Ház

LASSELSBERGER-KNAUF gyártmányok

Az LB KNAUF nemes vakolat gyártó Európa több  országában jelen van, hazánkban 1990 óta leányvállalata mű­ködik LASSELSBERGER-KNAUF (LB) néven. A néhány éves hazai tevékenysége bebizonyította, hogy mennyire szük­ség van több korszerű vakolat gyártó­ra. A korszerű vakolatok iránti roha­mosan növekvő igény kielégítése csak így lehetséges.

Az LB-termékek alkalmazástechni­kai felosztásai:

 • homlokzati nemes vakolatok;
 • habarcsos hőszigetelő rendszerek;
 • teljes hőszigetelő rendszerek;
 • gépi és kézi vakolatok;
 • simító vakolatok;
 • kötőanyagok;
 • segédanyagok;
 • nyers alapanyagok;
 • speciális szerszámok.

Alapvakolatok

LB-KNAUF cementes gúzoló

A cementes fröcskölő anyag előke­vert, felhasználásra kész ásványi anyagokból készülő szárazhabarcs, amely a vakolandó felületek előkeze­lésére alkalmas. Az anyagot a fel­használás helyén, vízzel kell felke­verni (6.5. táblázat, 1. sor). Az LB-KNAUF cementes fröcskölő anyag alkalmas hagyományos falazó-elemekből készült falazatok alapva­kolás előtti felület előkészítésére. A cementes előfröcskölés (gúzolás) biz­tosítja a megfelelő tapadó felületet a fal felületén az alapvakolat részére, és megakadályozza, hogy a falszerke­zet túl gyorsan szívja el a nedvességet az alapvakolatból.

6.5. táblázat LB LASSELSBERGER KNAUF termékek:

6.5 táblázat6.5. táblázat

Sima betonfelület esetén a vakolandó felületet érdesíteni kell, vagy KNAUF Betokontakt szerrel elő kell készí­teni. Ezután elvégezhető a gúzoló anyaggal való fröcskölés. Az alapva­kolat felhordása az előfröcskölő réteg megszilárdulása után kezdhető meg, amihez az időjárástól és a falazat nedvszívó képességétől függően kü­lönböző időtartam szükséges. Az anyagot kézzel és géppel, tiszta vízzel, egyéb anyagok hozzáadása nélkül kell bekeverni, szabadesésű keverővel a keverési idő kb. 5 perc. A bekevert habarcs hagyományos kő­műves szerszámokkal hordható fel, de alkalmazható vakológép is.

LB-KNAUF kézi alapvakolat

Az LB-KNAUF kézi alapvakolat Hvh 5 és Hvb 4 minőségben készül. Az előkevert, felhasználásra kész ás­ványi anyagokból készült fagyálló va­kolat, külső és belső alapvakolat készítésére egyaránt alkalmas (6.5. táblázat, 2. sor).

A Hvh 5 minőségű alapvakolat meg­felel:

 • homlokzati nemes vakolatok, vala­mint kőporos vakolatok alá;
 • homlokzati alapvakolatként simító vakolatok alá;
 • fröcskölt nemes vakolat alatti si­mító vakolatként.

A Hvb 4 minőségű alapvakolat alkal­mas:

 • belső falfelületek   alapvakolata­ként;
 • téglafalak és kőfelületek bedörzsöléséhez;
 • belső mennyezeti vakolatként;
 • belső simító vakolatként.

Az LB-KNAUF alapvakolat csak fagy- és pormentes, megfelelően elő­készített, LB-KNAUF gúzoló anyaggal kellősített falfelületre hordható fel, a kellősítést követően legalább 12 óra eltelte után. Az alapvakolat érdes kell hogy le­gyen, ezért a felhordott anyag csak fogantyús simítóval vagy léccel húz­ható le.

Az alapvakolat anyagát tiszta vízzel, egyéb adalékanyag hozzáadása nél­kül kell megkeverni kézzel vagy gép­pel, szabadesésű keverőnél a keverési idő legalább 5 perc. A habarcsanyagot hagyományos kőműves szerszámokkal, erős feldobás­sal kell felhordani. A mélyebb fugák, illetve a vezetékek falhornyait a vakolás megkezdése előtt ki kell kenni. A felhordás vastagsága oldalfalon és mennyezeten általában 1 cm, de függ a falszerkezet felületi érdességétől és annak síkbeli egyenetlenségeitől. Külső felületeken az ajánlott felhor­dási vastagság 2 cm, ennél nagyobb vastagságú vakolatot 2 rétegben kell felhordani.

