Ház

Gipszkarton rendszerek

A gipszkarton rendszerek bemuta­tása előtt vessünk egy pillantást „mo­dern” néven emlegetett építészetünk elmúlt három évtizedére. Hazánkban a 60-as években kezdődik meg a  tetőtér beépítéses házak építé­se. Ezeknek a tetőtér beépítéseknek a szerkezeti rendszere nem követte az alapépület rendszerét (fesztáv, főfal/ főfal stb.). Az első időkben alkalma­zott anyagok, a favázra szegezett deszka, esetleg hornyolt deszka nyá­ron túlzott felmelegedéshez, télen gyors lehűléshez vezetett.

Nyáron szenvedés volt az indokolatlan hőség, télen, főként szeles időben az épüle­tet érő szél a padlástérből valósággal kiszorította (ill. kiszívta) a fűtési hőt. Az elmúlt két évtizedben a lakótéren belül újabb anyagok kerültek előtér­be, a pozdorja és a faforgácslap. Ezek a táblás lemezek már valamivel jobbak voltak, hiszen a táblák réseit kellett már csak védeni az indokolat­lan légjárattól, van azonban egy je­lentős probléma, amivel eleinte nem törődött senki, mégpedig a formalde­hid.

A műanyag kötésű faforgácslapok hatalmas mennyiségű formaldehidet tartalmaznak. A formaldehid jelen­léte – párolgás és gőzök útján – a la­kók közérzetét, hangulatát és – nem utolsó sorban – egészségét nagyban befolyásolják. A kellemetlen, szúrós szag elsőbb csak fejfájást, később migrént, idegfeszültséget, fáradé­konyságot és sok (kinek-kinek az egyéni érzékenysége szerint) egyéb bajt okozhat. Hazánkban a szabvá­nyok ez idáig erről nem rendelkez­nek, talán mert a bútoripar és a fafeldolgozó üzemek több mint 50%-a munka nélkül maradt volna. Maradt tehát a formaldehid, és újabb kísér­leti időszak kezdődött. Megindult a cementkötésű faforgácslapok gyár­tása (amelyek már nem tartalmaznak formaldehidet) és ugyanúgy alkal­mazhatók is, egyéb okok miatt azon­ban (vághatóság, alakíthatóság, töré­kenység stb.) kevésbé terjedtek el a gyakorlatban.

Amerikában már fél évszázada honos és Európában is már régóta használt gipszkarton lemezek, és alkalmazási rendszerek óriási sikert arattak az építőanyag piacon, és az építészek kedvenc anyagává váltak. A gipszkarton lemezes építési tech­nológia várhatóan fokozatosan kiszo­rítja majd a hagyományos techniká­val készülő, téglából épített válaszfa­lakat, a hagyományos vakolatokat, a tető- és zárófödémek hagyományos típusait, sőt a padlástereknél ezelőtt alkalmazott bonyolult és nem is jó megoldásokat.

A gipsz, mint építőanyag előnyös tu­lajdonságai, valamint a gipszkarton lemez egyszerű, tiszta és gyors be­építhetősége igen gyorsan meggyőz­ték az építtetőket arról, hogy az a csekély többletköltség, ami az árában megjelenik, rövid idő alatt – már az épület építése során – megtérül.

Előnyös tulajdonságai közül csak né­hány:

 • környezetbarát, szagtalan, nem tartalmaz egészségkárosító anya­gokat;
 • klimatizáló hatásának köszönhe­tően a magasabb nedvességtar­talmú levegőből a nedvességet fel­veszi, és később, szárazabb levegő esetén visszapárologtatja;
 • nem éghető, körülbelül 20%-nyi kötött kristályvize tűz esetén „be­épített tűzoltóvízként” működik, így különösen alkalmas tűz gátló szerkezetek építésére;
 • csekély hővezető képessége folytán a helyiségben tartózkodók számára jó közérzetet biztosít.

A gipszkarton építési rendszer elő­nyei a következők:

 • a vakolat azonnal felületi bevonat­tal látható el, nem szükséges szára­dási idő;
 • a táblák közötti rések tökéletes lég­zárásával a nem kívánt légmozgá­sok megszüntethetők:
 • a „lélegző” falak jól viselik a pára­diffúziós terhelést;
 • költség- és időtakarékos, mivel a könnyű szerkezet nem terheli je­lentősen az épület teherhordó szer­kezeteit, az üregekben megoldható az épületgépészeti és az elektromos vezetékek elhelyezése, a rövid épí­tési idő lehetővé teszi az épület gyors használatba vételét;
 • egyszerűen szerelhető, költséges szerszámok és gépek használata
 • nélkül;
 • jó hangszigetelő, mivel a gipszkar­ton szerkezet akusztikai szempont­ból lágy felület, amely a hangener­giát együttrezgéssel csökkenti;
 • megfelelő rögzítő elemekkel kellő biztonsággal rögzíthetők a falszer­kezetre nehezebb tárgyak is.

A gipszkartonról általában

Az összes gipszlemez rendszer alap­anyaga a gipsz. A keveréssel egyenle­tes gipszkása halmazállapotúra előké­szített stukkógipsz az elosztókon át a formázóasztalon előkészített homlokkartonra kerül. A különböző gyártó egységek sebességét (szállító­szalagsor, szárító stb.) számítógép hangolja össze.

A még puha gipszkarton lapot az ollóval darabokra vágják. A gipszkar­ton darabok ezután rögtön a szárítóba kerülnek, ahol eltávolítják a felesle­ges vizet. Az építőlemezek szegélye­zetten, zárj éllel ellátva és ellenőrzöt­ten kerülnek a kereskedelmi hálózat­ba. Európában legalább fél tucat cég gyárt gipszkartont, alapvetően azo­nos gyártástechnológiával, könyvünk­ben a KNAUF termékein keresztül mutatjuk be a gipszkarton sokoldalú­ságát.

KNAUF gipszkarton rendszerek

A KNAUF gipszkarton rendszerek gyártója a KNAUF Ges.m.bH Weissenbachb. Liezen és magyarországi képviselete, a KNAUF Kft. Budapest 1124 Budapest, Lejtő u. 5.

A KNAUF építő és tűzvédelmi lapok egy rétegben, 12,5; 15 és 18 mm vastagsággal, az impregnált lapok 12,5 és 15,0 mm vastagsággal készülnek, a következő típusjelölésekkel:

 • GKB KNAUF építőlemez;
 • GKF KNAUF tűzvédelmi lemez;
 • BKB-I KNAUF építőlemez, imp­regnált;
 • GKF-I KNAUF tűzvédelmi lemez, impregnált.

