Ház

Korszerű vakolatok és hőszvigetelő vakolatrendszerek

A vakolatkészítés menete

A vakolóhabarcs tökéletes felhordá­sakor szigorúan be kell tartani az alábbiakat:

 • a vakolat felépítményt a falazat, a védővakolatot pedig az alapvakolat típusa szerint kell megválasztani;
 • megfelelő tapadásközvetítőket, va­kolaterősítőket és hordozókat kell alkalmazni;
 • szigorúan be kell tartani a vakolat­rendszer forgalmazójának és a va­kolat gyártójának előírásait.

Ha egy épületen belül különböző gyártók különböző típusú vakolatait használjuk, vizsgálni kell összeférhetőségüket. Vakolni csak akkor szabad, ha a leve­gő, a falazat és a vakolóanyag hőmér­séklete 5 °C felett van. A falazat hő­mérsékletének legalább 1 nappal a vakolás megkezdése előtt, a vakolás alatt és 2 nappal a vakolás után (a va­kolóanyag fajtájától függően ez az idő hosszabb is lehet) 5 °C felett kell lennie.

A megfelelő szilárdulási (kikeményedési) folyamat érdekében olyan szel­lőzésről kell gondoskodni, amely nem jár túl gyors vízelvonással. A va­kolatot nem szabad gyors felmelegí­tésnek kitenni, vagy szárító berende­zést használni.

Kültéri vakolásoknál, átnedvesedett alapfelület, ill. falazat esetén külön figyelni kell arra, hogy a felület eléggé száraz legyen. Ugyanígy ügyelni kell arra is, hogy meleg és/ vagy napsütéses időben a vakolandó felület ne melegedjen túl. A vakolatokat védeni kell a gyors ki­száradástól, szükség esetén a felhor­dás után néhány napig a felületet nedvesíteni kell. Szélsőséges időjá­rásnál megfelelő védő intézkedéseket kell hozni.

A vakolóanyag tárolása

Az építőanyagokat az időjárás hatá­sai és a talajnedvesség ellen védett, szennyeződésmentes helyen kell tá­rolni. Az anyagtároló hely ill. siló nagysá­gát és méretét a tárolási és kivitele­zési idő alapján kell meghatározni. A nedves vakolatokat közvetlenül a szállítás után fel kell dolgozni.

Vakolóhabarcsok keverése

A vakolóhabarcsokat a gyártó által megadott összetétel és a meghatáro­zott keverési arány szerint kell össze­állítani. Helyszínen kevert vakolóhabarcsoknál ez a kötőanyagra, a töltő­anyagra és a víz arányára vonatkozik, készhabarcsoknál az adalékanyagra is.

A keverést és a felhordást (ha a keve­rés és a felhordás egy munkafolyamatban történik) a habarcstípusnak megfelelő eszközzel (keverő, vakoló-gép) kell végezni.

A habarcsot annyi ideig kell keverni, amíg teljes tömegében egyenletes lesz. A gépi keverés jobb, mint a ké­zi. Készhabarcsoknál használjunk a gyártó által javasolt keverőgépet, és tartsuk be a keverési időre vonatkozó utasításokat. A keveréshez és szállításhoz használt gépeket és tárolókat tisztán kell tarta­ni. Ne feledkezzünk meg a használat előtti benedvesítésről.

Tapadásközvetítők és vakolóhabarcsok

A tapadó habarcsokat és vakolóha­barcsokat a felhasználásig óvni kell a szennyeződésektől. Az anyagokat még a szilárdulási, illetve a kötési fo­lyamat beindulása előtt fel kell hasz­nálni, már kötésnek indult anyagot felhígítani és felhasználni tilos! A felhordás végezhető kézzel vagy géppel. A választás a vakolóhabarcs, ill. a tapadásközvetítő típusától és a gyártó erre vonatkozó utasításaitól függ.

Tapadásközvetítők felhordása

A gúzolót teljes felületen kell felhor­dani, és a szilárdulás beindulása után utókezelés szükséges. A gipszvakolatok tapadó hídja általá­ban alapozó, amit felkeverés után a teljes felületre kell felhordani.