Ívelt záradékú simított és festett színezetű egyszerű profilú keretpárkány

6.6. ábra. Ívelt záradékú simított és festett színezetű egyszerű profilú keretpárkány, a nemes vakolati felületből hangsúlyosan ki­emelve.

LB-KNAUF homlokzati alapvakolat

A termék Hvh 10 minőségű, gyárilag előkevert szárazhabarcs, amit a hely­színen, közvetlenül a felhasználás előtt kell összekeverni vízzel. Ce­ment és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és javító adalékokat tar­talmaz (6.5. táblázat, 3. sor). Alkalmas homlokzati alapvakolatként új és régi épületek homlokzatainál, és a belső falazatok páraáteresztő vako­lataként.

Az LB-KNAUF homlokzati alapva­kolat csak nedvesség ellen szigetelt falazatokra hordható fel, megfelelő szilárdságú, por- és szennyeződés­mentes felületekre. Felhordás előtt a falfelületeket – az egyenletes szívó­képesség és a megfelelő tapadóerő ér­dekében – LB-KNAUF gúzoló anyaggal vagy egyéb tapadást javító anyag­gal kell bevonni.

Vakolás előkészítésekor a falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani, el kell távolítani a laza falrészeket és alapvakolattal ki kell kenni a na­gyobb repedéseket. Nem egységes falszerkezeteknél célszerű hálós erő­sítést készíteni. Az előkészített falfe­lületet az LB-KNAUF homlokzati alapvakolat tervezett felhordása előtt min. 1 nappal LB-KNAUF gúzoló anyaggal kell kellősíteni. A kész alapvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze a vízzel be­tonkeverőben, esetleg fúrógépbe fo­gott keverőszárral, vagy kézzel, habarcsos ládában. Az alapvakolatot hagyományos kőműves szerszámokkal kell felhordani. A rétegvastagság bel térben 15-20 mm, kültérben 20-25 mm. Ha a falazat kiegyenlíté­séhez ennél vastagabb vakolat kell, azt csak több rétegben lehet felvinni.

LB-KNAUF külső-belső gépi alapvakolat

Felhasználásra kész, ásványi anya­gokból készült, csak vakológéppel felhordható külső, ill. belső alapva­kolat, amelynek kémiai adalékanya­gai biztosítják a legelőnyösebb me­chanikai tulajdonságokat, a kiváló ta­padási képességet és a könnyű bedol­gozhatóságot (6.5. táblázat, 4. sor). Alkalmas régi és új épületek minden olyan falfelületére (tégla, beton, gáz­beton stb.) és mennyezetére, ame­lyen a hagyományos alapvakolat is maradandóan megáll. A külső és belső gépi vakolat csak szilárd, száraz, por- és szennyeződés­mentes falfelületre hordható fel.

A vakolás megkezdése előtt legalább 12 órával a vakolandó felületet homok­kal kevert hagyományos habarccsal vagy LB-KNAUF gúzoló anyaggal gúzolni kell. Erősen nedvszívó fala­zatoknál a felületet elő kell nedvesí­teni. Az előfröcskölt falazatot óvni kell a gyors kiszáradástól. Ha a vako­lás megkezdése és az előfröcskölés között hosszabb idő telt el, a művele­tet meg kell ismételni. A gépi vakolatok speciális összetétele és adalékai lehetővé teszik a hosszabb bedolgozási időt, a vakolat nem „sül” rá a falra, így elegendő idő áll rendelkezésre a bedolgozásra. A gépi vakolás állandó minőségű, gaz­daságos, gyors, korszerű vakolási technológiát jelent, amely a tartozé­kok (él védő, vakolat vezetősín, speciális szerszámok) használatával még fokozható.

A felhordáshoz bármilyen vakológép megfelel, gazdaságosan kézi felhor­dással azonban ne kísérletezzünk! Az LB-KNAUF gépi vakolatot – a ré­tegvastagságtól függően – egy vagy két rétegben kell felhordani. A réteg­vastagság téglafalazat esetén külső vakolatnál 2 cm, de min. 1 cm legyen, betonfelületen pedig min. 1 cm a leg­kisebb rétegvastagság. Födémvako­láskor egy rétegben max. 1 cm vako­lat hordható fel. Az LB-KNAUF va­kolatot egyenletesen, „vakolatlánc” formában kell a falazatra és a fö­démre felhordani.