A felsorolt termékek 125 cm széles­ségben készülnek (7.3. táblázat). A KNAUF 12,5 mm vastag építőle­mezek (GKB) tovább feldolgozva, KNAUF thermo lemez márkanéven kerülnek forgalomba:

 • PS 15 SE, polisztirol hőszigetelő le­mezzel;
 • MF ásványi (szálas) hőszigetelő ré­teggel. Szélességi méretük 120 cm (7.4. táblázat). A termékek külön­böző peremkialakításokkal, vas­tagságban és minőségben készül­nek:
 • Fél gömbölyű, hosszanti él: HRK jelű
 • Ferde homlokéi: SKF jelű
 • Egyenes homlokéi: SK jelű (7.28. ábra).

KNAUF gipszkarton lapok

7.3. táblázat KNAUF gipszkarton lapok

KNAUF thermo lemezek (120 cm széles)

7.4. táblázat KNAUF thermo lemezek (120 cm széles).

Különböző homlok éllel készülő KNAUF gipszkarton lemezek

7.28. ábra. Különböző homlok éllel készülő KNAUF gipszkarton lemezek; a) HRK; b) SKF; c) SK: 1 KNAUF gipszkarton; 2 KNAUF gyors­építő csavar; (d= 12,5; 15; 18 mm).

Szárazvakolat néven is ismert, téglafalra ragasztott gipszkarton lemez

7.29. ábra. Szárazvakolat néven is ismert, téglafalra ragasztott gipszkarton lemez a) na­túr vékonylemez gipszes habarccsal a falhoz ragasztva; b) ragasztóhabarcs elterítése a thermo lemezen.

Falburkolatok

A kevésbé igénybevett helyeken a KNAUF gipszkarton lemezek a kész falra ragaszthatók (7.29. ábra). A le­mezek felragasztásánál vagy a felső mennyezeti vonalat, vagy a mennye­zeti burkolatot, ill. álmennyezetet kell figyelembe venni (7.30. ábra). Szárazvakolat – mint gipszkarton bur­kolat – csak falszerkezeteknél alkal­mazható. Az aljzatnak biztosítania kell a ragasztógipsz kifogástalan tapa­dását; azaz száraznak, zsugorodás­mentesnek, átnedvesedéstől védett­nek, és elegendő szilárdságúnak kell lennie. A laza vakolatot, a régi fes­tékrétegeket és a szennyeződéseket a lapok felragasztása előtt el kell távo­lítani.

A különösen sima betonfelületeket minden esetben tapadást segítő kellősítéssel kell ellátni (AdG BETO-KONTAKT). Az erősen nedvszívó aljzatot (gázbeton, égetett tégla stb.) elő kell nedvesíteni, és alkalmas anyaggal (Knauf alapozó) kell bevon­ni.

A fal egyenetlenségei (kb. 20 mm-ig) a lapok felragasztásakor a ragasztó­gipsszel kiegyenlíthetők. Nagyobb egyenetlenségek gipszkarton csíkok­kal tüntethetők el. A ragasztógipsz a lapok hátoldalára és az aljzatra egyaránt felhordható. Minden lapillesztést folyamatos sáv­val, a felületeket, az alsó és a felső széleket ragasztógipszből formált fol­tokkal kell összekötni az aljzattal. A foltsorok középtávolsága ne legyen több 40 cm-nél; 12,5 mm és ennél nagyobb lapvastagságnál pedig 60 cm-nél.

Ajtócsatlakozásoknál és ablakoknál, valamint szabad nyílásoknál a lapo­kat teljes felületükön kell felragaszta­ni. Füstgáz- és levegőelvezető szerke­zetekre – legalább 15 mm vastag ra­gasztógipsz réteg alkalmazásával – szintén teljes felületükön kell a lapo­kat felragasztani. A bekötőcsövek környezetében úgy kell a lapokat ki­vágni, hogy szélük legalább 10 mm távolságban legyen a bekötőcsőtől, és ezt a kivágást majd tömören be kell vakolni a lap felszínéig. A kiigazításokat addig kell elvégezni, amíg a ra­gasztógipsz puha.

A hőszigetelő falburkolatok nem kel­lően hőszigetelt határoló falaknál készülnek. A fal és a KNAUF thermo lemezek hő technikai jellemzői a szabványban előírtaknak együtt kell, hogy megfeleljenek. Felragasztásuk hasonló a normál lapok foltszerű habarcsos ragasztásához. Ha a burko­landó fal egyenetlen síkú vagy pára­diffúziós tulajdonságai nem megfelelőek, a lapokra – peremüknél és középen – távtartó papucslemezeket ra­gasztanak, hogy a légrés vastagsága megnövekedjen (7.31.-7.32. ábra).

Ragasztott KNAUF gipszkarton falburkolat

7.30. ábra. Ragasztott KNAUF gipszkarton falburkolat és mennyezeti burkolat csomó­pontjai; a) normál ütköztetésű burkolat; b) ragasztott, ütköző peremes; c) szellőztetett mennyezeti burkolattal 1 KNAUF gipszkarton lemezek; 2 elválasztó csík; 3 ragasztó ha­barcs; (gipszes); 4 horgonycsavar (facsavar tiplivel); 5 alsó (vezér) heveder; kb. 1,0 m-en­ként; 6 szerelő heveder 62,5 cm-enként; 7 fa­csavar; 8 ütköző perem; 9 mennyezet; 10 szellőző furatok; 11 szellőztetett légrés.

KNAUF thermo lemez felragasz­tása téglafalra vakolt mennyezetnél

7.31. ábra. KNAUF thermo lemez felragasz­tása téglafalra vakolt mennyezetnél a) tábla elhelyezése ékeléssel; b) sarokrészlet; 1 thermo lemez (gipszkarton); 2 thermo lemez (hőszigetelő réteg); 3 ragasztó ágyazó ha­barcs; 4 dilatációs rés (rugalmas kitöltés­sel); 5 légrés; 6 tömítő szalag; 7 mennyezet­vakolat; 8 ideiglenes alátámasztás; 9 kiéke­lés.

KNAUF thermo lemez falburkolat szellőztetett légréssel

7.32. ábra. KNAUF thermo lemez falburkolat szellőztetett légréssel, alátét papucselemek­kel a) beépített falburkolat KNAUF padozati réteggel csatlakoztatva; b) sarok részlet 1 thermo lemez (gipszkarton); 2 thermo lemez (hőszigetelő réteg); 3 ragasztó habarcs; 4 távtartó; 5 légrés; 6 alsó rugalmas kitöltés; 7 dilatáció; 8 porán hab kitöltés; 9 él védő.

Vázas falburkolatok

A vázas falburkolatok készülhetnek fa- vagy fémvázzal, amely az aljzattól függően csavarozással, dübelezéssel, csapszeggel vagy szegezéssel rögzíthető. A gipszkarton lap sávokat ragasztó­gipsszel kell felragasztani. A tartószer­kezet rögzítési pontjainak távolsága (általában) ne haladja meg a 80 cm-t. A tartószerkezetet egyenes vonalban ki kell igazítani (pl. kiékeléssel), majd a váz közötti részt szigetelő anyaggal ki kell tölteni; amit elcsúszás ellen rögzíteni kell.

