Faházak

Faépítkezés: egyéni – kísérleti – koncepciózus

Egyéni

A fából történő modern építkezés minden híreszte­lés ellenére nem köti gúzsba a hagyományosan gondolkodó építész kezét. Az egyéni, a lakók igényeinek terve­zett ház, mind belső szerkezeté­ben mind külle­mében éppoly szabadságot en­ged meg, mint a téglánként épített lakóépület. Felté­ve persze, hogy a tervező és a kivi­telező kiismerik magukat ebben az igényes és rugalmas építő­anyagban, a vele való bánásmód­ban, és a kifino­mult faépítési technikákban.

Egyéni faház 1

Még sokszintű épületek, a derék­szögtől eltérő sarkok, különle­ges formájú te­tők, homlokzat-és térkialakítások megvalósítása sem okozhat problémát a pia­con beszerezhető építőanyagokkal. Alaki megszorítá­sok, ha valahon­nan, csupán az építési hatóságtól származhatnak.

Egyéni faház 2Egyéni faház 3, alaprajz

Kísérleti

Kísérleti faház

Építési mód:

Teljesen alápincézve betonból, egyebekben minden faszerkezet. Kívül függőleges lucfe­nyő burkolat fedőlécek­kel, födémek és burko­latok fából. Tetőszerke­zet 6°-os lejtésű, hor­ganyzott acéllemez fe­déssel. A falburkolatok belül préseltfa lap és rétegelt falemez; konvektoros gázfűtés, szegély­ lécek.

Költségek:

Tisztán építési költség: 250000 EUR. Építési év: 1993. Külső méret: 12 x 12 m. Lakófelület: 450 m2 – összesen 5 szinten.

A fával való építke­zés a kísérletező szellem játéktere. Alacsony önsúlyá­hoz képest kitűnő statikai adottságai lehetővé teszik ke­cses tartószerkeze­tek létrehozását. Könnyű megmunkálhatósága mind újabb és rafinál­tabb fakötésekhez vezet, és mind munkabíróbb gé­pek kifejlesztését vonja magával. A faalapanyagú építőelemek racio­nális, ipari előállí­tása hatalmas fej­lődési lehetőséget rejt magában. Ezen ipari anya­gok kifejlesztése még nincs lezárva. Új építészeti struk­túrák kialakításá­hoz a fa kiváló váz.

Kísérleti faházKísérleti alaprajz

Koncepciózus

Koncepciózus

Építész: Büro Fink + Jürke.
Lakófelület: 163 m2 + 33 m2 garzon

Költségek:

Összes építési költség: 310000 EUR. Építési év: 1994. Építési mód: Déli oldalon 18 cm-es saját munka kb. szárfás rendszer, északi oldalon 30 cm-es falazat; fa és betonfödémek; dongatető; teljes pinceszint. Külső méret: 9,85 x 10,50 m.

Koncepciózus, alaprjazKoncepciózus, alaprjaz 2

Míg a kompro­misszumképtelen ökoépítész szá­mára az egyanyagú ház a mérce (ideális esetben az ala­poktól a tetőcse­repekig egyetlen problémamentes anyag elégséges) addig a forma orientált tervező számára a szer­kezet különleges vonzása az anya­gok kombinálá­sában van. Bár­mely koncepciót kedveljük is job­ban, a faanyag minden esetben optimális társ. Minden ilyen „fakapcsolás” -akár fa és fa, fa és kő, fa és üveg, fa és fém és még számos további is – szép és meg­bízható: mind a homlokzaton, mind a szobá­ban, a szerkezet­építésnél. A fában rejlő va­riációs lehetősé­gek egyedülállók – ebből ered a faépítés 12000 éves története, és ebben áll a jövő­beni jelentő­sége is.