Faházak

Gerendaházak és új tömör paneles elemek

A tömör fából történő építésnek számos válfaját ismerjük. Míg a gerenda rönk­házak nagy hagyo­mányokkal rendel­keznek és rusztikus külsejükkel is ezt sugározzák, addig az új paneltáblás, vastagpaneles és deszkaköteges rend­szereket első pillan­tásra nem lehet a többi rendszertől megkülönböztetni. A tömörfás építési rendszer ismertetőjegye, hogy a falak és a födémek, kivé­tel nélkül tömörfából készülnek.

Színtiszta gerenda épület

Színtiszta gerenda épület: A falak teljes keresztmetszetükben rönkökből készülnek. Többletszigetelés nélkül a rönköknek igen vastagoknak kell lenniük.

A tömörfás építési eljá­rások közé tartoznak a hagyományos gerendarönkös, paneltáblás, vas­tagpaneles és deszkaköteges rendszerek, melyek a fából történő építés múltját, jelenét és jövőbe mutató útját szim­bolizálják. A gerendaházaknál és az új rendszereknél, a falak is és a födémek is szinte kizárólag tömör fából készülnek. Ebben különbözik a faházak család­jának másik ágából származó keretes, táblás és vázas rend­szerektől, melyek fal vázközei­be a hőszigetelő réteg kerül.

A tömörfás építési rend­szernél a hőszigetelő réteg a fal belső, szoba felőli oldalán van. Újabban a külső oldalra is raknak szigetelést, mely a fa amúgy is kitűnő hőszigetelé­si képességét tovább növeli. Egyes gyártók kéthéjú falat fejlesztettek ki, mely egy kül­ső és egy belső fapalló héjból és a közéjük kerülő hőszige­telésből áll.

Ősi, eredeti megjelenés – korszerű technika

A gerendás építkezési eljárás a bronzkor óta lényeges válto­záson ment keresztül, bár az alapkoncepció máig megma­radt: a farönkök egymásra ra­kásával vagy szegletes geren­dák egymáshoz erősítésével az ősi, külső megjelenés válto­zatlanul azonos. A fal belső, szoba felőli oldalát a hőszige­telés és az arra kerülő burko­lat takarja. A sarkok és hosszanti kapcsolatok kialakítása a CAD-el történő tervezés és az ácsüzemekben működő, szá­mítógépes irányítású gépek­nek köszönhetően sokat töké­letesedett. A pontos megmun­káláshoz elengedhetetlen, a fa­anyag modern technikával történő kb. 15%-os nedves­ségtartalmúra való szárítása.

Elmúltak azok az idők, amikor a gerendaházak lakói a tél közeledtével, mohával tömték ki a fatörzsek közötti réseket. Az a veszély sem fe­nyeget többé, hogy a fa utó­száradása miatt keletkező fe­szültségek az ajtók és ablakok kereteit összeroppantják.

Paneltáblák készítése

A paneltáblák készítéséhez 3, 4, 5 vagy 7, keresztirány­ban fektetve és távolságot tartva felépí­tett deszkala­pot ragaszta­nak egymás­hoz. Az építés csak néhány napot vesz igénybe.

A mai gerendaházak szél ellen szigeteltek és faanyagu­kat tekintve mérettartóak, ugyanúgy ahogy ezt a más tí­pusú épületektől is elvárják. A rendszer az őt évszázadok óta kísérő, vadászkunyhóvá deg­radáló hátrányokat elhagyta és a lakóházépítésben sikeres sze­repre lelt. A maga tömör, erő­teljes stílusát azonban soha nem tagadhatja meg. Az akit szépsége megérint, egy sor a gerendaház építésére szakoso­dott gyártóhoz fordulhat. Az általuk kínált palettán típus­házak, variációk és részben egyéni tervezésű házak is sze­repelnek.

A ház építését a gyártó, vállalkozó, vagy az alkatrészek birtokában maga az építtető végzi. Ez utóbbi esetben vá­lik igazán fontossá a szakmai tanácsadás igénybevétele. A három korszerű változa­tot, a paneltáblás, a vastagpane­les és a deszkaköteges rendszert nem fatörzsekből vagy meg­munkált gerendákból, hanem deszkákból állítják össze. Ezen rendszerek három fontos elő­nye, hogy: a deszkákat kisebb átmérőjű fatörzsekből, vagy nagy átmérőjű törzsek oldalsó széléből is elkészíthetik; és a faanyagot könnyebb kiszárí­tani, így lehetővé válik nagy­felületű elemek előregyártása is.

Paneltábla – vastagpanel­-deszkaköteg

A paneltáblás építési eljárásnál emelet magas falak készülnek, szárított, gyalult és kereszt­irányban többszörösen átla­polt, összeragasztott deszkák­ból. A fa duzzadása, száradásos zsugorodása ellen a válta­kozó irányú többszörös átla­polás nyújt védelmet. így ér­hető el a jó mérettartóság nagyméretű elemek esetében is. Szerelését tekintve a rend­szer sokat kölcsönöz a keretes és paneles rendszerektől. A fal­elemeket az előre elhelyezett talpgerendákkal összekötik, fenn koszorúgerenda fogj a össze őket. Ezt a szokásos emeletenkénti építés követi, a keretes és paneles rendszerek­nél megszokott módon.

Paneltábák

A paneltáblás rendszernél a szigetelés ja­vítása érdeké­ben a profil­gerendák ho­ronnyal és eresztékkel kapcsolód­nak. A ház építése a helyszínen, emeletről emeletre ha­ladva törté­nik.

Fel­építik a födémet, majd a kö­vetkező emelet falait. Végül kívülre jól bevált és építésfizikailag megfelelő hő- és szél­szigetelést helyeznek el. A szi­geteléseket takaró homlokza­tot faburkolatból vagy vakol­tán (rabichálóra felvíve) ala­kítják ki. A paneltáblás épü­leteket kívülről diffúziót lehe­tővé tevő, szélzáró réteggel, belülről gipszlapokkal burkol­ják. A paneltáblás típusú há­zakat franchise szövetségbe tömörült, engedéllyel rendel­kező ács és faipari üzemek gyártják.

A vastagpaneles rendszer elemeit szintén keresztirány­ban lapolt elemekből készítik. Ennél az építési eljárásnál azonban többemelet magas elemek és különböző födém­változatok készíthetők. A hő­szigetelő réteget vagy a fal belső oldalán, vagy kívülről a homlokzati burkolat által ta­karva helyezik el. A vas tagfás elemek, külső homlokzat nél­kül is ellenállnak az időjárás hatásainak.

A deszkaköteges rendszert Svájcban fejlesztették ki

Az elemek nem keresztirányban egymásra ragasztott rétegek­ből, hanem egy rétegben, szé­lükkel egymás mellé rakott és összeszegezett deszkákból ké­szülnek. Ezt az eljárást nagy teherbírású és méretű falak, födémek és tetőrészek készí­tésére használják.

A felületeket vagy burko­latlanul hagyják, vagy továb­bi rétegek, például födémek, előhomlokzatok, hőszigetelé­sek, belső falburkolatok, pad­lók vagy mennyezet burkola­tok alapjaként szolgálnak. A deszkaköteges rendszer előtt széles lehetőségek nyílnak egyszerű elkészíthetősége, gyors szerelhetősége és ala­csony költsége miatt. Előállí­tását fafeldolgozó üzemekben vagy ácsüzemekben végzik.