Ház

BAUMIT gyártmányok

A több évtizedes múltra visszatekintő BAUMIT építőanyag gyártó 1991 óta működtet leányvállalatot Magyaror­szágon, BAUMIT Kft. néven. Hazai forgalomba kerülő építőanya­gok 2/3 része  Magyarországon, a többi az anyacég külföldi üzemében készül. A hazai gyártmányok minő­sége természetesen azonos a külföldi érdekeltségű cégeknél készülőkével, az egységes európai minőség ebben az esetben is garantált.

Alkalmazástechnikai szempontból csoportosított termékeik:

 • homlokzati nemes vakolatok;
 • habarcsos hőszigetelő rendszerek;
 • teljes hőszigetelő rendszerek;
 • gépi és kézi vakolatok;
 • simító vakolatok;
 • kötőanyagok;
 • homlokzati színezők;
 • dekor profilok;
 • segédanyagok;
 • nyers alapanyagok;
 • perlit termékek:
 • célszerszámok.

Cikksorozatunk felhasználásuk szerint, ré­teg felépítési sorrendben mutatja be az anyagokat.

Alapvakolatok

BAUMIT előfröcskölő

A gyárilag készre kevert szárazha­barcs gúz anyag kézi és gépi felhor­dásra alkalmas. A cement és vakoló-homok, valamint egyéb adalékok összetétele miatt elsődlegesen BAU­MIT szárazvakolatokhoz, de hagyo­mányos vakolásoknál is előfröcskölő-ként alkalmazható (6.6. táblázat, 1. sor) Az előfröcskölés tiszta és por­mentes, valamint jó teherbíró képes­ségű felületet ad.

A BAUMIT előfröcskölőt fogadó fal­felületekkel szemben támasztott alapkövetelmények:

 • téglafalak minimális nedvszívó képességűek és kivirágzás mentesek legyenek;
 • betonfelületeken ne legyen zsaluzó olaj, és a betonból esetleg kilátszó vasalat ne legyen rozsdás felületű;
 • ásványi kötésű faforgács elemek megfelelő szilárdsággal kapcsolód­janak a fogadó fal- vagy épületszer­kezethez. Nagyobb és összefüggő felületek esetén a felhordás előtt legalább 3 hét kötési és pihentetési idő szükséges;
 • polisztirol anyagú homlokzati hő-hídmegszakító sávok 20-30 cm szélességben azonos viselkedésű­nek számíthatók a fogadó fallal.

A szárazhabarcs kézzel vagy szabad­esésű keverővel, max. 5 percen át ke­verhető. Felhordható kézi és gépi úton, hagyo­mányos kőműves szerszámokkal vagy vakológéppel. Az előfröcskölő fel­hordását a teljes felület takarásáig, filmszerű rétegben, megfolyásig kell elvégezni. A készre gúzolt felületen minimum 3 nap pihentetési idő után kezdhető meg a vakolás. A pihentetési idő alatt naponta 1-2-szer a felületet vízzel kell permetezni.

Bármilyen nemes vakolati réteg fogadására alkalmas

6.9. ábra. Bármilyen nemes vakolati réteg fogadására alkalmas hagyományos lakóház sík falfelülete.

BAUMIT gépi vakolat

A gyárilag előkevert kész szárazha­barcs alap- és simító vakoláshoz, gépi felhordásra alkalmas.

Két minőségi osztályban, azonos ta­padó szilárdsággal, eltérő szemszerke­zettel készül:

 • GV 25 (főként belső felületekre) 3-10 mm;
 • GV 35 (főként külső felületekre), 10-20 mm vakolatvastagsághoz (6.6. táblázat, 2.-3. sor). Simítórétegként elsősorban a GV 25-ös fi­nomszemcsés felel meg színezendő felületekhez, a GV 35-ös simított felülete pedig további nemes vako­lati rétegek (pl.: csapott, fröcskölt) fogadására alkalmas. A hővezetési tényező 0,60 W/(m • K).

Alkalmas minden olyan stabil falszer­kezetre, amelynek felülete kivirágzás- és pormentes, az előfröcskölés minden falszerkezetnél szükséges. A vakolat rétegvastagsága nem ha­ladhatja meg a 25 mm-t, ennél vasta­gabb vakolatot két rétegben kell fel­hordani. Ilyenkor érdemes a gúzo­lásra az egyenetlenségeket kiegyen­lítő első alapréteget, majd az össze­függő alapréteget egy összefüggő munkafázisban felhordani, párhuza­mos kötési időre számolva. Ha va­lami miatt a két réteg nem hordható fel egymás után, az alsót sűrűn rovát­kolni kell.

Gépi alapvakolat készíthe­tő: tégla-; beton-; könnyűbeton felü­letekre és falazó elemekre, valamint ásványi kötésű fagyapot lemezre (pl. HERAKLITH) egyaránt. A BAUMIT GV 25 és GV 35 bármi­lyen építkezéseken általánosan hasz­nált vakológéppel felhordható. A vakolás előtt – a felhordás meg­könnyítésére – az összes élnél és sa­roknál helyezzünk el rozsdamentes él védő profilt. Természetesen hagyo­mányos lehúzási technikával is dol­gozhatunk.