A tapadó hidat a vakolandó felület és a vakolóhabarcs alapján, a gyártó adatait figyelembe véve kell kiválasz­tani. Mész-, cementes mészvakolat-és cementvakolatok esetén a tapadás­közvetítő általában gúz anyag, tömör, gyengén nedvszívó betonfelületek esetén azonban tapadó habarcsot vagy tapadó tejet kell felhordani. A tapadó habarcs (vékonyágyas habarcs) készítése esetén a gyártó utasításait a további munkafolyamatoknál (pl. friss és frissre felhordás, várakozási idő, utókezelés stb.) is maradéktala­nul be kell tartani. A tapadó tej felhor­dása során az anyagot – a cement le­ülepedésének elkerülése érdekében – többször fel kell keverni. Egyszerre csak akkora felületet szabad bekenni, hogy a felhordás „friss a frissre” jel­lege megmaradjon.

Vakolóhabarcsok felhordása

A vakolóhabarcsok felhordása előtt mindig gondoljunk arra, hogy – az időjárástól és/vagy a termékelőírá­soktól függően – szükség lehet a va­kolandó felület hatásos előnedvesítésére, a tapadó hídnak viszont a felhor­dás idejére már ki kell száradnia. Vastag rétegű vakolatoknál – a vakolóhabarcstól függően – többrétegű felhordás is szükséges lehet. Az egyes vakolatrétegeket géppel vagy kézzel, egyenletesen kell felhor­dani, majd a felületet le kell húzni. A különféle felhordási módok, pl. hogy „friss a frissre” felhordási mód, vagy az egyes rétegek között a vára­kozási időt be kell tartani és a felüle­tet a következő réteghez előkészíteni (pl. érdesíteni, felkarcolni), mindig a vakolóhabarcs tulajdonságától függe­nek, ill. az egyes felhasználási útmu­tatók adják meg.

Többrétegű vakolatok egyes rétegeit és az esetleges vezető sávokat mindig ugyanolyan minőségű habarccsal kell készíteni. Az alsó réteg lehúzásakor ügyelni kell arra, hogy a felületen ne képződjön elválasztó réteg! Vakolóprofilok (pl. vezetősín, élve­dé) használatakor a mögöttük ma­radó üreget a vakoláshoz használt ha­barccsal kell kitölteni. Egy felület esetleges későbbi vakolá­sánál ugyanolyan minőségű anyagot kell használni, amilyen az eredeti volt.

A tágulási hézagokat nem szabad be­vakolni, hanem funkciójuknak és helyzetüknek megfelelően kell kiké­pezni azokat.

Belső vakolatok felhordása

Egyrétegű, gipszes alapvakolatra való fedővakoláskor különleges elő­készületek szükségesek (pl. a glettelt vagy dörzsölt felületeket érdesíteni kell, nedvszívás-kiegyenlítő réteget kell felhordani stb.) Vastag vakolatrétegek készítésekor az egymást követő vakolatrétegeket „friss a frissre” módon kell felhor­dani.

Külső vakolatok felhordása

Külső vakolás esetén a fedővakolatot csak az alapvakolat kikeményedése után lehet az alapvakolatra felhordani. Vékony rétegű mész-cement kötésű nemes vakolat, szilikátbázisú vakolat, műgyantavakolat és egyéb vékony ré­tegű fedővakolat hőszigetelő alapva­kolatra vagy durva szemcséjű cemen­tes mészvakolat alapvakolatra készül­het. A gyártó előírásai szerint szüksé­ges lehet az alapvakolat különleges előkészítése, esetleg egy közbenső réteg felhordása is. A vakolatvastagság gúzolás nélküli vakolat esetén az alapfelület és a fe­dővakolat fölső síkja közötti méretből 4 mm simító vastagságot levonva adódik.

A minimális rétegvastagságot a tech­nológiai, épületfizikai, felhordás tech­nikai követelmények, valamint a va­kolat felületi tulajdonságai határoz­zák meg. A tervezésnél nem a mini­mális rétegvastagsággal, hanem a va­kolatvastagság középértékével, a név­leges vakolatvastagsággal kell szá­molni, ahol már az egyenetlenségi el­téréseket (az alapfal és a vakolat) is figyelembe kell venni. A vakolatvas­tagsági középérték természetesen mindig nagyobb, mint a minimális ré­tegvastagság.

Vakolaterősítések

A vakolaterősítések ellensúlyozzák a repedések káros következményeit.

Megerősített gúzolás

Funkciója megegyezik a vakolattartó­éval. A réteget a teljes felületet ta­karva kell felvinni, és készítésénél kü­lönösen figyelni kell a következőkre:

 • a dróthálót a felületen 10 cm átla­polással kell fektetni;
 • a megerősített gúz anyag legkisebb rétegvastagsága 8 mm;
 • a dróthálót megközelítőleg a gúzréteg közepébe kell beágyazni (eh­hez célszerű távolságtartót használni).