A hőhidak kialakulásá­nak elkerülése érdekében a hőszigete­lés elemeit jól be kell szorítani, és a tartószerkezet fémprofiljaihoz szigetelőanyagból készített alátétet kell hasz­nálni. Fa tartószerkezet esetén cél­szerű tartó- és szerelőlécekből felépí­tett szerkezetet használni. A gipszkarton lapokat csavarozással, szegezéssel vagy kapcsozással szere­lik fel a tartószerkezetre (7.33. ábra).

A gipszkarton lapok felszerelése

A gipszkarton lapok hossz- és/vagy keresztirányban rögzíthetők. Kereszt­irányú rögzítésnél a vágott éleket, hosszirányú rögzítésnél a lapok hossz­ éleit kell toldani a szerelőprofilokon. Rögzítő elemként faszerkezeten gyors­építő-csavarok , gipszkarton lap szegek vagy tűzőkapcsok, lemezprofilok ese­tén gyorsépítő-csavarok használhatók. Faszerkezeteknél a becsavarási mély­ség legalább 20 mm, a szeghossz pedig a lapvastagság legalább 2,5-szerese le­gyen; acéllemez profilok esetén a csa­varhossz a teljes lapvastagságnál mini­mum 10 mm-rel legyen hosszabb. Fém állóvázas építési mód esetében a lapok csak a függőlegesen álló C-vázprofilokhoz – és semmiképpen sem a vízszintes U-csatlakozó profilokhoz – rögzíthetők.

A rögzítést úgy kell elkészíteni, hogy a lapokban ne keletkezzenek emiatt feszültségek. Ehhez középről indulva a szélek irányába, vagy a lap egyik szélétől az átellenes szél felé haladva kell a rögzítést elkészíteni (7.34. ábra). A rögzítés során a lapokat szilárdan a tartószerkezethez kell nyomni. A lapoknak mindenütt teljesen fel kell feküdniük a tartószerkezetre, a rögzí­tő elemek pedig biztosan legyenek le­horgonyozva a tartószerkezetbe.

A rögzítő elemeket a lap felületére merőlegesen kell behajtani olyan mé­lyen   süllyesztve,   hogy   hézagoló anyaggal eltakarhatok legyenek. Vi­gyázni kell, hogy a rögzítő elem feje ne üsse át a kartont! A tűzőkapcsokat lehetőleg a karton szálirányára merő­legesen kell elhelyezni. A rosszul vagy mélyen ülő rögzítő elemeket el kell távolítani, és kb. 50 mm távol­ságra újakat kell elhelyezni. Többrétegű gipszkarton lemezek az egyrétegűekhez hasonlóan szerelhe­tők a vázra. A rétegeknek kötésben eltoltan takarniuk kell egymást. A többrétegű lemezeket falburkolatnál ritkábban, inkább válaszfalaknál al­kalmazzák. Az alsó réteget a felületi rögzítő elem mennyiségének 1/3-ával lehorgonyozzuk, majd a takaróréte­get – a szükséges távolságokban és megfelelő mennyiségű kapcsolóelem­mel – kell rögzíteni a vázszerkezet függőleges tartóihoz (7.35. ábra).

Többrétegű lemezburkolatok ragasz­tással is készíthetők, úgy, hogy az első réteget ugyanúgy szereljük fel, mint ahogyan az egyrétegű elemeket rögzítjük. A második lapréteget az elsővel a ragasztógipsszel vagy ragasztó hézagoló gipsszel kötjük össze. A gipszet „vékony ágyazatos” eljárás­sal, fogas simítóval, 100 mm széles, függőleges sávokban kell felhordani. A ragasztó gipszsávok egymástól mért távolsága nem lehet nagyobb, mint a csavaros rögzítésnél előírt távolság. Tűz gátló szerkezeteknél minden tűzgátlási szempontból hatékony lapréte­get csavarozással vagy szegezéssel kell a tartószerkezethez kötni.  Minden egyes réteg hézagzárását hézagoló-vagy ragasztó-simítógipsszel biztosí­tani kell. A ragasztásos eljárással rög­zített lapréteg tűzgátlás szempontjá­ból nem vehető számításba hatékony rétegként! Az utolsó réteg ragasztásos felerősítése kissé rontja a falszerkezet léghang védő képességét.

KNAUF gipszkarton lemez kap­csolása

7.33. ábra. KNAUF gipszkarton lemez kap­csolása a vázszerkezethez a) favázra; b) fém­vázra 1 gipszkarton lemez 2 KNAUF gyors­építő csavar; 3 faheveder; 4 „C” szelvényű fémprofil (CW).

Rögzítési irányok

7.34. ábra. Rögzítési irányok a) sarokról két oldalra; b) középről két irányba.

Gipszkarton burkolat kettőzött rétegben fémvázra szerelve

7.35. ábra. Gipszkarton burkolat kettőzött rétegben fémvázra szerelve 1 szerelő keret­váz (UW); 2 tartóheveder „CW” profil; 3 KNAUF gipszkarton lemez, alsó teríték; 4 ta­karó burkolat; 5 szegező (csavar) sor; 6 tapaszoló horony; 7 tapasz (fugakitöltő); 8 üveg­szövet hézagtakaró csík.

Fémvázas előtétfal

Az előtétfal tulajdonképpen vázra szerelt burkolat. Tömör és könnyű­szerkezetes falakhoz egyaránt hang-és hőszigetelés javítására készül. A 12,5 vagy 15,0 mm vastag KNAUF GKB vagy BKB-I lapok és a falfelü­let között ásványgyapot réteget kell elhelyezni. Hangszigeteléshez a fém­alépítmény elülső éle és a meglévő fal között legalább 50 mm távolság szük­séges. A CD állványprofilok távol­sága legalább 50 cm legyen. Hőszige­telő burkolat készítésekor a távolság a szigetelőanyag vastagságától függ (a páralecsapódásra ügyelni kell). A 60/27-es CD profilokat 30/30-as UD profilokban, a padlón és a födémen kell vízszintesen vezetni.

A füg­gőleges 60/27-es CD profilokat 62,5 cm-enként, fél falmagasságban (vagy max. 150 cm magasságban) akuszti­kai lengőkengyellel, közvetlen függesztővel vagy acéllemez szögvassal meg kell erősíteni. Az akusztikai kengyel alá felragasztott tömítő szalag megakadályozza a felületi érintke­zést. A szerelvények beépítése és az ásványgyapot csúszásmentes elhelye­zése után a KNAUF GKB lapokat T 25-ös lemezcsavarokkal, max. 25 cm-enként kell a vázszerkezethez csava­rozni (7.36.-7.37. ábra). A 30/30-as UD profilokat a szükséges távolságokban, vízszintes és függőle­ges iránytartással, tiplikkel kell a fal­hoz erősíteni. A rögzítések távolsága legalább 80 cm legyen.