LB-KNAUF hőszigetelő alapvakolat

A perlit alapú hőszigetelő alapvako­lat gyárilag előkevert szárazhabarcs, amelyet az építkezés helyszínén, köz­vetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni. Cement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és javító adalékokat tartalmaz (6.5. táb­lázat, 5. sor).

Alkalmas új és régi épületek homlok­zatainak páraáteresztő vakolataként, de csak szigeteléssel ellátott falazato­kon. Beltéri alkalmazása csak a fal­szerkezet páradiffúziós számításai alapján dönthető el. A hővezetési té­nyező 0,15 W/(m • K). A perlit alapú hőszigetelő alapvakolat megfelelő szilárdságú por- és szennyeződésmentes tégla-, beton-, gáz­beton falazatokra kézi és gépi vako­lással egyaránt felhordható. Régebbi vakolatok hőszigetelő képességének javítására tervezett vakolás előtt min­denképpen kérjük ki szakember véle­ményét! A nem megfelelő szilárdságú régi vakolatot el kell távolítani, a fa­lazat fugáit ki kell kaparni.

A hőszi­getelő alapvakolat felhordása előtt a falfelületet – az egyenletes szívó­képesség és a megfelelő tapadóerő érdekében – LB-KNAUF gúzoló anyaggal kellősítjük. A stabilizált és foltjaiban kijavított falfelületre a gúzolást legalább 1 nappal a hőszigete­lés felhordása előtt kell elvégezni. A keverés végezhető betonkeverő­ben vagy fúrógépbe fogott keverőszárral és kézzel, habarcsládában. A hőszigetelő alapvakolat gépi feldol­gozásánál az adott vakológép adottságai szerint járunk el. Az alapvako­lat hagyományos kőműves szerszá­mokkal is felhordható, az egy műve­letben felhordott rétegvastagság 20-30 mm. Ha a falazat kiegyenlíté­séhez és hőszigeteléséhez nagyobb rétegvastagság szükséges, azt több ré­tegben kell felvinni.

LB-KNAUF külső-belső simítóhabarcs

A külső és belső simítóhabarcsok gyárilag előkevert szárazhabarcsok, amelyeket az építkezés helyszínén közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni. Cement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és javító adalékokat tartalmaznak. A kiszerelésében (csomagolásában) is megkülönböztetett, kültéri és beltéri vakolatanyag új és régi épületek homlokzatainak, belső falazatainak páraáteresztő, simító vakolataként használható. Az LB-KNAUF simító­habarcsok kézi vagy gépi alapvakola­tokra, ill. hagyományos módon készí­tett alapvakolatokra hordhatók fel. A felület festhető és tapétázható (6.5. táblázat, 6-7. sor).

A simítóhabarcsok megfelelő szilárd­ságú, por- és szennyeződésmentes alapvakolatra hordhatók fel. A fel­hordás előtt a falfelületeket egyenle­tesen meg kell nedvesíteni Ha az alapvakolat 1-2 napnál nem régebbi, a nedvesítés elmaradhat. A simítóhabarcsot az építkezés hely­színén keverjük össze vízzel, beton­keverőben vagy fúrógépbe fogott keverőszárral, vagy kézzel habarcsládá­ban, a felhordás simítóval vagy serpe­nyővel lehetséges. A rétegvastagsá­got az alapvakolat felületének minő­sége szabja meg. Ha tökéletesen sima felületet kell kialakítani, a felhordott simítóhabarcsot szivacsos dörzsölővel egyenletesen eldolgozzuk, majd a fe­lületet glett vassal el kell simítani.

Alapozók

LB-KNAUF alapozó

Különlegesen finom részecske mé­retű vizes, akrilát-polimer diszper­ziót és adalékanyagokat tartalmazó mélyalapozó, amely felhasználásra kész, kannás kiszerelésben az „LB-KNAUF THERMO SYSTEM” része. Az alapozó ragasztótapasszal és üvegszövettel glettelt felületek alapo­zására, a nemes vakolat felületi előké­szítésére használható. Az alapozás a glettelés megkötése után, az időjárás­tól függően, de legalább 3 nap eltelté­vel elkészíthető, kb. 0,1 kg/m2 anyag­felhasználással, hígítás nélkül, ko­rongecsettel felhordva. Az alapozó réteg kiszáradása után (időjárástól függ, de legalább 24 óra) lehet a ne­mes vakolatot a felületre felhordani.

Ívelt záradékú, lépcsős profilú ab­lak körüli keretpárkány.

6.7. ábra. Ívelt záradékú, lépcsős profilú ab­lak körüli keretpárkány.