Fürdőszobákban és csempézendő te­rületeken használjunk gyorsvakoló lécet a lehúzás megkönnyítésére, szük­ség esetén nedvesítsük elő a felületet, majd az alapvakolati habarcsot a vakológéppel hernyóformában, megfe­lelő vastagságban fröcsköljük fel. Vakolóléccel egyengessük simára, és megszilárdulás után megfelelő mó­don (filc-deszka) dörzsöljük el. A további felületi rétegek felhordá­sáig – ilyen pl. a nemes vakolat – 10 nap állási időt kell betervezni a vako­lat pihentetésére. A felületi – saját anyag – GV 25-ös simítóréteg egy hét pihentetés után már felhordható. A kötési idő bevárása talán soknak tű­nik, a pihentetett alapvakolaton azonban a felületi réteg élettartama akár meg is duplázódhat.

BAUMIT univerzál vakolat

A kézi felhordáshoz alkalmas gyári­lag kevert kész szárazhabarcs építési mész és cement, homok és egyéb adalékok keverékeként készül. Al­kalmazható alap- és fedő vakolatként falazati alapra, durva lehúzással és si­mító rétegként, külső és belső fal- és mennyezet felületeknél (6.6. táblá­zat, 4. sor). A hővezetési tényező 0,60 W/(m • K).

Az ajánlott vastagságok:

 • belül, durva vakolatként 15 mm;
 • finom (simító) felületként 5 mm;
 • kívül, alapvakolatként max. 15-20

A fogadó alap tömör és pormentes legyen. Külső vakolatoknál és mennyezeteknél, valamint nehezen húzó és tapadó felületen (pl. áthidalóknál) a gúzolás elengedhetetlen. Téglafa­lakra – a „száraz” helyiségeknél – belső alapvakolat előnedvesített, gúzolás nélküli felületre is felhordható. 2 cm-nél vastagabb vakolat két rétegben, folytonos felhordással készíthető. A szárazhabarcs habarcsládában kézi keveréssel vagy szabadesésű keverő­géppel keverhető össze a megfelelő képlékenységhez szükséges vízmennyiség adagolása mellett.

A felületeket

 • belső színezett felülethez simítottan;
 • külső homlokzati színezőhöz külön simító réteggel;
 • fröcskölt nemes vakolathoz, BAU­MIT granolan és mozaik vakolat­hoz felületen simítottan;
 • dörzsölt vagy kapart nemes vako­lathoz durván lehúzottan készítik elő.

eltérő alaprajzú épü­let

6.10. ábra. Igényes falfelületi kialakítást követelő, szokványostól eltérő alaprajzú épü­let (fröcskölt felület semmiképp sem illik hoz­zá).

BAUMIT termékek

6.6. táblázat BAUMIT termékek.

BAUMIT thermo vakolat

A gyárilag kevert hőszigetelő alapva­kolat mint kész szárazhabarcs kézi feldolgozásra megfelelő. Kedvező hőtechnikai tulajdonságát és a könnyű bedolgozás lehetőségét a hidrau­likus kötőanyag, a perlit, a homok és adalékanyagok keveréke adja (6.6. táblázat, 5. sor). A hővezetési té­nyező 0,13 W/(m • K). Alkalmas mindennemű falazatok kül­ső-belső felületeinek hőszigetelő alapvakolataként, gúzolt felületre fel­hordva, egy rétegben 4 cm-es vastag­ságig. Ennél vastagabb vakolatba fe­szített és falhoz függesztett rabicháló szükséges, statikai számítások alap­ján meghatározott kampózással. A második réteg felhordása előtt lega­lább 1 nap pihentetés szükséges. Az együttes vastagság (átlagosan) ne ha­ladja meg a 8 cm-t. A felületét iránysávokhoz vagy veze­tősínekhez kell lehúzni. A felület egyenletesebbé tehető, ha GV 25 vagy univerzál alapvakolatot alkal­mazunk.

Épületbelsőknél és – külsőknél a felü­let tömörebb lezárása miatt – színe­zett vagy fröcskölt nemes vakolat alá – 3-5 mm-es simítóvakolatot kell egyenletesen feldolgozni, a kötésben lévő, legalább 2 napos hőszigetelő alapvakolatra. Dörzsölt vagy kapart nemes vakolat (vagy kőporos vakolat) alá elegendő a hőszigetelő alapvako­lat is.

Vakolatok

A felújító vakolatok – a felújító-ja­vító munkákon túl – természetesen új felületek készítését is lehetővé teszik.

BAUMIT felújító előfröcskölő

A kézi feldolgozásra alkalmas gyári keverésű, a só kivirágzást gátló, ce­mentes kötőanyagú kész szárazha­barcs szulfátálló cementből, vakoló-homokból és speciális adalékokból készülő előfröcskölő (gúzoló) anyag (6.6. táblázat, 6. sor).

Használható a tapadás javításához, vakolatalapozáshoz, nedvszívó ki­egyenlítésként száraz és nedves sótar­talmú alapokhoz, elsősorban BAU­MIT felújító vakolatokkal készülő fe­lületképzésekhez.

Alkalmazható to­vábbá:

 • gépi alapvakolatokhoz;
 • univerzál alapvakolatokhoz;
 • thermo vakolatokhoz;
 • hagyományos alapvakolatokhoz, ahol a fogadó falakon só kivirágzás vagy arra mutató jel látható.

