Faházak

Legyen-e pince a faháznál? Előnyök és hátrányok [ÖSSZEFOGLALÁS]

Amikor arról van szó, hogy Németországban a magasépítési költségek miatt bűnbakot keressenek, a pince kerül elsőként a vádlottak padjára. Alaposabb megfigyelés során azonban a vádló érvek elvesztik élüket. A következő fejtegetés védőbeszéd a pince felmentése érdekében.

Faház

Vajon gazdaságos építkezésről be­szélhetünk-e eze­ket a megszorítá­sokat is figyelembe véve? Renate Sei­fert, az építőipar egyik szakértője számára az egész pince kérdés jól példázza azt a rossz irányt, ame­lyet a vita mosta­nában vett. „Min­dig csak a lemon­dásról prédiká­lunk” panaszkodik. Azaz a fekete pontot már előre kiosztották a nagy­igényű építtetők­nek.

A krumplit és az almát manapság már nem a pincében tárolják, a mosógép úgyis jobb helyen van a konyha mellett, és apu­ka hobbiszobája is világosabb, melegebb és jobban megkö­zelíthető a földszinten.

Ezzel a mondattal indokol­ta a berlini Bautec kiállításon a Brandenburgi Tartomány­fejlesztési Társaság azt a döntését, hogy a „vidéki ház” prototípusának nincs pincéje. 118 m2 lakóterületű, 135 000 eurós ökoházról van szó, mely a telek nélkül kerül ennyibe.

Mennyire előnyösek az előnyös javaslatok

Mi van akkor, ha apuka nem jól megközelíthető hobby szobát szeremé, hanem olyat, ahol a család zajától távol játszhat a modellvasútjával? És miért tetszene annyival jobban a konyha mellet a mosógép, mint a pincében? És azok az emberek, akik gyümölcsös­kertjük termését tárolni sze­retnék?

Innen nézve már nem is tű­nik annyira kedvezőnek a LEG Brandenburg javaslat, a jutányos ajánlat minden öko­lógiailag kedvező érve keser­nyés mellékízt kap. El kell ismerni, hogy a LEG-ház alaprajzán a föld­szinten két tárolóhelység és egy háztartási szoba található, és a kazánt a tető alá tervez­ték, de kérdés, hogy egy négytagú család helyigényét hosszú távon ez kielégíti-e?

Aki nem csinálta meg házi feladatát

Seifert ugyanakkor egészen más lehetőségeket lát a takarékoskodásra, mivel az elmúlt bő esztendőkben az építőipar semmiféle újításra nem kény­szerült. „A tervezőknek — értsd az építészeknek — fel kell fejlődniük a legkorszerűbb műszaki színvonalra, ebben vannak a legnagyobb lehető­ségek” — folytatja. „Ezenkí­vül értelmes építési helyfel­használásra van szükség, és nem középkori céhszabályza­tokra. Amikor ezek a célok megvalósulnak” — összegzi Seifert, „akkor jogos az épít-tetőktől megszorításokat el­várni.”

Ami a pincét illeti, az za­varja leginkább, hogy a né­meteket úgy állítják be, mint akik túl merevek ahhoz, hogy elhagyják a pincét, inkább rabszolgaként megtartják a hagyományokat. Pedig a kér­dést nem lenne szabad ennyi­re egyszerűen kezelni. „Az, hogy Hollandiában, amit mindig a jutányos építkezés példájaként emlegetnek, nincs hagyománya a pincéknek, nyilvánvaló, hiszen szinte mindenütt magas a talajvíz.”

Minden háznak szüksége van tárolóhelységekre. Hogy ezeket a pincében helyezik el, vagy az épület kiszélesítésével, ha megfelelő a telek, egyéni döntés eredménye kell, hogy legyen. Seifert amellett érvel, hogy a kérdést nem rövid tá­von kellene vizsgálni. Egy alápincézett ház hosszú távon sokkal értékesebb.

Szélesíteni, vagy ásni

A szövetségi kormányzat nemrég elfogadott irányelvei a döntést elsősorban a telek tulajdonságaitól teszi függő­vé. „Ha a telek sziklás vagy magas a talajvíz, akkor egy pince aránytalanul megnöveli a költségeket.” A többletköltségeket „legkevesebb 16 000 EUR-ra” becsülik. Gyakran vezet többletkiadáshoz az, hogy a pincét szigetelni kell, vagy az építtetők külső bejá­ratokat is szeretnének. A fű­tést, az autót, a tartalékokat és a raktározni valókat sokkal ol­csóbban el lehet helyezni a „telek szintje felett”. További tárolófelületeket kínál a tető­tér, a garázs, az autóbeálló, vagy a kerti sufni.” így érvel az Okai készház gyártó cég is, és 10-30 négyzetméteres toldaléképületeket kínál 10 000 EUR-tól.

Ábra

Hans Reiner Thiersch okl. építész ugyanakkor azt taná­csolja, vegyük fontolóra, hogy „az alagsorban viszonylag ol­csón lehet helyiségeket kiala­kítani”. Természetesen ez at­tól függ, hogy lakó- vagy hálószobákról, ill. hobby, tároló vagy háztartási helyiségekről van-e szó. Mert minden eset­ben más elvárások vannak a hő-, hang-, és nedvesség elle­ni szigetelés terén, az ár ennek függvénye.

