Ház

Falazatok anyagai – Égetett agyagtéglák

Az égetett agyagtermékek az építőipari igényeket jórészt kielégítik. A kibá­nyászott agyagból – különféle adalékok hozzákeverésével – elasztikus állapot­ban, extrudálással sajtolt, különböző méretűre vágott nyers téglákat kiszárít­ják, majd égetik. Az agyagba soványító (pl. homok, kőliszt) és fajsúlycsökken­tő (fűrészpor, polisztirolgyöngy) anyagokat kevernek. A sajtolással különbö­ző célszerszámokkal (extruder fejjel) rendkívül változatos tégla keresztmet­szetek alakíthatók ki, kezdve a tömör­től, egészen a 60%-nyi üreggel készítet­tekig. Szárítása után a terméket 1200 °C körüli hőmérsékletű kemencében ki­égetik. Az égetéskor a kiegészítő töltő­anyagok (fűrészpor vagy polisztirol) elégnek vagy elpárolognak, így a tégla még könnyebb, ún. mikrocellás lesz.

Az emberiség történetében ez az épí­tőanyag az, amelyet nagy tömegben az ókortól napjainkig használnak. Erre leg­jobb példa az ezerévesnél régebbi építé­sű több emeletes pompei lakóépület. Manapság is ismert az ősi technológia, amelynél a nyers tégla kézi formázással készül, majd gúlákba rakva kiégetik.

Hagyományos falazótéglák

A tömör tégla a leghosszabb idő óta használt szabványosított teherbíró, illet­ve vázkitöltő falazatokhoz használható (4/1 ábra). A pillér tégla nagy szilárdságú, fagy­álló, kis vízfelvevő képességű, szabvá­nyosított, teherviselésre alkalmas ter­mék. Az üreges kisméretű tégla méretei azonosak a tömör tégláéval, de a belső üregek csökkentik a tégla tömegét.

A magasított téglák alapfelülete azo­nos méretű a tömör tégláéval, csak a magassága más. Egyéb falazati rendszerekben hozzá sorolható a 190 mm ma­gas téglákhoz, így a két magasított tég­lából készült sor = 1 sor falazóelemmel készült sorral. Ez a típus kevés-, ill. soklyukú változatokban készül.

A kettősméretű téglák alapfelülete azonos méretű a tömör téglával, magas­sága pedig annak kétszerese a falazott méretét tekintve. Számtalan változatban sorolható, ill. kapcsolható a 65, 140, 290 mm-es magasságú falazóelemekhez. Kevés-, ill. soklyukú változatban készül. A 25/12 cm alapméretű téglákból fél tégla, (12 cm) egésztégla (25 cm) és másfél tégla vastag falak, illetve pillé­rek építhetők. A B 25-ös falazóblokk fokozott hő­technikai követelmények nélküli külső és belső teherhordó falak építésére al­kalmas üreges tégla. Nagyobbik mére­te 25 cm; a hornyolt végfelületek a falazóhabarcs ragasztott „stócolását” segí­tik.

A B 29-es és B 30-as falazóblokk fo­kozott hőtechnikai követelmények nél­küli teherhordó falak építésére, vala­mint többrétegű falszerkezetek teher­hordó rétegeként, 29, illetve 30 cm fal­vastagságban építhetők (4/2 ábra).

Az UNIFORM kézi falazóblokk – hasonlóan használható, mint az előző, de kiegészítő hőszigetelő rétegekkel (pl. hőszigetelő vakolat, hőszigetelő le­mezek) fokozott hőtechnikai követel­ményekhez is megfelel. Az üreg­mennyiség gyártónként változik, 25.. .55% üregtérfogat között.

A RÁBAN kézi falazóblokknak füg­gőleges üregelrendezése miatt nagy az elemszilárdsága. A 38 cm vastagságú falkeresztmetszet a k = 0,51-0,70 W/(m2K) hőátbocsátási tényezőjével korszerűnek mondható (4/3 ábra). A RÁBA vázkerámia falazóblokk vízszintes üregelrendezésű, amely fél és (R-4) függőleges légcellájú téglával egészíthető ki. Hőátbocsátási tényezője 25 cm vastag falnál k = 0,97 W/(m2K); 38 cm vastag falnál k = 0,67 W/(m2K) (4/4 ábra).

