Ház

HERAKLITH és HERATEKTA gyártmányok

A cementkötésű hőszigetelő lemez hazai gyártója és forgalmazója a HERAKLITH-Hungária Kft. 8901 Zalaegerszeg, Nagykapornak, Ipartelep.

A HERAKLITH-Hungária Kft. 1990 óta gyárt Magyarországon hő- és hangszigetelő lapokat HERAKLITH és HERATEKTA márkanéven. Ter­mékeik az ország építőanyag telepein nagy választékban beszerezhetőek, kiegészítő tartozékaikkal együtt. A HERAKLITH termékeknek az építkezés kezdetétől a végéig megvan a helyük az építési folyamatban. A termék fagyapotból, 50 cm hosszú fa­rostokból, speciális gyalukon gya­lulva készül, gyártáskor a fagyapotot cement kötőanyaggal keverik, majd formába préselik. A porózus felületű építőlap a hosszú rostok miatt szilárd, a nagy üregtarta­lom miatt viszont könnyű.

HERAKLITH

A HERAKLITH cementkötésű fa-gyapot építőlap (7.1. táblázat, 7.1. áb­ra) kedvező tulajdonságai:

 • építésbiológiailag kifogástalan, nem tartalmaz egészségre káros anya­gokat;
 • jó hő- és hangszigetelő;
 • páraáteresztő;
 • nem korhadó;
 • nehezen éghető;
 • növényi és állati kártevőkkel szem­ben ellenálló;
 • a kis táblaméreteinél fogva könnyen kezelhető;
 • megmunkálása kéziszerszámokkal egyszerű;
 • beépítése gyors;
 • jól vakolható, felületéhez kiválóan tapadnak a különféle vakolatok;
 • alkalmazkodva a beépítési módok­hoz, a lemezek 25, 35, 50, 75 mm vastagságban készülnek.

Felhasználhatók teherhordó szerke­zeti falak, kiváltók, pillérek, magas-és lapos tetők hőszigeteléseként és vá­laszfalak bent maradó zsaluzataként, vagy önmagukban, fa-, acél- és vas­beton szerkezetekkel kombinálva.

HERATEKTA

A több rétegű hőszigetelő lap polisz­tirolhab betéttel, két oldalon elhelye­zett 5-5 mm, ill. 7,5-7,5 mm vastag fagyapot réteggel készül. Kiváló hő­szigetelő, könnyű, jól alakítható. Fe­dőrétegéhez egyaránt jól tapadnak a hagyományos mész-, cement- és a gyári vakolatok. Jellemzőik azonosak a HERAKLITH (72. táblázat; 7.2. ábra) jellemzőivel.

HERAKLITH lemezek

7.1. táblázat HERAKLITH lemezek.

HERATEKTA lemezek

7.2. táblázat HERATEKTA lemezek.

HERAKUTH lemezek kézi és gépi szabása, méretre vágása

7.3. ábra. HERAKUTH lemezek kézi és gépi szabása, méretre vágása.

HERAKUTH

7.4. ábra. HERAKUTH anyagok beépítésé­nél használt tartozékok és kiegészítők A) rögzítő elemek a falhoz és mennyezethez kap­csoláshoz; B) tűzi horganyzott rabicháló a va­kolat repedésmentes kivitelezéséhez; C) gyorsragasztó a HERAKUTH és a HERATEKTA lemezek szilárd falhoz ragasztásához, vala­mint a válaszfal és padlástéri falak ütközőpe­remeinek kitöltő anyagaként való alkalmazá­sához.

HERAKUTH

7.5. ábra. HERAKUTH és HERATEKTA alkal­mazása a) fal külső oldalán, táblás hőszige­telésként; b)…c) vasbeton szerkezeteknél zsaluzóelemes hőszigetelésként; d) kiegé­szítő belső hőszigetelésként; e) teljes falfe­lületen, belső hőszigetelésként; f) koszorúk, gerendák és áthidalók hőszigeteléseként.

