Faházak

A fakeretes építési rendszer

Az aki építtetőként a faházak után ér­deklődik, kíváncsi és első pillantásával a fával történő építke­zés világába tekint, csupa új fogalommal találkozik. Idegenül csenghet a favázas vagy fakeretes építé­si rendszer kifejezés különösen akkor, ha a deszkát a pallótól eddig is nehezen tudta megkülönböz­tetni. A modern fa­házépítésnél azon­ban a rendszer meg­tanulása alapjában véve egyszerű.

Az ácsüzemben előkészített alkotóelemeket az építkezés helyén állítják össze emeletről emeletre

Az ácsüzemben előkészített alkotóelemeket az építkezés helyén állítják össze emeletről emeletre.

Manapság négy je­lentős építkezési rendszert isme­rünk. A keretes, a paneles, a vá­zas és a tömbfából történő épí­tést. A tömbfából való építés változatai a rönkfás, a rönkpa­neles, és a deszkaköteges rend­szer. Különböznek konstrukciójukban és kivitelezésük függ bizonyos peremfeltételektől, mint például ki a rendszer szál­lítója, tervezője, miként fog­ják az épületet megépíteni.

Fakeretes építkezés

A fakeretes építés táblaformá­jú elemekkel történik, melyek falapokkal merevített keretek. A fakeretes házakat az építte­tő kívánsága szerint egyedi­leg tervezik, és a házépítésre szakosodott ács és faüzemek kivitelezik.

A rendszer, amely sikerútját nálunk csak 12 évvel ezelőtt kezdte meg saját hagyo­mányokkal, és a világban mindenütt referenciákkal ren­delkezik. A „Timber frame structure” magyarul „Fakere­tes építés”-t még a múlt szá­zadban, Észak-Amerikában találták ki, ahol hamar elter­jedt. Manapság a rendszer a legfontosabb építési módot jelenti az USA és Kanada te­rületén. Alkalmazzák családi ház, és akár öt vagy többeme­letes lakóépületek építésére is. Az eltelt idő alatt a Föld min­den éghajlati területén bevált.

Az új faépítkezési módot nálunk elsősorban egy vagy többlakásos családi házak, va­lamint lapostetős emeletráépítéseknél alkalmazzák. Emellett körvonalazódni látszik egy másfajta alkalmazási terület, ahol három vagy négyemele­tes bérházak, többszintes sor­házak épülhetnek. Az új épí­tésügyi szabályzatok lehetővé teszik mindezt.

A siker mögött egyszerű ötlet áll gazdaságos építési rendszerrel kombinálva. A fő szerkezeti elem a névadó ke­ret, melyet az ácsüzemekben készítenek erős, jól kiszárított fenyő-fűrészárúból, a falakhoz általában 6×12 cm keresztmetszettel.

A keretes építési rendszer előnyei

A fakeretes építési rendszer rendkívül jól alakítható. Lehetővé teszi a telje­sen szabad alaprajzi tervezést, a szo­ba-, ablak és ajtó kiosztás, a hom­lokzat, az épületgépészet és a szerel­vények kötetlen elhelyezését. Ezen kívül az alapmodell rétegfelépítésének egyszerű változtatásával az épületfi­zikai tulajdonságok, a zaj elleni és hőszigetelési követelményeknek meg­felelően, könnyen módosíthatók. Mindezek mellett a falak keskenyek maradnak, azonos alapterületen mintegy 10%-kal nagyobb lakóterü­let alakítható ki, mint a hagyomá­nyos építési eljárással készített épüle­teknél.

További pluszt jelent a rövid, 8-12 hetes építési időtartam és a száraz építési technológia. A fakeret rend­szerű házat nem kell a beköltözés előtt teljesen szárazra kifűteni. A jó hőszigetelés nem csak a fűtési költ­ségeket, hanem a környezeti terhelést is csökkenti. A jövőbe mutató tech­nikákat mint a szabályozott és a melegveszteséget csökkentő szellőző­rendszert, a napenergia hasznosítást vagy a szennyvíz újrahasznosítást könnyű szerkezetileg beépíteni.

A saját munka lehetősége a felületi utómunkáktól a szerelési munkákig adott. Természetesen az ácsmester és az építész tanácsát, iránymutatását feltétlenül be kell tartani, hogy az épület kitűnő épületfizikai tulajdon­ságait semmiképp ne veszélyeztessük. A saját munkák alapszabálya faház­építésnél a következőképp hangzik: a szerkezet állékonyságáért felelős ré­szeinek építésénél aki zöldfülű tartsa magát távol.

Úgyszintén különleges elővigyázatos­ságot igényel a hőszigetelő, a pára és nedvességzáró, a zaj és tűz elleni védelmi rétegek elhelyezése. A hamis becsvággyal végzett saját munka könnyen a jó eredmények lerontásá­hoz vezet.