Előtétfal fémvázzal, gipszkarton lemez burkolattal.

7.36. ábra. Előtétfal  fémvázzal, gipszkarton lemez burkolattal.

Előtétfal szerelési csomópontjai

7.37. ábra. Előtétfal szerelési csomópontjai „1″ padozati; „2″ bekötési; „3/A” vakolt mennyezethez; „3/B” burkolt mennyezethez; „3/C” álmennyezethez való kapcsolás; „4″ sarok összedolgozás; „5″ függőleges soro­lás: hőszigetelt és szigeteletlen 1 KNAUF gipszkarton lap; 2 UD profil; 3 CD profil 60/ 27; 4 akusztikai támasz (tömítő szalag); 5 hő­szigetelés; 6 kengyel; 7 gyorsépítő csavar; 8 tipli; 9 főfal; 10 vakolat; 11 mennyezet; 12 fa heveder; 13 rugalmas dilatáció; 14 gyorsfüg­gesztő; 15 CD profil; 16 keresztösszekötő; 17 elasztikus kitöltő; 18 KNAUF padlólap; 19 alj­zat; 20 elválasztó csík; 21 hézagkitöltő; 22 tömítő szalag.

Szerelt válaszfalak

A gipszkarton KNAUF válaszfalak nem teherhordók, belső válaszfalak­ként, egy vagy két rétegben az építkezés helyszínén szerelhetők össze. A statikai és fizikai funkcióit az acél­lemezből készült alapkonstrukció, a gipszkartonból készített lapok és esetenként a kettő közötti üreget kitöltő szigetelőanyag határozza meg. Képe­sek kisebb súlyú fali tárgyakat hor­dozni: pld. mosdó; kézmosó stb.

KNAUF válaszfalak általában belső terekben készülnek. Nem alkalmaz­hatók ipari vizes helyiségekben, sza­badban, istállókban és olyan helye­ken, ahol igen magas a hőmérséklet (állandóan 50 °C feletti), vagy ahol magas páratartalommal (80% felett) kell számolni (7.38.-7.49. ábra). A szerelés a beméréssel és előrajzolással kezdődik, a faltengelyek, a hord állványok, az ajtók és az egyéb nyílások helyének kijelölésével a nyers padlózaton, majd a jelölések falakra és mennyezetre való felvitelé­vel. Ezt követi a profilok alaphoz rögzítése; a nyers padlón és a födé­men UW profilt, az oldalsó falcsatla­kozásoknál CW profilt kell felszerel­ni. A profilokat még szerelés előtt öntapadó tömítő szalaggal vagy más megfelelő tömítőanyaggal látjuk el. Egyenetlen alapokat szerelés előtt ki kell egyenlíteni.

Be kell állítani a függőleges CW stender profilokat a peremprofilokba. – A stender profilok legalább 15 mm-nyire nyúljanak bele a felső UW pro­filba, úgy, hogy a felső végeknél kb. 1 cm játékuk legyen. Ezután követ­kezik a gipszkarton lapok felszerelé­se, az egyik falvégtől kezdve. Az első lapot könnyedén a stenderhez nyom­juk, majd vízmértékkel pontosan be­igazítjuk, és lemezcsavarokkal feszültségmentesen az alaphoz rögzít­jük. A következő lapokat ugyanígy szereljük, az illesztő lapnál (passzító-lapnál) a fal végén a stendertáv nem lehet 62,5 cm-nél több, hangszigete­lési célú szerkezet esetén pedig nem lehet kevesebb sem 50 cm-nél. Ha tűz- vagy hangszigetelési követel­mények esetén kettőzni kell a burko­latot, az első lapsor illesztéseit el kell glettelni. A födémillesztéseknél vi­szont a felső UW profilhoz nem sza­bad a lapokat hozzácsavarozni (a fö­démhaj lás miatt).

Épületfizikai szempontból szálas ás­ványi anyagú szigetelést a teljes felü­letre kiterjedően, tömören kell a fal­üregben elhelyezni, és lecsúszás ellen biztosítani kell. A szigetelőanyag névleges vastagsága nem lehet több, mint a falüreg vastagsága, de véko­nyabb sem lehet a megengedettnél. Ezután helyezzük el a második falsí­kot, a lapokat a túloldali lapokhoz vi­szonyítva eltoltan. 0,8 mm-nél vasta­gabb fémlemez profilok esetén fúró­csúccsal ellátott csavarokat kell hasz­nálni.

Az úgynevezett repülőcsatlakozá­sokat profilok beépítésével kell meg­oldani. Ajtó- és ablaktokoknál vagy hasonló nyílások esetén a nyílások mindkét oldalán további profilokat kell beépíteni, amelyek erőssége részben a falszerkezet kialakításá­tól, a fal magasságától és nagyságá­tól, valamint az ajtólapból (nyílászá­róból) adódó terheléstől függ. A tel­jes falmagasságú ajtóprofilokat a felső és az alsó peremprofilhoz kell erősíteni.

2,80 m belmagasság esetén a CW pro­filok 25 kg könnyű ajtólapot bírnak el. Ennél nehezebb ajtó, ill. maga­sabb fal esetén legalább 2 mm-es UA merevítő profil szükséges. A gipszkarton lapok glettelése akkor végezhető, ha a falszerkezet már fe­szültségmentes (a feszültségek a ned­vességtartalom vagy hőhatás miatt keletkeznek). A munka min. +5 °C hőmérséklet esetén végezhető. A glettelés alatti magas páratartalom (a későbbi használati viszonyokhoz ké­pest), valamint a hirtelen szárítás vagy a szárító fűtés repedésképződés­hez vezethet.

Papír vagy üvegszövet fedőcsík használata esetén a glettelés KNAUF-fugakitöltővel (Fugenfüller) és KNAUF-Füllfixszel végezhető. Ha a glettelt felületet csiszolni is kell, ügyeljünk arra, hogy közben a kar­tont ne durvítsuk el! Más épületrészekhez való csatlakozá­soknál elválasztó csíkokat, ill. profi­lokat kell beépíteni. Az alapon levő tágulási hézagokat a fal alatt teljesen át kell vezetni. A felülettel szemben támasztott rendkívüli követelmények esetén (pl. magas fényezésű lakko­zásnál vagy súroló fényeknél) az egész felületet glettelni kell.

Válaszfal szerelése KNAUF ele­mekből

7.38. ábra. Válaszfal szerelése KNAUF ele­mekből, a „vázkészültségtől” a teljes befeje­zésig.

Fémvázra szerelt kettős borítású gipszkarton lemez válaszfal KNAUF elemekből.