Fektetett üvegszövet

Az üvegszövet lyukbőségét a vakoló­habarcs szemcsemérete alapján kell megválasztani, gondosan ügyelve a következőkre:

 • először fel kell hordani a tervezett rétegvastagság 2/3 részének megfe­lelő vastagságot;
 • az üvegszövetet úgy kell elhelyezni, hogy min. 25 cm-rel túlnyúljon a veszélyeztetett területen, és az át-lapolások legalább 10 cm-es széle­sek legyenek;
 • a megfelelően elhelyezett üvegszö­vetre fel kell hordani a kívánt ré­tegvastagságú vakolóhabarcsot.

Gipszvakolatoknál egy munkamenet­ben legfeljebb 20 m2 erősíthető meg és vakolható készre. „Friss a frissre” felhordási mód esetén figyelni kell ar­ra, hogy az alsó réteg ne száradjon ki. Födémeken nagy felületű vakolaterő­sítés nem készíthető.

Felsimított üvegszövet

Az üvegszövet lyukbőségét a simító-habarcs homokjának szemcsemérete alapján kell megválasztani, úgy, hogy az legalább a legnagyobb szemcseát­mérő háromszorosa legyen. Figye­lembe kell venni a gyártó cég előírá­sait. Az üvegszövet beágyazásánál ügyelni kell arra, hogy mindkét oldala a simítóhabarccsal fedett legyen, és a réteg­vastagság elérje a gyártó által meg­adott vastagságot. Az üvegszövet csak az alapvakolat megfelelő kikeményedése után helyezhető fel.

Vakolathordozók

A vakolathordozó réteg önálló réteg­nek számít. A hordozók rögzítését és bevakolását a gyártó előírásai szerint kell elvégezni (pl. Heraklith; Heratekta stb.).

Állásidő

Az egyes vakolatrétegek felhordása közötti várakozási időt lényegesen befolyásolják a következő tényezők:

 • az alapfelület tulajdonságai;
 • a vakolóhabarcs típusa;
 • a vakolat felépítmény;
 • a vakolatvastagság;
 • az időjárás;
 • a szellőzési lehetőségek.

A következő várakozási idők átlagos irányadó értékekként vehetők figye­lembe – feltéve, hogy a gyártó nem határoz meg ettől eltérő várakozási időt:

 • gúzolás: 3 nap;
 • cementes mészvakolat alapvakolat: 14 nap;
 • készhabarcsok: mindig a gyártó adata szerint;
 • felsimított üvegszövet: 7 nap.

A kész vakolattal szemben támasztott követelmények.

A vakolatnak az alapfelülettel szilárd kapcsolatban kell lennie. A kiszáradt vakolatfelület megjelenése olyan le­gyen, hogy mind struktúrájában, mind színében megfeleljen az előírá­soknak.

A kész vakolatban nem lehetnek bu­borékok, és a felület normál fénynél nem mutathat egyenetlenségeket. Az élek és fugák egyenesek legyenek. A kész vakolaton nem lehetnek 0,2 mm-nél nagyobb repedések. Amennyiben egy meglévő épület homlokzatán repedések láthatók, az épület felújítás előtt a repedések okát, illetve azok veszélyességének fokát meg kell állapítani. A repedé­sek keletkezhetnek különböző terhe­lések, túl gyors kiszáradás, zsugoro­dás, lassú alakváltozás, különböző építőanyagok helytelen csatlakozta­tása és nyitva hagyott fugák miatt.

Hazai gyártású korszerű vakolatok

Hazai szárazvakolat gyártó cégek:

 • Magyar TERRANOVA Építőanyag ipari Kft.2085 Pilisvörösvár, Bécsi út
 • LASSELSBERGER KNAUF Építőanyag ipari Kft.8202 Veszprém, Házgyári u. 9.
 • BAUMIT Kft.1103 Budapest X., Noszlopy u. 2.
 • ISPO Dekorputz Kft6726 Szeged, Temesvári krt. 48.
 • Vakolat kiegészítők  (vakolóprofilok) gyártója és forgalmazója a PROTEKTORWERK Hungária Kft. 1106 Budapest X., Jászberényi út 38-72.

Vakolóprofilok

Az előbb felsorolt szárazvakolat ­gyártók is kínálnak vakolataikhoz, fő­ként hőszigetelő rendszereikhez jel­legzetes sarok-, lábazati, esetleg végprofilokat.

