Ház

ISPO gyártmányok

A nemes vakolatot több mint három évtizede csúcsminőségben gyártó ISPO cég az európai építőanyag pia­con az elsők között áll termékeivel, amelyek mára több tízmillió négyzet­méternyi házfelületet változtattak meg és „öltöztettek” fel. Az ISPO cég elsősorban a fokozott hő védelmet szem előtt tartó termékeinek köszön­hetően került az elsők közé a hasonló termékeket gyártó cégek sorában. Termékeik sora – a termékcsoportok tekintetében – bizonyos értelemben szűkebb skálát ölel fel.

A szűkebb termékskálán belül azonban óriási a vakolat-, ül. színező fajták, valamint a kiegészítő rendszertermékek vá­lasztéka. A nemes vakolatoknak mint felületi rétegtermékeknek és/vagy a színezőknek egy-egy fajtájához to­vábbi 2001 szín választható. A teljes színválaszték félszázezren felül van. A számokból látható óriási választék­ból való kiszolgálás elképzelhetetlen a számítógépek kiegészítő munkája nélkül.

Az ISPO cég képviseleteként Ma­gyarországon az ISPO – Dekorputz Kft 1991 óta működik. A rendelkezésre álló termékrendsze­rek:

 • homlokzati nemes vakolatok;
 • teljes hőszigetelő rendszerek;
 • könnyű vakolatok (színes);
 • felületi (vékony) bevonatok;
 • felületi tapaszok;
 • falkonzerválók;
 • hidrofóbizálók;
 • színezők;
 • homlokzati tisztítószerek.

Itt említjük meg – nem utolsósorban – a homlokzati számítógépes színter­vezést, mint szolgáltatást.

Ragasztók

E ragasztók a teljes homlokzati hőszi­getelő rendszerekhez tartozó termék­ként egyéb helyeken (pl. belső hőszi­geteléseknél) csak ragasztóként hasz­nálhatók.

ISPO-01 ragasztó

A homlokzati hőszigetelés ragasztó­jaként és felületi kötőhabarcsként al­kalmazott anyag több tízmillió m2-en való felhasználása tanúsítja a kiváló minőséget, ahol:

 • a durvább és a finomabb szemcsék megfelelő aránya gondoskodik a tökéletes együttdolgozásról;
 • az optimális szemcseeloszlásnak köszönhetően a zsugorodás rendkí­vül csekély (csak 0,8 mm/m), így a szilárdulás repedésmentes;
 • a különleges könnyű adalékok ha­tékonyságot és kitűnő feldolgozást tesznek lehetővé;
 • felületi hordozórétegként az érdes felület többletbiztonságot nyújt a fedővakolatnak a hőmérsékletvál­tozás okozta alakváltozásokkal szemben.

A portlandcement, mészhidrát, tiszta ásványi adalékok és egyéb speciális anyagok keverékéből készülő ISPO-01 homlokzati ragasztó mint száraz­habarcs alkalmas:

 • homlokzati szigetelőanyagok felra­gasztására, a fogadó fal felületének kiegyenlítésére;
 • a háló beágyazására, és a glettelt felületi réteg terheinek hordására, és mechanikai rétegként az épület, ill. a hőszigetelés külső határoló és páraáteresztő védelmére;
 • hibás falhézagok és repedések javí­tására, spatulázására.

Az ISPO-01 ragasztó szárazhabarcs előkészítésekor:

 • egy zsák (25 kg) kötőhabarcshoz kb. 6 liter vizet kell adagolni;
 • keverhető kézzel, ládában; fúró­szárral, kis edényben; esetleg kis teljesítményű habarcskeverő gép­pel;
 • a felhasználásra kész ragasztóha­barcs konzisztenciája megfelelő mennyiségű víz adagolásával állít­ható be.

Feldolgozás előtt a ragasztási felüle­tet mint fogadó alapot (tégla, beton, könnyűbeton, sejtbeton, kő- vagy ve­gyes fal) ellenőrizni kell, hogy a felü­leti síkja megegyezik-e a homlokzati rendszerrel;

 • a felület megfelelően nedvszívó-e;
 • a felület pormentes-e.

Az erősen nedvszívó felületeket elő-nedvesítéssel jól elő kell készíteni. A ragasztás előtt gúzolás nem szüksé­ges. A hőszigetelő lemezek ragasztási felülete legalább 60%-ban ragasztó­val fedett legyen.

A háló beágyazásához a habarcsot kézzel vagy géppel kell felhordani, legalább 3 mm-es vastagságban úgy, hogy a hálót teljesen be lehessen ágyazni a ragasztórétegbe. Anyagszükséglet: ragasztáshoz 3 kg/m2, háló beágyazásához 3-4 kg/m2

Burkolati vakolatok

A homlokzati hőszigetelő rendszer burkolati vakolata a hőszigetelés fe­letti köpenyrétegként, teherviselő­ként működik, és jól ellenáll a me­chanikai igénybevételeknek is. E ter­mékcsoportba tartozik a ragasztóként már ismertetett ISPO-01 és az SL 540 burkolati vakolat, amelynek funkció­ja azonos a beágyazó masszaként (is) ismertetett anyagokéval.

ISPO SL 540 könnyűvakolat

A tiszta ásványi alapanyagokból ké­szülő cement-mész kötőanyagú alap-vakolati szárazvakolat számos terüle­ten igen hatékonyan alkalmazható:

 • hőszigetelő rendszerek burkolati és beágyazó vakolataként;
 • régi vakolatok felújításához;
 • vékony vakolatként;
 • egyenlőtlen felületek előkészíté­sére és javítására.

