Biztonságos otthon

A biztonságos fűtés és kémény (tűzvédelmi szempontok)

Az egyedi fűtésű családi házakban és laká­sokban kiemelt figyelmet kell szentelni a fűtő­berendezésekre, főleg a kéményekre és füst­elvezetőkre, amelyek az épület részei. Ezek a szerkezetek tűzvédelmi szempontból szigorú szabályozás alá esnek. Csak minőségi tanú­sítvánnyal rendelkező kéménybetétek és égéstermék-elvezetők használhatók, amelye­ket szakszerűen kell kivitelezni.

Amennyiben fűtőberendezésről van szó, a legkorszerűbb technológia már olyan biztonságos, hogy a gázkazánokat akár a lakásokban is el lehet helyezni, de célszerű a lakószobáktól távol, biztonságos helyre tenni őket. A jó szellőzés is fontos. A fűtési szezonban a tűzesetek oka leggyakrabban a kémények nem megfelelő műszaki állapota. Szilárd tüzelőanyag égése­kor korom keletkezik (égett anyagmaradvá­nyok), amely lerakódik a kémény falain és bármikor meggyulladhat.

Jó tanács: Ha elromlik a gázkészülékünk, hívjunk szerelőt!  Addig is hasznos segítség lehet a probléma beazonosítása, kattintson ide.

Koromlerakódások a kénényben

A koromlerakódás már 30 mm-es vastag­ságban is éghető réteggé válik és a meggyulladás, tűzkeletkezés kockázatát növeli. A kémény huzatát akár egy pókháló is ronthat­ja. Ahelyett, hogy füst kiszállna kéményből, összegyűlik benne és annak repedését okoz­hatja. A hamis huzat a füst lakásba áramlását okozza, aminek füstmérgezés lehet a követ­kezménye. A gázfűtés is veszélyes, mert ha a földgáz ég, és az égéstermék nem távozik a kéményen a szabad levegőbe, akkor a ház lassan megtelik égéstermékkel, amely min­denkit megfojt a lakásban vagy a házban.

Jó tanács

Ha a kéményben a korom égni kezd, gyorsan távolítsunk el minden éghető anyagot a kémény közeléből. A kéménybeli tüzet sohase oltsuk vízzel, mert ettől a kémény megrepedhet és a tűz a lakótérbe is átterjedhet. A 112-es vészhívó számokon azonnal je­lentsük a tüzet a tűzvédelmi szerveknek.

A tűz keletkezésének kockázata akkor is megnő, ha a kazánban, kályhákban, kandal­lókban a megfelelő tüzelő helyett háztartási hulladékot égetünk. A fűtőberendezések közelében nem szabad éghető anyagokat tárolni, amelyek a kazánból vagy kandallóból kipattanó szikráktól könnyen meggyulladhat­nak. A kéménytestek elvárt tulajdonságainak romlását mindenekelőtt a rossz minőségű kéménybélés okozza. Az alumíniumbélés a jelenlegi korszerű fűtőberendezésekhez nem megfelelő.

A horganyzott vagy műanyag bélésű kémények nem képesek ellenállni a a nagy hőmérsékletnek. A nem kielégítő tulaj­donságú bélések a kémény gyorsabb elhasz­nálódásához és a tűzkeletkezés kockázatá­nak növekedéshez vezetnek. A rozsdamentes acél- és samottcsövek megbízhatóak, hosszú élettartamúak és megfelelőek szilárd tüzelőanyaggal és gázzal történő fűtés ese­tén is. Csökkentik a külső és belső felületek hőmérséklet-különbségét, amivel a kémény hőellenállása növekszik.

Kémény szigetelése

A kémények gyakori meghibásodásának oka a nem megfelelő szigetelés. A minőségi szi­getelés ellenáll a nagy hőmérsékletnek, meg­akadályozza a hővesztést és a páralecsapó­dást. Legmegfelelőbb szigetelés az ásvány­gyapot. Az említett szerkezeti megoldásokon kívül biztonság szempontjából is fontos a ké­mények rendszeres ellenőrzése és tisztítása. Az égéstermékek csak abban az esetben nem juthatnak be a lakásba, ha biztonságo­san és higiénikusán ki vannak vezetve a sza­badba.

A kémény huzata, karbantartása

A kémény jó huzatát, amely az égéstermék biztonságos és higiénikus elvezetését teszi lehetővé, csak a megfelelően gondos kar­bantartás garantálja. A kémények rendszeres ellenőrzése nem csak felelősségteljes lépés, a kéménytisztítási kötelezettséget jogszabály írja elő. A 63/2012 (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátá­sának szakmai szabályairól című rendelet szerint a szilárd és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezések kéményeit évente kétszer ellenőrizni kell.

KéményKép fent – Balra: A tűz keletkezésének gyakori oka a kémény nem megfelelő műszaki állapota, az elha­nyagolt ellenőrzés és karbantartás
Jobbra: Tűzbiztonság szempontjából csak kipróbált és minőségtanúsítvánnyal rendelkező füstelvezetők és kéménybetétek használata engedélyezett

A gáztüzelésű berendezések kéményeit és a tartalék kémé­nyeket évente egyszer kell ellenőrizni. Tehát a kéményeket évente nem elég csak egyszer tisztíttatni, hanem évente legalább kétszer kell ellenőriztetni. A rendszeres ellenőrzés a kémény hosszú élettartamát és a ház tűz­biztonságát szolgálja. Tilos olyan kéménye­ket használni, amelyeknél bármilyen elégte­lenséget állapítottak meg. A kéményre már a ház tervezésekor gondolni kell.

A szakember megtervezi a kémény megfelelő átmérőjét, magasságát, a fűtőanyaghoz a megfelelő szerkezetet. Nem csak az új kémények építé­sénél, de a felújításkor is kérjük szakember tanácsát. A mai technológiák ilyen esetekben is gyors és problémamentes megoldásokat kínálnak. A szakember biztosan figyelembe vesz olyan jellemzőket, amelyek szorosan összefüggenek a biztonsággal. Korlátozott például a kéményfej magassága. Ez a ké­ménynek az a része, amely a tetőszint felett van. A kéményfej szükséges magassága függ a tető formájától.