A PROTEKTORWERK Kft. által gyártott fémprofilok nemcsak egysze­rűen vakolati profilok, hanem az épü­letek külső és belső hőszigetelő rend­szerei mellett, a burkolatokhoz, a sze­relt válaszfalakhoz és az álmennyeze­tekhez is széles körben, pontosan il­leszthetők.

A következőkben szemléletes ábra­anyaggal kiegészítve külön foglalko­zunk a belső vakolatoknál, a homlok­zati vakolatoknál, a homlokzati hőszi­getelő vakolatoknál és a fokozott igé­nyeket kielégítő hőszigetelő rendsze­reknél alkalmazott profilokkal.

A profilok lehetnek:

 • mindkét oldalukon tűzi horganyzottak és
 • horganyzott, kétoldalt poliészter bevonattal ellátottak.

Anyaguk lehet:

 • alumínium;
 • eloxált alumínium;
 • rozsdamentes acél;
 • kemény PVC;
 • lágy PVC.

A hengerléssel, hajlítással, stanzolással előállított fémprofilok, valamint az extrudálással gyártott PVC-szalagok különleges igényeket is kielégíte­nek.

A profilok kiválasztásánál figyelembe kell venni:

 • a felhasználási területet (külső vagy belső);
 • a vakolat vagy hőszigetelés vastag­ságát;
 • a profil hosszát;
 • a profil darabolhatóságát.

A profilok kézi darabolóval vagy fémfűrésszel vághatok. Gyorsvágó nem használható, mert a horganyozás megsérül, és azonnal, már a beépítés­kor megkezdődik az oxidációs folya­mat, amely a profil tönkremenetelé­hez vezet.

A profilok rögzíthetők:

 • habarcsragasztással;
 • szegezéssel vagy dübeles kapcso­lással;
 • a két módszer kombinálásával.

Habarcsos rögzítés esetén a habarcs­tól függően kell a profil anyagát meg­választani. Mész, cement, mész-ce­ment kötőanyag-bázisú habarcsoknál a profilok anyaga bármi lehet, gipszes habarcsoknál azonban már jóval ki­sebb körből választunk.

Szegezés vagy kapcsolás általában az ún. készházaknál, faházaknál fordul elő, de gyakori a lábazati kezdősor rögzítésénél, ill. kapcsolásánál is. Szárazon rögzítés esetén is előfordul­hat kiegészítő habarcsos kapcsolat, azonban eszünkbe se jusson, hogy a felragasztott fémprofilokat utólag, szegezéssel vagy tiplivel rögzítsük.

Horganyzott acéllemez profilok a kö­vetkező vakolatokhoz használhatók:

 • mészvakolatok;
 • cementes mészvakolat vakolatok;
 • belső gipszvakolatok. Alumíniumprofil alkalmazható a kö­vetkező belső vakolatokhoz:
 • gipszvakolatok;
 • műgyanta vakolatok;
 • vékony vakolatok. Rozsdamentes acél  vakolóprofilok használhatók:
 • homlokzatvakolatoknál;
 • homlokzatok hőszigetelésénél;
 • lakóépületek párás, vizes helyisé­geinél, és ahol a levegő relatív ned­vességtartalma legfeljebb 75%;
 • ha a nedvesedés előre látható;
 • ha különleges körülmények miatt a szerkezet korrózióvédelme szüksé­ges.

A rozsdamentes PROTEKTOR profilok tartóssága csak akkor garantált, ha a felülete fém tiszta, sima és pórus­mentes. A tisztításhoz a kereskede­lemben kapható tisztítószerek hasz­nálhatók, a profilokat tisztítás után tiszta vízzel alaposan le kell öblíteni. A széles választék óriási alkalmazási lehetőségeket tesz lehetővé a kor­szerű vakolási technikák terén. A va­kolóprofilok a korszerű habarcsok alkalmazását, valamint a korszerű vakoló és hőszigetelő vakoló eljárás tel­jes gépesítését biztosítják, épülete­ken kívül és belül egyaránt. A felületi védőfóliát – függetlenül an­nak fajtájától – beépítés után el kell távolítani, mivel a felületi fólia hő- és fényhatásokra elöregedhet és már nem húzható le, legfeljebb klórozással távolítható el. Savval való fóliale­mosás és falmosás után a teljes fém­felületet át kell mosni tiszta vízzel. Horganyzott felületet savval lemosni nem szabad.