A megszilárdult vakolat testsűrűsége 1,2 kg/dm3; a tapadó szilárdsága 1,2 N/ mm2, a nyomószilárdsága 2,5 N/mm2. Az ISPO SL 540 rétegvakolat csak jól tapadó és pormentes, stabil felületen időtálló. Használható mindenfajta ás­ványi, megfelelően nedvszívó és tar­tós alapra, pl. tégla-, beton-, vagy egyéb mész-cement kötőanyagú va­kolatra, kőporos és régi nemes vako­latra stb. Az erősen nedvszívó alapo­kat vagy elő kell nedvesíteni, vagy ISPO GRUNDIX-szal kell alapozni, ül. előkezelni.

Ez utóbbi főként régi vakolatok repedéseinek ékszerű javí­tásánál használható igen előnyösen. A diszperziós felületek alá, valamint műgyanta kötésű vakolatoknál a ta­padás elősegítésére ISPO vakolat­alappal kell a felületet ellátni. Keverésnél egy 20 kg-os zsák tartal­mához 6-7 liter vizet adagolva állít­ják be a bedolgozáshoz megfelelő konzisztenciát. A keveréket 4 órán belül be kell dolgozni. Felhordható bármilyen vakológéppel vagy kézi fo­gas felhúzóval.

Az ISPO SL 54-es szárazhabarcs fel­hordásánál teljes hőszigetelő rend­szer esetén 5.. .10 mm-es vastagságot kell kialakítani, a 6-8 mm az opti­mális vastagság. Vékonyvakolatként, mint alapvakolatot, legalább 5 mm vastagságban kell felhordani. 15 mm feletti vastagság esetén a habarcsot legalább két rétegben kell felhordani. A felület eldolgozását a fedővakolat­tal szemben támasztott igény hatá­rozza meg.

Nemes vakolatok

Az ISPO által kevert ásványi alap­anyagú nemes vakolatok kötőanyagai eltérőek, adalékuk közel azonos, színválasztékuk 2001, amelyekből színkártya alapján lehet választani.

ISPO nemesvakolat-plusz

A kiváló, ásványi kötőanyagú, kézi feldolgozásra alkalmas szárazhabarcs megnövelt ellenálló képessége miatt agresszív környezeti hatások esetén is jól beválik, készíthetők szórt vagy dörzsölt felülettel. Klasszikus hom­lokzatalakításhoz, valamint belsőépí­tészeti felületi bevonatként is alkalmazzák.

Az ISPO ásványi kötőanyagú nemes­ vakolat kötőanyaga fehér portlandcement és mész, adaléka osztályozott kvarcbázisú zúzalék és egyéb, speciá­lis anyagok keveréke. 30 kg-os zsá­kokban csomagolva kerül forgalom­ba. Szakszerű bedolgozás esetén a megfelelő kötőanyag és az osztályo­zott szemszerkezet kiváló felületi struktúrát eredményezhet.

A bedolgozástól függően az ISPO nemesvakolat-plusz:

 • megfelelő gépi vagy segédeszköz­zel rusztikus, szórt;
 • kézi feldolgozás esetén dörzsölt fe­lület kialakítására alkalmas.

A felhordott és kiszáradt nemes vakolati réteg jól ellenáll az időjárásnak és páraáteresztő képessége is kiváló. Jól használható minden olyan szilárd és tartós alapra, alapvakolatra, amelynek felülete hidrofóbizáló felülettel ellátott, és megfelelően előké­szített a nemes vakolat fogadására.

A felület előkészítése:

 • az alapvakolat tapadóképességét ellenőrizni kell, hogy van-e elegen­dő és jó minőségű felület a nemes­vakolat hordására. A felületen IS-POTEX ST mélyalapozóval tapa-dóhidat kell készíteni:
 • betonfelületek esetén a kiálló vagy a felületen látható acélbetéteket korrózió elleni védelemmel kell el­látni, az esetlegesen fennmaradó zsaluzó olajat el kell távolítani. A hullámosságokat, hiányokat ISPO-TON beton spatula habarccsal ki kell javítani, végül az egész felüle­tet ISPOTEX ST mélyalapozóval át kell kenni;
 • régi, vakolt felületek repedéseit és hiányosságait ISPO spatula habarccsal át kell javítani, az utólagos vakolatokat ISPO fluáttal át kell kenni. Egy nappal a nemes vakolati munka megkezdése előtt az egész felületet mélyalapozóval kell kezel­ni.

Feldolgozáskor egy 30 kg-os száraz­vakolathoz 5,5-6 liter vizet kell ke­verni kézzel, ládában, vagy géppel. A felhordás egyenletesen, kenéssel vagy szórással végezhető olyan sűrű­ségűre kevert anyagból, amelyen a felületi struktúra megfelelően kiala­kítható.

A háromféle, 2 mm-es finomszem­csés, 3 mm-es középszemcsés, valamint 5 mm-es nagyszemcsés szerkezetű anyag a legnagyobb szemcsenagyság­nak megfelelő vastagságban hordható fel. A finomszemcsés anyag szórt és dörzsölt, a középszemcsés dörzsölt, a nagyszemcsés pedig dörzsölt és kapart felületek kialakításához használható.

Anyagszükséglet:

 • mm-es vastagsághoz: 3-3.5 kg/m2
 • mm-es vastagsághoz: 4-4.5 kg/m2 5 mm-es vastagsághoz: 6-6.5 kg/m2

ISPO műgyanta kötésű dörzsölt nemes vakolat

A műgyanta kötőanyagú dörzsölt ne­mes vakolat előre keverten, 25 kg-os műanyag vödrökben kerül forgalom­ba. Elsősorban a fokozottan ellenálló hőszigetelési rendszerek fedő bevo­nataként használják.

