Faházak

A vázas építési mód faháznál

A vázas építési mód ismertetőjegyei a teherviselő vázat adó függőleges oszlopok és vízszintes gerendák. A rendszer a középkori faépítkezéssel rokon, és ha a ház külső burkolás nélkül épült, akkor a váz jól megvizsgálható.

Az ácsüzemben pontosan méretre vágott vázfákat a helyszínen szerelik komplett favázzá.

Az ácsüzemben pontosan méretre vágott vázfákat a helyszínen szerelik komplett favázzá.

Mintegy 30 évvel ez­előtt, amikor fia­tal építészek saját házuk, majd a szélesebb, a fa-építéstől megszállott rétegek számára a rendszert újra felfe­dezték, a szárfás építmény névre keresztelték. Ezt a fo­galmat a favázas építésre a mai napig használják és eb­ben van is némi igazságuk, hiszen a függőleges oszlopok gyakran az emeletek fölé nyúl­nak, és ezeket az ácsok szak­nyelvén szárfáknak nevezik. Aki azonban a rendszert pon­tosan szeretné meghatározni, a vázas építést mint főfogalmat és a szárfás építést mint ennek a rendszernek a leg­gyakrabban alkalmazott épí­tési alfaját kell megneveznie.

Szoros rokonság

A rendszer közvetlen leszár­mazottja a középkori favázas épületeknek, melyet a 70-es években erősen hangsúlyoztak is. A látszó faelemeket sötét­barnára vagy feketére festet­ték, pácolták, míg a rácsozat osztásközei fehérek voltak.

Jelentős formai megkülön­böztető jegyként említhetjük a modern favázas épületek min­den díszítőelemet nélkülöző famegmunkálását és az oszlo­pok nagy léptékű, akár 5 méte­res távolságú kiosztását. Ilyen megoldást már a középkori ácsmesterek is alkalmaztak pél­dául tanácstermek vagy csar­nokok kialakításánál, bár igen erős tölgyfagerendákra volt szükségük a megfelelő teherbí­ró képesség biztosítására.

Manapság tölgyfa helyett ré­tegelt és ragasztott faszerkeze­tet alkalmaznak. Ezt a nagy­szerű terméket a fenyő fűrész­áru szárításával, gyalulásával és az egyes rétegek teljes felüle­tükön történő összeragasztá­sával állítják elő. így készíte­nek nagy hosszúságú és nagy keresztmetszetű építőeleme­ket. Készülhetnek a favázas rendszer építéséhez szükséges egyenes kivitelben, de nagy távolságok áthidalásához vagy csarnokszerkezetekhez az elen­gedhetetlen ívelt formában is.

A favázas építési rendszer­nél a ragasztott tartókat csak a teherviselő szerkezeti rész kialakítására használják. A ki­egészítő szerkezeti elemek, mint például a tetőszerkezet gerendái és szarufái, hagyo­mányos építési fagerendákból készülnek. A favázas rendsze­rű házakat tervezhetik és épít­hetik hagyományos tömör fá­ból vagy rétegelt faszerkezet­ből, de a tartók keresztmetsze­ti mérete és fesztávja az anyagtól függően változik.

Könnyű és erős

Amint belépünk egy favázas rendszerrel épített házba, a ki­látszó faszerkezet figyelmün­ket azonnal leköti. A fa könnyedsége és ereje szinte érezhe­tő. Az erős vázszerkezet azon­ban, merevítés nélkül nem lenne képes ellenállni az idő­szakosan érő szélterhelésének. A merevítés itt épp úgy szük­séges mint a keretes és a pa­neles építési rendszereknél. A faváznál ezt a fontos szerepet átlós irányú gyámfák, acél fe-szítőrudak, vagy az oldalnyo­másnak ellenálló épületrészek, például lépcsőház, falak, födé­mek, látják el. Mindez na­gyon hasonlít a középkori konstrukciós megoldásokhoz.