7.43. ábra. Fémvázra szerelt kettős borítású gipszkarton lemez válaszfal KNAUF elemekből.

A tetőtérben kialakítandó lakó- vagy huzamosabb tartózkodásra szánt te­rek kialakításánál már a tervezés idő­szakában gondolni kell bizonyos problémák megoldására, pl. a tető­szerkezet székoszlopain át a födémre adódó terhekre, a szarufák helyzeté­re, az oszlopokra, a kéményekre, a tetőborításra, a víz-, a villany- és a csatornahálózat kialakítására. Ter­mészetesen figyelembe kell venni az építési hatóságok előírásait is. (7.51.-7.53. ábra).

A megfelelő hőszigetelés érdekében a szarufák közé, ill. eléjük hőszige­telő réteget kell beépíteni. A hordo­zórendszer rácsszerkezetének mére­teit és távolságait, valamint (ennek megfelelően) a KNAUF lapok elhe­lyezésének irányát a hőszigetelés faj­tája, vastagsága és szélessége függvé­nyében kell meghatározni. A tervezett párazáró réteget a lehető legszorosabban kell beépíteni a KNAUF tűzvédelmi lapok mögé. Erre a célra legjobb a gyárilag alufó­liával borított tűzvédelmi lap vagy a PE fólia beépítése, amely 0,2 mm vastag, és a szerelési lécszerkezet- re erősíthető fel egy kapcsológéppel. Használható alumínium kasírozással ellátott ásványi szigetelőanyag is. A síkba igazított alszerkezetre a KNAUF- féle tűzvédelmi lapok gyors­építő-csavarokkal (lemezcsavarok­kal) erősíthetők fel. A tűzvédelmi la­pok vastagsága általában 15,0 mm. Nedves,a párás helyiségekben (für­dőkben, zuhanyozókban GKF-I jelű impregnált KNAUF tűzvédelmi lapo­kat kell beépíteni.

A felerősítési helyeket, csavarfejeket és illesztéseket el kell glettelni (pl. HRK él kiképző és KNAUF Uniflott anyagokkal). Amennyiben várható a tetőfelület na­gyobb mozgása, és nagyobb felüle­tekről van szó, 10 m-enként tágulási hézagot kell kialakítani (7.54.-7.65. ábra).

KNAUF gipszkarton lemezből készülő tetőtér

7.52. ábra. KNAUF gipszkarton lemezből készülő tetőtér beépítés fekvő lapokkal, álló hevederezéssel.

KNAUF gipszkarton lemezből készülő ferde tetőtér

7.53. ábra. KNAUF gipszkarton lemezből készülő ferde tetőtér beépítés álló lapokkal, és fekvő hevederezéssel.

Tetőtér beépítés függőleges fal­szakasza KNAUF gipszkarton lemezekből

7.54. ábra. Tetőtér beépítés függőleges fal­szakasza KNAUF gipszkarton lemezekből, fa­vázra szerelve 1 gipszkarton lemez; 2 pára­záró fólia; 3 lécezés (50/30); 4 tapaszolás; 5 facsavar; 6 lengőkengyel; 7 hosszheveder; 8 ásványi hőszigetelés; 9 álló stafli közötti ás­ványi (szálas) hőszigetelés; 10 talp; 11 tiplis rögzítés; 12 támasztó lécezés (30-40 cm-en­ként); 13 szarufa; 14 légjárat; 15 tetőfólia;

Tetőtér beépítés kereszt- és hosszhevederes keresztmetszete

7.55. ábra. Tetőtér beépítés kereszt- és hosszhevederes keresztmetszete KNAUF gipszkarton lemezből; a) szarufával párhuza­mos; b) szarufára merőleges irányú hevede­rezéssel; 1 gipszkarton lap; 2 párazáró fólia; 3 álló heveder; 4 légrés; 5 kereszt (hossz) heveder; 6 kengyel; 7 alsó keresztirányú hőszigetelés; 8 szarufaköz (ásványi) hőszigete­lése; 9 légjárat; 10 tetőfólia; 11 gyorsszerelő csavarozás.

Tetőtér beépítés fahevederezéssel, szarufára merőleges metszettel

7.56. ábra. Tetőtér beépítés fahevederezéssel, szarufára merőleges metszettel, KNAUF gipszkarton burkolattal a) szarufával párhu­zamos; b) szarufára merőleges irányú heve­derezéssel; 1 gipszkarton lap; 2 párazáró fó­lia; 3 álló heveder; 4 légrés; 5 kereszt (hossz) heveder; 6 kengyel; 7 alsó keresztirányú hőszigetelés; 8 szarufaköz (ásványi) hőszigete­lése; 9 légjárat; 10 tetőfólia; 11 gyorsszerelő csavarozás.

Tetőtér beépítés favázalj hevede­rére merőleges

7.57. ábra. Tetőtér beépítés favázalj hevede­rére merőleges profil-acélváz, mint hordozó heveder, kengyeles kapcsolással, KNAUF gipszkarton lemez burkolattal a) szarufával párhuzamos; b) szarufára merőleges irányú szerelő hevederezéssel 1 KNAUF gipszkarton lemez; 2 párazáró réteg; 3 CD profil; 4 ken­gyel; 5 légrés; 6 szarufához kapcsolt hordozó faheveder; 7 hőszigetelés (kitömés); 8 átfedő hőszigetelés; 9 ásványi hőszigetelés (szaru­fák között); 10 légjárat; 11 tetőfólia.

Tetőtér beépítés fémprofil tartó­hevederezéssel

7.58. ábra. Tetőtér beépítés fémprofil tartó­hevederezéssel, szarufára merőleges met­szet; a) szarufával párhuzamos; b) szarufára merőleges CD profil tartóhevederezéssel, KNAUF gipszkarton alsó burkolattal 1 KNAUF gipszkarton lemez; 2 párazáró réteg; 3 CD profil; 4 kengyel; 5 légrés; 6 szarufához kap­csolt hordozó faheveder; 7 hőszigetelés (ki-tömés); 8 átfedő hőszigetelés; 9 ásványi hő­szigetelés (szarufák között); 10 légjárat; 11 tetőfólia.

Tetőtér beépítés mennyezetének csatlakozása főfalhoz

7.59. ábra. Tetőtér beépítés mennyezetének csatlakozása főfalhoz a) KNAUF thermo fal­burkolattal; b) normál vakolatú oromzattal. 1 KNAUF gipszkarton lemez; 2 légrés; 3 sze­relő heveder; 4 kengyel; 5 tartóheveder; 6 alsó átfutó hőszigetelés; 7 gerendaköz hőszi­getelése; 8 légrés; 9 takaró heveder; 10 járó­burkolat; 11 fagerenda (fogófa); 12 főfal; 13 vakolat; 14,15 thermo lemez; 16 ütköző profil; 17 élvédő.

