Ház

Gerendák, födémek és áthidalók anyagai

A födémek és áthidalók túlnyomórészt előre gyártott elemekből, helyszíni kap­csolatokkal készülnek. Anyaguk rész­ben vagy teljesen előre gyártott, szinte 100%-ban vasbeton. A kitöltő elemek anyaga már többféle, vasalás nélküli be­tonelemektől egészen a kerámia anyagúakig.

Vasbeton tartószerkezetek

A vasbeton tartószerkezetek többsége nagyüzemi előregyártással készül. Az előregyártásnál az egyes termékek mé­rete és teherviselésük adott, de a beépí­tés folyamán, kiegészítő vasalásokkal a teherbíró képesség akár meg is többszörözhető (4/11 ábra). A tartószerkezetek hosszúsági méretét (1) a fesztáv (f) és a két vég felfekvési mérete (s+s) adja meg. A típus a terhelés és a beépítés függvényében határozható meg. Egye­di megrendelés esetén a méretezési tar­tományon belül egyéb fesztávolságokhoz is gyártanak egyes gerendatípuso­kat.

Nyílásáthidalók

Az áthidalók jelölésénél a betű a típus jele, a számjel az áthidalható nyílás mérete dm-ben (f) (4/12 ábra; 4/5 táblázat). Hőszigeteletlen változataik az „A” és „AD” típusok. Az A jelű áthidaló sze­relt (hagyományos) és hegesztett acél­betétes, valamint feszített változatban, az AD jelű pedig nem hegesztett és he­gesztett acélbetétekkel készül. Beton­minőségük lehetővé teszi a párás és nedves helyeken való beépítést is. Be­építésük fektetve és fordítva tilos!

A hőszigetelt áthidalók fokozott hő­technikai követelményeknek is eleget tevő falazati rendszereknél alkalmazha­tók. Hátrányuk, hogy csak a 30 cm-es falvastagsághoz gyártják. A teherhordó rész a hőszigeteletlen (19 cm-es) főtar­tó rész, a 6 cm-es hőszigetelést védő köpenyelem pedig csak önmagát tartja, azaz önhordó. Erre a részre legfeljebb a koszorú előtti él téglafal terhelhető a koszorúbetonozás előtt. Alkalmazása csakis száraz helyen lehetséges.

Vasbeton födémgerendák

Hazánkban a legelterjedtebben hasz­nált gerendák a feszített beton födém ge­rendák. Előnyeik a következők:

 • kis önsúlyhoz képest nagy terhelhe­tőség;
 • egyszerű beépíthetőség;
 • változatos alkalmazási lehetőségek;
 • fesztávolságuk 2,40 m-től 60 cm-es lépcsőkben, 7,80 m-ig terjed;
 • többféle béléstest is használható;
 • a falra való felhelyezéshez nem fel­tétlenül kell biztosító állvány.

A feszített beton gerendák típusjelölé­sénél a betű a típus jele, az első szám az elhelyezett feszített huzalok száma, a második számjel a gerenda fesztáv mé­rete dm-ben megadva (f) (4/13 ábra, 4/6; 4/7 táblázat). Az E jelű gerendával 19-24 cm szer­kezeti vastagságú födém építhető 30 és 60 cm-es tengelykiosztással, ül. a ge­rendák egymás mellé sorolásával. Nyí­ró vasalás hiányában a beépítésnél ún. bajuszvasakat kell elhelyezni. Az M jelű gerendákból 29 cm szer­kezeti vastagságú födém készíthető, 60 és 100 cm-es tengelykiosztással, ill. a gerendák egymás mellé sorolásával. Nyíróvasalás hiányában a beépítésnél itt is bajusz vasakat kell elhelyezni.

Tábla

4.5. táblázat Vasbeton nyílásáthidalók

Feszített beton födémgerendák

4.6. táblázat Feszített beton födémgerendák

Gerendák

4/11 ábra Gerendák és nyílásáthidalók elhelyezése f: falköz; I: elemhossz; s: felfekvési méret

Előre gyártott vasbeton típusáthidalók

4/12 ábra Előre gyártott vasbeton típusáthidalók

Előre gyártott vasbeton típusgerendák

4/13 ábra Előre gyártott vasbeton típusgerendák

Normál vasbeton födémgerendák

4.7. táblázat Normál vasbeton födémgerendák

A normál vasbeton gerendák egyes típusait már négy évtizede gyártják ha­zánkban. Előnyük a nagy választékon túl az, hogy a koszorúba való beépítés­nél nem kell külön nyíróvasat elhelyez­ni, valamint, hogy nem kell a közbenső biztosító állvány. Kisebb terheléseknél a koszorúkba való beépítésnél az alsó koszorúátvezetés elmaradhat.