LB-KNAUF betokontakt 90

Tiszta kvarchomokkal kevert, erősen lúgálló műanyag diszperzió, amely olyan felületek előkezelésére alkal­mas, amelyek különleges tömörségük és csekély nedvszívó képességük mi­att nem felelnek meg a közvetlen va­koláshoz. Az anyag „hídként” műkö­dik az alapfelület és a felhordandó vakolat között, különösen előnyösen alkalmazható helyszínen vagy előre­gyártott elemekből készülő sima betonfödémeknél, (pl. Filigrán, Kaiser, Omnia vagy Komodoka), valamint a szárazvakolat kötésénél, a kész be­tonrészek lehúzott felületén. Gipsz­karton lemezek utólagos vakolásá­nál, valamint gipsz-, égetett gipsz va­kolatnál, a díszítő vagy kiegyengető vakolat felhordása előtt szintén szük­séges a betokontakttal való előkeze­lés. Az anyagszükséglet 150-300 g/m2 hígítás nélkül).

A 20 kg-os vödrökben kiszerelt KNAUF betokontakt 90-et – az alap­felület állapotától függően – 2:1 arányban csapvízzel hígítjuk, majd henger­rel vagy kefével vagy géppel spriccel­jük az alapra. Az alapnak teherbíró­nak, száraznak és laza részektől, vala­mint formaleválasztó segédanyagoktól (pl. olaj) mentesnek kell lennie. A leülepedett kvarchomokot időn­ként fel kell keverni. Az alap és a le­vegő hőmérséklete nem lehet 5°C-nál alacsonyabb.

A szerszámokat a használat után víz­zel azonnal meg kell tisztítani! A vakolatfelhordással addig kell vár­ni, amíg a betokontakt már nem ra­gad és kiszáradt, ekkor azonban cél­szerű gyorsan megkezdeni, hogy az építőanyagok pora ne rakódjék a fe­lületre. A közölt mennyiségi és feldolgozási adatok tapasztalati értékek, amelyek az adott felülettől függően változhat­nak. A felhordás előtt érdemes egy kísérletet végezni.

Ragasztók

A gyárilag előkevert, felhasználásra kész ásványi alapú, cementet, dolo­mithomokot és adalékokat tartalma­zó por alakú ragasztótapaszokat fel­használáskor csak tiszta vízzel kell bekeverni. Összetétele: cement, do­lomithomok, adalékok. Alkalmazhatóak az „LB-KNAUF THERMOSYSTEM” homlokzati hő­szigetelő rendszer hőszigetelő táblái­nak fogadó falra való ragasztásához, valamint a hőszigetelést takaró záró­ réteg üvegszövet begletteléséhez. A felragasztásnál a fal pormentes, tisz­ta, teherbíró, laza részektől, ki virág­zástól mentes és egyenletes felületű legyen. Az utólagos benedvesítéstől tartózkodni kell!

A ragasztás

A lemezek felragasztására és glettelésére használható „LB-KNAUF ra­gasztótapasz” port tiszta vízbe szór­juk, és lassú forgású keverőben vagy keverőszáras fúrógéppel, vödörben addig keverjük, amíg egyenletesen elkevert masszát nem kapunk. Ez­után 5 perces pihentetés után újra át­keverjük.

A hőszigetelő lemezek felragasztása­kor a 10 mm-nél kisebb egyenetlensé­gek a ragasztóval kiegyenlíthetők, ennél nagyobb egyenetlenségek azonban csak egy új, egyenletes va­kolatréteg felhordásával szüntethe­tők meg. A hőszigetelő lapokra a ragasztót a szélei mentén és középen, 5 pontban hordjuk fel. A kötésben felrakott le­mezek fugáin ragasztó nem préselőd­het át.

A glettelés

Az üvegszövetes glettelés a hőszige­telő lemezek felragasztását követően, 24 óra eltelte után hordható fel, úgy, hogy glettelés előtt a lemezek egye­netlenségeit csiszolópapírral eldol­gozzuk, majd puha kefével letisztít­juk. Ha a hőszigetelő lemezek két hé­ten belül nem kapják meg a glettelést, a glettelés előtt újra kell csiszolni a felületet.