Felhasználhatók külső falak, födé­mek, koszorúk, pillérek, áthidalók, tetőszerkezetek hőszigeteléseként, de maradhatnak burkolatlanul látszó felületként is. Bent maradó zsaluzat­ként alkalmazva a műanyag rögzítő ­elemek fokozzák a tapadás biztonsá­gát. Alapanyaguk fa és cement, illetve hő-és hangszigetelő anyag (polisztirol­hab).

A gyártás rendkívül egyszerű és „kör­nyezetbarát”, a vékony szálakká gya­lult fát vízzel és cementtel keverik, formákba préselik, majd 1 napos ce­mentkötés után kizsaluzva méretre vágják. A különféle vastagsággal készülő ter­mékek lapmérete 2,0 x 0,5 m. A hosszúszálas szerkezet miatt a lapok megfelelően merevek, kéziszerszá­mokkal könnyen vághatok (7.3. ábra) formálhatók, hornyok, lyukak egy­szerűen kialakíthatók. Beépíthető önállóan vagy szerkezet­hez rögzítve, nagyfejű szeggel, dübellel, csavarral + alátéttel, ragasz­tással stb.

Szálas szerkezete miatt fe­lületéhez a vakolat jól tapad, így ki­tűnően használható válaszfalként, te­tőtér beépítéseknél, utólagos homlok­zati hőszigeteléseknél, bent maradó hőszigetelő zsaluzatként, födémek hőszigeteléseként stb. (7.4. ábra). Építésbiológiai szempontból kifogás­talan, környezetbarát, nehezen ég­hető (vakolva, a vastagságtól függően 0,5-1,5 órán át tűzálló). Növényi és állati kártevőkre nem ér­zékeny, egyéb anyagokkal, fémekkel szemben semleges (7.5. ábra). A beépítéshez szükséges tartozéko­kat, segédanyagokat a gyártó bizto­sítja.

A HERAKUTH és a HERATEKTA felhasználási területei

A HERAKLITH és HERATEKTA termékek lakó- és egyéb épületeknél széles körben, a falaktól a tetőkig használhatók.

Hőhidak megszüntetése

A HERAKLITH helyszíni beton­szerkezetek készítésénél (koszorúk, áthidalók, pillérek stb.), bent maradó hőszigetelő zsaluzataként rendkívül előnyösen használható. Beépítésével megszűnnek a hőhidak belső oldalán a falak, mennyezetek találkozásánál gyakori penészedések. A zsaluzás anyagtakarékos, mert a HERAKLITH lapokat csak hézago­san kell megtámasztani. Előregyár­tott szerkezeteknél utólagos, ragasz­tott és dübeles kapcsolással is beépít­hetők.

A javasolt beépítési vastagság hom­lokzati síkon 5 cm, befordításoknál (káváknál stb.) 5 cm, ül. 3,5 cm (7.6.-7.8. ábra).

Homlokzatok hőszigetelése

A kiváló hőszigetelő tulajdonságú HERATEKTA lapokkal az épületek utólagos hőszigetelése, vagy új léte­sítmények kiegészítő hőszigetelése gyorsan, egyszerűen elkészíthető (7.9.-7.10. ábra). A szerelés hideg időben végezhető. Miután az elemek egyszerűen vághatok, tagolt homlok­zatok kialakításához is alkalmasak. Igen előnyös, hogy a meglévő vakola­tot nem kell leverni, mivel az építőla­pok 5 cm fej nagyságú dübelekkel rögzíthetők a falazathoz. A kötésben felrakott lapokat rabichálóval erősí­tett,   cementhabarcs fröcsköléssel készítik elő a vakoláshoz. Hagyomá­nyos és gyári vakolatokkal egyaránt vakolható (7.11. ábra)

Hagyományos vakolás esetén a munka menete:

 • a felületi elemek felragasztása;
 • egy nap pihentetés után a rabicháló kifeszítése (legalább 5 cm átfedés­sel) és rögzítése;
 • az elemek dübeles kapcsolása a há­lón a toldásokon keresztül, a po­lisztirol lemez dübel szükségletéhez képest 1,3-1,4-szeres dübel/m2 rög­zítéssel. Az alsó 3,0 m-es sávban legalább 4 db dübel szükséges m2-enként (lásd: 5.63.-5.64. ábrák);
 • a gúzoló réteg elkészítése;
 • az alapvakolat felhordása legalább 2 napos és utókezelt gúzra;
 • a felületi réteg elkészítése a lega­lább egy hetes alapvakolatra:
 • sima vakolatként
 • nemes vakolatként.

Korszerű homlokzati vakolat esetén a munka menete:

 • a felületi elemek felragasztása;
 • egynapos korban a felület sarokcsi­szolóval való kiegyengetése;
 • az elemek dübeles rögzítése a po­lisztirol lemezes hőszigeteléshez képest 1,2-1,3-szoros dübel mennyiséggel, az alsó 3,0 m-es sávban a táblákat m2-enként legalább 4 ponton kell a fogadó falhoz erősí­teni;
 • a beágyazó habarcsréteg fel glettelése;
 • az üvegszövet elhelyezése (fentről lefelé) és be glettelése;
 • a kiegészítő habarcsréteg rá glettelése;
 • 8-12 napos pihentetés és permet­szerű utókezelés után a felületi ne­mes vakolat felhordása.

Belső hőszigetelés HERAKUTH és HERATEKTA lemezzel

E megoldás általában ott jön szóba, ahol külső hőszigetelést vagy nem le­het készíteni, vagy a költsége nem áll arányban a várható előnnyel. A feldolgozási technológia azonos a külső vakolatoknál elmondottakkal, azzal az eltéréssel, hogy a dübeles rögzítés a felére csökkenthető, telje­sen száraz helyen pedig akár el is hagyható (7.12.-7.13. ábra).

Hőhíd megszakító HERATEKTA le­mezből, egyenes és íves vonalban.

7.6. ábra. Hőhíd megszakító HERATEKTA le­mezből, egyenes és íves vonalban.

Vasbeton koszorú és monolit vas­beton kiváltó HERAKLITH

7.7. ábra. Vasbeton koszorú és monolit vas­beton kiváltó HERAKLITH lemez zsaluzata 1 koszorúzsaluzás; 2 áthidaló hővédelme HE­RAKLITH lemezzel; 3 alsó hőhíd megszakító; 4 belső takarás; 5 kapcsoló horog vagy dübel; 6 koszorú; 7 főfal.

HERAKLITH lemezzel hőszigetelt vasbeton

7.8. ábra. HERAKLITH lemezzel hőszigetelt vasbeton homlokzati tartószerkezetek 1 zsaluzóelemként elhelyezett lemez; 2 utólagos kávabélés; 3 koszorú hővédelme; 4 rögzítő, kapcsolóelemek; 5 előregyártott vasbeton áthidalók, 6 vasbeton koszorúk.

 HERATEKTA lemezzel burkolt épület homlokzata

7.9. ábra. HERATEKTA lemezzel burkolt épület homlokzata 1 lábazati fémprofil; 2 HE­RATEKTA lapok; 3 ragasztás; 4 főfal; 5 áthi­daló; 6 könyöklő hővédelme; 7 káva burko­lása kötésben; 8 szemöldök ragasztása és kapcsolása; 9 dübeles horgonyzás.