Tetőtér beépítés teljes (alsó-fel­ső) burkolata

7.60. ábra. Tetőtér beépítés teljes (alsó-fel­ső) burkolata és alsó síkbani szerelt válasz­falkapcsolása 1 KNAUF gipszkarton lemez; 2 UW profil; 3 szerelő heveder; 4 légrés; 5 tar­tóheveder; 6 hőszigetelés; 7 csavaros kap­csolás, KNAUF rögzítővel; 8 KNAUF gyors­építő csavar; 9 fagerenda; 10 ásványi hőszi­getelés; 11 teherelosztó heveder; 12 KNAUF padlóelem; 13 fogazott ütköző perem.

Tetőtér beépítés zárófödémje és akusztikai válaszfal kapcsolata

7.61. ábra. Tetőtér beépítés zárófödémje és akusztikai válaszfal kapcsolata 1 KNAUF gipszkarton lemez; 2 gipszkarton lemez pa­pucstámasz; 3 ásványi hő- és hangszigetelő lemez; 4 ásványi hőszigetelés; 5 szerelő he­veder; 6 kengyel; 7 keresztheveder (hőszige­telő réteggel); 8 UW profil; 9 gyorsépítő csa­var; 10 fagerenda; 11 tömítő szalag; 12 teher­elosztó heveder; 13 KNAUF padlóelem.

Padlástér beépítés és válaszfal szerelése KNAUF gipszkarton elemekből.

7.62. ábra. Padlástér beépítés és válaszfal szerelése KNAUF gipszkarton elemekből.

Gipszkarton „Paneel" elemek toldása ferde mennyezeten.

7.63. ábra. Gipszkarton „Panel” elemek toldása ferde mennyezeten.

A gipszkarton „Panel" elemek csavaros kapcsolása előfúrással.

7.64. ábra. A gipszkarton „Panel” elemek csavaros kapcsolása előfúrással.

KNAUF hézagkitöltő massza

7.65. ábra. KNAUF gipszkarton lemezek üt­közőperemeinek és a csavar süllyesztékeinek kikenése KNAUF hézagkitöltő masszával.

7.66. ábra. Álmennyezet és határoló fal kapcsolata függesztett szerelvényekkel a) KNAUF gipszkarton falburkolattal; b) sima falhoz ütköztetve 1 KNAUF gipszkarton lap; 2 CD 60-as szerelőprofil; 3 gyorsépítő csavar; 4 hordozó profil; 5 ankerfix gyors felfüggesz­tő; 6 szerelő (ütköző) perem falhoz ragasztva; 7 ragasztó réteg; 8 választó csík; 9 él védő; 10 ragasztó habarcs.

Hőszigetelés

Az alulméretezett hőszigetelés nem­csak nagy fűtési költséget jelent té­len, hanem a nyári hónapokban túl­melegedett tetőhéj miatt elviselhetet­len hőséget is.

A gyakorlatban a 16 cm vastag szál­anyagból készült hőszigetelések váltak be a legjobban (pl. 10 + 6 cm). A megfelelő hőszigetelés beépítésén túl a szerkezet felépítésére is figyelni kell. A párazáró réteg a meleg olda­lon (ez közvetlenül a gipszkarton lap mögött van) megvédi a hőszigetelést a lecsapódó nedvességtől. A szigete­lőanyag hátoldalán egy legalább 2 cm vastag légrés szükséges a tetőfedés alatt az esetleg kicsapódó felületi nedvesség elvezetéséhez. Ha nincs alsó fólia és aláfeszített ve­zetés, akkor a tetőlécek és a hőszige­telés hátoldala között egy kb. 5 cm méretű hátsó szellőzésről kell gondoskodni, ez azonban télen, a befúvódó hó miatt vagy az olvadás során keletkező vizek miatt gondokat okoz­hat.

Padlástéri mennyezet

Favázas padlástéri mennyezet általá­ban a tetőtér beépítéseknél a fedél­szék torokgerendáira vagy fogópár­jaira készül. Hagyományos fafödé­mek inkább időszakos épületeknél és helyiségeknél fordulnak elő. A pad­lástéri mennyezeteknél a tűzvédelmi lapok minősége kiemelt fontosságú. A KNAUF tűzvédelmi lapokat födé­mek és ferdetető lehatárolások ese­tén mindig keresztirányban kell fel­erősíteni. A szigetelőanyag és a hor­dozó rácsszerkezet szerint megkülön­böztetünk „fekvő” (lásd a 7.52. ábrát) és „álló” (lásd a 7.53. ábrát) szerelési módot.

Az elhelyezési irány megter­vezésével elkerülhető a gazdaságta­lan munka, és az anyagtakarékos ki­szabás is egyszerűbb. A légzőnyílásokat úgy kell kiképezni, hogy tetőáttöréseknél (pl. tetőtér ab­lakok, kémények vagy hasonlók) is akadálytalanul működjenek. A szigetelőanyagok tömör beépítése érdekében az első réteg szélessége (a szarufák között) kb. 2 cm-rel széle­sebb legyen, mint a szarufák távolsá­ga. Minden további közt ugyanúgy meg kell „tömni”. A hátsó szellőzés­hez a szigetelőanyag és az alsó tetősík között 2 cm hézagot kell hagynunk. Amennyiben nincs alátét fólia külön légjárattal, akkor 5 cm-es hézag szükséges a tetőlécek és a szigetelőanyag között.

A KNAUF tűzvédelmi lapokat min­dig merőlegesen szereljük a hordozó szerkezet (fa- vagy fémanyagú) pro­filjaihoz. A lapok homlokzati éleinek mindig fel kell feküdniük a hord szerkezeten, a hosszanti éleket pedig tompán kell illeszteni. Kétrétegű bo­rítás esetén mindkét irányban átfedé­ses illesztést kell készíteni. A lapokat KNAUF- féle gyorsépítő­ csavarokkal kell rögzíteni. A rögzítő­ elem (lemezcsavar) és a kartonnal megerősített hosszirányú éle között legalább 10 mm távolság legyen, a le­vágott (fűrészelt) élnél ugyanez lega­lább 15 mm legyen.

A rögzítések egymás közötti távolsága 170 mm (fala­kon 250 mm). A csavarokat merőle­gesen kell behajtani, mert különben a csavarfej megsértené a kartont, ami így hordképességéből veszítene. Min­den átmenetet – ferde tető és födém között; vagy ferdetető és térdfal kö­zött; vagy tető és orom között (ha GK lapokból álló borítás van) -KNAUF papír fugafedő csíkkal kell burkolni, védeni. A fedélszék erősebb mozgásának lehetősége esetén a belső sarkokba dilatációs szerkezetet kell beépíteni.

Álmennyezetek

E fejezetrészben a kötet terjedelmi korlátai miatt csak ízelítőt adunk e témából, de sorozatunk következő könyvében részletesen foglalkozunk az álmennyezetekkel. Néhány példán át mutatjuk be a gipszkarton sokoldalú alkalmazásának lehetőségét (7.66.-7.67. ábra).

