Építkezés

Faláttörések készítése

Faláttöréseket általában ajtó- vagy ablaknyílások céljára készítünk, de a tálalóablakokhoz vagy falfülkékhez is faláttörésre vagy a fal kivájására van szükség. A nem te­herhordó falaknál az áttörések általában nem jelentenek prob­lémát, azonban a falakról általá­ban nem látszik, hogy azok teherhordók-e vagy sem.

Teherhordó falaknál rendszerint először statikai ellenőrzést kell vé­gezni. Előfordulhat, elsősorban fagerendás födémeknél, hogy alá­támasztást kell alkalmazni. A kes­keny, max. 50 cm széles áttörések (pl. tálalóablakok vagy falfülkék) többnyire nem okoznak gondot. Az 150 cm-t meghaladó, nagyobb nyílások készítését feltétlenül bíz­zuk szakemberre. Bizonyos ese­tekben acélgerendákat kell alkalmazni az áthidaláshoz.

Rajzolás, tervezés

Rajzoljuk fel a falra a tervezett nyílást

Rajzoljuk fel a falra a tervezett nyílást, majd először ott távolítsuk el a vakolatot, ahová az áthidalót be kívánjuk tenni. Fél vastagság­ban bontsuk ki a falazatot – cél­szerű vésővel végezni a műve­letet, mert a bontókalapács meglazíthatja a nyílás fölötti téglákat.

Áthidaló beillesztése

Áthidaló beillesztése

Ezután (mindkét oldalon kellő felfekvéssel) tegyük bele az áthi­dalót bőséges mészcement habarcsba, teherhordó falaknál ce­menthabarcsba. Nyomjunk az át­hidaló és a fal közti térbe mészcement habarcsot vagy falazzuk fel a közbenső teret. Ezután bont­suk ki a fal másik felét, és ott is tegyük be az áthidalót – teherhor­dó falaknál azonban csak akkor, amikor a habarcs már megkötött.

Áthidaló beillesztése

Bizonyos esetekben célszerű, ha a falat egészen a mennyezetig kibontjuk, majd újra felfalazzuk, pl. akkor, ha fennáll a falazóelemek letörésének veszélye. Nagyon vékony, 17,5 cm-nél véko­nyabb falakat teljes vastagsá­gában egyszerre kell áttörni, a fö­lötte lévő falat szükség esetén a falra merőlegesen elhelyezett tartókkal alá kell támasztani.

Így biztonságos

Az áthidaló alatti falnyílást min­dig felülről lefelé kell kibontani, így elkerülhetjük, hogy falazó­elemek vagy egész faldarabok lezuhanjanak. Minden vésési munkánál viseljünk védősisakot!