Pince nélküli épület alaprajza

Pince nélküli épület alaprajza. Ebben az esetben egy szinten alakítottak ki pótló helységeket.

A pincehelységek sokoldalúságát általában csak az idő múlásával fedezzük fel. „A költségek kiszámításánál” — folytatja Thiersch „abból kell kiindulni, hogy bizonyos nagyságú tárolófelület és a fű­tés elhelyezése is szükséges.” Ezeknek a lakófelületen való elhelyezése igen drága lenne. Gondoljuk át azt is „hogy minden alapozás már eleve legalább 80-100 cm mélyre kerül, és ha nincs alápincézve a földszint, akkor szigeteléssel is számolni kell.”

Az egyemeletes épületek drágák

Mit takaríthatunk meg így tulajdonképpen? A mellékelt ábráról leolvasható, hogy a pinceköltségek a tiszta építési költségekhez viszonyítva je­lentősen csökkenthetőek. Ha a kétszintes, teljes pincéjű há­zat vesszük alapul, és azt ne­vezzük 100%-nak, akkor a pince felezésével 7-10%-ot ta­karíthatunk meg, de a hasz­nos terület is 16%-kal csökken. A „magas pince” (a föld fe­letti tároló helyek) 10-25% megtakarítást jelentenek, 33% hasznos terület veszteséggel. Az ábráról az is leolvasható, hogy milyen drágák az egy­szintes épületek.

Erre hívja fel a figyelmet Matthias Schnabel is, a BHW-Sparkasse-tól. Ő 30000 EUR-ra becsüli egy 100 négyzet­méteres lakófelületű — egy­szintes — ház teljes pincéjének költségeit. Ha ezt a lakófelü­letet két szintre osztanák el, a pince felület 55 m2-re csök­kenne, 60000 helyett 33 000 DM-ért. „Egy pince sok he­lyet kínál” — folytatja Schnabel, „azonban ezt általában drágán meg kell fizetni.”

A pince teljes elhagyásával csak a költségek mintegy fe­lét takaríthatjuk meg, az elő­ző számításra utalva kb. 8 000, ill. 15000 EUR-t, mi­vel alagsor nélkül az alapozást és a fenéklapot jobban meg kell erősíteni. A megtakarítá­sok tovább csökkennek, ha fi­gyelembe vesszük a földszin­ten kialakítandó pótló helyiségek költségeit, amelyek a BHW számításai szerint 12 négyzetméterre számítva, mintegy 4-5 000 EUR-t tesznek ki.

Még egy stabil 10 m2-es kis kerti sufni építése is mint­egy 1500-2200 EUR-ba ke­rül. Takarékos megoldás lehet még a tetőtérben, a garázsban vagy az autótárolóban kiala­kított tárlóhelység. De ha vé­gig gondoljuk a BHW számításait, felmerül a kérdés, hogy vajon ± 50000 EUR megtakarítás megéri-e 40 m2 hasznos  terület  elvesztését.

Pince építésePince építése porózus betonból és kész elemekből

Takarékoskodási intézkedések, amik valóban megtérülnek

Sokkal ésszerűbb nem elte­kinteni a pincétől, és inkább a BHW általjavasolt takaré­kossági lehetőségeket megszívlelni.

Ezek:

  • Egyszerűbb kialakítás -a pincehelyiségeknek nem kell sem szépnek, sem repre­zentatívnak lenniük. A falakat sem kell lekezelni. Aki eltekint a vakolattól, festéktől és a pad­lóburkolástól, egy 55 m2-es pince esetén legalább 2500 EUR-t takarít meg.
  • A pincébe vezető külső lépcső elhagyásával mintegy 3000 EUR takarítható meg.
  • Megtakarítás saját mun­kával. A talaj elhordása, és az alapozás – a BHW szerint -kiválóan alkalmas arra, hogy magunk végezzük, hisz itt nincs szükség kézügyességre. Speciális pinceépítő-készlet segítségével még a falakat is felhúzhatjuk magunk, feltéve,hogy van egy kis tapasztala­tunk a falazás terén, és értünk egy keveset a gépekhez és anyagokhoz. A BHW szerint így akár a pinceépítés költsé­geinek 40-60%-át is megta­karíthatjuk.

A pince hatása a szobaklímára

„Természetesen a pince drá­gább, mintha nem építenénk pincét” — mondja a Német Cementipari Szövetség kép­viselője, „de nagyon sok elő­nyét élvezhetjük, reális áron.”

Természetesen a cementgyár­tóknak gazdasági érdeke fű­ződik ahhoz, hogy a német pincekultusz megmaradjon, de tárgyilagos megfontolásai­kat nehéz megcáfolni. „Az építési telek és az alap úgyis megvan, ezek kettős haszná­lata révén egyrészt gazdasá­gos, másrészt környezetbarát módon kétszeres hasznos tér­hez jutunk. Az általában túl kicsi pótló helyiségeknek a telek rovására való kialakítá­sától pedig eltekinthetünk.”

Ez még nem minden. Még lakásbiológiai szem­pontból is javasolt a házat alá­pincézni. „A legkönnyebben úgy lesz a földszint padlója meleg és száraz, ha pince van alatta. Egy átlagosan hőszige­telt pincefödém a száraz lakás valamennyi igényét kielégíti.