A kívül maradó fémfelületek habarcstól való megtisztítása különös gondosságot igényel, spatula vagy csiszolópapír nem használ­ható a száraz habarcs eltávolítására. A habarcsot műanyagból vagy puha­fából készült simítókkal, könnyedén dörzsölve kell letakarítani, a legjobb, ha a friss habarcsot még a teljes szá­radás előtt, száraz ecsettel vagy ruha­darabbal letisztítjuk. Profilok betervezésénél elsődleges szempont a gazdaságosság, valamint a vakolatnak megfelelő szelvény és anyag kiválasztása. A szakkatalógusokban a profilok szá­mozásánál látható négyjegyű szám, a profil típusszáma alapján rendelhe­tők meg a kiválasztott profilok.

A típusszám első számjegye az anyag­ra utal:

 • l-es (pl.: 1106) horganyzott felület;
 • 2-es (pl.: 2201) rozsdamentes acél;
 • 3-as (pl.: 3744) PVC (műanyag);
 • 9-es (pl.: 9078) alumínium; Egyedi igényekhez sárgaréz használ­ható, ezt azonban a 9-es számcsopor­ton belül külön fel kell tüntetni (5.1.-5.3. ábra).

Belső vakolatok

A hagyományos vagy korszerű anya­gok közötti választás az építész és építtető közös döntése, amelynek meghozatala előtt az összes előnyt és hátrányt végig kell gondolni.

A szárazhabarccsal való vakolás elő­nyei a következők:

 • nem kell a helyszínen oltott meszet tárolni;
 • nincs szükség helyszíni habarcske­verésre;
 • mindig a felhasználás igényeinek megfelelő mennyiség keverhető be egyszerre;
 • az osztályozott szemszerkezet ki­váló minőségű munkát eredményez, mivel
 • a szemcseelosztás tökéletes;
 • könnyű az eldolgozás, így a réteg­vastagság a lehető legkisebb lehet;
 • keletkező belső és felületi feszült­ség kicsi, a kész vakolat nem repe­dezik;
 • a kötőanyag mennyiség ideális, a habarcs nem lesz sem „kövér”, sem „sovány”, tehát az időtállóság biz­tosított.

Az egyszerre csak kis mennyiségben bekevert habarcs is rendelkezik a fel­sorolt jó tulajdonságokkal, ellentét­ben a hagyományos habarcsokkal, ahol a „receptura” szerint kevert ha­barcsadagok minősége általában nem azonos. Jól mutatják ezt a vakolatja­vítások, ahol a kis mennyiségben be­kevert javítóhabarcs hol kövér, hol sovány lett, és a javítások helyei 1-2 éven belül, térképszerűen megmutat­ják az eltérő habarcsminőségeket.

A vakolatok pihentetése

Korszerű vakolási technikával vég­zett vakolási munkák esetén egyes szakemberek szerint nem szükséges az előírt várakozási időt betartani, ez azonban semmiképpen sem fogad­ható el, a gyártó erre vonatkozó uta­sításait feltétlenül be kell tartani. A gázolásnál ez az idő 1-3 nap, alapva­kolatnál 7-14 nap, ami egy lakóház­nál akár egy teljes hónapot is jelent­het. Szokták mondani, hogy a hagyományos vakolás fele annyi idő alatt készen van, az előírások szerint azon­ban a hagyományos vakolatoknál is az előbb felsoroltakkal azonos vára­kozási időket kellene tartani, amivel azonban – sajnálatos módon – több­nyire nem törődnek. A század elején, valamint a 30-as években épült házaknál még betartották ezeket a vára­kozási időket, sőt, abban az évben, amikor az épület elkészült, egyáltalán nem vakolták be, sem belül, sem kí­vül.

Ez látszik is az ilyen korú épüle­tek vakolatain, és nemegyszer bizony megirigyelheti a vakolat minőségét az összecsapott módon kivitelezett mai épület tulajdonosa. A habarcs kötéséhez szükséges idő alatt – ez egyben a száradási idő, amit várakozási időnek is neveznek – a ha­barcsok mindegyike térfogatcsökke­nésen megy át, és bizonyos mérték­ben zsugorodik. Egy kisméretű téglá­ból épülő ház egy szintjén belül 35-40 vízszintes habarcsréteggel, blokk­téglából vagy egyéb korszerű falazó téglából épülő háznál 15-20 vízszin­tes habarcsréteggel számolva, a fala­zást követő 30 nap alatt a teljes bel­magasság 3-6 mm-rel, egy év alatt pedig további 1-2 mm-rel csökken. Ekkor a végleges terheknek már 75-85%-a átadódik a falazatokra.