A készre kevert nemes vakolat kötő­anyaga akrilgyanta, adaléka osztályo­zott kvarcbázisú zúzalék, valamint egyéb speciális anyagok, amelyek megadják az eredeti fehér színt. Ez az Eurocolor 2001 rendszerből vá­lasztott színűre a gyári csomagolás­kor, a megrendelő igénye szerint át-színeztethető.

Az ISPO nemes vakolat épületek külső és belső felületeinek dörzsölt fedőrétegeként, 3…3,5 mm-es vas­tagságban készíthető. A felület előkészítése azonos az ISPO ásványi szárazhabarcs ismerte­tésekor elmondottakkal, azzal a kie­gészítéssel, hogy a fogadó felületen ISPOTEX ST mélyalapozóval tapadó hidat kell felhordani. A műanyag bázisú dörzsvakolat elő­nye az, hogy B 1 tűzveszélyességi besorolásának köszönhetően széleskö­rűen alkalmazható. Az előre csomagolt és kevert nemes vakolat rövid helyszíni keverés után feldolgozható. Ha a legalább egy na­pos pihentetésű ISPOTEX ST mély­alapozóval kezelt felületre való fel­hordáskor a kenéshez, ill. a dörzsö­léshez a konzisztencia nem megfele­lő, az anyag 10 (térfogat) %-ig vízzel hígítható.

A 2 mm-es finomszemcsés, a 3 mm-es középszemcsés és az 5 mm-es nagy­szemcsés anyagból a szemcseméret­nek megfelelő vastagságú rétegek hordhatók fel. A dörzsölt felület készítésekor (a szemszerkezet „gör­dülő” szemcséi miatt) a réteg vastag­ságának azonosnak kell lennie a leg­nagyobb szemnagysággal. Az előke­vert anyag szemszerkezete olyan, hogy a felületen hajszálrepedések ne jelenhessenek meg, és dörzsöléskor megfelelő minta alakuljon ki.

Anyagszükséglet:

 • 2,0 mm rétegvastagsághoz 2,4-2,6 kg/m2
 • 3,0 mm rétegvastagsághoz 3,5-3,8 kg/m2
 • 5,0 mm rétegvastagsághoz 6,0-6.6 kg/m2

ISPO Pietrolit

A kiváló műgyanta kötésű dörzsva­kolat épületek külső és belső felüle­teire egyaránt ideális. Kiváló időjá­rás állósága mellett stabilan ellenálló, valamint a vakolatokkal szemben tá­masztott páradiffúziós követelménye­ket is kielégíti.

Az akrilgyanta kötőanyagú nemes va­kolat osztályozott nemeskő zúzalékkal és egyéb speciális adalékokkal készül, 25 kg-os műanyag vödörbe előre csomagolva, igény szerinti szín­ben keverten, feldolgozásra kész álla­potban. Tűzveszélyességi besorolása folytán B 1 besorolású épületeknél használható.

A finom szerkezetű ISPO Pietrolit nemes vakolat 1,5-2 és 3 mm-es szem­szerkezettel kerül forgalomba. A fi­nom szemszerkezet és a vékony réteg tökéletes eldolgozhatósága miatt igen gondosan kell előkészíteni a fogadó alapot, a nemes vakolat felhordása előtt legalább egy nappal ISPOTEX ST mély alapozóval kell előkezelni, hogy a tapadó híd kialakuljon. Az ISPO Pietrolit rövid átkeverés után felhasználható, a kívánt felületi struktúrához megfelelő rozsdamentes szerszámmal, glett szerűen hordható fel, ill. dolgozható el. Ha a gyárilag beállított konzisztencia nem megfele­lő, az anyag max. 10 (térfogat) % víz hozzáadásával hígítható a megfelelő képlékenységre.

Anyagszükséglet:

1,5 mm rétegvastagsághoz 2,5 kg/m2; 2,0 mm rétegvastagsághoz 3,5 kg/m2; 3,0 mm rétegvastagsághoz 4,0 kg/m2

ISP0LIT

A műgyanta kötésű nemes vakolati rendszer épületek külső és belső fe­lületeinek igényes kialakítására, a megkívánt színben dörzsölt felület kialakítására alkalmas. Az akrilgyanta kötőanyagból és az előosztályozott nemes kőzúzalékból készült nemes vakolat a fehér (natúr) színtől kezdve 2001 színárnyalat bár­melyikében megrendelhető. Az ISPOLIT nemes vakolat változó szemszerkezeti rendszerének köszön­hetően alkalmas az 1,5-2,5-3-5 mm-es rétegvastagságokkal, dörzsbarázdákkal kialakított felületekhez és simított dörzsmentes felületekhez egyaránt.

A rugalmasan feldolgozható nemes ­vakolat simított változata 0,5.. .1 mm-el vastagabb, mint a dörzsölt, páraáteresztő   képessége azonban ugyanolyan marad, az időjárási vi­szontagságokat pedig jobban bírja. Az ISPOLIT nemes vakolatot – ha­sonlóan az előző műgyanta kötésű nemes vakolati rendszerekhez – első­sorban teljes hőszigetelő rendszerek nemes vakolataként alkalmazzák. Egyéb, megfelelően előkészített – az ISPO ásványi kötőanyagú nemes va­kolatoknál leírt – felületen is elkészíthető, úgy, hogy egy kötés stabilizáló alapozóréteget hordunk fel, és azt legalább egy napig pihentetjük, és erre visszük fel az ISPOLIT nemes va­kolatot.

