Felületképzések

Faszerkezetek gombák elleni védelme

A faanyagvédelem célja, hogy a használat során a környezet élő vagy élet­telen roncsoló tényezőinek hatását csökkentse vagy megakadályozza, s ez­zel a használati értéket növelje és a szerkezet élettartamát meghosszabbít­sa. A gombák elleni védelmen e kiadványban az épületekbe beépítésre ke­rülő vagy az épületszerkezet valamely részeként felhasználandó fa és műfa anyagok olyan védelmét kell érteni, amely az épületben előforduló és a be­épített fát károsító farontó gombaféleségek ellen irányul.

Felhasználásra kerülő anyagok

MIKROSOL B. Nátrium-fluorid hatóanyagú, vizes oldatú védőszer. Korhasztó gombák ellen hatékony. Oldhatósága 5-8%. Fedett, kimosástól védett he­lyen, emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben alkalmazható.
Fekete kőszénkátrányolaj, MSZ 3280. Szénhidrogén vegyületekből álló le­párlási termék. Víztaszító tulajdonságú, minőségi előírásait a szabvány tar­talmazza.

Hígítás nélkül használható. Igényesebb faanyagokhoz nem alkalmas, mi­vel sötétbarnára színezi a fát, és kellemetlen a szaga.

TETOL F. Fluor és Króm vegyületeket tartalmazó védőszer. Gyártja: a Fa­anyagvédelmi és Fatelítő Vállalat. A kioldhatósága kisebb mint a nátrium-fluorid készítményeké. A gyártó előírása szerint 5-10%-os oldatban hasz­nálják.

Pentaklór-fenol. Színtelen klórozott fenol típusú védőszer, szerves oldó­szerben oldva a gyártó előírása szerint alkalmazzák. Gombák és rovarok el­len is hatásos védőszer.

Pentaklór-fenol-nátrium. Szilárd halmazállapotú, vízben oldódó vegyszer. Fedett helyen és szabadban is alkalmazható. Színtelen, erős nyálkahártya iz­gató hatása van.

XYLAMON impregnáló. Színtelen folyékony védőszer. Felhasználható fe­dett helyen és szabadban, a gyártó előírása szerint.

XYLADECOR színtelen és színes lazúr folyadék. A XYLAMON alapozóval együtt alkalmazható.

TETOL RKB. Szilárd halmazállapotú, vízben oldható védőszer, a felületet barnászöldre színezi.

Kivitelezés

A faanyag védelmével kapcsolatos műveletek a védőszer típustól, és az elérni kívánt védettségi foktól függenek.

A védettség lehet:

  • felületi védelem, amelynél az anyag nem hatol mélyen a fába,
  • hatásréteg védelem, legfeljebb 10 mm behatolási mélységig (mázolás, permetezés, bemártás),
  • mély védelem 10 mm-nél mélyebb vegyszer behatolási mélységgel (be-merítés, fürösztés, áztatás),
  • szíjács védelem (diffúziós eljárás),
  • teljes védettség (az egész keresztmetszet telítésével).

Mázolásos vagy szórásos védelem

A fafelületek legyenek tiszták, por- és szennyeződésmentesek. A nedves­ségtartalom a követelményekben előírt legyen. Szerszámok: puha ecset, felhordóhenger, vagy szóróberendezés, festéktartály, vödör. A védőszert a védőanyagra megadott mennyiségtől függően 2-3 munka­menetben kell felvinni. Szórás alkalmazása esetén a szórási nyomás vizes ol­datnál 1,0-1,5 bar, olajok esetén 1,5-2,0 bar a szórófej nyílása vizes oldatnál 0,5-1,0 mm, olajoknál 1,0-1,5 mm legyen. A kezelt anyag tömör rakásával az oldat kipárolgását csökkentik.

Mártásos, bemerítés-fürösztéses áztatás

A fát rövidebb-hosszabb ideig folyadékban tárolják. A kezelendő faanyag­nak tisztának, pormentesnek kell lenni. A nedvességtartalom légszáraz álla­potnál nagyobb a környezet hőmérséklete pedig 5 C°-nál alacsonyabb ne legyen. A folyadékba merítés időtartama a kívánt beszívódási mélységtől függően – néhány másodperctől több napig terjedhet. A felvett védőszer mennyisége időközönként súlyméréssel és számítással állapítható meg.

A bemártást vagy áztatást olyan tartályban végzik, amelyben a folyadék a kezelendő anyagot minden oldalról ellepi. Több darab együttes kezelése­kor a darabok közé betéteket raknak. A folyadék felhajtóerejét leterheléssel egyensúlyozzák. Teljes kereszt metszetvédelmet csak speciális berendezé­sekkel, erre a célra szolgáló üzemekben lehet végezni.

Munkavédelem

A munka során élő szervezetre mérgező vegyi anyagok kerülnek felhaszná­lásra, ebből származóan a hatóanyagoktól függően (amiről a készítmény csomagolóanyagán lévő használati utasítás rendelkezik) gumikesztyűt, álar­cot vagy szemüveget kell használni. Evés előtt alaposan kezet kell mosni, a szerek gőzeinek belélegzésétől óvakodni kell. Vizes oldatokkal 5 °C alatti hőmérsékleten munkát nem szabad végezni.

Minőségi követelmények

A védőkezelés minőségére vonatkozó egyértelmű előírások ezideig nem születtek. A védelem jóságát a bevinni kívánt vegyszermennyiség, illetve a gyakorlatban tapasztalt eredmény alapján ítélik meg.

Műszaki-gazdasági adatok

A védőkezelés gazdaságosságát a faanyag gyakorlati élettartam növekedése és a használt védőkezelés költségének viszonya határozza meg. A változa­tok száma igen nagy, az adott konkrét feladatokra – a mindenkori árak fi­gyelembevételével – lehet kiszámítani.

A műfáknál a kötőanyag egyúttal részbeni vagy teljes gombavédelmet is biztosít. A védettség feltétele, hogy a műfa lemezek nedvességtartalma a 8-10%-ot ne haladja meg. A cementkötésű faforgácslemez semmiféle kü­lön védelmet nem igényel. A farostlemezek csak nedves térben való hasz­nálat esetén kívánnak felületi nedvességvédelmet. A forgácslapokat viszont a nedvességhatással szemben mindenütt védeni kell, esetleg felületi gom­bavédelemmel is el kell látni.