Tetőtér beépítéses vagy emeletes la­kóháznál ez együttesen már 1-2 cm is lehet, így tehát, ha a frissen elké­szült falat azonnal vakolnák, a vako­lat a fal alakváltozásából adódóan már a felhordást követően – ha szem­mel még nem észlelhetően is – kez­dene leválni a falfelületről. A vakolóhabarcs kötőereje – vagyis a szilárdsága – tehát mindig egy kate­góriával kisebb legyen a falazati ha­barcs minőségénél, azért, hogy a fala­zat terheléséből és a száradásából adódó méretváltozással (csökkenés­sel) a felületi réteg (a vakolat) lépést tarthasson, anélkül, hogy leválna a falról.

A második probléma a vakolatréte­gek pihentetési ideje. Gúzolásnál a pihentetési idő elsősorban a megfe­lelő kötés miatt szükséges, hiszen az 1 mm-t alig meghaladó vastagsága miatt a zsugorodásból eredő feszült­ségek jelentéktelenek. Az alapvako­latok pihentetése már lényeges a zsu­gorodás szempontjából is, és erősen befolyásolja a minőséget, de elsősor­ban az élettartamot. Ezért fontos a 28 napos kötési időszaknak legalább felét bevárni, amikor a térfogatcsök­kenést okozó zsugorodás iránya in­kább már a falra merőleges. Ennél gyorsabb munkavégzés esetén elke­rülhetetlenül megjelennek a falra me­rőleges hajszálrepedések, és a térfo­gatváltozás gyengíti a felületi tapa­dást is. Emiatt a felület „felszakad”, az élettartam a felére csökken.

PROTEKTOR vakolóprofilok.

5.1. ábra. PROTEKTOR vakolóprofilok.

PROTEKTOR vakoló-, lezáró és lábazati profilok belső vakoláshoz.

5.2. ábra. PROTEKTOR vakoló-, lezáró és lábazati profilok belső vakoláshoz.

 Vakolóprofil vágása karos lemez­ollóval.

5.3. ábra. Vakolóprofil vágása karos lemez­ollóval.

Gúzoló munkák

A gúzoló réteget fogadó kellően ki­száradt fal felülete:

 • megfelelően előnedvesített;
 • pormentesített;
 • fellazult részektől mentes;
 • zsaluolajtól nem szennyezett;
 • a betonfelület egyenletes;
 • foltosodástól (mészkivirágzástól stb.) mentes legyen.

A gyárilag előcsomagolt előfröcskölt anyagok használhatók a hagyomá­nyos falazóelemekből készült falaza­tok alapvakolás előtti felület előké­szítésére is. A cementes előfröcskölés (gúzolás) – amellett, hogy biztosítja a megfelelő tapadó felületet az alap­vakolat számára – megakadályozza, hogy a falszerkezet elszívja az alapva­kolatból a nedvességet.

A gúzolás menete a következő:

 • a falfelület előkészítése;
 • a gúzoló habarcs bekeverése;
 • a felhordás.

A keverés végezhető kézzel (ládá­ban), habarcskeverő géppel vagy fú­rógépre szerelt keverőszárral. Egy­szerre csak annyit kell megkeverni, hogy két órán belül elfogyjon. Az előnedvesített felületre hagyományos kőművesszerszámokkal vagy vakoló-géppel hordják fel a gúzoló anyagot. Azoknál a vakolóhabarcsoknál, ame­lyeknél a gúzolás egyébként elmarad­hatna, a nedvszívó falazatok közötti betonfelületeken (pl. áthidalóknál) sűrűbb anyagból célszerű gúzolni.

Sima betonfelületek esetén a gúzolás előtt (vagy helyett) – amennyiben a felületi érdesítés nem lehetséges – tapadó hidat kell készíteni (pl. KNAUF betonkontakt 90 anyagból). A vezetősávot helyettesítő fémprofi­lok gúzolás előtt is elhelyezhetők, de célszerűbb utólag felragasztani, mert így az „élek” könnyebben megtisztít­hatók (5.4.-5.10. ábra). Gúzoló anyagot gyártó cégek a Terra-nova, a Baumit és a Lasselsberger.

PROTEKTOR elemei

5.4. ábra. Vakolóprofil, PROTEKTOR elemei a) sarok profil; b) felragasztás a falra belső vakoláshoz; c) felragasztás a nyers homlok­zatra.