A felhordás előtt a falat a portól és a felületi „kivirágzásoktól” erős dör­zsöléssel meg kell tisztítani. A só kivirágzásokat vagy a mohával benőtt fe­lületeket, a „kizöldült” felületeket sa­vas mosással nem szabad tisztítani! Jól használható a BAUMIT algátlanító szer, amit az ecsettel végzett fel­hordás után egy nappal, drótkefével és portalanító kefével le kell tisztí­tani. Az előfröcskölő anyag szabadesésű keverővel (3-5 percen át) vagy kéz­zel keverhető meg a szükséges konzisztenciájúra. A habarcsot kőműves kanállal fél vagy teljes fedéssel kell felcsapni a falra.

BAUMIT felújító vakolat

A kézi felhordásra alkalmas vízta­szító és hőszigetelő, kész száraz­habarcs építési mész-cement kötőanyag, perlit és homok, valamint spe­ciális adalékanyagok keverékeként kerül forgalomba (6.6. táblázat, 7. sor). A hővezetési tényező (számítási érték) 0,13 W/(m • K).

Felhasználható:

 • durva vakolatként ásványi alapra, különösen régi épületeknél;
 • külső és belső munkákhoz (nagy pórustérfogata miatt);
 • nedvességgel és sóval terhelt felü­letre (víznyomásnak kitett helyeket kivéve).

A pormentes és kivirágzás mentes előfröcskölt felületre a felújító vako­lat kézi erővel hordható fel. Az alapot – fajtája és nedvszívó képes­sége szerint, valamint az időjárástól függően – elő kell nedvesíteni. A vakolóhalmokat BAUMIT felújító va­kolatból készítsük, és rövid ideig hagyjuk meghúzni.

Ha a falazat fugái nem teljesen zár­tak, és ha a vakolat egyenetlen, két rétegben kell vakolni (legalább 6 óra különbséggel). Ilyenkor az első réte­get ne húzzuk le! A kész BAUMIT felújító vakolat durva vakolat, amit simítóléccel, enyhe rányomással kell áthúzni.

BAUMIT gipszvakolat

A gyári keverésű, kész szárazhabarcs mész-gipsz kötőanyag, finom homok, perlit és speciális adalékok keveréke, amely régi és új épületek belső vako­lását teszi lehetővé. Az egyrétű gépi vakolat kivételével a vizes helyiségek bármilyen belső felületére felhordha­tó, a megfelelő fogadó felület előké­szítése után (6.6. táblázat, 8. sor). A hővezetési tényező (számított érték) 0,60 W/(m • K).

A száraz, nedvszívó, kivirágzástól és laza részektől mentes alapfelületeket a következőképpen kell előkészíteni:

 • tégla- és betonfalakra, valamint mennyezetekre a saját anyagából hígított gúzoló anyaggal, 1:3 keve­rési arányban keverten előfröcskölést kell készíteni;
 • YTONG, HEBEL és gázbeton fa­laknál az előfröcskölést saját anya­gából (1:1 keverési arányban) a va­kolás előtti napon kell elkészíteni;
 • táblás lemezeknél vakolathordó hálót kell felszerelni, a gúzolás el­maradhat.

A gúzolandó felületen és az egy nap­nál régebbi gúzolásokon a vakolási munka megkezdése előtt előnedvesítés szükséges. A vakolás megkezdése előtt – a fel­dolgozás megkönnyítésére – az élek­hez és sarkokhoz helyezzünk el rozs­damentes él védőket, majd a gipszva­kolatot a vakológép segítségével, hurkák formájában szórjuk fel a szükséges vastagságban, ezután simí­tóval húzzuk le. A megszilárdult va­kolat spatulával vágható, karcolható és simítható.

Az elektromos vezetékek és szerelvé­nyek nyílásait a vakolás előtt szükség szerint fedjük le, a korróziónak kitett fémrészeket lássuk el tartós védelem­mel (pl. rozsda gátló festéssel). Egyéb falelemeknél vagy nagy felületű mennyezetnél a simítás előtt kőműveskanállal készítsünk a vakolat alap­jáig érő vágást. A vakolathordozó felszerelése nem garantálja a repedezések megszűnését, de a megjelenés valószínűségét jelentősen csökkenti. Gipszvakolat hordozó hálójának fel­szerelésekor az érintett részeknél – pl. fagyapot lemez – a hálót legalább 20-25 cm-t nyújtsuk túl, és úgy stabilizáljuk, ill. függesszük fel azokat. Vakolathordozó beépítése esetén a habarcsréteg vastagsága 10-20 mm közötti lehet. A kész gipszes vakolatra egyéb réte­gek vagy színezők 28 napos kötés és pihentetés után hordhatók fel.

BAUMIT finomvakolat

A kézi felhordásra alkalmas, gyárilag kevert, víztaszító kész szárazhabarcs építési mész, fehércement, vakolóhomok és adalékok keverékéből készül külső és belső munkákhoz, régi és új épületeknél, különösen felújító vako­lásoknál használható (6.6. táblázat, 9. sor).