Korszerű falazóblokkok

A THERMOTON kézi falazóblokk integrált hőszigetelésű, fokozott hőtech­nikai követelményeket kielégítő falazó­elem. Egyrétegű teherhordó, illetve váz­kitöltő külső falak építésére alkalmas:

Nikecell betéttel kitöltve hőátbocsátási tényezői a következők:

 • sor betéttel k = 0,78 W/(m2K)
 • sor betéttel k = 0,55 W/(m2K) (4/5 ábra)

A POROTON 30 és 45 kézi falazó­blokk 30 cm falvastagsággal, egyrétegű teherhordó, illetve vázkitöltő falak építésére alkalmas. Minimális kiegészítő hőszigetelő réteggel fokozott hőtechni­kai követelmények kielégítéséhez is megfelel (4/6 ábra).

A POROTON-36 és a THERMOPOR kézi falazóblokkból készített 36 cm vastagságú falazatok kielégítik a fo­kozott hőtechnikai igényeket, így nem­csak belső, hanem külső teherhordó és vázkitöltő falként is megfelelnek.

Kisméretű tégla

4/1 ábra Kisméretű tégla

Üreges falazóelem

4/2 ábra Üreges falazóelem

RÁBA N falazóblokkok

4/3 ábra RÁBA N falazóblokkok

Vázkerámia

4/4 ábra RÁBA vázkerámia elemek

THERMOTON kézi falazóblokkok

4/5 ábra THERMOTON kézi falazóblokkok

Korszerű falazó elem

4/6 ábra Korszerű falazó elem

Mátra

4/7 ábra MÁTRA falazóblokk, (A) 25; (B) 30; (C) 38 cm-es falvastagságban

A HB 30-as kézi falazóblokkból épült 30 cm vastagságú falazatok, ki­sebb hőtechnikai kiegészítéssel (pl. hő­szigetelő vakolat) fokozott hőtechnikai igényeknek is megfelelnek. A HB 36 és a HB 38 kézi falazóblokk 36, illetve 38 cm vastagságú szerkezeti és határoló falak építéséhez alkalmas, és ez a vastagság elegendő fokozott hő­technikai követelményekhez is. A könnyített anyagú KÖRÖS 30 fala­zóblokk kedvező tulajdonságai folytán teljességgel kielégíti a fokozott hőszige­telési követelményeket.

KÖRÖS 36 falazóblokkokból 36 cm épített vastag falazat az elem nagyobb szilárdságának köszönhetően egy szint­tel magasabb épületekhez is megfelel, mint a 30-as falazóblokkból készített falazat. Hőtechnikai szempontból telje­síti a fokozott hőszigetelési követel­ményeket is. A POROTHERM falazati elem kü­lönleges fejlesztésű termék, kiváló szi­lárdsági és hőtechnikai tulajdonságok­kal.

A POROTHERM-38 elemekből ké­szített 38 cm vastag falazat messzeme­nően megfelel a fokozott hőszigetelési követelményeknek. A 30-as elemen egy-egy, a 38-ason pedig 2-2 soroló ho­rony található.

Hőtechnikai szempont­ból kedvező tulajdonságaik a követke­zők:

 • porózus falazó anyag;
 • soküreges légcellák;
 • kis falazati fuga, tehát kis hőhíd (az apró cellák miatt);
 • nagy végfelületre eső kis hőhíd-arány;
 • száraz (tömör) függőleges hézagok hornyai, habarcskiöntési lehetőségek.

Az elemek jellemző adatai:

Porotherm

Az üreges és fokozott hőtechnikai igényeket kielégítő téglatermékek kü­lönböző üregelrendezésűek, oldal ho­ronnyal ellátottak és porózusak, hő­szigetelésük és tömegük is nagymérték­ben különböző.

A 4/7 ábrán egy különleges tégla látható. Az L alakú sajtolt elem kiváló­an alkalmazható különböző falazati ré­tegvastagságokhoz (14; 21,5; 29 cm), az ismert hazai falrendszerekhez jól il­leszthető. Az elemek méreteihez képest a fugák habarcsrétegei által alkotott hőhidak száma csökken, így energiata­karékosabb épület építhető belőle.

Válaszfaltéglák

A válaszfaltéglák (4/8,4/9 ábra) extrudálással készülnek, 6,10 és 12 cm-es vastagságban. Jellemző adataik a követ­kezők:

Választéglafal

A 6 cm és 10 cm vastagságú elemek hosszirányban üregesek. A PORO­THERM, valamint a 12 cm vastag válaszfallapok függőleges elrendezésű üregei 30-45%-kal csökkentik az elemek tömegét és javítják azok hő- és hangszigetelő képességét.

Válaszfal

4/8 ábra 6 és 10 cm vastag válaszfallap

12 cm válaszfal

4/9 ábra 12 cm vastag válaszfallap

YTONG falazóelemek

A YTONG építési rendszer alapanyaga a homokból készülő sejtbeton, amely már 70 éve ismert szerte a világban, ná­lunk 1990 óta gyártják. Hazánkban sejt­betonból falazó- és válaszfalelemet, külföldön acélbetéttel ellátott áthidalót, födém- és tetőelemeket is gyártanak.