Vakolóprofilok belső oldalfalvakolathoz

5.5. ábra. Vakolóprofilok belső oldalfalvakolathoz.

PROTEKTOR sarokprofil belső ol­dalfalvakolattal

5.6. ábra. PROTEKTOR sarokprofil belső ol­dalfalvakolattal a) vékonyvakolathoz; b) vé­konyvakolathoz, nagy tapadó felülettel; c) vastagabb (10-15 mm) vakolathoz; 1: 2274 és 9074 él profil; 2: 9177 és 9178 él profil; 3: 1007-es 1008 él profil; 4 tapadó rács; 5: vé­konyvakolat 3-5 mm-es vastagságban; 6 fe­lületi vakolat simított felülettel.

Normál alapvakolatok

A normál alapvakolatok gúzolt belső falfelületre hordhatók fel, kézi vako­lás esetén:

 • fémprofil vakolósínnel;
 • helyszíni vakolósávval és
 • vezetősáv (és profilléc) nélkül.

A szárazvakolatból kevert korszerű vakolatok régi és új épületek falainál és mennyezeteinél felhasználhatók, egyenletes, szennyeződéstől, portól mentes és megfelelően előnedvesített sík felületeken. Az alapvakolat a va­kolatgyártó előírásainak megfelelő­en, de legalább félnapos gázolásra – betonfelületnél egynaposra – hordható fel, egy rétegben, 2 cm-es vas­tagságig. Ennél vastagabb vakolatré­tegekhez a gúzolást a vakolás előtt „egyengessük” ki, úgy, hogy a takaró réteg – mint alapvakolat – egy össze­függő felületet adjon a simítás előtt. A második réteg és első kiegyenlítő réteg közötti pihentetési idő legalább egy nap legyen, és az alsó kiegyenlítő vakolat felületét a következő réteg jobb tapadása érdekében frissen fel kell érdesíteni.

A felhordandó szárazvakolat beke­verhető vagy kézi erővel, ládában, vagy szabadon ejtő rendszerű ha­barcskeverő géppel. Alapvakolatot gyártó cégek a Bau­mit, a Lasselsberger és a Terranova.

Gépi alapvakolat készítése

A felület és anyag előkészítése azonos a normál vakolatokéval, azzal a kiegészítéssel, hogy normál vakolat géppel nem hordható fel, fordítva azonban igen, „gépi” szárazvakolat kézzel felhordható. A gépi vakolat – eltérő szemszerkezeti rendszere miatt – kézi vakoláshoz csak akkor használ­ható, ha a felületek mérete miatt a gépi felhordás lehetetlen, és a mennyiség olyan csekély, hogy nem érdemes külön „kézi” szárazhabar­csot helyszínre szállítani és keverni. A gépi vakolatok rétegvastagsága legfeljebb 2,5 cm lehet, ennél na­gyobb vastagsághoz elővakolás szük­séges.

A 2,5 cm-nél vastagabb réteg­nél az elővakolást – fémprofil vakoló-lécek esetén – nem kell teljesen le­húzni, csak annyira, hogy a „lécezett” felület alatt legalább 10 mm megma­radjon a végleges felületi réteg feldol­gozásához és lehúzásához. Erősen nedvszívó falazatoknál, továbbá szá­raz, szeles időben vízsugárral perme­tezve elő kell nedvesíteni a felületet. Az előfröcskölt falazatot óvni kell a gyors kiszáradástól (árnyékolással és permetezéssel). Ha a vakolás meg­kezdése és az élőfröcskölés között hosszabb idő telt el, a műveletet meg kell ismételni, mert ha az előfröcskölt felület „üveges”, a felhordott alapva­kolat megcsúszik, és lefolyik a gúzolt felületről.

Az, hogy a vakolatok alatt szüksé­ges-e gúzolás vagy nem, gyártónként változó. Egyes gyártók a kedvezőbb ár miatt – kizárólag belső vakolásoknál – közvetlenül, előnedvesített falra is ajánlják szárazhabarcs terméküket. Felhasználás előtt ellenőrizzük, hogy a választott vakolattípus gúzolt vagy „natúr” falra hordható-e fel (ezt vagy a papírzsákon, vagy – ömlesztett áru­nál – a szállítási bizonylaton mindig feltünteti a gyártó). Az ideális képlékenységű anyag jól bedolgozható, így az anyagveszteség minimális.