A BAUMIT finomvakolat (szakmai nevén vékonyvakolat) alkalmas szá­raz, pormentes, és nedvszívó, „kivirágzástól” és laza részektől mentes falak, alapvakolatok, régi kőporos vakolatok és homlokzatfelújító rend­szerek fedő- és simítóvakolataként, 3-5 mm-es rétegvastagságban, simítható felület készítéséhez. Az alap előkészítésekor só kivirágzás esetén különös gondossággal kell el­járni (lekefélés, sótalanítás). A javí­tásoknál ügyelni kell arra, hogy az esetleg megmaradt eredeti festékré­szeket is gondosan távolítsuk el.

Felhordás előtt az alap minőségének és nedvszívó képességének, valamint az időjárásnak megfelelően a finom­vakolat felhordása előtt az alapot elő kell nedvesíteni. A szabadesésű keverőben vízzel összekevert BAUMIT finomvakolat kőműveskanállal vagy vakolókanállal hordható fel. A vakolási vastagság 3-5 mm. A va­kolatot a szilárdulás megkezdődése előtt megfelelő dörzsölővel kell el­dörzsölni. A frissen vakolt felületet két napig nedvesen kell tartani. A pihentetési idő BAUMIT szilikát­festékhez 7 nap; BAUMIT granolan vakolathoz 10 nap.

RAGASZTÓK

BAUMIT ragasztótapasz

A gyárilag kevert por alakú ragasztók cement, műgyanta, kvarctartalmú homok és egyéb speciális adalékok összetételével készülnek. Elsősorban homlokzati hőszigetelő lapok falhoz ragasztásához, a felületi üvegszál szövet beágyazásához, a tel­jes hőszigetelő rendszer átsimítására, valamint táblás polisztirol lemez fal­felülethez, ill. mennyezethez való ra­gasztására alkalmasak (6.6. táblázat 10. sor).

Az alapfelületnek száraznak, fagy- és pormentesnek, teherbírónak kell len­nie, ezenkívül nem lehet víztaszító és nem lehetnek rajta „kivirágzások” és laza részek. Utólagos átnedvesedés nem fordulhat elő.

Keveréskor a porragasztót tiszta vízbe szórjuk, és lassú menetben, forgó ke verőben, kb. 5 percen át keverjük. Pihentetés után az anyagot még egyszer át kell keverni. BA UMIT homlokzati hőszigetelés ra­gasztása: A falnak egyenletesnek kell lennie (±5 mm/m). A nagyobb egye­netlenségeket külön-külön munkafo­lyamatban egyengessük ki. A 3-4 mm-nél kisebb egyenetlenséget ra­gasztótapasszal, a nagyobbat külön vakolóréteggel kell elsimítani. Az anyagot a homlokzati szigetelőlapok szegélyei mentén és néhány belső pontra hordjuk fel. Egyenletes alap­nál az anyag a teljes felületre is felhordható, fogazott simítóval (spaklival).

Kenés hőszigetelő rétegre

A síkban szorosan egymás mellé il­lesztett és lecsiszolt homlokzati szi­getelőlapokra egy munkamenetben, megszakítás nélkül kell felvinni az üvegszövetet. Az alap egyenetlensé­geit nem szabad üvegszövettel és va­kolatréteggel kiigazítani! A homlok­zati lemezek közötti fugákat ragasztótapasszal kitölteni tilos!

Ha az üvegszövetet két héten belül nem hordjuk fel, a lapokat újra át kell simítani, majd 10 mm-es fogazott spaklival kell felhúzni az anyagot az alapra. A friss ágyazatba helyezzük bele a függőleges lefutású BAUMIT üvegszövetet, úgy, hogy a csíkok kö­zött legalább 10 cm-es átfedés legyen, majd ismételten, egyenletesen ken­jünk rá egy új réteg ragasztótapaszt. A szövetnek nem szabad kilátszania, a ragasztótapasz vastagsága legalább 2 mm legyen.

Kenés mázolt felületekre

Az alap legyen egyenletes, száraz, „kivirágzástól” és leválasztó anyagtól mentes. A festés jól tapadjon az alap­hoz, a laza részeket távolítsuk el, gondosan tisztítsuk le.

Kenés régi vakolatra

Forró gőzfúvatással tisztítsuk meg a felületet, a repedéseket egyetlen mun­kafolyamatban hézagoljuk ki. Az alap legyen szilárd, száraz, „kivirágzástól” és leválasztó anyagtól mentes.

Kenés betonra

Alaposan tisztítsuk meg a felületet (magas nyomású tisztítógéppel és mosószerrel).

A főbb előírások:

 • a 14 napnál hosszabb ideig ultra­viola sugárzásnak kitett homlokzati lapokat (elsárgult lapokat) nem szabad tapaszolni, hanem újra át kell simítani;
 • a kenőréteget a további munkák előtt legalább 7 napig hagyjuk szá­radni;
 • ha az átkent felület lekopik, ügyelni kell arra, hogy az üvegszö­vet ne sérüljön meg;
 • dupla üvegszövet rétegnél a máso­dik kenőréteg legkorábban 1 nap után hordható fel;
 • él védőléc használata esetén az erő­sítés 20 cm-re fedje át az éleket.

Előregyártott elemekből épült lakóház

6.11. ábra. Előregyártott elemekből épült lakóház, a tömör falelemekre helyszínen fel­hordott vékonyvakolattal.