Hőszigetelő lemezek dübeles rögzítése

7.10. ábra. Hőszigetelő lemezek dübeles rögzítése

Korszerű nemes vakolati rend­szerrel burkolt homlokzati HERATEKTA

7.11. ábra. Korszerű nemes vakolati rend­szerrel burkolt homlokzati HERATEKTA hő­szigetelés 1 HERATEKTA falfelület; 2 dübeles kapcsolás; 3 él védő fémprofil; 4 könyöklő; 5 gúzolt tapadó felület; 6 ragasztótapasz; 7 sa­rokerősítés üvegszövet csíkkal; 8 lábazati fémprofil; 9 üvegszövet; 10 kiegyenlítő ha­barcsréteg; 11 vékony nemes vakolat.

Vakolási műveletek belső felüle­ten

7.13. ábra. Vakolási műveletek belső felüle­ten, dilatációs résvágás és erősítő üvegszö­vet be glettelése.

Tetőtér beépítések

A tetőterek beépítésénél – főleg, ha azok utólagosan készülnek – igen sok szempontot kell figyelembe venni, az alaprajzi elrendezést, a teherhordó és térelválasztó szerkezeteket, valamint a tető héjalást, a tetőtér alatti épület­rész adottságait, valamint a gazdasá­gosságot. A tetőtér beépítésnél alkal­mazott szerkezetekkel szemben tá­masztott követelmények közül a kis tömeg, a hőszigetelés, a hanggátlás, a légzárás, a gyors és könnyű beépít­hetőség a HERAKLITH és HERA­TEKTA termékek alkalmazásával egyszerűen teljesíthető. A HERAKLITH cementkötésű fagyapot lemezek 25-75 mm vastagságban készülnek, tömegük 12-29 kg/m2, hővezetési tényezőjük 0,09.. .0,079 W/(mK). A HERATEKTA háromrétegű lapok – kétoldalt 5-5 mm vas­tag HERAKLITH között polisztirol­habbal – 35, 50, 75 és 100 mm vastag­ságúak, tömegük 7,5-12,0 kg/m2, hővezetési tényezőjük 0,056-0,046

A HERAKLITH és HERATEKTA lemezek faipari szerszámokkal egy­szerűen megmunkálhatok, kézi vagy gépi fűrésszel vághatok. A tetőszer­kezet faanyagához nagyfejű szeggel vagy facsavarral; téglához vagy be­tonhoz műanyag dübellel rögzíthe­tők, egymáshoz pedig HERAKLITH gyorsragasztóval köthetők (7.14.-7.15. ábra). A HERAKLITH leme­zek laza szerkezetük miatt jó hangel­nyelők, hagyományos vakolatokkal jól vakolhatok.

Laza szerkezetük ellenére viszonylag nagy szilárdságúak és jó páraáteresz­tők. A lemezek nehezen éghetők, a 25 mm-es vakolt HERAKLITH le­mez tűzállósági határértéke 0,5 óra, a 35 mm-esé 0,75 óra az 50-esé 1,0 óra. Ezen tulajdonságok miatt hasz­nálhatók a HERAKLITH és HERA­TEKTA lemezek különösen jól a te­tőtér beépítéseknél.

Lemezek felszerelése kézi erő­vel.

7.15. ábra. Lemezek felszerelése kézi erő­vel.

Padlástér beépítés HERAKLITH fagyapot hőszigetelő anyaggal

7.16. ábra. Padlástér beépítés HERAKLITH fagyapot hőszigetelő anyaggal 1 HERAKLITH; 2 burkolólap; 3 HERAKLITH stabilizáló réteg; 4 fólia; 5 padozati fólia; 6 tető alátétfólia; 7 korszerű vékonyvakolat; 8 hosszheveder; 9 szarufa; 10 fogófa; 11 10 cm vastag üveggya­pot hőszigetelés; 12 légrés; 13 héjazati szel­lőzőrés; 14 tetőlécezés; 15 padozat.

atároló fal, mint hőszigetelő ré­teg

7.17. ábra. Határoló fal, mint hőszigetelő ré­teg 1 HERATEKTA; 2 vékony HERATEKTA le­mez; 3 HERAKLITH; 4 üveggyapot hőszigete­lés; 5 vakolat; 6 rabicháló; 7 padlásburkolat; 8 réskitöltés; 9 hosszheveder; 10 talp; 11 füg­gőleges heveder szaruállásnál; 12 szarufa; 13 fogófa; 14 csavaros kötés; 15 légrés; 16 tetődeszkázat; 17 csupaszlemez; 18 födém.