Egy összefüggő homlokzathoz ele­gendő mennyiséget ajánlatos egy­szerre a megfelelő vízadagolással kí­vánt sűrűségűre megkeverni. A kie­gészítő keverővíz legfeljebb 10%-nyi lehet. Nyári melegben a gyors párol­gás miatt szükséges több víz miatt a vakolatot igen nehéz bedolgozni. Pá­rás, esetleg esős időben viszont még a „gyári” keverési konzisztencia is hígnak bizonyulhat, ezért ilyen idő­ben a bedolgozást lehetőleg kerülni kell.

Anyagszükséglet:

 • 1,5 mm rétegvastagsághoz 2,3-2,5 kg/m2;
 • 2,5 mm rétegvastagsághoz 3,3-3,5 kg/m2;
 • 3.0    mm  rétegvastagsághoz  4,0-4.1 kg/m2;
 • 5,0 mm rétegvastagsághoz 7,5-8,0 kg/m2.

ISPO szilikon nemes vakolatok

A kiváló minőségű, szilikonnal kö­tött, reprezentatív felületi díszvako­latok dörzsölt és dekoratív, kaparthoz hasonló struktúrák kialakítására al­kalmasak:

 • ISPO Silkorill, dörzsölt felülettel;
 • ISPO Silkolit, kapart felülettel.

A nagy teherbírású szilikon vakola­tok az időjárás szélsőséges hatásait a nagy hidegtől a nyári forróságig, vala­mint az erős csapadékhatást, anélkül képesek elviselni, hogy a felületi ré­teg a fogadó habarcsalaptól elválna vagy fellazulna. Jó páraáteresztő ké­pességüknek köszönhetően igényes épületek határoló falainak takaróré­tegeként is megfelel, úgy, hogy a kör­nyezet agresszív hatásainak és a savas esőknek is jól ellenáll. A kész felület öntisztuló és portaszító, így hosszú évtizedekig tiszta és újszerű marad. Ezekből következően igen előnyös poros és forgalmas utak mentén, és ipari környezetben. A felsorolt jó tulajdonságok a szili­kon emulziós kötőanyagnak, a nemes zúzaléknak és a plasztifikáló anya­goknak köszönhetők.

A 25 kg-os mű­anyag vödörbe csomagolt anyag a na­túr (fehér) színtől kezdve a 2001 szín­árnyalat bármelyikéig beszerezhető, az ISPO megrendelésre az építkezés helyszínére szállítást is vállalja. A fogadó alapot az előző nemes vako­latokéhoz hasonlóan kell előkészíte­ni, azzal a kikötéssel, hogy a fogadó felületen az új alapvakolatnak vagy vakolatjavításnak legalább 14 nappal korábban készen kell lennie, hogy biztosíthassa a kellő tapadási felüle­tet a szilikonos nemes vakolat számá­ra. Új, vékony – speciális ISPO bur­kolati – réteg esetén a tapadó híd sze­repét betöltő ISPOTEX ST mélyala­pozó felhordása elmaradhat, egyéb felületeket azonban a szilikonos dísz­vakolatok felhordása előtt legalább egy nappal el kell készíteni.

Szemszerkezet, anyagszükséglet:

 • Silkorill 2,0 mm-es, finomszemcsés 2,4-2,6 kg/m2;
 • Silkorill 3,0 mm-es, középszemcsés 3,5-4,0 kg/m2;
 • Silkolit 1,5 mm-es, finomszemcsés 2,4-2,5 kg/m2;
 • Silkolit 2,5 mm-es, középszemcsés 3,6-3,8 kg/m2;
 • Silkolit 3,0 mm-es, középszemcsés 3,6-3,8 kg/m2.

Az előre kevert szilikon vakolatokat legfeljebb 10% víz hozzáadásával kell a megfelelő felhordási és bedolgozási sűrűségűre keverni, ezután a szem­szerkezetéhez igazodó vastagságban fel kell hordani, majd ki kell alakítani a dörzsölt vagy kapart felületet. Az ISPO Silkorill dörzsölt vakolat felhordása azonos az előzőekben is­mertetett dörzsvakolatokéval. Az ISPO Silkolit nemes vakolat kézi hajtású fröcskölővel vagy sűrített le­vegővel működő, 6.. .8 mm szórófej-méretű tölcsérpisztollyal, nagy és jól körültakart felületeknél pedig kis tel­jesítményű vakológéppel is felhord­ható. Ez utóbbihoz pontos előkészí­tés és nagy gyakorlat szükséges.

Könnyű nemes vakolatok

Az ISPO könnyűvakolati szárazha­barcs dörzsölt, kapart és fröcskölt struktúrához, 30 kg-os zsákokba cso­magolva, az igényeknek megfelelő szemszerkezetben és színben kerül forgalomba. Az ISPO könnyűvakolatok ásványi kötőanyagokkal (fehér cement és mészhidrát) és fehér, előosztályozott márványszemcsékből keverten, egyéb speciális adalékok hozzáadásával készülnek.

Főbb jellemzői:

 • feszültségképződési hajlama cse­kély;
 • víz- és esőálló;
 • páraáteresztő;
 • éghetetlen (AI. osztályú);
 • az igénybevételeket jól bírja;
 • dekoratív;
 • könnyen bedolgozható.

Készülhet hőszigetelő rendszerek fe­lületi rétegeként, hőszigetelő alap- és könnyűvakolatokra egyaránt.

Felhordható:

 • ISPO-01 és ISPO SL 540 burkoló könnyűvakolatokra;
 • betonra, régi ásványi vakolatokra, régi simított vagy dörzsölt kőporos/ nemes vakolatokra;
 • belső felületeknél gipsz- és mészha­barcs vakolatokra.