Födémek alsó burkolásához és na­gyobb belmagasságú terek arányai­nak kedvezőbbé tételéhez jól hasz­nálhatók:

 • a KNAUF GKB lapok;
 • a KNAUF GKF tűzvédelmi lapok;
 • a KNAUF GK lyukacsos vagy slic­ceit lapok
 • valamint az impregnált KNAUF- féle építő vagy tűzvédő lapok GKB-I, GKF-I típusjellel.

A lapokat fémvázas keretre (szintben levő rácsra) kell rácsavarozni.

Gipszkarton válaszfal és álmennyezet

7.67. ábra. Gipszkarton válaszfal és álmennyezet kapcsolt szerelése 1 KNAUF gipszkar­ton lap; 2 szerelő fémváz; 3 hőszigetelés; 4 levágandó (csík); 5 elválasztó csík; 6 csava­ros kapcsolás; 7 szerelőprofil (CD 60); 8 füg­gesztő elem.

Csavaros kapcsolások KNAUF gipszkarton

7.68. ábra. Csavaros kapcsolások KNAUF gipszkarton lemezhez a) elasztikus tiplivel; b) orsós és tárcsás tiplivel; c) tartóhorog be­helyezése és rögzítése csavarozással.

Fényforrások beépítése gipsz­karton falba vagy mennyezetbe.

7.69. ábra. Fényforrások beépítése gipsz­karton falba vagy mennyezetbe.

Védőcső behelyezése fűtési és vízvezeték-rendszerhez.

7.70. ábra. Védőcső behelyezése fűtési és vízvezeték-rendszerhez.

Általános követelmények

A gipszkarton lapokat általában a szokásos módon, zárt felületet képez­ve, megerősített és kötött hézagokkal építjük, előfordulhat azonban látszó hézagos megoldás is. Zárt hézagkép­zés esetén a gipszkarton lapok szoro­san illesztve vagy max. 5 mm hézag­gal építhetők össze. A kartonnal bur­kolt hossz élekkel kiképezett gipsz­karton lapokat erősítőcsík behelye­zésével kell kihézagolni. A kartonburkolat nélküli éleket a bandázs el­helyezése előtt, a karton széleinél le kell tompítani. Ezeket a hézagokat is el kell látni erősítőcsíkkal, és a hézagolást 50 cm-es szakaszokban folya­matosan el kell végezni.

A hézago­kon kívül a rögzítő elemek süllyesz­tett részeit is úgy kell kiképezni, hogy sík felület jöjjön létre. Hézagoló-anyagként simítógipsz (hézagkitöltő ­gipsz) vagy kifejezetten a gipszkarton lapok hézagolásához alkalmas enyv-cellulóz bázisú hézagoló anyag hasz­nálható. Az enyvcellulóz bázisú hézagoló anyagra  azonban nem szabad gipszbázisú anyaggal rádolgozni, nem használható nedves helyiségekben. A hézagok kézi vagy gépi úton tölthetők ki. Erősen igénybe vett éleknél ajánlatos hézagerősítő csík helyett korrózióvédelemmel ellátott derékszögű él védő profil vagy fémmel erősített papírcsík alkalmazása. A hézagkitöltést több lépésben kell elkészíteni. Először a hézagokat teljesen ki kell tölteni, és el kell helyezni a papír vagy üvegszövet anyagú hé­zagerősítő csíkot. A következő lépésben kialakítjuk a sima átme­netet a lapok felületéhez.

Az egyes munkák csak az előző hézagoló réteg megkeményedése után végezhetők. A csiszolásnál a csatlakozó kartonfelületet nem szabad felérdesíteni. Az épületszerkezet tágulási hézagai környezetében a gipszkarton lap felü­leténél és annak tartószerkezeténél is tágulási hézagot kell kiképezni. Nagyobb mennyezetfelületek esetén kb. 10 m-enként tágulási hézagot kell hagyni, úgy, hogy a csatlakozó épü­letrészekkel vagy a körbefutó szegé­lyekkel való kapcsolatot is eltolással alakítjuk ki. Gipszkartonnal burkolt hosszú válasz- és közfalakat (pl. fo­lyosóknál) 15-20 m-enként szintén mozgási hézagokkal kell megszakí­tani.

Ha nagyobb födémlehajlásra számít­hatunk, csúszó födémkapcsolatot kell kialakítani. Gipszkarton falburkolat­ból válasz- vagy közfalba való, színelő átmenet esetén is célszerű tágu­lási hézagot kiképezni. A burkolat alatt könnyen szerelhetők épületgépészeti szerelvények, pél­dául a víz, villany, csatorna hálózat­hoz. Az egyéb rögzítések, függesztékek csavaros kötéssel kapcsolhatók a felületi gipszkarton lemezekhez (7.68.-7.70. ábra). Szerelt falba gáz­vezetéket beépíteni tilos, a gázveze­ték a falat csak keresztezheti, védő-csövön keresztül vezetve.

Szerelt fémvázak

A gipszkarton lapok belső „térépítészet”-i elemként is igen sokoldalúan használhatók, az előzőkben felsorolt előnyökből adódóan. Térépítészeti elemként a gipszkartont valamilyen hordozó szerkezetre kell felerősíteni. Hordozó vázszerkezet­ről már eddig is beszéltünk a rendszer részeként, most magáról a vázról ej­tünk néhány szót.

Válaszfal fémváz keret PROTEK­TOR profilokból

7.71. ábra. Válaszfal fémváz keret PROTEK­TOR profilokból; 1 UM profil fogadó keret; 2 CW profil szerelőváz Bm = belmagasság.

Szerelt válaszfal, ajtóval

7.72. ábra. Szerelt válaszfal, ajtóval a) PRO­TEKTOR fémváz; b) KNAUF gipszkarton bur­kolat; 1 CW szerelő váz; 2 csonka váz; 3 UW talp; 4 UW szemöldökkeret; 5 UW kereszt­borda; 6 tokmerevítő; 7 gipszkarton burkolat; 8 furat/csavaros rögzítés; 9 ajtótok.

Ajtótok fogadására alkalmas normál CW profil elem beépítése

7.73. ábra. Ajtótok fogadására alkalmas normál CW profil elem beépítése 1 UW mennyezeti fogadó keret; 2 padlószinti UW heveder; 3 álló szerelőborda GW szelvény­ből; 4 csonk; 5 popszegecs vagy nittelés; 6 ajtótok; 7 ajtótok csavaros kapcsolása.