BAUMIT él védő ragasztó

A gyárilag kevert por alakú, cement­ből, műgyantából, kvarctartalmú ho­mokból és egyéb speciális adalékok­ból (6.6. táblázat, 11. sor) álló kiváló ragasztóképességű anyag, a BAU­MIT homlokzati hőszigetelő rendszer fémből és műanyagból készült él védő és tagozati profiljainak ragasztására alkalmas.

Az alap előkészítése, az anyag felke­verése és a felhordás menete azonos a BAUMIT ragasztótapaszéval, azzal a különbséggel, hogy az él védő felra­gasztásához szükséges ragasztósávot a profilok behelyezése előtt, kanálheggyel felcsapják a hőszigetelésre. A be­helyezett él védő profiloknál a fémle­mezen felüli esetleges kitüremlő ra­gasztót azonnal húzzuk le simítóval.

Nemes vakolatok

A gyárilag kevert, ásványi anyagok­ból álló, víz hozzáadásával kemé­nyedő kész szárazhabarcs kapart és dörzsölt vakolatként, ásványi vako­latalapra kézi és gépi feldolgozásra alkalmas.

Az építési mész-cement kötőanyagú márványzúzalék a festék pigmenteken kívül egyéb speciális adalékokat is tartalmaz (6.6. táblázat, 12.-13. sor). A BAUMIT nemes vakolati rendszer száraz, pormentes, nedvszívó (és te­herbíró), „ki virágzástól” mentes, mész-cement kötőanyagú

 • új (és régi) alapvakolatokra, vala­mint
 • régi – stabil – kőporos vakolatokra egyaránt felhordható.

A zsák teljes tartalmát egyszerre, sza­badesésű keverőben, 3-5 percen át alaposan keverjük össze. A bekevert adagot ürítsük egy nagy habarcslá­dába és még egyszer, kézzel jól kever­jük át, hogy egységes színt kapjunk. Egy felülethez csak azonos gyártási tételszámú zsákokból keverjünk! A felhordáskor a vakolás előtt né­hány órával – az alap állapotától és az időjárástól függően – nedvesítsük elő a felületet. A nemes vakolat fel­hordása előtt az alapon már nem le­het vízfilm réteg! Thermo vakolat ese­tén már az előző napon be kell nedve­síteni a felületet.

A nemes vakolatot kézzel, kőműves­kanállal csapjuk fel, vagy vakolólemezzel húzzuk fel, vagy vakológéppel fröcsköljük a falra (a csigát és a palástot fél teljesítményre kell állíta­ni), majd vakolólemezzel egyenges­sük el a felületet. Ezt követi a felület végleges kialakítása.

Dörzsölt vakolat

Az előnedvesített falfelületre felhor­dott fedő nemes vakolati anyagot a ta­padási szilárdulás után – a felületi nedvesség függvényében – filc vagy polisztirol anyagú simítóval körkörö­sen, vízszintesen, függőleges irány­ban dörzsölve a szemszerkezeti ren­deződés megadja a kívánt felületi struktúrát.

Kapart vakolat

A konzisztencia meghatározásánál vastagabb felhordási réteget kell fi­gyelembe venni, és az előnedvesítést ahhoz kell igazítani. A felhordott anyagot glett szerű felületi simítással, egyenletesen kell lehúzni, a felület pórus tömör legyen, mivel az ilyen fe­lület kaparás után nem lesz foltos. A megfelelő keményedés után szöges léccel, enyhe rányomással kell átka­parni a felületet. A keménység akkor ideális, ha a kaparókefe fogai között nem maradnak vissza nedves ha­barcsdarabok. Végül, húzósínnel az egész felületet húzzuk át, hogy ne maradjon ki kaparatlan felület, majd puha kefével seperjük le a teljes homlokzatot.

BAUMIT granolan alapozó

A készre kevert műgyanta kötőanyag­ból, ásványi töltelékanyagokból, pig­mentekből és egyéb adalékokból álló alapozó külső és belső felületi alapo­zásra egyaránt használható,

 • BAUMIT dörzsölt vakolatnál;
 • BAUMIT kapart vakolatnál;
 • BAUMIT mozaikvakolatnál és a fogadó alapvakolatnál, ill. a vako­lathordozó felületen (6.6. táblázat, 14. sor).

Az alapozó szilárdanyag tartalma 58%, sűrűsége 1,35 g/cm3, pH értéke kb. 8. Az alapozó felhordható megfelelően teherbíró, kötött, száraz, repedések­től, valamint portól, zsírtól és „kivirágzástól” mentes alapokra,

 • mész-cement és cementvakolatok­ra;
 • beton és egyéb ásványi alapokra;
 • (régi) jól tapadó ásványi, szilikát-és diszperziós festékre, valamint vakolatokra;
 • gipszvakolatokra;
 • azbesztcement lemezekre. Nem használható
 • friss mészvakolatra és
 • lakk-, ill. olaj rétegre, enyves fes­tékre és műanyagra.

Az alapfelület előkészítésének mun­kálatai:

 • a málló, porladó részeket mechani­kus úton távolítsuk el a felületről;
 • a leválasztáshoz használt olaj mara­dékokat a betonról forró gőzsugár­ral vagy speciális olaj eltávolítóval tisztítsuk le;
 • a lakk- és olajréteget, az enyves festéket marassuk le, majd forró gőzsugárral tisztítsuk le a felületet;
 • a „kivirágzásokat” mechanikus úton távolítsuk el, a felújítási mun­kák szabályai szerint;
 • a repedezett felületeket megfelelő tapasszal javítsuk ki.