A fogadó alap szilárd, tiszta, száraz és tartós legyen. Az ISPO könnyűva­kolat csak légszáraz alapvakolatokra hordható fel. A kisebb vakolathibá­kat ISPO spatula habarccsal kell kijavítani, majd a felületet ISPOTEX ST mélyalapozóval kell alapozni, még a felületi réteg felhordása előtt. Száraz, szeles időben, száraz fogadó alap esetén az alapozót vízzel hígítva kell felhordani.

A 30 kg-os zsákokba csomagolt szá­razvakolat kézi vagy gépi úton kever­hető egyszerre több zsákkal, lehető­leg egy homlokzati oldalhoz elegendő mennyiségben egyszerre. A keverési vízigény 6.. .6,5.. .71 víz zsákonként. ISPO R könnyűvakolat Az ISPO R könnyűvakolat dörzsölt felülethez, 2-3-4 mm-es szemszerke­zettel szerezhető be, és a szemszerke­zetnek megfelelő rétegvastagsággal dolgozható be.

Anyagszükséglet:

 • 2 mm-es, finomszemcséshez 2,0-2.4 kg/m2;
 • 3 mm-es, középszemcséshez 2,5-2.6 kg/m2;
 • 4 mm-es, középszemcséshez 3,2-3.7 kg/m2;

A feldolgozás menete:

 • a teljes homlokzati felület anyagát be kell keverni, amit max. 3 órán belül fel kell dolgozni;
 • a szemszerkezetnek megfelelő ré­tegvastagságban, munkahézag nél­kül, éltől élig, fel kell hordani rozs­damentes simítóval;
 • dörzsöléssel ki kell alakítani az igény szerinti felületet:
 • a natúr színű nemes vakolat nyolc nap után ISPOTIL szilikon gyanta festékkel átfesthető.

ISPO K könnyűvakolat

Az ISPO K könnyűvakolatból kapart felülethez hasonló felületi struktúra alakítható ki. A dörzs vakolat 2-3-4 mm-es szemszerkezettel szerezhető be.

Anyagszükséglet:

 • 2  mm-es, finomszemcséshez 2,4-2.8 kg/m2;
 • 3  mm-es, középszemcséshez 3,0-3.5 kg/m2;
 • 4  mm-es, középszemcséshez 4,0-4,5 kg/m2

Fontos tudni, hogy az ISPO nemes ­és könnyűvakolatoknál a „kapart” jellegű struktúra nem a felület kapa­rásával alakítható ki, maga a kész fe­lület olyan, mint a kapart nemes va­kolat felülete.

A feldolgozás menete:

 • az egy összefüggő homlokzati felü­lethez szükséges, és 3 órán belül bedolgozható mennyiségű könnyű nemes vakolatot keverjük be egy­szerre, és készítsük elő egy ha­barcsládába;
 • az ISPO K könnyűvakolatot rozs­damentes simítóval feldolgozzuk a falra, és még képlékeny állapotban a teljes felületet műanyag simítóval áthúzzuk.

Fontos, hogy a rétegvastagság lega­lább fél mm-rel nagyobb legyen, mint a max. szemnagyság, hogy a simító­val való húzásnál a szemek legalább félig megfordulva (gurulva), a köztük levő finom elasztikus anyaggal együtt a kapart felülethez hasonló struktúrát hozzanak létre. A száradás alatt a fe­lületet kaparó szerszámmal megka­parni tilos, mivel a megkapart felület a teljes kiszáradás után mélyebb szí­nűvé válna.

ISPO SP2 könnyűvakolat

Az ISPO SP2 könnyű szórt nemes va­kolat felülete – hasonlóan az előző két alaptípushoz – nyers, összefüggő felületet ad. E vakolattípus „szórt” felülete a sima dörzsfelülettől abban különbözik, hogy a szórt felület sely­mes és egyenletes lesz, leginkább a fröcskölt falakhoz hasonlítható. Legnagyobb szemnagysága 1,2 mm, amelynek köszönhetően az anyag jól szórható a sima és egyenletes felület­re, kézi és gépi szóró berendezéssel egyaránt.

A felhordási sűrűség a kí­vánt képlékenységhez adagolt vízzel állítható be. A gépi szórófejes felhor­dáshoz egészen más képlékenységű anyag kell, mint a kézi szóróséhoz. Egy 20 kg-os zsák tartalmát általában 8 liter vízzel keverjük be a teljes fal­felülethez méretezett mennyiségben. A feldolgozást – hasonlóan az egyéb nemes vakolatokéhoz – minimálisan 2 (de inkább 3) munkamenetben egyen­letes szórással, a falfelületet egyenle­tesen takarva kell végezni. Az anyag­szükséglet erősen függ a felhordási réteg vastagságától, ill. a felhordási rétegek számától, de általában 3… 6 kg/m2.

Felületi kiegészítők

ISP0T0N betonhabarcs

A betonhabarcs a magasépítésben, a színezendő betonfelületek felületi ré­tegének foltokbani javító habarcsa­ként használható. Kötőanyaga portlandcement, többi alkotója kvarcho­mok és speciális adalékok. A 15 kg-os műanyag vödörben forgal­mazott száraz habarcsot hígítatlan IS-POTON emulzió rögzítő folyadékkal kell bekeverni a felhasználáshoz meg­felelő sűrűségűre, olyan mennyiség­ben, hogy 20 percen belül be lehessen dolgozni. Felhordás előtt a teljes vagy a színezendő felületet homokfú­vással kell előkészíteni, és az esetleg kiálló acélbetéteket is le kell tisztíta­ni. A letisztított acélfelületeket IS-POTON korrózióvédővel be kell von­ni.