A normál vasbetongerenda típusjelö­lésnél a betű a típus jele, az első szám a gerenda fesztávolsága dm-ben (f), a második szám a statikai határ igénybe­vételi értéket (MH; k-m) jelöli. Az FF jelű gerendák kis önsúlyú béléstesttel használhatók, 2,4-4,6 m fesztáv tartományban gyártják. A G és Gm gerendák nagyobb terhe­léseknél 30-100 cm-es kiosztással használhatók. A helyszínen készített téglatálcás – horcsik – födémekhez ez a típus a legmegfelelőbb. 4,2-6,2 m-es fesztáv tartományban használhatók. A H jelű gerendát kis fesztávra, 19 és 24 cm-es födémvastagsághoz gyártják, két méretben.

PPB födémrendszer

Az EP födémrendszer előfeszített ge­rendáival 60 cm-es tengelykiosztással, béléstestes vagy helyszínen betonozott födém készíthető (4-14 ábra). A 13; 15 és 17 cm magas gerendák 2,4-7,8 m fesztáv tartományban alkalmazhatók. A 60 cm-es hosszúsági méretlépcsőktől eltérően, egyedi méretekben is rendel­hetők.

A PPB födémrendszer gerendáinak típusjelölésénél a betű a típus jele, az el­ső kettő szám a magasság cm-ben, a harmadik szám a huzalok darabszáma. A teljes hossz a fesztáv és 10-10 cm felfekvési méret összege.

PPB

4/14 ábra PPB előre gyártott vasbeton födém­gerendák

Feszített beton födémpallók

Az üreges födémpallók viszonylag kis tömegük miatt kedvező térlefedési ele­mek (4/15 ábra; 4/8; 4/9 táblázat). A körüreges pallókból 10-10 cm-es egyenletes felfekvéssel stabil födém készíthető, amely jelentősebb terheket is képes elviselni. Előnyük a gyors be­építésen túl a folyamatos munkavégzés lehetősége, kötési idő elteltére nem kell várni.

A PK és PS jelű pallók 2,4-6,6 m, az UF jelű pallók 2,10-6,30 m fesztartományban, 60 cm-es lépcsőkben készül­nek. Jelölésüknél a betű a típus jele, az első szám a PS és PK pallónál a fesztáv dm-ben, az UF-6-nál a huzalok száma, a második szám (PS és PK) a statikai határ igénybevételi érték (Mh; kNm), illetve (UF-6) a fesztáv dm-ben. A PS födémpalló 6 db hosszanti üre­ge egyrészt könnyíti a szerkezetet, más­részt javítja a hang- és hőszigetelő ké­pességét, valamint a gépészeti vezeté­kek átvezetésére (áttöréssel) lehetőséget biztosít. A PK és UF-6 födémpallók 3 db hosszanti üreggel készülnek. Léteznek ezeken kívül, a lakóház építésben ke­vésbé használt pallótípusok, pl. az UF-MV; az UF-6; az UF-AS jelű pallók.

Födémpalló

4/15 ábra Előre gyártott körüreges födémpallók

Körüreges vasbeton födémpallók -1.

4.8. táblázat Körüreges vasbeton födémpallók -1.

Körüreges vasbeton födémpallók - II.

4.9. táblázat Körüreges vasbeton födémpallók – II.

Vázkerámia födémgerendák

A vázkerámiás födémek jelentősége a leegyszerűsített előregyártáson túl a könnyű szállíthatóság és beépíthető ge­rendák üzemi előregyártásának lehető­sége. A gerendák alsó profilját a sorba­ rakott kerámiapapucsok adják. A he­gesztéssel kapcsolt vasalást a megfele­lő papucsokba helyezve, a gerendák üzemi kibetonozással kapják meg gyár­tási méretüket.

A FERT gerenda az egyik legkedvel­tebb típus a lakásépítők körében, ami­nek oka elsősorban az egyszerű beépít­hetőség. Felhasználhatók bármilyen épülethez, statikus terhelés esetén nor­mál (tartósan, legfeljebb 65%) páratartalmú betonra és acélra nem agresszív környezetben (4/16 ábra; 4/10 táblázat).

E födémtípus magas forgalmú utak környezetében épülő lakóházaknál is megfelel, azzal a kiegészítéssel, hogy a födémre készítendő fel betonba a hely­színi betonozás előtt hegesztett acélhá­lót vagy keresztvasalást helyeznek el (30-40 cm-enként).

