Ereszcsatorna

A horganyozott acél- és alumíniumlemez függőeresz csatornák szerelése

Csatornaelem

Magyarországon az ereszcsatornák alakját és mére­teit az alkatrészek összeépítési módját országos hatályú szabványok írják elő. A horgany-, a hor­ganyozott acél- és alumíniumlemez függőeresz csatorna-elemek alakja és mérete kissé eltér a kül­földön használatos csatornákétól. Általában félkör-szelvényűek, de vannak négyszögszelvényűek is. Gyártási méretük 1000 vagy 2000 mm. A csatorna­elemek mindkét szélükön befelé göngyölített, csöves beszegéssel (peremmel) készülnek, ellentétben a korábban ismertetett, Németországban használatos csatornákkal, amelyek külső széle kifelé göngyölí­tett peremmel készül.

A horganyozott acél- és az alumíniumlemez csa­tornaelemeket szegecselt átlapolással csatlakoztat­juk egymáshoz (204. ábra).

204. ábra

204. ábra: Félkör- és négyszögszelvényű függőeresz csatorna-elemek összeépítése szegecseléssel (szegecskiosztás).

7. táblázat: A félkörszelvényű függőeresz csatorna méretei Magyarországon

JelKifejtett szélesség, mmr*, mmA csatornatartó keresztszelvénye, mm
25250555X25
33333806X30
40400956X30
505001208X30

* Körülbelüli méret.

8. táblázat: Négyszögszelvényű függőeresz csatorna méretei Magyarországon

JelKifejtett szélesség, mmn*, mmm*, mmsz*, mmA csatornatartó keresztszelvénye, mm
40400901001458X30
505001201301858X30

*Körülbelüli méretek. A betűjelek magyarázata a 204. ábrán látható.

Csatornatartók

A csatornaelem-keresztszelvények méreteit (7. és 8. táblázat), a gyakorlati tapasztalatok alapján, a víztelenítő tetőfelület vízszintes vetületének 1 m2-ére számítva – a tető hajlásszögétől függően – 1,0-0,80 cm-ben állapítjuk meg (9. táblázat). A függőeresz csatorna tartói a csatornaelemek keresztmetszeti méreteihez igazodnak, jelölésük ezért a csatornaelemek jelölésével azonos, pl. a 33-as jelű csatornaelemhez 33-as jelű tartó szükséges.

Egyenes és csavart szárú, valamint szár nélküli csatornatartókat gyártanak, a csatornaelemek befogásához két-két rögzítőnyelvvel (205. ábra). Az alumíniumlemez csatornák tartói általában tűzi horganyozással vagy horganyfehér mázolással el­látott acélszalagból készülnek, de gyártják őket kemény alumíniumszalagból is.

A tartókat a csatorna 2-3 ‰-es esésének figye­lembevételével szabják le, ami azt jelenti, hogy min­den tartó íves része és tartószára közötti függőleges szakasz (az ábrán x-szel jelölve) 3 mm-rel hosszabb az előzőnél. Egy tartókészlet 10 db tartóból áll, vagyis 10 m csatorna felerősítésére elegendő, amely egyúttal a csatornalejtést is biztosítja.

9. táblázat: A tetőfelület nagyságától és a tető hajlásszögétől függő csatornaméretek

9. tábla205. ábra Csatornatartók a) egyenes szárú; b) csavart szárú; c) szár nélküli csatorna-tartó; d) tartónként 3 mm-rel növekszik.

A függőeresz csatorna-elemek összeépítése

A horganyozott acél- és az alumíniumlemez csator­nákat lényegében ugyanúgy helyezzük el, mint a horganylemez csatornákat, csupán az elemek össze­építésében van némi eltérés.

Az alumíniumcsatornákkal kapcsolatban azonban fel kell hívni a figyelmet néhány nagyon fontos és a tartósságot is befolyásoló körülményre. Míniumot használni az alumíniumlemezzel érintkező acélelemek vagy az alumíniumfelületek bekenésére, szigetelésére nem szabad. Ugyancsak nem szabad az alumíniumlemezt védőréteg nélküli acél-, ólom ­vagy rézfelülettel összekapcsolni. A közvetlen érint­kezés helyén ugyanis, már a legkisebb nedvesség hatására is, gyenge galvánáram keletkezik, aminek következtében az alumínium oldódni kezd és tönk­remegy.