A sérült részeket tiszta vízzel meg kell nedvesíteni, és ISPOTOX beton­habarcs, valamint hígított ISPOTON emulzió keverékeként összeállított szuszpenzióval a felületet elő kell fes­teni. A felületet ezután habarcs képlékenységű ISPOTOX masszával spatulával el kell glettelni.

ISPOTECH beton spatula

Az ISPOTECH beton spatula kötő­anyaga portlandcement, egyéb össze­tevői osztályozott kvarchomok és adalékok. A beton spatula gyors fel­dolgozhatósága garantálja a tökéletes rögzítést és felületet. Az ISPOTECH beton spatula jó víz­taszító képességű, 5 mm-es rétegvas­tagságig repedésmentes felületet ad a beton és előregyártott elemek közötti rések és repedések kitöltésekor. A 25 kg-os zsákokban előcsomagolt szárazhabarcsból annyit kell egy­szerre vízzel bekeverni, amennyi fél órán belül bedolgozható. A 0,2 mm max. szemnagyságú szárazhabarccsal akár 1 mm-es glett szerű réteg is felhordható az előnedvesített betonfelü­letre 2 kg/m2 anyag felhasználásával.

ISPOTEX ST mélyalapozó

Az oldószert tartalmazó speciális, magas behatolási képességű mélyala­pozó színtelenül szárad meg a felhor­dott felületen.

Alkalmas laza vakolatok, vakolatfe­lületek, régi mész- és ásványi festé­kek fennmaradó részeinek, beton, nyerstégla, gipsz, gipszkarton és az­besztlemezek alapozására, felületi tapadó híd képzésére, külső és belső fe­lületeken egyaránt. Az ISPOTEX ST mélyalapozó felü­leti bevonati rendszer garantálja a fal és a vakolat páraáteresztő képességét 90-95% mértékben. Felhordható ecsettel vagy szórással, egyenletesen egy-két rétegben. Az ISPOTEX hígítóval max. 20%-ban hígított mélyalapozó anyagot ke­vésbé nedvszívó felületre egy, erőseb­ben nedvszívó felületre pedig két me­netben kell felhordani, a felületi ta­karóréteg felhordása előtt legalább egy nappal.

Anyagszükséglet: 0,15-0,30 l/m2.

ISPO hidrofóbizáló LF

Az ISPO hidrofóbizáló, oldószer­mentes homlokzati impregnáló szilikon mikro emulzió vízzel keverve hordható fel a falfelületre. A felhordott anyag főbb tulajdonsá­gai:

 • hidrofób hatású;
 • pára- és széndioxid-áteresztő;
 • lúgellenálló;
 • szerves oldószertől mentes;
 • jó felületi beivódású;
 • nedves felületen is kiváló hatású;
 • vízzel hígítható.

A hidrofóbizáló LF megakadályozza a falak átnedvesedését, és így a szer­kezet hőszigetelő képessége nem romlik. Kiváló behatoló képességé­nek köszönhetően feszültségmente­sen és tapadásmentesen szárad meg, megakadályozza az alap kivirágzását és színének megváltozását. A portól és repedésektől mentes, gőz­zel letisztított falra ecsettel hordható fel. A sűrítményt feldolgozás előtt 1:9 arányban kell vízzel keverni (1 térfogat hidrofóbizáló: 9 térfogat víz), és a kész anyagot egy napon belül fel kell használni. Szórásos felhordás ese­tén a felület egyenletesebben impreg­nálható.

Anyagszükséglet:

 • vakolatokhoz 0,7 l/m2 impregnáló-szer;
 • nyers téglafalakhoz 0,2 l/m2 impregnálószer;
 • mészhez és homokkőhöz 0,3 l/m2 impregnálószer.

ISPO Fungan

ISPO Fungan gomba- és baktérium­ölő anyag penészgombával és mohá­val fertőzött külső és belső falfelüle­tek felületi bevonatának elkészítése előtt felhordandó kezelő és fertőtle­nítő anyag. A Fungant 1:10 arányban kell vízzel hígítani, és két-három rétegben ecsettel kell felhordani a letisztított felületre.

Lábazati vakolatok

Az ISPO Gemalit kavicsvakolat na­túrkőből és dekor kvarcitból készül, diszperziós alapú, műgyanta kötésű díszvakolat, amely mosható felületi bevonatként készíthető:

 • épületek lábazatainál (külső felüle­tekre) ;
 • belső falfelületek dekoratív és elegáns kialakításánál, ahol az igénybevétel nagy (pl. folyosók és lépcsőházak), és ahol a kopás- és dörzsállóság alapvető követelmény.

Az ISPO Gemalit kavicsvakolat erős és strapabíró, jó páraáteresztő, rugal­mas és a légkör hatásaival szemben öregedésálló. Felhordása és elsimí­tása egyszerű.

A megrendeléskor jelölni kell, hogy belső vagy külső felülethez kívánjuk használni, mivel az összetevők mások a külső, és a belső falaknál. A vakolat stabilitását az akrilát kötő­anyag és az osztályozott szemcsemé­ret biztosítja. Felhordásnál a szem­csenagysággal közel azonos rétegvas­tagság érhető el.

Anyagszükséglet:

 • 0,7-1,2 mm szemcseméretnél 2.0-2,5 kg/m2
 • 1,5-2,5 mm szemcseméretnél 4,5-6,0 kg/m2.

