Ereszcsatorna

A horganyozott acél- és alumíniumlemez lefolyócsövek szerelése

Csőbilincs

A horgany-, a horganyozott acél- és alumínium­lemez lefolyócsőelemeket 1000-6000 mm hossz­ban gyártják. Általában körszelvényűek, de eseten­ként négyszögszelvénnyel is kaphatók. A lefolyócső az épület homlokzatán szabadon vagy horonyban (besüllyesztve) vezethető. Ennek meg­felelően többféle csőbilincset gyártanak: körszelvé­nyű lefolyóhoz csuklós és csavaros (falhoronyba illő), négyszögszelvényűhöz pedig kétféle csavaros csőbilincset (209. ábra).

209. ábra

209. ábra: Csőbilincsek: a) szabadon és b) falhoronyban vezetve; c) csuklós és d) csavaros csőbilincs.

A lefolyócső felszerelése

A lefolyócső a fal végleges, vakolt falsíkjától 15-20 mm-re kerüljön. Felszerelését a betorkollócsonknál kezdjük; először a hattyúnyakat, majd a lefolyócső egyenes szakaszait meghatározó kettős könyököket és a kifolyókönyököt helyezzük el.

A lefolyócsöveket általában 2000 mm-es hossz­ban gyártják, ha ennél kisebbek, akkor – legalább 30 mm-rel egymásba csúsztatva – 2000 mm-es sza­kaszokká építjük össze és úgy szereljük fel őket.

A csőbilincsek elhelyezése

A lefolyócső felszerelését a csőbilincsek kiosztásá­val és beverésével kezdjük, lehetőleg az utolsó vakolatréteg felhordása előtt, hogy ne maradjanak később helyre nem hozható foltok a falon. A csőbilincseket mindig felülről lefelé haladva, egyenes vonalban helyezzük el. Nagyon csúnya, amikor nem esnek egy vonalba és a lefolyócső zegzugos vagy ferde lesz.

A bilincseket úgy verjük az előfúrt lyu­kakba vagy téglahézagokba, hogy száraik kissé fer­dék, lefelé hajlóak legyenek, hogy a vizet a faltól kifelé vezessék. Kiosztásukat befolyásolják a le­folyócső toldási helyei, a homlokzati falkiugrások (párkányok, lábazat) stb. Leghelyesebb, ha kb. 30-60 mm-rel a csőtoldások fölé kerülnek, és egymástól való távolságuk – a függőleges szaka­szon – ne legyen több 2 m-nél (210. ábra). Az alapmázolással ellátott csőbilincsek fedőmázolását el­helyezésük után, de még a lefolyócső felszerelése előtt végezzük el.

210. ábra

210. ábra: A lefolyócső és a hattyúnyak felszerelése: a) a csőbilincsek kiosztása; b) a hattyúnyak felszerelése; c) a csőtartó gyűrűt a csőbilincs fölé helyezzük vagy a csőbilincs alá szorítjuk; 1 hattyúnyak; 2 csőtartó gyűrű; 3 forrasztás.

A csőbilincsek alá csőtartó gyűrűket kell szerel­nünk, hogy megakadályozzuk a lefolyócső lecsú­szását, s egyben az alsó csőszakaszokat mentesítsük a felettük levők terhétől. A csőtartó gyűrűk készen kaphatók, és vagy a csőbilincs alá szorítva, vagy a bilincs fölé a csőre forrasztva helyezhetjük el őket (l. a 209. ábrát). A horganyozott acéllemez lefolyó­cső csőtartó gyűrűjének felső szélét – elhelyezés után — körülforrasztjuk, az alumínium lefolyócső csőbilincse alá szerelt gyűrűt csak a bilincs megszorításával rögzítjük.

A hattyúnyak elhelyezése

A hattyúnyak előre gyártva, készen kapható, és méretei általában a szokásos párkánykiugráshoz alkalmazkodnak. Esetleg műhelyben is elkészíthető, sőt a horganylemez lefolyócsőnél ismertetett mó­don, íves csődarabokból is kialakítható. A hattyú­nyak felső végén felkötőfül van, amellyel a betorkollócsonkhoz kapcsolható.

A hattyúnyak beállításakor először a felső ív-darabot kb. 50-60 mm-es szakaszon ráhúzzuk a betorkollócsonkra, majd az alsó ívdarabot a felsőre csúsztatjuk. A két ívdarab egymáshoz csatlakozó végeit legalább 40 mm-re, ill. olyan mélyen toljuk egymásba, hogy – 45°-os helyzetben – az alsó ívdarab egyenes szakasza és a végleges falsík közötti távolság legalább 15 mm legyen.