Extra nemes vakolatok

LB-KNAUF Extra nemes vakolat

Az előkevert, felhasználásra kész ás­ványi anyagokból összeállított, vé­kony rétegben felhordható, dörzsölt felület kialakítására alkalmas nemes­ vakolat kétféle szemcseeloszlással készül (6.5. táblázat, 8-9. sor). Anyagösszetétel: mészhidrát, fehér, ill. szürke cement, dolomithomok, festék pigment és adalékok. Elsősorban az „LB-KNAUF THER­MOSYSTEM” hőszigetelő rendszer fedőrétegeként használják a legalább 3 napos szilárdságú üvegszövettel be glettelt felületre, de alkalmas jól ki­száradt, kivirágzás- és laza részektől mentes mész- vagy mész-cement alapvakolatokra is. Az alapfelületet az LB-KNAUF EXTRA nemes vakolat felhordása előtt LB-KNAUF alapozóval kell ke­zelni (korongecsettel).

Az alapozás száradási ideje az időjárástól függ, de legalább 24 óra. Ha az alapfelület nem száradt ki kellően, a fedővako­lat befoltosodhat! Az LB-KNAUF EXTRA nemes vakolatot tiszta víz­zel, egyéb anyag hozzáadása nélkül, szabadesésű ke verőben 3-5 percig kell keverni. Az egyes zsákok anya­gát mindig teljes egészében keverjük be, célszerű egyszerre 2-3 zsák anya­gát bekeverni, és egy nagyobb habarcsládába leengedni. Minden egyes anyagkivételkor a láda tartalmát alaposan fel kell keverni kézi erővel.

Nemes vakolatok

Az LB-KNAUF nemes vakolatok előkevert felhasználásra alkalmas, ás­ványi anyagokból készült fedővakola­tok, amelyek többféle bedolgozási és felületi struktúrához, dörzsölt, ka­part, tiroli, csapott és fröcskölt felüle­tekhez készülnek. A színárnyalatok széles palettája tág teret enged az építész fantáziájának. A szárazvakolatot a helyszínen, víz hozzáadásával keverik be. Az LB-KNAUF nemes vakolati rendszer régi és új épületek régi és új alapvakolatá­ra, külső és belső, víztaszító és páraáteresztő vakolatként egyaránt meg­felel.

Fogadó alapvakolatként jól kiszáradt hagyományos mész- vagy mész-cement alapvakolat, valamint bármely LB-KNAUF alapvakolat megfelel. Az egyenletes nedvszívó képesség érdeké­ben az alap legalább két hete száraz le­gyen. A nemes vakolat felhordása előtt a fogadó alapvakolatot – a környezet páratartalmához és a külső hőmérsék­lethez igazítva – elő kell nedvesíteni.

LB-KNAUF dörzsölt vakolat

A nemes vakolat három szemcsemé­rettel kerül forgalomba:

 • 1 mm-es finom-;
 • 2 mm-es finom-;
 • 4 mm-es középszemcsés (6.5. táblázat, 10-12. sor).

Az LB-KNAUF dörzsölt nemes va­kolat fogadásához az alapvakolatot a következők szerint elő kell készíteni:

 • az 1 mm-es max. szemcsemérethez a 2-3 mm-es vakolatvastagsággal simítva;
 • a 2 mm-eshez léccel finomra lehúz­va;
 • a 4 mm-eshez léccel lehúzva rovátkolás nélkül.

A dörzsölt vakolat kőműveskanállal, ill. serpenyővel, erős feldobással, elegyengetéssel, simítóléccel hord­ható fel. A tömörített vakolatfelüle­tet dörzssimítóval vagy körkörösen eldörzsöljük, vagy vízszintes irányba elhúzzuk. A finom és középszemcsés LB-KNAUF dörzsölt vakolatnál ajánlatos a dörzsölést nikecelles vagy parafa simítóval végezni. Hogy a szakaszolás (az átállás az állványon), ne legyen feltűnő, a felhordást egy falfelületen lehetőleg megszakítás nélkül, egyszerre kell elvégezni. Az LB-KNAUF dörzsölt vakolatot világos színekben célszerű készíteni, a sötétebb színek csak díszítéshez ajánlatosak, mert ezeknél a színár­nyalatoknál a kivitelezési hibák foko­zottan látszanak.

LB-KNAUF kapart vakolat

A kapart nemes vakolat két szemcse­mérettel:

 • 2 mm-es finom- és
 • 4 mm-es nagyszemcsés mérettel ké­szül, 7-8 mm, ill. 9-10 mm fel­hordási vastagságra (6.5. táblázat, 13-14. sor).

A kapart nemes vakolatot fogadó alapvakolatot

 • a finomszemcséshez léccel kell le­húzni;
 • a középszemcséshez léccel durván le kell húzni és a felületét rovát­kolni kell.