A fogadófelületet alapvetően a ne­mes vakolatoknál már leírtakkal azo­nosan kell előkészíteni.

Homlokzati színezők

A homlokzatok védelmére kiválóan használhatók a szilikon festékek, ame­lyek védenek a káros és agresszív anyagoktól, víztaszítóak, és páraáte­resztő képességük megfelel a falak páradiffúziós igényeinek. Az ISPO 2001 színe közül bármelyik színben kiválasztható a színkártya szerint.

ISPOSAN-perfekt

Az ISPOSAN-perfekt tiszta szilikon alapú homlokzatfesték. Mikroporó­zus filmrétegével elegáns külsőt ad a fogadó falnak és nem csökkenti a széndioxid diffúziót. Feszültségmen­tes száradása nagy biztonságú taka­rást jelent új és régi felületek diszper­ziós bázisú felületeinél.

Kedvező tulajdonságai:

 • jó fedőképesség;
 • feszültségmentes száradás;
 • nagy mechanikai terhelhetőség;
 • meszesedéssel szemben ellenálló, foltképződés- és lerakódásmentes.

Bármilyen száraz, pormentes és nagy tapadó szilárdságú falfelületre felhord­ható teddy beer hengerrel vagy nem pneumatikus szórógéppel, a réseknél pedig ecsettel. Az anyagszükséglet rétegenként 0,25-0,45 l/m2 elő- és utófestéshez.

ISP0SIL

Az ISPOSIL tiszta szilikonos hom­lokzatfesték, kiválóan alkalmazható ásványi alapokra jó víztaszító és páraáteresztő képessége miatt. Egyéb tulajdonságai megegyeznek az ISPO-SAN tulajdonságaival.

ISPO neosil

Az ISPO neosil szilikon-diszperziós festék hidrofób, de páraáteresztő fe­lületi bevonatot ad, amelynek pára­diffúziós tényezője nagyobb a normál diszperziós homlokzatfestékénél, így a homlokzati fal vakolata tartósan száraz marad. Jól használható egye­netlenül száradt ásványi és szilikátva­kolatok átfestéséhez is.

Előnyös tulajdonságai:

 • könnyű feldolgozhatóság;
 • jó és hatékony fedőképesség;
 • matt felület;
 • légköri hatásokkal szembeni időt­állóság;
 • UV ellenállóság.

A szilikon és műgyanta diszperzió kötőanyag bázisú anyag alapozó fes­téshez max. 5%-ban hígítható vízzel, a fedő réteget azonban hígítás nélkül kell felhordani. A felhordás normál alapvakolatoknál a vakolat elkészülte után két héttel, impregnáló-alapozó után pedig legalább egy nappal, hen­gerrel és szórófejjel, valamint ecset­tel végezhető.

Anyagszükséglet: 0,20-0,45 l/m2, elő- és utófestési rétegekhez egy­aránt.

ISPO univerzális homlokzatfesték

Az ISPO univerzális homlokzatfesték jól tömítő diszperziós festék, amely megfelelően páraáteresztő, idő- és csapadékálló. Jó minősége az akril-gyanta kötőanyagbázisnak köszönhe­tő.

Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények azonosak az ISPO nemes vakolatoknál elmondottakkal. A homlokzati színező sima fedővako­latra vagy régi nemes-, vagy kőporos vakolatra is felhordható. Felhordás előtt fel kell keverni, és kevés vízzel hígítva feldolgozható állapotúra kell beállítani. Az alapozóréteghez max. 10% víz adagolható, a fedőréteget nem feltétlenül kell hígítani. Anyagszükséglet: 0,20.. .0,45 l/m2, elő- és utófestésnél egyaránt.

ISPO szilikátfesték

Az egykomponensű szilikátfesték el­sősorban ásványi alapú homlokzat­festéshez használható. Régi és új mész-, mész-cement kötőanyag bázisú fedővakolatokra, valamint régi mész-, és ásványi színezőkre, alapozó és fe­dőrétegként alkalmazható. Kiváló kötőerejét a káliumüveg szerves sta­bilizátorral való kötése biztosítja. Felhordható festőhengerrel és ecset­tel minden tiszta, száraz, por- és repedésmentes vakolat ISPO szilikátala­pozóval előkészített felületeire, két rétegben, az alap beszáradása után és a rétegek között min. 12 órás szára­dási időt tartva.

Anyagszükséglet: 0,25-0,40 l/m2, kétrétegű fedőrétegenként.

ISPO szilikátalapozó

A szilikátfesték alapozójának tulaj­donságai és a vele szemben támasz­tott követelményei azonosak a szili­kátfestékeknél elmondottakkal. Al­kalmazható a szilikátfesték hígítója­ként is.

Legalább kéthetes fedővakolatokra, egy nappal a szilikátfestés megkez­dése előtt, ecsettel és festőhengerrel hordható fel. Az alapfelület szívóké­pességétől függően max. 1:1 arány­ban vízzel hígítható. Anyagszükséglet: 0,24-0,34 l/m2, két rétegben.

IST0P0N metac-color

Az ISTOPON metac-color színes metakrilát festékrendszer épületek külső színezésére alkalmas. Az ISTOPON metac-color vízálló és dekoratív fe­lületképzésű homlokzatokon kívül; beton; nyers téglafal; alumínium; horganyzott acél; azbeszt felületekre is használható.