Fém ajtótok és szerelt gipszkar­ton válaszfal összeépítése

7.74. ábra. Fém ajtótok és szerelt gipszkar­ton válaszfal összeépítése egymásba csúsz­tatott 2 db CW profil elemmel 1 CW szerelő és fogadó profil; 2 légrés; 3 gipszkarton bur­kolat; 4 hő- és hangszigetelés; 5 szerelt ajtó­tok; 6 egymásba csúsztatott CW profilok.

Szerelt fém vázszerkezetek

Az eddig bemutatott termékekhez hasonlóan, a vázszerkezetekkel is számos fémprofil-gyártó cég foglal­kozik és jelen van az európai piacon. A termékek között kiemelkedőek a gipszkarton lemezek alkalmazását megkönnyítő PROTEKTOR termé­kek. A következő példákat a PROTEKTORWERK Hungária Kft. 1106 Budapest X., Jászberényi út 38-72. termék és alkalmazási listája alapján mutatjuk be.

A felsorolt megoldásoknál a gipszkarton a KNAUF cég gyártmánya, a fémváz pedig a PROTEKTOR cég terméke. A válaszfalaknál, a vázas falburkola­toknál, a padlástér beépítések szerelő hevederezésénél és az álmennyeze­teknél a legsokoldalúbban használt profilok az UW és CW profilok. (A jel első betűje a profil keresztmet­szeti formájára utal.) A szelvények anyaga – hasonlóan az egyéb fém építőelemekhez – hor­ganyzott acéllemez. A lemezvastag­ság 0,60 mm, fix hosszúságú CW-bordáknál pedig 0,75 mm.

Lengővázas falváz fal bekötés­sel és falbekötés nélkül

7.76. ábra. Lengővázas falváz fal bekötés­sel és falbekötés nélkül 1 alsó fogadó profil UW 50-06; 2 UW 75-06; 3 szerelő profil UW 50-06; 4 CW 75-06; 5 lengő kengyel; 6 egy oldalon öntapadós filcszalag; 7 hőszige­telés; 8 lábazati takaró profil; 9 gipszkarton burkolat.

Ragasztott hevederes gipszkar­ton burkolat

7.77. ábra. Ragasztott hevederes gipszkar­ton burkolat 1 PROTEKTOR GK profil; 2 KNAUF gipszkarton lemez; 3 fogadó fal; 4 he­vederezés a nyíláskeret körülburkolásához.

PROTEKTOR álmennyezet

7.78. ábra. PROTEKTOR álmennyezet-rend­szerek a) K 400 H rendszer; b) K 400 D rend­szer; 1 CD noniusz függesztő; 2 normál füg­gesztek; 3 CD mennyezetprofil; 4 CD kap­csoló elem; CD függesztő profil; 6 U fali fo­gadó profil; 7 U fali szerelő profil; 8 noniusz horgony; 9 födémfüggesztő; 10 gipszkarton lap.

Válaszfal szerelés PROTEKTOR profilokból.

7.79. ábra. Válaszfal szerelés PROTEKTOR profilokból.

A 0,60 mm vastagságú szelvények CW-50/55 szelvénynél: 2,75; 3,00; 3,50, CW-50/75 szelvénynél: 2,50; 2,60; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00, CW 50/100 szelvénynél: 2,75; 3,00; 3,50; 4,00 m hosszban készülnek.

Az UW-50; UW-75 és UW-100 szelvé­nyek mindig 4,00 m hosszúságúak. Az első szám a szelvény magassági, második a talp szélességi mérete mm-ben, pl. CW 100 első betűje a „C” szelvényt jelöli, a második betű a rendszer jele „W”; a 100 a 98,8 mm talpszélességet, az 50 mm az 50 mm szelvénymagasságot jelenti. A kétféle profil, valamint az ugyan­azon méretrendszeren belüli változó talpszélességnek köszönhetően a pro­filok végei egymásba illeszthetők. Az illesztő profil talpszélességi mérete adja a készre szerelt váz vastagságát.

Válaszfalak vázainál az alsó és fölső, talp- és mennyezeti befogásokhoz az UW elemek használhatók:

 • UW 50-06; UW 50-075;
 • UW 75-06; UW 50-075;
 • UW 100-06; UW 50-075.

A váz függőleges elemei CW szelvé­nyekből készülnek, amelyeket UW profilba fixen, a felső UW profilhoz pedig mozgási hézaggal kell csatla­koztatni. A gipszkarton lemezek mé­reteinek megfelelően a tengelykiosz­tás 600 vagy 625 mm lehet. A tábla lehet 120, ül. 125 cm széles is, egy táblába három borda esik.

A függőleges vázelemekhez:

 • CW 50-06; CW 50-075;
 • CW 75-06; CW 75-075;
 • UW 100-06; UW 100-075 bordák használhatók.

Az utolsó számjegy határozza meg a profil vastagságát: 06 = 0,6 mm-es szelvényt jelent (7.71.-7.72. ábra). Nagyobb belmagasságú válaszfalak­nál és ajtóknál merevítő profilokat kell beépíteni, a stabilitás fokozása és a tok tökéletes szerelhetősége érde­kében. Az ajtótoknál a függőleges CW profilt – ellentétben a többi füg­gőleges borda „lengő” beépítésével – fölső végénél is csavaros kötéssel kell rögzíteni a mennyezeti hevederhez. Az ajtótok felett keresztmerevítést kell beépíteni, amihez vagy a külön ehhez készített speciális csavaros csonkelem használható, vagy két da­rab C-elemet kell teleszkóp-szerűén egymásba csúsztatni (7.73.-7.74. ábra).

A PROTEKTOR cég által mérete­zett szerelt gipszkarton válaszfalak különböző  szelvénykonstrukciókkal és felületi burkolattal készíthetők (7.75. ábra; 7.3. táblázat). A külön­böző válaszfal vastagságoknál a „V” érték a teljes szerkezeti vastagság, amelynél a táblázati „kódjel:” betű­jelénél az első szám a váz, a második a teljes konstrukciós vastagságot je­lenti (mm-ben).

Falburkolatok ún. lengőfalaként a vá­laszfalak építéséhez is használt ki­sebb méretű szelvényekből készíthe­tők a falra szerelve (középen kengye­les kikötéssel). Maga a szerelés ha­sonló, de nem azonos a válaszfalak szerelésével. A gipszkarton burkola­tot (7.76. ábra) a külső fal belső olda­lára kell szerelni. A gipszkarton le­mez falhoz ragasztását már bemutat­tuk. Létezik még ragasztott hevede­res szerelési megoldás is, ahol a 70/ 15,5 mm-es szelvényű GK jelű fém­profilokat ragasztóhabarccsal felra­gasztják a falra. A „vonalba” állított profilokra a gipszkarton lemezek 2-3 nap kötési idő után, süllyesztett csa­varos kötéssel szerelhetők fel (7.77. ábra). Álmennyezetek esetén a gipszkarton lemezek CD és U profilok, valamint kapcsoló elemeik segítségével szerel­hetők fel (7.78. ábra).