Ez utóbbi nem feltétle­nül szükséges, elegendő lehet a durva léces lehúzás is. A felületi nemes vakolat felhordása előtt leg­alább egy nappal előnedvesíteni kell, hogy tökéletes színárnyalatot kapjunk, és hogy a kaparás közben a felület egyenletesen kemény le­gyen. A nemes vakolatot tiszta vízzel, egyéb adalékanyagok hozzáadása nélkül – kőműveskanállal csapható állapotúra – kell keverni. Az egyenle­tes színeloszlás érdekében célszerű 8-10 zsáknyi anyagot egyszerre, keve­rőgépben megkeverni. A habarcsoló-ládában tárolt anyagot felhasználás előtt mindig jól fel kell keverni.

Az LB-KNAUF kapart vakolat ha­barcsmasszáját kőműveskanállal vagy serpenyővel kell „feldobni”, egy fal­felületet lehetőleg megszakítás nél­kül, egyszerre felhordva, hogy a csat­lakozások ne látszódjanak. A felhordási vastagság finomszem­csés vakolatnál kb. 8 mm, közép­szemcsés vakolatnál kb. 10 mm legyen. A felhordott nemes vakolatot fa simítóléccel egyenletesen lehúzzuk, és dörzsdeszkával bedörzsöljük, ill. tömörítjük.

Végül a felületet acélsimítóval vagy kőműveskanállal telje­sen zárt, sima felületté simítjuk, hogy később, a még meg nem kapart ré­szek könnyen felismerhetők legye­nek. A kaparás akkor kezdhető meg, ha a nedves nemes vakolat már nem ragad a kaparókefére, tehát ha a va­kolat kellően megszilárdult. Ekkor az egész felületet óvatosan végig kapar­juk, ami után még ajánlatos a teljes felületet fűrészlappal vagy citlinggel is átdolgozni, hogy egyenletes felület keletkezzék.

LB-KNAUF tiroli vakolat

A tiroli vakolat hasonló a dörzsölt va­kolathoz, csak annyiban különbözik, hogy eldolgozásánál az alapvakolatot finoman, léccel lehúzva vagy durván simítva kell előkészíteni. Simított alapvakolatnál előfordulhat, hogy – bizonyos időjárási viszonyoknál – a felületi struktúra minősége gyengébb lesz (6.5. táblázat, 15. sor). A jelleg­zetes tiroli vakolat a durva szemcsék vízszintes irányú „hosszú” gördítésé­vel alakul ki.

Az ilyen vakolatok év­századokon keresztül átszínezett fe­lülettel készülnek Tirolban. A legalább kéthetes alapvakolatot a nemes vakolat felhordását megelőző napon teljes vastagságában többször be kell nedvesíteni, majd a felhordás előtt vékony permetszerűen a nedvesítést meg kell ismételni. A nemes vakolatot tiszta vízzel, egyéb adalékanyag hozzáadása nél­kül, kőműves serpenyővel és kanállal csapható állapotúra kell keverni. Az egyenletes színeloszlás érdekében egyszerre legalább 6 zsáknyi anyagot kell nedvesen megkeverni a keverő­gépben. Felhasználás előtt a ládában tárolt anyagot át kell keverni.

Hagyományőrző ablakkeret nemes vakolatú falfelületnél

6.8. ábra. Hagyományőrző ablakkeret nemes vakolatú falfelületnél.

Az LB-KNAUF tiroli vakolatot lehe­tőleg világos színekben készítsük. A simítóléccel felhordott vakolat vas­tagságát a legnagyobb szemcse – „gu­rulószemcse” – mérete határozza meg. A felhordott vakolatot hoblival vagy filc bevonatú hoblival vízszintes irányban elhúzva, kialakulnak a tiroli vakolatra jellemző barázdák. A fel­hordást egy falfelületen lehetőleg megszakítás nélkül kell elvégezni.

LB-KNAUF csapott vakolat

A 0-8 mm szemcseméretű anyagból a 8 mm-es durva szemcséknek kö­szönhetően készíthető különleges és nem szokványos felület (6.5. táblá­zat, 16. sor). Az alapvakolat léccel való lehúzása után nem szükséges sem finomra si­mítás, sem külön simítóvakolás. Az előnedvesítés azonos a tiroli vakola­téval.