A két ívdarab összeillesztésének helyét ceruzával körbejelöljük, az alsó ívdarab vég- és tengelyvonalát pedig a falra karcoljuk. Majd az egész hattyúnyakat leemeljük, és az ívdarabokat a jelölésnél összeforrasztjuk. A rögzítő csőbilincset a megjelölt helyen beverjük a falba, úgy, hogy a hattyúnyak alsó vége mintegy 40-50 mm-t túlnyúljon rajta. A csőbilincs a hattyú­nyakat lazán fogja körül.

Miután egyenesbe állítottuk a hattyúnyakat, a felkötőfüllel a betorkollócsonkra akasztjuk. Az is előfordul azonban, hogy a felkötőnyelv és a -fül hiányzik, ilyenkor pótolnunk kell, mert ha később a forrasztásnál a két csődarab elválik, a hattyúnyak lecsúszik a betorkollócsonkról.

Az egyenes lefolyócsőszakasz elhelyezése

A lefolyócső szerelését a hattyúnyakhoz csatlakoz­va, a lefolyócsőelemek elhelyezésével folytatjuk. A csőszakasz első elemére – az alsó végétől kb. 200 mm-re – szorosan meghúzott csőtartó gyűrűt húzunk, majd a csövet 40-50 mm-rel a hattyú­nyakra csúsztatjuk. Benézéssel vagy függőzéssel függőlegesbe állítjuk, majd a végét és a tengelyét a falra jelöljük. A csőbilincset beverjük. Ügyeljünk arra, hogy a csőbilincs legalább 50 mm-re legyen a következő csőelem felső végétől, továbbá a cső korcolt oldala a fal felé nézzen. A lefolyócső a fal­felülettel sehol sem érintkezhet. Végül a csőtartó gyűrűt forrasztással rögzítjük.

Ha több csőszakaszra van szükség, akkor azokat ugyanígy helyezzük el. A horganyozott acéllemez lefolyócsőelemeket 40-50 mm-rel egymásba csúsztatva és körülfor­rasztva csatlakoztatjuk, míg az alumíniumelemeket — forrasztás-helyett — szoros illesztéssel, és legalább 50 mm-nyire csúsztatjuk egymásba.

A kettős könyök elhelyezése

Előfordul, hogy a falsíkból kiugró osztópárkány vagy lábazat miatt a lefolyócsövet meg kell törni. Ez kettős könyök közbeiktatásával oldható meg. A kettős könyököt a csőbilinccsel – az előzőekhez hasonlóan – az alsó végén erősítjük fel. Ehhez az szükséges, hogy a kettős könyök alsó egyenes része legalább 250 mm hosszú legyen (211. ábra), hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a csőbilincs, a csőtartó gyűrű és a lefolyócsőhöz való csatlakoztatás számára. A kettős könyök felső végét a lefolyócsőre csúsztatjuk, az alsót pedig a lefolyócsőbe dugjuk.

211. ábra

211. ábra: A kettőskönyök és a kifolyó­könyök felszerelése, csatlakozás állványcsőhöz: a) kettős könyök; b) kifolyó­könyök; c) állványcsőtölcsér, horganyozott acéllemez és alumíniumlemez esetén; 1 forrasztás; 2 lemeznyelv.

A kifolyókönyök elhelyezése vagy csatlakozás az állványcsőhöz

A lefolyócső alsó, befejező szakasza lehet a tető­vizet a szabadba vezető kifolyókönyök vagy – ahol a tetővizet a talajba fektetett szennyvízcsatornába vezetik – állványcső.

A kifolyókönyök kb. 150 mm-re végződjék a járda, a vízelvezető vályú stb. szintje fölött. Kertes épületekben, családi házakban gyakran hordókat helyeznek el a kifolyó alá az esővíz felfogására, ilyenkor a kifolyócsövet a hordónak megfelelő ma­gasságban kell felszerelni.

A kifolyókönyököt felerősítő csőbilincset a kö­nyökhajlat merevítőlemezétől számított kb. 200-300 mm magasságban helyezzük el, és a kettős kö­nyöknél leírtak szerint szereljük fel.

Állványcső esetén a lefolyócsövet az állványcső karmantyúja alá legalább 20 mm-rel be kell csúsztatni. A lefolyócső és az állványcső csatlakozásánál adódó hézag lefedésére tölcsérszerű fémlemez gyű­rűt, ún. állványcsőtölcsért használunk, amelyet a horganyozott acéllemez lefolyócsőhöz forrasztással, az alumíniumlemez lefolyócsőhöz a lefolyócsőre szegecselt 20×100 mm-es alumíniumlemez nyelvecskével erősítünk fel. A csatlakozási hézagot gon­dosan tömíteni kell.