Az UV-ellenálló, színtartó, szennye­ződésre nem érzékeny, feszültségsze­gény, alkáli-ellenálló és a páradiffú­ziós nyomást jól tűrő falszínező to­vábbi előnye a jó fedőképesség. Az alapfelület tiszta, pormentes, szá­raz és teherbíró legyen. Frissen va­kolt felületeket kétszer, régi falakat a színezés felhordása előtt legalább egy nappal ISPO mélyalapozóval egyszer át kell kenni. Egyéb nyers falakat vagy fémes felületeket sűrített leve­gővel (esetleg forró gőzzel is) le kell tisztítani. A felhordás ecsettel, hengerrel vagy szórófejjel végezhető. Anyagszükséglet: 0,15 l/m2 rétegen­ként.

ISTOPON elasztikus betonfesték és alapozó

Az ISTOPON betonfesték jó elaszti­kus képességű festék, amely repedés­veszélyes és repedezett betonon, va­lamint könnyűbetonon, az ISTOPON betonfelújító rendszer részeként al­kalmazható. A fogadó felület tiszta, olaj- és zsír­mentes legyen. A felületet betonja­vító habarccsal vagy glett anyaggal a festék felhordása előtt át kell javí­tani.

Az ISTOPON elasztikus betonfesté­ket és alapozót a tökéletesen előké­szített alapra hígítatlanul kell festő­hengerrel felhordani.

A munka menete:

 • az alapozó felhordása egy réteg­ben, 0,20.. .0,25 kg/m2 mennyiség­ben;
 • egynapos száradás után az első fes­tékréteg hasonló felhordása, 0,30… 0,35 kg/m2 mennyiségben;
 • a második fedőréteg felhordása az időjárás függvényében, félnapos száradás után, 0,35…0,40 kg/m2 mennyiségben.

A felhasználható alapozók:

 • ISTOPON finom szuszpenzió A.
 • ISTOPON finom szuszpenzió EL.
 • ISTOPECH 646 EL-KF.

IST0PAN elasztikus festék

Az ISTOPAN szilikonos homlokzat­festék elsősorban homlokzatvakola­tok repedéseinek áthidalására hasz­nálható. Kitűnő fedőképessége elasztikusságának köszönhető.

További előnyös tulajdonságai:

 • kitűnő páradiffúziós képesség;
 • víztaszítóság;
 • repedésáthidaló képesség;
 • optimális nedves tapadás;
 • vízzel hígítható és környezetkí­mélő;
 • egyszerű feldolgozhatóság;
 • UV-állóság.

Rossz minőségű fogadó falfelület ese­tén is alkalmazható, hajszálrepede­zett vakolatok és régi homlokzatfelü­letek új színező és átszínező anyaga­ként egyaránt kiváló. Használható régi diszperziós színezésű falakon vagy szilikon bevonatú vakolatokon is. Előnyösen feldolgozható hőszige­telő rendszerek fedővakolatának fel­újításakor, ISPO szilikonos impregnálóval végzett alapozással.

Az alapfelület pormentes és szilárd legyen, a rosszul tapadó régi festékré­teget el kell távolítani. Az optimális páradiffúzió érdekében a régi festék­réteget ISPO LF oldószermentes fes­tékeltávolítóval le kell szedni. Az alapozáshoz ISPO LF szilikonos impregnáló használható.

A feldolgo­zás menete:

 • alapozás felhordása egy rétegben
 • színezés ISPOSAN elasztikus homlokzatszínezővel, max. 3% vízzel hígítva, 0,3 l/m2 mennyiségben első rétegként;
 • a második réteg mint fedőszínező felhordása az első réteg után lega­lább egy napra, max. 1,5% vízzel hígítva, hasonló mennyiségben, mint az előző réteg.

A felhordása festőhengerrel és ecset­tel végezhető.

ISPO LF szilikonos impregnáló

Az ISPO LF szilikonos impregnáló színtelen, oldószermentes, szilikon mikro emulzió bázisú alapozó kiváló szilárdító és jó hidrofóbizáló tulaj­donságokkal rendelkezik.

További előnyei:

 • szerves oldószert nem tartalmaz;
 • jó páradiffúziós tulajdonságú;
 • lúgokkal szemben ellenálló;
 • nagy behatolási mélységű;
 • megszilárdítja a homokos anyagú építőanyagokat;
 • javítja a festéktapadást;
 • nagy hatékonyságú;
 • vízzel hígítható.

A vízzel hígított ISPO LF szilikonos impregnáló nedvszívó alapra fel­hordva megszilárdítja és erősen hidrofóbizálja az alapot, ezáltal erősen növeli a fedő takaróréteg élettartal­mát és javítja minőségét. A felhordás csak tiszta és megfele­lően előkészített, pormentes felületre végezhető. A feldolgozás előtt 9 liter vízhez 1 liter ISPO LF szilikonos impregnálót kell hozzáadni, és egyen­letes felkeverés után, lehetőleg szó­rással kell a falfelületre felhordani.

ISPO szilikon impregnáló

Az oldószertartalmú színtelen alapo­zó szer szilikon vakolatokhoz és szili­kon festékekhez használható. Kiváló páraáteresztő, víztaszító, fagyálló ké­pességű anyag.

Az ISPO szilikon impregnáló stabili­zálja és víztaszítóvá teszi az alapfelü­letet. Hajszálrepedéses alapoknál a szer megakadályozza a vízben oldódó sók felületen való át jutását. Az impregnálót hígítatlanul, egyenle­tesen, ecsettel vagy szórófejjel, az alap telítettségéig kell felhordani. Erős nedvszívó alapra két rétegben kell az anyagot felvinni, de kerülni kell a túltelített, zsírosan csillogó felületet. A jó impregnáló hatást a poli­merizált szilikon gyanta biztosítja. Anyagszükséglet: 0,20-0,40 l/m2, az alaptól függően.