Tégla méretek4.3. táblázat YTONG falazóelemek méretei

A YTONG elemek alkalmazási terüle­tei a következők:

 • külső és belső határoló falak;
 • térelhatároló és válaszfalak;
 • vázszerkezetek kitöltő falai.

Nem alkalmazható:

 • kéményekhez;
 • pince- és lábazati falakhoz;
 • agresszív vegyi hatásnak és
 • üzemi nedvességnek, ill. párának ki­tett helyeken.

YTONG falazóelem kedvező tulaj­donságai:

 • kiváló hőtechnikai jellemzők;
 • alacsony testsűrűség (olcsóbb alapozási és szállítási költség);
 • gyors kivitelezhetőség;
 • környezetbarát jelleg (mert anyaga a homok).

Az elemeket két szilárdsági osztály­ban készítik (4/3 táblázat, 4/10 ábra). Egyedi igényekhez más méretben is gyárthatók. A kész falazóelem a gyártás napjától számítva két héten belül nem építhető be, mert a kötési és kiszáradá­si zsugorodás miatt 2-6 térfogat %-ot veszít méreteiből.

Természetes anyagok

Az agyagot évezredek óta használják természetes állapotában vert- és patics-falakhoz. Az agyag a felső, humuszos réteg alatti talajból termelhető ki, és elő­fordulási helyük szerint megtalálható benne többféle idegen anyag, pl. iszap és mész (kagyló, csiga stb. alakjában). Felhasználás előtt homokkal, de leg­többször csak gabona (rozs, árpa, búza) törekével soványítják.

A vályog agyagból, kézi vagy gépi formázással készül, sajtolás nélkül. A törek vagy pelyva biztosítja az agyag jobb kötését és gátolja a vályog repedezését. A „soványításhoz” és a sűrűség csökkentésére kevernek a vályoghoz puhafa fűrészport. A vályogtéglák sok­féle méretben készülnek: a kisméretű téglától (25/12/6,5) kezdve egészen a (3-5 dm3-nyi térfogatú elemekig. Na­gyobb méretben nem tanácsos készíteni, a nyers állapotában bekövetkező defor­mációk miatt. A vályogtégla zsugorodá­sa még száradás után is igen nagy, ezért csak egyszintes épülethez alkalmazható.

Szervetlen töltőanyagú elemek

A RIOTHERM riolittufa adalékú, üre­ges beton kézi falazóelem. A füles kia­lakítású elemek a fülek csatlakoztatásá­nál hornyoltak, és ezek mentén kala­páccsal darabolhatok. Az elemek vas­tagsága és hosszúsága 30 cm, magassá­ga 20 cm. A kettőzött fül a sorolást, míg egy fül a káva- vagy a sarokkötést biz­tosítja, mindkét irányban.

Az ÜBK-38 kohósalak adalékú üre­ges elem két változata az alap- és a kö­tőelem. Az elem vastagsága 38 cm, a falszakasz hossza n x 26 cm. A falvé­gekhez és nyílásokhoz kettévágott kötőelemeket kell beépíteni.

Az UNIBET többcélú, kézi falazó-zsaluzóelem, kiegészítő hőszigetelés­sel szerkezeti falakhoz alkalmazható. Az építhető fal vastagsága 14,5 cm, sor­magassága 20 cm. Az elemek 30 és 60 cm hosszúságban, feles és egész formá­ban készülnek, falvastagságuk 3 cm.

A MINIVÁZ gyöngybeton falszerke­zet könnyűbeton kézi falazóelemekből, rejtett vasbeton pillérvázzal készül. A zsaluzóelem két változata a közbenső és a pillérelem. Az elemből 30 cm-es falvastagságú szerkezet építhető, 4 x 60 cm-es hosszban, 14 cm-es sortávolság­ban. A zsaluzóelemek normál beton és habosított polisztirolgyöngy keveréké­ből készülnek.

A HABIZOL falazati elemek könnyű­beton vázszerkezetű üregcellás rendsze­re a fokozott hőszigetelési igényeket is kielégíti. Az elemek 30 cm-es falvas­tagsághoz, 45 cm modulhosszban és 23 cm-es sortávval építhetők össze.

