelelő időben, a megfelelő helyeken?Hiányosságok esetén beszéljünk a szerelővel, s találjuk meg a gazdagságos, ésszerű megoldást.
A melegvíz-ellátást a fűtéssel kombináltuk? (a szerk. megjegyzése: kombi cirkó)Lakásunk alaprajzától és berendezésétől, valamint a már meglévő fűtési rendszerünktől függ, hogy ez a megoldás a számunkra kedvezőbb-e.
Víztakarékos a készülék? Például: egy karos keverő csaptelep termosztáttal, vízmennyiség-szabályozóval?Használjuk ki a korszerű technika nyújtotta lehetőségeket, s szokásainkat is alakítsuk át a takarékosság jegyében.
Tűzvédelem: megfelel az épület a szabályoknak?Használjunk tűzzel szemben ellenálló és nehezen éghető anyagokat. A munkába tűzvédelmi szakembert is vonjuk be.
Tető: formája, hajlásszöge és szerkezete előnyös?Beszéljünk a tervezővel aki ismeri a helyi előírásokat is.