Hatékony rendszer, szabad tervezés

A fakeretek alkotó részeit az ácsüzem csarnokában vágják a kívánt méretre, majd a montírozó asztalra kerülnek ahol utánigazítják őket, és kötőelemekkel — szögekkel, csavarokkal — erősítik egy­máshoz. A faház falszerkeze­tének építéséhez alkalmazott keret, a közbenső oszlopok, az alsó és felső gerendák merőle­gesen egymáshoz történő rögzítésével áll össze. A rasz­tertávolság 62,5 cm vagy 81,5 cm, amellyel tetszőleges falhosszúság állítható elő. A fal utolsó mezője minden prob­léma nélkül eltérhet a raszter­távolságtól, az ablakok és aj­tók keretei szabadon válasz­tott helyen, bárhol elhelyezhe­tők. Ez azt jelenti, hogy a fa­keretes rendszerrel épített há­zak a rasztermérettől függet­lenül, szabadon tervezhetők.

A ház teherviselését tekint­ve a fakeretek viselnek min­den az önsúlyból és az egyéb terhelésből származó függőleges terhet. A szélterhelésből adódó ol­dalirányú igénybevételből szár­mazó teher felvételére azon­ban merevítő falapburkolat szükséges. Itt mutatkozik meg a fakeretes építési mód előnye mint terhelést jól viselő szer­kezeté.

A favázas szerkezetű épüle­teknél tipikusan átlós irányú fák merevítik a szerkezetet az oldalirányú nyomás ellen, míg ezt a szerepet a fakeretes rend­szerű épületeknél teljes oldal­fal felületű falapburkolat látja el. Anyaga lehet rétegelt fa­lemez, faforgácslap, OSB-lemez, vagy gipszkarton lap. Az ácsüzemben a kerettel össze­csavarozott falapburkolat nem csak az egyes szerkezeti részek merevségét, hanem mérettar­tósságukat, és szélzáróságukat is garantálja.

Építkezés emeletenként

A falak a födém és részben a tető fa keretelemei egyik ol­dalukon nyitottan érkeznek az építkezés színhelyére. A hom­lokzati burkolatot azonban már gyárilag az elemekre sze­relhetik. A szerelési munkát emeletenként végzik ami azt jelenti, hogy a földszinti fal-elemeket, a helyszínen előre összeszerelt talpgerendákkal lent összekötik, majd a fala­kat a fent vízszintesen körbe­futó koszorúgerendához rög­zítik. Ezután következik a fö­démelemek elhelyezése, mely munkaállványként és egyben alapul szolgál a további eme­letek, már leírt módon törté­nő építéséhez. A fakeret rend­szerű épületváz ilyen módon két — három nap alatt felépít­hető, eső biztosan befedhető.

Oldalfalak raszterkiosztása

Az oldalfalak raszterkiosztását a vízszintes gerendák fent és lent, valamint a rájuk merőle­gesen beépített függőleges keret­elemek adják. A falak merevítésére faanyagból vagy más burko­lólapból készített lemezek szolgál­nak.

Az előre elkészített keretpa­nelek egymást követő építési menetekben a helyszínen ala­kulnak házzá. A kerettáblák, építési kellékek, anyagok és szerelési munkák segítségével. A keretes konstrukció vázkö­zeibe, rendkívül helytakarékos módon, hőszigetelő rétegek kerülnek. A külső falak belső oldalára párafékező réteg ke­rül, mely meggátolja, hogy a meleg szobalevegő a külső hi­deg hatására nedvesség csa­pódjon ki. A belső felületlezá­rás burkolással történik.

Fa, vakolat vagy klinkertégla

A falapburkolatra kívülről egy diffúzióképes szél elleni védel­met visznek fel. Az erre elhe­lyezett, az időjárás hatásaitól védő homlokzat kialakításá­nál az építtető választhat, hogy faburkolatú, vakolt vagy klinkertégla homlokzatot sze­retne. Ezek mind jól illenek a fakeretes építési rendszerhez.

Az előzőekben felvázolt alapverzió a keretek vázköze­iben elhelyezett 12 cm vastag szigetelésével olyan mértékű hőszigetelést biztosít, amely a hőszigetelési előírásoknál sok­kal jobb. Amennyiben kívül vagy belül többlet hőszigete­lést helyezünk el, úgy a legkedvezőbb energiafelhaszná­lást könnyen biztosíthatjuk. A fal belső, szoba felőli részén el­helyezett hőszigetelés egyben szerelési felületként is szolgál. Az elhelyezendő vezetékeket egyszerűen vezethetjük a fal­elemeken belül, mind a fake­retes, mind a fatáblás és a fa­vázas szerkezetnél.

A fakeretes rendszerű házak teherhordó falait, a keretekre erősített merevítő falapburko­lattal szükséges továbbmere­víteni. A nem teherviselő bel­ső falak csak egyszerű burko­latot kapnak. A födémeket vagy az oldalfalakhoz hason­lóan fakeret elemekkel, vagy a látszó gerendafödémes meg­oldással építik. A födém alsó felületét burkolhatják, felső fe­lületét pedig úsztatott száraz-esztrich, cement- vagy gipsz-esztrich  burkolattal  építik.