Ezt a két fém közé helyezett bitumen-, műanyag vagy egyéb szigetelőréteggel lehet meg­akadályozni. Legcélszerűbb a rögzítéshez kemény­alumínium szeget, ill. csavart használni. A kőműves szerkezettel közvetlenül érintkező alumínium alkat­részeket mindig bitumenes lemez alátétre kell hogy helyezzük, mert a cement, a mésztej és a habarcs megtámadja őket. Egyébként az alumíniumlemezt – a horganylemezhez hasonlóan – nem mázoljuk, mivel a rajta keletkező oxidréteg egybefüggő és szilárdan kötődik az alapfémhez, nem pereg le, s keményebb is nála. A horganyozott acéllemezt viszont két-három évenként mázolni kell.

A méteres vagy kétméteres csatornaelemeket fel­helyezésük előtt a talajon négyméteres csatorna­szakaszokká építjük össze, mert így könnyebben tud­juk összeszegecselni őket.

Az összeépítést kb. 30 mm szélesen átlapolt, két­sorosán (varrottan) szegecselt és egy oldalról folyósan forrasztott kötéssel végezzük. A szegecsek szá­ma, a csatornamérettől függően (l. a 7. táblázatot) 5, 7, 9 vagy 13 db, ill. (l. a 8. táblázatot) 13 vagy 17 db. Az alumíniumlemez csatornához ennél 50 %-kal több szegecsre van szükségünk, és az átlapolt felületeket forrasztás helyett bitumenkenéssel, horganyfehérpép vagy olajos papírtömítéssel tesszük vízhatlanná. Az átlapolás mindig a lejtés irá­nyában takarjon, a szegecsfejek pedig kívülre esse­nek.

A csatornaelemek összeépítését csatornaállító sablonban végezzük (206. ábra). Előzőleg azonban az egyik elem két szélén a csöves beszegések végét kerek csőrű fogóval behúzzuk, begömbölyítjük, a másikon pedig kinyitjuk. Az elemeket, a sablonba helyezve, összeillesztjük, egymásba csúsztatjuk, és a beszegéseket laposfogóval összeszorítjuk.

206. ábra

206. ábra: A függőeresz csatorna összeépítési sablonja (csatornaszeglethez).

Az egyenesre igazított elemeket három helyen fércforrasztással ideiglenesen összeerősítjük. Az ideig­lenesen összeerősített elemeket keményfa alátéten vagy ólomtuskón a szegecsek átmérőjének (2 mm) megfelelő lyukasztóval kilyukasztjuk. A szegecseket – kívülről – a lyukakba helyezzük, szegecshúzóval megigazítjuk őket, és lapos acélon kézikalapáccsal, majd szegecsfejezővel kialakítjuk a fejet.

A függőeresz csatorna végét a véglemez zárja le, amely korcolással kapcsolódik a csatornához. A véglemez szabás és a korcolás azonban már meghaladja a házilagosan végezhető munkák körét, a többinél nagyobb felkészültséget és szerszámkészletet igé­nyelnek. Ezért gazdaságosabb, ha már véglemezzel is felszerelt csatornaelemet vásárolunk, vagy üzem­ben elkészíttetjük. Ugyanez vonatkozik a csatornát a lefolyócsővel összekötő betorkollócsonkra és a csatornaszegletre is. Ez utóbbi azonban készen csak derékszögű megoldásban kapható.

A betorkollócsonk többnyire a véglemezzel lezárt csatornavégre kerül, ott van ugyanis a csatornaszakasz legalacsonyabb pontja. Felszerelésekor a csatorna fal felé eső csöves beszegése 10 mm-rel magasabbra kerüljön, mint az elülső, hogy a túl­folyó víz ne a fal felé ömöljön. Az összeépítéshez itt is sablonra van szükségünk. Sablont úgy készít­hetünk, hogy egy sík felületű pallóra 10 mm vastag alátétlécet, két oldalt pedig a csatorna szélességé­nek megfelelő lécdarabokat szegezünk fel (207. ábra).

207. ábra

207. ábra: Állósablon betorkollócsonk felszereléséhez.

A csatornára illesztett és függőleges helyzetbe állított betorkollócsonkot a sablonban fércforrasztásokkal ideiglenesen rögzítjük. Fatuskó alátéten a szegecsek helyét kilyukasztjuk, majd a szegecseket kívülről a lyukakba dugjuk, és a szegecselést el­végezzük. A betorkollócsonk csatornához szegecselt peremét folyósán körülforrasztjuk.

A két elem összeforrasztása után a lefolyócső nyílását, a betorkollócsonk belső kerületén, egy reszelő kihegyezett végével körülpontozzuk. A csatorna belső oldalán – a pontozással jelölt körnél 5 mm-rel kisebb át­mérővel – kézi vágóval lyukat vágunk. Végül az 5 mm-es ráhagyást kézikalapáccsal a csonkba pere­mezzük. A betorkollócsonk felkötőnyelvvel készül, amellyel a csatlakozó lefolyócsövet (ill. hattyúnyakat) felkötjük rá.