A vakolat anyagát tiszta vízzel, egyéb adalékanyag hozzáadása nélkül, kő­műveskanállal csapható állapotúvá kell keverni. Az egyenletes színelosz­tás érdekében ajánlatos 8-10 zsáknyi anyagot keverőgépben nedvesen megkeverni és a habarcsládában tá­rolt masszát használat előtt jól át kell keverni. A csapott vakolat kőműves­kanállal, erős feldobással hordható fel. A karakteres felület a vakolatban levő durva adalékanyag szemcsékből adódik. Az anyagot mindig egy felü­letet teljesen lefedve kell felcsapni, az alapvakolatnak nem szabad átlát­szania. A felhordást egy falfelületen lehetőleg megszakítás nélkül kell el­végezni.

LB-KNAUF fröcskölt vakolat

A 0-2 mm-es anyagösszetétel ne­mes struktúrájú fröcskölt felületet ad (6.5. táblázat, 17. sor). Az egyenletes nemes vakolati réteg fogadására csak léccel lehúzott és si­mított alapvakolat felel meg.

A simí­tott alap lehet:

 • normál, hagyományos vakolat;
 • LB-KNAUF alap- és simítóvakolat;
 • régi kőporos vagy nemes vakolat.

Kőporos felületnél a fröcskölési ré­tegvastagság és a felhordott m2/ anyagszükséglet nagyobb lehet a táb­lázatban láthatóknál. Hagyományos seprűs fröcskölésnél az alapvakolat felületén a hígított mésztejes előmeszelés segíti a fröcskölés egyenletes­ségét. Ha a nemes vakolatot fröcskölő géppel hordjuk fel a felületre, a fröcskölő gép haj tokárjának egyenle­tes forgatásával két-háromszor kell átfröcskölni a felületet. Újabb réteg akkor vihető fel, ha az előző már kissé megszáradt. A foltosodás elke­rülésére a fröcskölő gépet munka köz­ben egyenletesen mozgatni kell. Ügyeljünk arra, hogy a vakolást egy oldalon lehetőleg megszakítás nélkül végezzük, mert a hosszabb megszakí­tások nyomai a falfelületen megma­radnak.

LB-KANUF kéregvakolat

Előkevert anyagként beszerezhető:

 • LB-KNAUF tiroli vakolat és
 • LB-KNAUF csapott vakolat.

Lábazati vakolatok

LB-KNAUF lábazati alapvakolat

Az LB-KNAUF lábazati alapvakolat gyárilag előkevert szárazhabarcs, amit az építkezés helyszínén közvet­lenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni, az előbbiekben ismer­tetettekkel azonos módon. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és javító adalékokat tartalmaz (6.5. táb­lázat, 18. sor).

Az LB-KNAUF lábazati alapvakolat új és régi épületek lábazatainak pára­áteresztő alapvakolataként alkalmaz­ható. Felhasználható a vízszintes szi­getelés alatt is, továbbá olyan falfelü­leteknél, amelyek a mechanikai sérü­léseknek jobban ki vannak téve. A lábazati alapvakolat megfelelő szi­lárdságú, por- és szennyeződésmen­tes felületre hordható fel. A felhor­dást megelőzően a falfelületeket az egyenletes szívóképesség és a meg­felelő tapadóerő érdekében LB-KNAUF gúzoló anyaggal kellősítjük, a lábazati vakolat készítése előtti na­pon. Laza tégla- vagy betonfelületek­nél rabichálót kell beépíteni (stabili­tás és az együttdolgozás biztosításara).

A lábazati alapvakolat hagyományos kőműves szerszámokkal hordható fel. Nagyobb vastagságban csak több rétegben lehet felvinni. A színes LB-KNAUF lábazati vakolat alá a felüle­tet finomlécezetten készítik elő, egyéb igények esetén simítással. A si­mító réteget saját anyagából, „friss a frissre” elv alapján kell felhordani, és polisztirol- vagy fasimítóval kell elsi­mítani.

Figyelem! Cementes anyagú lábazati vakolatoknál a felület előkészítéskor (faltisztításkor) sósavat használni ti­los a maratáshoz! A fogadó falak ugyanis – nedvszívó képességük ará­nyában – a sósavat mint folyadékot magukba szívják, ami a felhordott vakolat elszíneződését, felhólyagozódását és réteges (leveles) leválását okozza, és a színes lábazat idő előtt tönkremehet.

LB-KNAUF színes lábazati vakolat

Az előkevert, felhasználásra kész, képlékeny, műanyag bázisú felület­képző vakolat 10 színben készül. Az adalékanyagot színes ásványi szem­csék alkotják.

