Faházak

A paneles építési mód faházaknál

A faépítkezési módok rendszerét tekintve a paneles építési mód legközelebb, a keretes építéshez áll. Közös ismertetője­gyeik a keretek, a merevítő burkolatok, a falak rétegrendje és a szintenkénti építés. Lényeges eltérés látható a rendszert kínálók körében, a tervezés és az előregyártás, illetve a kivitelezés menetében.

Az előregyártott háza­kat kínálók előszere­tettel alkalmazzák a paneles építési rendszert. Az egyes elemeket már a gyártó­üzemben készre szerelik. A keretszerkezetre itt szerelik rá a merevítő burkolaton kívül a szokásos technológiai rétege­ket is mint: a hőszigetelést a vázközbe, a belső tér felőli pá­razáró réteget, a külső téri szél elleni védelmet, a belső bur­kolatot és a külső fahomlokzatot. A vakolatot, vagy klin­kertégla burkolatot a helyszí­nen kivitelezik. A panelekbe gyárilag beszerelik a szüksé­ges épületgépészeti, elektro­mos és egyéb vezetékeket és a később opcionálisan elhelyez­hető háztartási és épületgé­pészeti készülékek, berendezé­sek üzemeltetéshez szükséges kellékeket. Az ajtók és abla­kok is gyárilag kerülnek a he­lyükre.

Napelem

Sok előregyártott házat kínáló gyártócégnél a nap hőenergiáját hasznosító berendezések az alaptartozékok közé tartoznak.

A helyszíni összeszerelés után elkészítik a tetőszerkeze­tet, az épületgépészeti beren­dezéseket helyükre teszik, el­végzik a beltéri szerelési, fes­tési és tapétázási, valamint a burkolási munkákat is. Ezzel az építés kezdetétől a beköltözésig terjedő időszak átlag­ban öt hét.

A jelentős időnyereséggel és azzal, hogy a gyártó mint fővállalkozó az építészmérnö­ki feladatokat is ellátja, az elő­regyártott épületelemekből készített ház új korszakot nyit az építés területén. Ezt még csak erősíti az a tény, hogy az előre gyártott házakat látszatra nem lehet a hagyományosan épített házaktól megkülön­böztetni. A mostanság uralko­dó vakolt vagy klinkertéglás homlokzattal szemben az építtetők egyre gyakrabban fahomlokzatot terveztetnek. Az építtető számos lehetőség­gel rendelkezik házának egyénivé alakítására, de az egyes gyártók építészeti kézjegye az épületeken felismerhető ma­rad. Lehetőség van a típus alaprajzok megváltoztatására a külső és belső kialakítás egyéni módosítására is.

Az építtető akár egy saját maga által tervezett házat is legyártathat. Ez viszont a szé­riagyártás előnyeinek elvesztését jelenti.

Belső és külső burkolattal ellátott kész falelemeket

A belső és külső burkolattal ellátott kész falelemeket már a gyártóüzemben elkészítik.

Jelenleg éppen egy ellentétes irányú trend figyelhető meg. Fiatal, kevés pénzzel rendelke­ző párok szívesen választják az előregyártott háztípusokat. Ok az egyéni kialakítás gon­dolatát csak a belső térben va­lósítják meg. Ehhez kapcso­lódik egy másik trend, a ház­építés saját erővel. Mindenütt ahol az építtető komolyabb munkát is szeretne végezni, ajánlott a szaktanácsadás igény­bevétele.

Mindamellett, hogy a pa­neles rendszer a „fiatalok há­zává” vált, más faépítkezési eljárásokhoz hasonlóan, előse­gíti a környezetbarát és gaz­daságos építést. Az, aki házá­nak megépítésekor még az el­képzelhető lehetőségeket nem kívánja megvalósítani, a ké­sőbbiekben szükséges szerel­vényeket, vezetékeket könnyen elhelyeztetheti.

A paneles szisztéma nem korlátozódik egy vagy kétla­kásos családi ház építésére, ha­nem más farendszerű építési eljáráshoz hasonlóan lehetővé teszi a többszintes építést is. Az előregyártott készházak kiválasztásánál széleskörű in­formációt nyerhetünk újsá­gokból, katalógusokból, pros­pektusokból és a kiállításokon bemutatott mintaházak meg­tekintéséből.