A BAUMIT granolan alapozó fel­hordható hengerrel vagy ecsettel. Igen fontos, hogy egyenletesen, meg­szakítás nélkül dolgozzunk!

BAUMIT granolan vakolat

A felhasználásra kész, dörzsölt vé­kony nemes vakolat műgyanta kötő­anyagú, ásványi finom töltelékanya­got, pigmentet és egyéb adalékot, va­lamint vizet tartalmazó keverék, amelyből víztaszító, páraáteresztő, jól tapadó és esztétikus megjelenést ered­ményező felületi bevonat készíthető. Alkalmas külső és belső munkákhoz, BAUMIT granolan alapozóval megfe­lelően előkészített alapokra:

 • BAUMIT hőszigetelő rendszerek fedő vakolataként;
 • jó felületi előkészítettségű, ke­vésbé nedvszívó alapvakolatokra;
 • gipszvakolatokra (csak belső mun­kánál) ;
 • azbesztcement és BETONYP la­pokra;
 • régi, jól tapadó ásványi, szilikát- és diszperziós festésre, valamint va­kolatra, ahol az előző rétegek tapa­dó feszültsége megfelel az új vakolati réteg hordásához (6.6. táblá­zat, 15. sor).

Hővezetési tényezője (számított ér­ték) 0,70 W/(m • K), sűrűsége 1,7 kg/l; szilárdanyag tartalma kb. 79%. A BA UMIT granolan vakolat fogadó alapjának – az előkezelésen túl – sta­bilnak, repedés- és fagymentesnek kell lennie.

Felhordás

A gyárilag készre kevert granolan ne­mes vakolatot legalább egynapos, BAUMIT granolan alapozóval átvont felületre lehet felhordani rozsdamen­tes acél vagy műanyag simítóval, a szemcseméretnek megfelelő vastag­ságban. A felhordott nemes vakolatot néhány perces pihentető száradás után polisztirol (stiropor) simítóval, körkörös vagy vízszintes irányban el kell dörzsölni.

A készre kevert nemes vakolatot ta­nácsos egy oldalfalra való mennyiség­ben egyszerre összekeverni. A gyártó elvileg garantálja az azonos színjel­zésű anyagok színállandóságát, a tá­rolás során végbemenő konzisztencia­ változás, ill. a feldolgozáskori nem egyenletes sűrűség miatt gyakran el­térő színű, a szakaszos munkavégzés­nél látható felületekhez hasonló fal­felületek keletkeznek.

BAUMIT mozaikvakolat

A feldolgozásra kész, műgyanta kö­tésű vékonyvakolat minőségét a tiszta akrilát kötőanyag, a márványzúzalék, ill. kvarchomok adalékok és egyéb speciális anyagok garantálják (6.6. táblázat, 16. sor).

Olyan helyeken használható, ahol alapvető követelmény az esztétikus, víztaszító és különlegesen szilárd ta­karó felület. A külső és belső felüle­tek felületi bevonásán túl különösen jól használható nagy mechanikai igénybevételű szigetelt lábazatok be­vonataként, teherbíró, száraz, repe­dés-, por- és kivirágzás mentes felüle­tekre.

Alkalmas:

 • mész-cement és cementvakolatok­ra;
 • betonra és egyéb ásványi alapokra;
 • régi, jól tapadó ásványi és szilikát­alapú festékekre;
 • kő- és azbesztcement lapokra;

Korlátozottan alkalmas fára.

Alkalmatlan:

 • friss mészvakolatra;
 • hangszigetelő vakolatra;
 • szigetelő rendszerekre. Rétegfelépítése:
 • egy réteg BAUMIT granolan ala­pozó;
 • egy réteg BAUMIT mozaikvako­lat.

A megfelelően előkezelt alap kötött és száraz legyen. Az alapozóval a tel­jes felületen alapozni kell, többszörös alapozásnál minden réteg között leg­alább 12 óra száradási idő szükséges. A mozaikvakolat az alapozás után kb. 24 órával, rozsdamentes vakolókanállal hordható fel, nedves állapot­ban, hézagmentesen, mindig azonos irányban elsimítva.

Modulrendszerben épült előre­gyártott lakóház

6.12. ábra. Modulrendszerben épült előre­gyártott lakóház alsó szintjének tömör ele­mei, műanyagkötésű nemes vakolattal ta­karva.

Lábazati vakolatok

A BAUMIT lábazati vakolatok gyá­rilag kevert, víztaszító kész szárazha­barcsok, kézi és gépi felhordásra egy­aránt alkalmasak. Összetétele: épí­tési mész és cement kötőanyag, tisztí­tott homok és egyéb adalékok (6.6. táblázat, 17. sor).

Használható nedves, só kivirágzásra hajlamos ásványi alapokra, különö­sen száraz homlokzati vagy lábazati felület készítéséhez (durva vagy dör­zsölt vakolatként egyaránt), külső és belső térben. Víznyomásnak kitett te­rületen nem alkalmazható. Az alap előkezelése során só kivirágzások esetén különös gonddal kefél­jük le, sótlanítsuk az alapot, és ké­szítsünk vízszintes szigetelést, a mohás „kizöldült” felületeket tisztítsuk meg. A BAUMIT lábazati vakolat fel­hordása előtt a vakolandó felületet BAUMIT előfröcskölővel kell kezel­ni.