Alkalmas színes felületképző, fagy­álló vakolatként függőleges felületek díszítésére külső és belső felületen, valamint épületen kívül lábazatok fe­lületképzésére. A fagyálló, víztaszító és páraáteresztő felületet adó vakolat alkalmazható cementsimítású, beton-, kő-, műkő, azbesztcement és HE-RAKLITH felületekre is. Nem alkal­mas azonban a hőszigetelő szerkezeti rendszerek közül hőszigetelő vakolat, polisztirol és ásványgyapot termékek felületképzésére (6.5. táblázat, 19. sor).

Az egyenetlen felületeket célszerű LB-KNAUF lábazati alapvakolattal elsimítani. Falfelületen való alkalma­záskor ügyelni kell az előírások sze­rinti simított vakolat szilárdságára és jó minőségére. Az elsimított felületet a portól és egyéb szennyeződésektől meg kell tisztítani. Az így előkészí­tett felületet a jól elkevert alapozóval – hígítás nélkül – egyszer át kell kenni festőecsettel, majd 24 órás szá­radás után felhordható a színes lába­zati vakolat. Az anyagszükséglet 0,1-0,2 kg/m2.

A színes lábazati vakolatot rozsda­mentes vagy műanyag simítóval, egyenletesen, az alapra erősen rá­nyomva kell felhordani, majd felüle­tét el kell simítani.

Falazóhabarcsok

LB-KNAUF falazóhabarcs

Az LB-KNAUF falazóhabarcsok gyárilag előkevert szárazhabarcsok, amelyeket az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni. Cement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és javító adalékokat tartalmaznak. Négy szilárdsági osztályút gyártanak (6.5. táblázat, 20-23. sor).

Használható új és régi épület falaza­taihoz (tégla, betonblokk, YTONG, gázbeton stb.) a statikai tervek alap­ján különböző terhelésű tartófalak, pillérek, kémények és válaszfalak építésénél.

Az LB-KNAUF falazó habarcsot ha­gyományos kőműves szerszámokkal, a falazási technológia betartásával, a gyártó műszaki előírásait betartva kell feldolgozni. Ha a gyártó másként nem rendelkezik, akkor töltsük ki a vízszintes és a függőleges fugákat egyaránt. A falazóhabarcs ajánlott vastagsága 10-15 mm, az ideális hő­mérséklet a falazáskor 5 °C és 25 °C.

LB-KNAUF hőszigetelő falazóhabarcs

A hőszigetelő falazóhabarcs előke­vert kész ásványi anyagokból készült, perlites adalékú szárazhabarcs (6.5. táblázat, 24. sor).

Alkalmazási szempontból a falak ál­lékonysága alapvetően a falazó anyag és a falazóhabarcs minőségétől függ. Különösen fontos az állandó minő­ségű falazóhabarcs nagy méretű falazóelemek használatakor, az egyenet­len tehereloszlás miatti utólagos re­pedések elkerülése érdekében. Az   elkészült   falazat   hőtechnikai szempontból csak hőszigetelő falazó­habarcs alkalmazása esetén felel meg az elvárásoknak, mivel – a falazó ­anyag típusától függően – a fugák a falfelületnek akár 15 %-át is kitehetik, ami a hőszigetelést erősen rontja. Az LB-KNAUF hőszigetelő falazó-habarcsok alkalmazása mellett szól, hogy a lehető legkisebb felvonulási terület szükséges, pontosan meghatá­rozható az anyagszükséglet, minimá­lisra csökkenthető az anyagveszteség és a habarcskeverés élőmunka igénye lényegesen csökkenthető.

Ha a falazóelemek túl szárazak vagy porosak, gondoskodni kell az elemek nedvesítéséről,   ül.   letakarításáról (pl. vízsugárral). Ez megakadályoz­za, hogy a hőszigetelő habarcs ned­vességtartalmát     a    falazóelemek gyorsan elszívják és a habarcs „elég­jen”. Az LB-KNAUF hőszigetelő fa­lazóhabarcs +5 °C és 25 °C között dolgozható be, a falfelület hőmérsék­lete pedig min. +5 °C legyen. A hőszigetelő falazó habarcsot tiszta vízzel, egyéb anyagok hozzáadása nélkül kézzel vagy géppel kell megke­verni.

Szabadesésű keverőnél a keve­rési idő legalább 5 perc legyen. Az LB-KNAUF hőszigetelő falazó­ habarcsot   hagyományos   kőműves szerszámokkal, a falazási technológia betartásával kell bedolgozni. A víz­szintes és függőleges hézagok ajánlott vastagsága 1 cm. A függőleges héza­gok kitöltése kötelező, mivel csak így biztosítható a falazóelemek együtt­dolgozása és a falszerkezet előírt szi­lárdsága.