Tetőtéri határoló szerkezetek

A tetőtéri hőszigetelések átszellőztetéséről az eresznél, illetve a gerincnél kialakított szellőzőnyílásokon ke­resztül feltétlenül gondoskodni kell. A 7.16. ábrán látható megoldás ese­tén a szarufák – hazai gyakorlatnak megfelelő – átlagos távolságát figye­lembe véve (80-100 cm) 35 mm vas­tag vakolt HERAKLITH lemezek adják a burkolatot, a 25 mm vastag lemezekhez 60-67 cm-enkénti rögzí­tés kellene. A lemezeket a 100 cm-en-ként elhelyezett faloszlopokhoz hé­zagcserével soronként kell elhelyez­ni, és támaszonként, ill. laponként 3-3 db korrózióálló, széles fejű szeggel kell rögzíteni. A szarufákhoz és a (max. 100 cm-es távolságú) gerendák­hoz, illetve a fogópárokhoz korrózió­álló, 20 mm-es alátéttárcsás csavarral kell a lemezeket felerősíteni.

A lemezek jobb együttdolgozása ér­dekében az éleket HERAKLITH gyorsragasztóval egymáshoz kell ra­gasztani. A kész szerkezet ezáltal me­rev tárcsaként működik, és a függőle­ges felületeken elmaradhat a vakolat alatti rabicháló. Gipszes belső vako­latnál a ferde felületeken sem kell ra­bicháló. A beépítés előtt a HERAK­LITH táblákat lehetőleg fedett, szel­lős helyen laponként levegőztetni kell, hogy az esetleges nedvesség még beépítés előtt eltávozhasson.

A padlástér beépítéseknél szükséges párafékező fóliát még a HERAK-LITH burkolat készítése előtt el kell helyezni. A 10 cm vastag szálas hőszi­getelést a burkolattal egyidejűleg, szakaszosan kell beépíteni. A szerke­zet ferde szakaszainál ügyelni kell ar­ra, hogy az átszellőztető légréteg vas­tagsága legalább 40 mm legyen. A HERAKLITH burkolat vakolásánál – hagyományos mész-cement vakola­tok esetén – először gúzolni kell, majd ennek kiszáradása után el kell készíteni az alap és a fedővakolatot. A 7.17. ábrán látható esetben a HE­RATEKTA lemezeket hőszigetelő burkolatként alkalmazzák.

A függő leges szakaszokon a 100 mm vastag HERATEKTA táblákat a faloszlo­pokra merőlegesen, kötésben, szoros ütköztetéssel fektetik és korrózióálló csavarokkal rögzítik. A ferde, illetve vízszintes felületeknél a szarufák és a fogópárok belső oldalára 50 cm-en-ként 60/40 mm keresztmetszetű lécet kell felerősíteni, majd a 75 mm vas­tag HERATEKTA lemezeket ele­menként és támaszonként, 3-3 db csavarral kell ezekhez rögzíteni. Erre kerül a külső oldalon a 40 mm vastag üveg- vagy kőzetgyapot kiegészítő hőszigetelés, a szarufák és fogópárok közé beszabva, a tartólécezésre fek­tetve (7.18.-7.21 ábra).

A HERATEKTA tetőtéri alkalmazá­sánál ügyelni kell arra, hogy a kö­zépső polisztirolhab réteg sehol ne maradjon burkolat nélkül. Hagyományos vakolásnál rabicháló – a vako­latrepedések elkerülése érdekében – mindig szükséges.