FERT födémgerenda

4/16 ábra FERT födémgerenda a = 4,5 cm; b = 14 cm; I = 270-690 cm

FERT gerendák

4.10. táblázat FERT gerendák

Az OPEKA típusú gerenda az előző­nél kisebb falméretű, de hasonlóan elő­nyösnek mondható tulajdonságokkal rendelkezik (4/17 ábra; 4/11 táblázat). A táblázatban a l1 szerkezeti hossz a ge­renda beépítési, az 12 a kiálló vasakkal együtt mért mérete.

A táblázat szerinti jelöléseknél a

 • P-1 =U-1 béléstesttel;
 • P-2 = U-2 béléstesttel;
 • P-3 = U-3 béléstesttel használható.

A vázkerámia gerendafödémeknél a koncentrált terhek 4 cm-es felbeton ese­tén a 4/18 ábra szerint oszlanak meg.

OPEKA

4/17 ábra OPEKA födémgerenda a = 4 cm; b = 12 cm; I = 220-700 cm

ázkerámia-elemes födémek

4/18 ábra Vázkerámia-elemes födémek terhelhető­sége koncentrált erőkkel 4 cm vastag, vasalatlan fel betonnal kiegészítve; a) egyszeresen elhelyezett gerendára; b) ikresített gerendákra

OPEKA födémgerendák

4.11. táblázat OPEKA födémgerendák

Gerendakitöltő elemek

A födémgerendák és a födémpallók közötti mezőkbe kiválóan használhatók a hazai gyártású, 30-100 cm-es geren­datengely-távolsághoz gyártott bélés-, ill. tálcaelemek, ez utóbbinak a gyártá­sa ugyan – a kereslet elmaradása miatt – majdhogynem megszűnt (4/19 ábra; 4/12 táblázat).

Födém béléstestek

4.12. táblázat Födém béléstestek

A felhasználók körében a legkedvel­tebbek a kerámia anyagú födém bélés­testek, amelyek előnyös tulajdonságai:

 • kis tömeg;
 • nagy szilárdság;
 • jól véshetőség;
 • jól vakolható felület;
 • kedvező hő- és hangszigetelő képes­ség;
 • szakértelmet nem feltétlenül igénylő bedolgozhatóság.

A gyakorlati tapasztalatok alapján a gyártástól az elem beépítéséig 1-2% mennyiségű törésre lehet számítani, ami a beton anyagú béléstesteknél ennél jó­val több. Ráadásul a törött elemek sem mennek veszendőbe, mert szélső, kes­kenyebb mezőkben gyakran még több is elkelne, mint amennyi eltörött. A 4/12 táblázatban látható kerámia bélés­testek a feszített és normál vasbeton ge­rendákhoz és födémpallókhoz használ­hatók.

A PPB födémrendszerhez fej­lesztették ki a 60 cm-es gerendatávolsá­gokhoz alkalmazható:

 • BV-10-17 (174 mm magas)
 • BV-14-15 (154 mm magas)
 • BV-14-19 (194 mm magas) jelű béléstesteket.

A beton anyagú födém béléstestek – ellentétben a kerámiákkal – 3 cm-es bordavastagsággal, vasalás nélkül ké­szülnek. Nagy üregeik és a beton érzé­kenysége folytán nem véshetők, vágásukhoz is speciális forgó korongos vágószerszám szükséges. A kerámia béléstestekhez képest 2-2,5-szeres súlytöbbletük miatt a födémet méretezni kell, és többlet­költségekkel kell számolni. A 4/12 táb­lázat szerinti beton béléstestek feszített és normál vasbetongerendákhoz hasz­nálhatók.

A PPB födémrendszerhez kifejlesztett béléselemek a követke­zők:

 • BB2-14-19 (194 mm magas);
 • BB2-10-17 (174 mm magas);
 • BB1-14-15 (154 mm magas) könnyűbeton elemek.

Ugyancsak e rendszerhez illeszked­nek a különleges hőtechnikai igények kielégítésére képes nikecell betétes béléstestek:

 • BKF-14-24 (240 mm magas);
 • BKF-10-22 (220 mm magas).

Az ilyen béléstestekkel készülő födé­mek olyan részein, ahol gerendák sora­koznak egymás mellett, alájuk könnyű­beton lemezcsíkot vagy HERAKLIT lemezt kell elhelyezni.

Födém béléstest méretei

4/19 ábra Födém béléstest méretei a: vastagság; b: szélesség; I: magasság