Az ISOPLUS-DV kohósalak beton anyagú falazóelemek 30 cm-es falvas­tagsághoz, a következő változatokban készülnek:

 • hőszigetelt homlokzati elem: 300 x 39 x 220 mm;
 • hőszigetelt sarokelem: 300 x 397 x 220 mm;
 • közbülső teherhordó falelem: 300 x 398 x 220 mm
 • méretben, üreges, illetve polisztirolhab betétes formában. Fokozott hőszigetelé­si igényeket is kielégítenek.

Szerves töltőanyagú elemek

A DURISOL kézi falazóelem cement, valamint vegyszerekkel kezelt szerves, azaz ásványosított növényi alapanya­gok keverékéből, nedves állapotban, sajtolással készül. Az elemek két cso­portja a belső és a homlokzati elemek, 30 cm-es falvastagságokhoz. A homlokzati zsaluzóelemek kiegé­szítő falvastagítással fokozott hőtechni­kai igényeket is kielégítenek. Az ele­mek hossza 50 és 60 cm, magassága pe­dig 25 cm.

A BIZOL falazóelem cement alapú kötőanyag és rizshéj keverékéből, sajto­lással készül. A zsaluzóelemek 30 cm-es falvastagsághoz készülnek, 45 cm-es elemhosszban, 30 cm-es magasságban. A fokozott hőtechnikai követelmények­nek is megfelelnek.

Polisztirol anyagú elemek

Az ISORAST-BÉV falazóelem, mint zsaluzóelem energiatakarékos építési rendszer eleme. A polisztirol hab anya­gú elemek a LEGO játék rendszeréhez hasonlóan, kötésben illeszthetők egy­máshoz. Az elemek beépítési sor- és falvastagsága 25-25 cm, hosszuk 25,50 és 100 cm.

A szervetlen, szerves és polisztirol anyagú zsaluzóelemek belső kialakítása olyan, hogy összeépítésükkel a falban egy vízszintes és függőleges üregrend­szer alakul ki, és ennek kibetonozása al­kotja a falszerkezet teherhordó beton­magját.

A BÉV-RASTRA függőleges zsalu­zóelemek anyaga polisztirolbeton. A polisztirolbeton meghatározott arány­ban összekevert polisztirolgyöngy, víz, cement és adalékanyagok tömörítésével és érlelésével készül. A függőleges zsaluzóelemekből építhető falvastagság 30 cm, az elemek hosszát a szintmagasság­hoz igazítva, egyedileg kell megrendel­ni. Az elemek szélessége 37,5 cm, a zá­ró (fél) elem mérete 18,7 cm. Hőátbo­csátási tényezője a bordázat kibetonozá­sa után is kedvező a fokozott hőtechni­kai követelmények szempontjából.

Építési kövek

Az alkalmazható kőfajtákat a falakkal szemben támasztott követelmények alapján választják ki. Lakóépülethez könnyű lyukacsos kövek, pl. vulkáni tu­fák vagy puha mészkövek egyes fajtái használhatók. A nem fagyálló kövek csak vakolva építhetők be. Az olyan kövek (egyes vulkáni tufák), amelyek nedvesség ha­tására változtatják térfogatukat, még vakolva sem építhetők be, mert az ál­landó mozgás miatt először a falak, vé­gül pedig az egész épület megrepede­zik. Ezek a kövek egyébként nem is fagyállók.

A fagyálló kövek lépcsőkhöz, lába­zathoz, természetes, idomított és méret­re vágott formában alkalmazhatók, né­hány mm-es illesztési hézagokkal. Fagyállóak az eruptív (kiömlési) vulka­nikus kőzetek, a gránit, a bazalt, az an­dezit, illetve a kemény mészkövek és a homokkövek. Előkészítésük szerint megkülönböz­tetünk faragott, réteges és nem réteges megmunkálású köveket.

Faragott kő falazatokhoz közel egyenlő sor- és kötésméretű idomkö­veket készítenek elő, eltérő falvastag­sági (kötő) méretekben. A köveket mé­retrajz szerint faragással vagy fűré­szeléssel munkálják meg, különböző peremes vagy kváderes kiképzéssel és felületi kidolgozással. A kövek felüle­te lehet csiszolt, szemcsézett és termé­szetes.

A réteges terméskő falak eltérő mére­tű, nemcsak derékszögű, hanem ferde­szögű lapokkal határolt kövekből, de minden esetben és soronként párhuza­mos élekkel rakva készülnek. A köve­ket beépítés előtt faragással és fűrésze­léssel előkészítik. Az egyes rétegek el­térő vastagsági méreteinek összege ad­ja a kívánt falmagasságot. A nem réteges terméskő falak sza­bálytalan alakú, eltérő méretű, részben vagy alig megdolgozott kövekből ké­szülnek. A kövek természetes nagysága adja eltérő falvastagsági és kötési mére­tüket.