Felhordás előtt – az alap minőségétől és nedvszívó képességétől függően, az éghajlati, időjárási viszonynak meg­felelően – az alapot elő kell nedvesí­teni.

A BAUMIT lábazati vakolat 2 cm vastagságig egy rétegben, ezen felül több rétegben készíthető. Durva va­kolathoz fa- vagy alumíniumléccel, gépi felhordás után kartecsnivel kell áthúzni. Dörzsölt felületi igény ese­tén a BAUMIT lábazati vakolat dörzsdeszkával megfelelő struktúrá­júra eldörzsölhető.

Falazóhabarcsok

A falazóhabarcsok a korszerű rend­szerek alapvetően fontos részei, ezért annak ellenére, hogy nem tartoznak szorosan e témakörhöz – mégis fog­lalkozunk velük. A gyárilag kevert, kész szárazhabarcs az eltérő szerkezeti igények függvé­nyében három minőségi osztályban készül (6.6. táblázat):

 • BAUMIT falazóhabarcs 30 (táblá­zat 18. sor);
 • BAUMIT falazóhabarcs 50 (táblá­zat 19. sor);
 • BAUMIT falazóhabarcs 100 (táblá­zat 20. sor).

A mész-cement kötőanyagból, ho­mokból, valamint speciális adalékok­ból összeállított anyag bármilyen tég­lafalhoz, teherhordó falhoz, kémény­hez és rabicfalhoz használható, a helyszínen vízzel összekeverve. Egy m3 kész habarcshoz 1,6 tonna szárazhabarcs szükséges, a kívánt konzisztenciához megfelelő mennyi­ségű vízzel keverve. A falazóhabarcs kézzel, szabadesésű keverőgéppel és kényszerkeverőgéppel keverhető meg. Szabadesésű keverőgéppel való keverésnél először a vizet adagoljuk a keverőgépbe, és ezután adjuk hozzá a szárazhabarcsot, majd 2-3 percen át keverjük. Egy zsák tartal­mát 4-6 1 vízzel, mindig egyszerre keverjük be.

Kényszerkeverőgéppel való keverés esetén a vizet folyamatosan kell hoz­záadni.

BAUMIT thermo habarcs

A gyárilag kevert, nagy hőszigetelő képességű kész szárazhabarcs perlit adalékanyagokból és hidraulikus kö­tőanyagból készül. Ez mindenféle falazótéglához alkalmazható, de igazán nagy jelentősége a hőszigetelő falazó-elemekből készülő falazatoknál (pl. YTONG, HEBEL, gázbeton elemek­ből és aprólyukacsú, nagy porozi­tású agyagtégláknál) van. A hővezetési tényező (számított érték) 0,25 W/(m • K).

Egy m3 kész habarcshoz 0,5 tonna szárazhabarcs szükséges (6.6. táblá­zat, 21. sor).

A BAUMIT thermo habarcs keverhe­tő kézzel vagy szabadesésű keverő­vel. A keverőgépbe először a vizet adagoljuk, és csak ezután a száraz ha­barcsot. (A keverési idő 3-5 perc.) Egy zsák tartalmát egyszerre kever­jük be, és ne adagoljunk hozzá sem­miféle adalékszert.

Homlokzati színezők

BAUMIT szilikátalapozó

A felhasználásra kész káli vízüveg­ből, ásványi töltőanyagokból, pig­mentekből, stabilizáló adalékokból és vízből előállított festék alkalmas külső és belső (színező) alapozásokra BAUMIT szilikátfestékekhez (6.7. táblázat).

Az alapozást hordó felület legyen száraz, fagy- és pormentes, teherbí­ró, ne legyen víztaszító, ne legyenek rajta „kivirágzások” és laza részek.

Az alapozó használható:

 • mész-cement és cementvakolatok­ra;
 • betonra és egyéb ásványi alapokra;
 • régi, jól tapadó ásványi és szilikát­festék rétegekre és vakolatokra;
 • fagyálló mészhomokkő falazatok­ra;
 • kő- és azbesztcement lapokra;
 • fára;
 • Alkalmatlan
 • műanyagra, lakk- és olaj filmréteg­re, valamint enyves és diszperziós festékre;
 • meszelt felületekre.

A felületet az alapozáshoz elő kell készíteni:

 • a málló, porladó felületeket, vala­mint a mészlefolyást mechanikus úton távolítsuk el, szükség esetén fluáttal kezeljük;
 • a betonon maradt leválasztó olaj maradékokat forró gőzsugárral vagy egyéb speciális, a kereskede­lemben kapható olaj eltávolítóval tisztítsuk le;
 • a régi lakk, enyves és diszperziós festékréteget először marassuk le, majd forró gőzsugárral tisztítsuk meg a felületet;
 • elszennyeződött felületekről me­chanikus úton távolítsuk el a szennyeződéseket forró gőzzel vagy ho­moksugárral, majd kezeljük speciá­lis anyagokkal;
 • a rosszul tapadó, az időjárás miatt tönkrement ásványi festékrétege­ket mechanikus úton távolítsuk el;
 • a „kivirágzásokat” mechanikus úton távolítsuk el, figyelembe véve a különleges felújítási teendőket;
 • a károsodott, repedezett felülete­ket ásványi hézagoló masszával ja­vítsuk ki.

