Építkezés

A lefolyók és csapok felszerelésének lépései

A csempék a helyükön vannak, a fugát ki vannak töltve. Ilyenkor már a legtöbb barkácsoló türel­metlen.

De vigyázat: most aztán semmit se kapkodjunk el! Még mindig érvényes az az örök sza­bály, hogy a jó munkához idő kell. Addig ugyanis, amikor a szorgal­mas barkácsoló jól megérdemel­ten első ízben elnyújtózhat a kád­ban, néhány órát még munkával kell eltöltenie.

A szerelést a mosdóval kezdjük

Ha fém tartóvázas, takarófalas szerelést választottunk, a mos­dót a csempézett felületből kiálló két menetes orsóval erősítjük fel. Ha vi­szont a csempék alatt fal van, akkor ki kell fúrnunk a felerősítő dűbelek furatait (átmérőjük 14 mm). A furatok a kész padló felett 77 cm magasan legye­nek. A furatok egymástól való távol­sága általában 28 cm (a középvonaltól jobbra és balra 14-14 cm-t kell fel­mérni!). Csak a kisebb mosdóknak van ennél kisebb lyuktávolságuk. A csem­pékre az átfúrás előtt ragasszunk ra­gasztószalagot, így nem kell félni, hogy a fényes felületen megcsúszik a fúró.

A lyukak kifúrása után tegyük be a dűbeleket és csavarjuk be a tőcsavarokat. Ezután toljuk rá a mosdókagylót a két, mintegy 5 cm-nyire kiálló menetes szárra. Húzzunk fel egy-egy műanyag tárcsát, majd egy-egy fém alátétet, végül csavarjuk fel és húzzuk meg az anyákat. A mosdó és a csempézett felület közti hézagot töltsük ki szilikon­nal.

A nagy mosdókat inkább átmenő­szereléssel erősítsük fel a falra. A falat fúrjuk át, a furatba dugjunk menetes orsót, amit a fal túlsó oldalán alátéttel és anyával erősítünk a helyére. Ez a kialakítás megbízhatóan tartja a falon a mosdót. A hátoldali rögzítést a falba süllyesztve el is lehet tüntetni.

Amikor a sarokszelepek a helyükön vannak (lásd keretes szövegrész), akkor a csaptelep (keverő csaptelepnek vagy egylyukas szerelvénynek is nevezik) következik. A szerelvény menetes ré­szére még a szerelés előtt húzzunk fel egy alátétet. Ezután a csaptelepet dug­juk be a mosdón lévő nyílásba, alulról húzzunk fel még egy tömítést, majd egy alátétet, végül az egészet anyával rögzítsük.

Szaniter

Lépések:

 1. A mosdó rögzítéséhez szükséges furatok a kész padló felett 77 cm magasan vannak
 2. Fémvázas takarófal esetén a mosdó felerősítésének magasságát.
 3. …a falból kiálló menetes orsók már meghatározzák Az ide kerülő csempék már ki vannak lyukasztva
 4. Ha a rögzítéshez dűbeleket használunk, a csempét ki kell fúrni
 5. A nagy mosdókat átmenőszereléssel nagyon megbízhatóan lehet a falra erősíteni
 6. A mosdókat előfalas, dűbeles vagy átmenőszerelésnél egyaránt anyákkal erősítjük fel a menetes szárra
 7. A rézvezetékeket óvatosan hajlítsuk meg. Hajlékony vezetékkel kényelmesebb a munka
 8. Dugjuk át a szerelvényt a mosdó nyílásán. A tömítésről ne feledkezzünk el!
 9. A szerelvényhez menő csövet óvatosan csavarozzuk rá a sarokszelepre

Sarokszelepek felszerelései

Zárjuk el a szintbeli elosztó szelepeit, majd vegyük ki a dugókat a falicsatla­kozókból. Vigyázat: a vezetékhálózat­ban még nagy a nyomás! Ha a dugó­kat túl gyorsan távolítjuk el, kisebb árvizet okozhatunk: a vödör és a fel­mosórongy legyen kéznél! Húzzuk fel a takarófedelet a sarok­szelepre, majd a menetet, a végétől előre haladva, egyenletesen tekerjük be kóccal. Csak annyi kócot használ­junk, hogy éppen eltakarja a menetet.

Sarokszelepek felszerelései

Ezután a kócot kenjük be tömítő pasztával. Vigyázat: az öntömítő menetek­hez ne használjunk kócot! A sarok­szelepet villáskulccsal csavarjuk be a falicsatlakozóba. A szerelés befeje­zése után csak néhány szál kóc ma­radhat kívül, ezeket fémfűrészlappal távolítjuk el. A sarokszelep kivezető-nyílása pontosan felfelé nézzen. Ide csatlakozunk a mosdószerelvényhez vezető cső kötésével.