Faváz

A favázas épület vázkitöltő anyaga tulajdonképpen nem lát el teherhordó funkciót. így a fal kitöltése tetszés szerint tervezhető, vagy akár teljesen elhagyható. Ugyanez érvényes a födémekre is. A régi házak tulajdonosai tudják, hogy ha a vázszerkezet ép, akkor a váz­köz bárhol kitölthető vagy kibontható.

Faszerkezet

Az építészek és építtetők a modern favázszerkezetes há­zakban ezt a szabadságot nyúj­tó tulajdonságot a teherviselő szerkezet láthatóvá tételére használják. Monumentális ha­tást kelthetnek a nyílt beltéri átmenetek, a felső szintekre nyíló szabad átlátás, és a nagy­méretű üvegfelületek.

Kívülről védett

A régebbi építésű faházak kül­ső megjelenésében alkalmazott „látszó váz” elrendezés eltű­nőben van, hasonlóképpen az előre nyúló előtetők, a falsík­ból kiugró épületrészek és tor­nácok is. A falazat külső felü­letének ilyetén történő megtö­rései egyre kevesebbek és ez­zel a problémákat okozó he­lyek száma is csökken.

A vázszerkezet a zárt hom­lokzattal vagy faborítással burkolt külső fal tulajdonképpeni felületével kerül eltaka­rásra. Ez a fa védelme és hő-technikai szempontok miatt szükséges. A teherhordó szer­kezet így az időjárás közvet­len hatásától védett. A fahomlokzat alá a vázat szél ellen vé­dő faborítás, és hőszigetelés kerül.

Ennek a háznak kívülről is jól látható tartószerkezetéből az épí­tési technológia könnyen megállapítható.

Ennek a háznak kívülről is jól látható tartószerkezetéből az épí­tési technológia könnyen megállapítható.

A hőszigetelést a fakeretes és fapaneles rendszerekhez ha­sonlóan a faszerkezet vázközei­ben helyezik el. Szintén hason­ló a többletszigetelések elhelyezése és a belső téri gipszalapú, paneles belsőburkolat is. A lát­szó szerkezet mindkét, az elő­zőekben leírt rendszerbe jól integrálható. Mivel a különböző építési rendszerek sok közös tulajdon­ságot mutatnak, és egyes szer­kezeti részeik a favázas rend­szernél jól alkalmazhatók, meg­állapíthatjuk, hogy a favázas házépítési rendszer különleges igények és egyéni elképzelések megvalósítására ideális.

Különleges tudnivalók

Az az ember, aki egy ház kü­lönlegességet kíván magának felépíttetni, számos olyan épí­tésszel fog találkozni aki már magának épített ilyet. A gyár­tásért, az építésért, és részben a lebonyolításért az ácsüzem felel. A vázszerkezetes faház­készítés területén, a harminc évvel ezelőttihez képest, szá­mos nagy tapasztalatú szakipa­ri cég dolgozik. Vannak olyan előre gyártott házat kínáló cé­gek, melyek teljesen erre a te­rületre specializálták magukat.

A fát legelőször az ács mé­retre vágja, majd az építéshez megmunkálja. Ezt nevezik ácszsargonban bokrétaünnep­nek. A megmunkálásra sok­szor elektronikusan vezérelt gépeket használnak, melyek a szükséges adatokat a konst­rukció elkészítéséhez használt CAD* programból veszik. Az előregyártás a modern emelő­gépek segítségével tovább fej­lődik, így teljes vázrészek egy darabban történő elkészítése válik lehetővé.

A vázszerkezetes épületek, a többi rendszerhez hasonló­an, a felhasználás célját tekint­ve szabadon alkalmazhatók. Családi és társasházak építte­tőinek egy jótanács: Hegyol­dali teleknél és ha cölöpre kell a házat építeni, a favázas szer­kezetű házak ideálisak.