A megfelelően előkezelt kötött és száraz alapfelületet BAUMIT szili­kátalapozóval teljesen át kell kenni. Többrétegű felhordásnál a rétegek között legalább 12 órás szünetet kell tartani. A BAUMIT szilikátalapozót hengerrel vagy ecsettel egyenletesen, megszakítás nélkül kell felhordani.

BAUMIT szilikátfesték

A felhasználásra kész ásványi alapú alapozófesték káli víz üveg, ásványi töltőanyag, pigment, stabilizáló ada­lékok és víz keveréke (6.7. táblázat). A víztaszító, páraáteresztő festék külső és belső felületek, különösen régi épületek javításához és színezé­sére alkalmazható, BAUMIT szilikátalapozóval bevont és bevonható fe­lületeken, annak megfelelően előké­szített alapok esetén. A BAUMIT szilikátfestéket henger­rel vagy ecsettel, egyenletesen, meg­szakítás nélkül kell a felületre felhor­dani.

BAUMIT színezők

6.7. táblázat BAUMIT színezők.

BAUMIT granolan festék

A műgyanta alapú színes festék tiszta akrilát kötőanyaggal és ásványi ere­detű töltőanyaggal, festékanyaggal, víz keverékéből készül. Külső és bel­ső víztaszító festésekhez a BAUMIT szilikátfestékkel azonos módon egy­aránt felhasználható (6.7. táblázat).

Alapozás

A megfelelően előkezelt alapnak szá­raznak és kötöttnek kell lennie. A fe­lületet BAUMIT granolan festékkel, 1:1 arányban hígítva, teljesen át kell festeni.

Fedőréteg

Az alapozás után kb. 12 órával fessük át a felületet egyszer vagy kétszer hí­gítatlan Baumit granolan festékkel. A rétegek között 6 órás száradási idő szükséges. Gyengén nedvszívó alapo­kon (régi festék, nemes vakolat) ele­gendő lehet az egyszeri átfestés is. A BAUMIT granolan festéket hen­gerrel, kefével vagy fröcsköléssel, egyenletesen, megszakítás nélkül kell felhordani.

TERRANOVA, BAUMIT és AUSTROTHERM homlokzati profilok

A TERRANOVA, BAUMIT és az AUSTROTHERM közös termékét mindkét cég és piachálózata forgal­mazza.

A beépítésre kész habosított poliszti­roltömbből profilozott késztermék a felületére 2-3 mm vastag díszítő réte­get extrudálva kerül forgalomba, fél ­tucat fajta keresztmetszettel, sík fe­lületek és sarkok díszítéséhez. Alkalmas mindenfajta homlokzati és belsőépítészeti   felületi   tagozatok képzésére, ha a tagozatot színezik is. A fogadó falhoz, vakolathoz üveg­hálóval erősített hőszigetelő rend­szerhez való kapcsolásra BAUMIT ragasztótapasz felel meg. A méretre vágáshoz fémfűrész vagy vágókorong (flex) használható.

íA homlokzati profilok előnyösen al­kalmazhatók:

 • nemes vakolattal bevont felületek­nél, a nemes vakolat felhordása előtt;
 • kőporos vakolatoknál, az alapva­kolatra a kőporozás előtt felra­gasztva;
 • sima falfelületeken a simító rétegre vagy az alapvakolatra felragasztva;
 • nyers homlokzati falaknál az elő­nedvesített felületre felragasztva.

A homlokzati profilok natúr felületét BAUMIT szilikát-, vagy BAUMIT granolan festékkel kell átfesteni a ne­mes vakolat felhordása után, ill. összefüggő színezés esetén a homlok­zat festésével egy időben. A homlokzati profilok a BAUMIT, a LASSELSBERGER, a TERRANOVA és az ISPO homlokzati hőszi­getelő és alapvakolati rendszereihez egyaránt alkalmazhatók.

TERRANOVA dekor profilok pár­kányok

6.13. ábra. TERRANOVA dekor profilok pár­kányok, homlokzattagozódások, ablakdíszí­tések és belsőépítészeti elemek kialakításá­hoz (jel = típusszám).

Előregyártott dekor profil

6.15. ábra. Előregyártott dekor profil a) fal­síkon; b) sarokba ragasztva; 1 felületi ásvá­nyi vakolatréteg; 2 polisztirol alapprofil; 3 ragasztó habarcs; 4 fogadó falfelület.

Előregyártott tagozati profilok felragasztása ablaknál

6.16. ábra. Előregyártott tagozati profilok felragasztása ablaknál a) sima vakolatra; b) hőszigetelő vakolatra; c) teljes homlokzati hőszigetelő rendszereknél 1 előregyártott homlokzati profil; 2 felületi ragasztó; 3 alap­vakolat; 4 nemes vakolat; 5 főfal; 6 ablaktok körüli rugalmas kapcsolat; 7 ablakkeret; 8 kiegyenlítő habarcsréteg, 9 perlites hőszige­telő vakolat; 10 polisztirol hőszigetelő lemez; 11 ágyazó habarcs réteg; 12 üvegszövet; 13 finom nemes vakolat.