A HERAKLIT vagy a HERA­TEKTA természetesen más rétegfel­építésben is beépíthető, a szerkezeti jellemzőket és egyéb tulajdonságait azonban mindig figyelembe kell ven­ni, a szükséges hő- és páratechnikai számításokat el kell végezni. A HE­RAKLITH alkalmazható téglából fa­lazott függőleges térelhatároló falak­nál is a belső oldalra erősített hőszi­getelés előtti burkolatként.

Padlástér beépítés belső kiegé­szítő burkolattal

7.18. ábra. Padlástér beépítés belső kiegé­szítő burkolattal a) könyökfallal; b) szerelt fallal és gipszkarton belső szárazvakolattal 1 HERAKUTH lemez; 2 kitöltő bélés; 3 pára­záró fólia; 4 szálas hőszigetelés; 5 KNAUF gipszkarton; 6 profil ózott faburkolat; 7 lég­rés/heveder; 8 hosszheveder; 9 légjárat; 10 aládeszkázás; 11 tetőfólia; 12 ellenlécezés; 13 mellvéd fal; 14 födém.

Padlástér beépítés mennyezeti rétegei

7.19. ábra. Padlástér beépítés mennyezeti rétegei a) fogófa, mint mennyezeti gerenda, járófelülettel; b) mennyezet és oromzat csat­lakozása 1 átfutó HERAKUTH lemezburkolat; 2 HERAKUTH, mint keresztheveder-szélrács; 3 párazáró fólia; 4 szálas hőszigetelés; 5 KNAUF gipszkarton; 6 hevederdeszka; 7 lég­rés; 8 gerenda/fogófa; 9 papucsfa; 10 desz­kateríték (hézagos); 11 teherelosztó heveder; 12 fólia; 13 padlástér járódeszka; 14 vakolat.

Mennyezeti és függőleges pad­lástér elhatároló faváz

7.20. ábra. Mennyezeti és függőleges pad­lástér elhatároló faváz, szálas hőszigetelés­sel és kétoldali HERAKUTH burkolattal.

Padlástér beépítés HERAKUTH burkolattal

7.21. ábra. Padlástér beépítés HERAKUTH burkolattal, szálas hőszigeteléssel és burkolt falfelülettel; a) ferde tető/mennyezet; b) mennyezet/válaszfal (gerendára merőleges); c) mennyezetgerendával párhuzamos, szerelt válaszfallal 1 alsó HERAKUTH lemez; 2 ki­töltő HERAKUTH bélés; 3 párazáró fólia; 4 járható HERAKUTH burkolat; 5 szálas hőszi­getelő réteg; .6 gipszkarton lemez; 7 faburko­lat; 8 légrés; 9 keresztheveder; 10 szerelő heveder; 11 távtartó, válaszfal heveder; 12 fogófa/gerenda; 13 szarufa; 14 légjárat; 15 alátét, deszkázat; 16 tetőfólia; 17 tetőszellőz­tető rés; 18 hosszmerevítés.

Egyrétegű, 75 mm-es HERAK­LITH válaszfal

7.22. ábra. Egyrétegű, 75 mm-es HERAK­LITH válaszfal, ajtóvaktok behelyezésével 1 HERAKLITH lap; 2 ragasztóhabarcs réteg; 3 vaktok; 4 ideiglenes iránydeszka; 5 ideigle­nes támaszdeszka; 6 támasz, papucs; 7 ék; 8 horgonyszeg és feszítőhuzal.

Kétrétegű, jó hangszigetelő ké­pességű válaszfal

7.23. ábra. Kétrétegű, jó hangszigetelő ké­pességű válaszfal 1 HERAKLITH vastag lap; 2 HERAKLITH vékony lap; 3 ragasztó habarcs (fuga); 4 bennmaradó heveder; 5 horgony; 6 szegezés; 7 ideiglenes fali iránydeszka.

Válaszfal építésének folyamata.

7.24. ábra. Válaszfal építésének folyamata.