A szivárgás ellenőrzése

Csavarjuk a sarokszelepek fogantyúit elzárt helyzetbe, majd helyezzük a vízvezeték-hálózatot újra nyomás alá. Most sorban óvatosan nyissuk ki a sarokszelepeket, míg fent meg nem jelenik a víz, majd azonnal zárjuk is el. Ha a falcsatlakozásnál és a saroksze­lepen egyetlen csepp víz sem jelenik meg, akkor minden víztömör (néhány órán keresztül többször nézzük meg). Ezután kössük össze a sarokszelepeket a csapteleppel.

Ezt kétféleképpen old­hatjuk meg:

 • Merev (krómozott) rézcsövekkel fel­szerelt csaptelep. A rézcsöveket pontosan olyan hosszúra kell levágni, hogy feszítés nélkül elérjenek a sarokszelep nyílásáig. A levágáskor keletkezett fémforgácsot és a vágott élen maradt sorját gondosan távolítsuk el. Amikor a csövek pontosan a helyükön vannak, csavarjuk a helyére a hollandi anyát (a tömítésről se feledkezzünk meg). Ügyeljünk arra, hogy szerelés közben a vezetékek ne sérüljenek meg! A csöveket nagyon óvatosan kell hajlítani.
 • A hajlékony tömlős csaptelepeket nagyon egyszerűen és gyorsan össze le­het kötni a sarokszelepekkel, hiszen itt nem kell a csövet méretre vágni és a tömlők meghajlítása is gyerekjáték.

Az elektromos melegvíz-tárolókhoz speciális szerelvények tartoznak, ame­lyeknek két bemenő és egy kimenő vezetékük van. A szerelvény hidegvíz ­csatlakozását közvetlenül a sarokszelep­pel kötjük össze. Egy második vezeték a szerelvénytől a tárolóhoz vezet (hideg­víz-bevezetés). A harmadik vezetéken át meleg víz folyik vissza a szerelvényhez.

Ezzel készen van a csaptelep vízol­dali bekötése. Vigyázat! Az első vizes próbáknál tegyünk egy vödröt a mosdó alá, hiszen a lefolyó még nincs készen.

Jó, ha tudjuk

A fürdőszobában alkalmazott rugal­mas szilikonos fugák elsődleges célja az, hogy a szaniter berendezési tár­gyak és a fal közötti átmenetet víz ellen tömítsük. Sajnos, a szilikonos fugák egyben a mikroorganizmusok jó táptalajai is. Ezért a fugák környé­kére fröccsent vizet azonnal töröljük le és a fugákat hetenként tisztítsuk meg. Ezen túlmenően minden zuha­nyozás vagy fürdés után legalább tíz percig szélesre tárt ablakkal szellőz­tessünk (ablak nélküli fürdőszobáknál működtessük az elszívóberendezést!).

Az excenteres, ill. az excenter nélküli lefolyó

Az excenteres lefolyónál a mosdókagy­ló záródugóját a csaptelepen elhelye­zett szerkezettel működtetjük. Ennek felszerelésénél a leeresztőszelep kehely alakú felsőrésze alá alátétet helyezünk és az egészet betesszük a mosdókagyló lefolyónyílásába. Ezután rácsavarjuk a szelep alsó részét és felszereljük az excenteres rudazatot. A dugóval elzár­ható lefolyóknál a szelep felső részét és alsó részét csavarral kötjük össze.

Mindkét lefolyótípus végén továb­bi menet található, erre lehet a bűz­elzárót (a mosdókagyló lefolyója és a falban lévő szifon közti átmeneti dara­bot) rácsavarni. Ennek működési elve egyszerű: az U alakban meghajlított csőben lévő vízzár elválasztja a mosdót a csatornahálózattól. Bűzelzárókat sze­relési egységcsomagban lehet kapni, részletes beépítési vázlatokkal együtt. A hollandi anyákat óvatosan húzzuk meg és a tömítésekről se feledkezzünk meg!

Lefolyó szerelése

Lefolyó szerelése

Lépések:

 1. Dugós lefolyó: a szelepkehely csavarral van felerősítve
 2. A bűzelzáró első részét a szelep alsó részére csavarjuk fel
 3. A lefolyócsövet betoljuk a szifon íves részébe (ne feledkezzünk meg a tömítésről és a takarófedélről)
 4. Végül szereljük fel a csőkönyököt. Az egyes részeket óvatosan csavarozzuk össze!
 5. Excenteres lefolyó: a mosdó záródugóját a csaptelepnél működtetjük
 6. Excenteres lefolyóknál a szelepkehely és az alsó rész a csaptelep tartozéka