HERAKLITH köpenyfal sarok ki­alakítása

7.25. ábra. HERAKLITH köpenyfal sarok ki­alakítása 1 HERAKLITH vagy HERATEKTA le­mezek; 2 távtartó (soroló); 3 sarokkötés; 4 távtartó (kezdő).

HERAKLITH köpenyfal merőle­ges csatlakoztatása

7.26. ábra. HERAKLITH köpenyfal merőle­ges csatlakoztatása 1 HERAKLITH vagy HE­RATEKTA lemez; 2 soroló távtartó; 3 kezdő távtartó; 4 kibetonozás.

ERAKLITH köpenyfal sorkiosz­tása födémmel

7.27. ábra. HERAKLITH köpenyfal sorkiosz­tása födémmel a) teljes belmagassággal; b) ablaknyílással; 1 HERAKLITH, mint zsalu­elem; 2 távtartó elem; 3 kezdő távtartó; 4 ki­betonozás; 5 áthidaló (vasalt); 6 vízszigete­lés; 7 lábazati fal; 8 koszorú; 9 födém.

HERAKLITH lemez válaszfalak

Tetőtér beépítéseknél – különösen utólagos beépítés esetén – lényeges követelmény, hogy a válaszfalak ne legyenek túl nehezek és megfelelően hang gátlók legyenek. A 75 mm vas­tag HERAKLITH lemezekből vá­laszfalak gyorsan, könnyen elkészít­hetők, az ajtók, a boltíves nyílások egyszerűen kiképezhetők. A 75 mm vastag egyrétegű, vakolt HERAK­LITH válaszfal súlyozott léghang gátlási száma 38 db, több rétegű HE­RAKLITH válaszfalakkal pedig en­nél is jobb hanggátlás érhető el (7.22.-7.24. ábra).

A válaszfalak építésének megkezdése előtt fából vagy fémből ideiglenes tá­maszokat (segédszerkezetet) kell fel­állítani, egymástól kb. 100-200 cm-re. A kötésben elhelyezett HERAKLITH lemezeket HERAKLITH gyorsra­gasztóval kell egymáshoz ragasztani. Merevítés nélkül maximum 4 m ma­gas és 6 m hosszú falak készíthetők. A segédszerkezet a válaszfal teljes el­készülte után bontható el. Ezután kö­vetkezik a vakolás: cementfröcskölés + alap- és fedővakolat vagy gipszes belső vakolat. A fal és a mennyezet csatlakoztatásának vonala mentén a vakolat átvágásával dilatációs héza­got kell kialakítani. A HERAKLITH falak jól csempézhetők vagy a csem­pék a cementhabarcsba ágyazásával, vagy durva vakolatra csemperagasz­tóval ragasztva.

HERAKLITH köpenybeton

A HERAKLITH köpenybeton épí­tési rendszer különösen alacsony élő­munka igénye és anyagfelhasználása miatt igen gazdaságos. A HERAK­LITH felület kiváló vakolási alapot ad, külső falak esetén külön zsaluzat nélkül készíthető a jól hőszigetelt te­herhordó szerkezet. A beton C 8 és C 10, többszintes há­zaknál pedig C 12 minőségű, kissé képlékeny konzisztenciájú legyen. A köpenyfalak között a betont tű vibrátorral vagy kézi döngölővel rétegen­ként, 50 cm-es soronként tömöríteni kell (7.25.-7.27. ábra).

A zsaluzó elemek szerelésekor a közbenső és kezdő kapcsolóelemekkel állítható be a megfelelő falvastagság. HERAKLITH köpenybeton főfalak fesztávolságait – az előregyártott vas­beton   áthidalók   és  födémelemek megválasztásakor – a betonmag sík­jáig kell figyelembe venni, ami annyit jelent, hogy 5 cm-es zsaluzóelemek esetén a 4,80 m fesztávolságuk mel­lett a helyiség mérete 4,70 m lesz.