A gépi vakolat – speciális összetételénél és adalékainál fogva – hosszabb bedolgozási időt enged meg, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vakolat nem „sül” rá a falra, tehát van idő a felhordásra. Gépi va­kolat esetén állandó minőségű, gaz­daságos, gyors, korszerű vakolási technológia alkalmazható, amely a tartozékok (él védő, vakolatvezető sín, speciális kéziszerszámok) hasz­nálatával még kedvezőbb lehet. A gépi vakolat bármilyen vakológéppel gazdaságosan felhordható, a rétegvastagságtól függően egy vagy két rétegben. Téglafalazat esetén a réteg­vastagság 2 cm, de min. 1 cm legyen, betonfelület esetén min. 1 cm. Fö­démvakolásnál egy rétegben legfel­jebb 1 cm vastagságú vakolat hord­ható fel.

A vakolatot egyenletesen, „vakolat­lánc” formában kell a falazatra és a födémre felhordani. A vakolás meg­kezdése előtt a kitöredezett falrészeket és nagyobb hiányosságokat vako­lattal, esetleg téglával pótolni kell, hogy lehetőleg azonos rétegvastag­ságú vakolatot kelljen felszórni. A felhordott vakolatot fa vagy műanyag (H vagy trapéz alakú), esetleg alumí­nium lehúzóval (kartecsnivel) kell el­simítani, és ha szükséges, vakolattal kiegyenlíteni.

Belső vakolásoknál a meghúzott gépi vakolatot – amely ujj nyomáspróbával ellenőrizhető – szükség esetén vízzel kissé meg kell nedvesíteni, és sziva­csos dörzsölővel eldörzsölni, de ha a felület minősége megkívánja, belső simítóhabarcsot kell ráhordani. A dörzsölhetőségig eltelt idő függ a fa­lazat nedvszívó képességétől, a réteg­vastagságtól, a hőmérséklettől és a levegő nedvességtartalmától. Különböző falazó anyagok csatlako­zásánál a dörzsölés előtt vagy dilatá­ciós hézagot kell készíteni, úgy, hogy a bevágás vagy az aljzatig érjen, vagy a felületeket a vakolás megkezdése előtt, legalább 10 cm-es átfedéssel rabicolni kell.

Minden olyan felületet, amelyre ége­tett kerámiaburkolat kerül, egyenle­tesen le kell húzni és szükség szerint tömöríteni kell, dörzsölni azonban nem szükséges A felület egyenletes­ségére fokozottan kell ügyelni. Gépi vakolásoknál a simítás (dörzsö­lés) saját anyagából vagy külön réteg feldolgozásával – a pihentetett felületre felhordva – végezhető el. Gépi vakolatot gyártó cégek a Lasselsberger, a Terranova és a Baumit.

5-7-abra5.7. ábra.

5-8-abra5.8. ábra

5.9 ábra5.9. ábra

5-10-abra5.10. ábra

Gipszes belső vakolatok

A gipszes belső vakolatok habarcs­anyaga abban különbözik a normál és gépi belső vakolóhabarcstól, hogy a kötőanyag (mész és cement helyett) mészhidrát és gipsz, a töltőanyag pe­dig dolomit és homok vagy perlit és homok.

Kedvező szemmegoszlásuk miatt a gipszes vakolatok kézi és gépi felhor­dásra egyaránt alkalmasak. A cement­kötésű felületeket (gúzok) és a beton­szerkezeteket külön alapozni kell, a gipsz és a cement kedvezőtlen kémiai reakciója miatt. Natúr téglafalaknál gúzolás nem szükséges. Az alapfelüle­tet ugyanúgy kell elkészíteni, mint a normál vakolatoknál, az előnedvesítés mindenképpen szükséges. A habarcs keverhető kézzel vagy sza­badesésű habarcskeverővel.

A megkevert anyagot „nedveset a nedvesre” elv szerint, oldalfalon 1-1,5 cm vastagságban, mennyeze­ten pedig 0,5.. .0,8 cm vastagságban, vakolókanállal vagy serpenyővel kell felhordani. Erősen nedvszívó vako­latalapoknál a falfelületet híg ha­barccsal elő kell fröcskölni, különö­sen gépi vakoláshoz. A felületet alu­mínium vagy H kartecsnivel egyenlít­jük ki, ill. tömörítjük, és ha szüksé­ges, új réteget készítünk. Megfelelő várakozási idő után a felületet vízzel be kell permetezni és szivacsos simítóval „filcezni”, majd rozsdamentes anyagú simítóval el kell glettelni.

Fal­burkolat, ill. dörzsölt vakolat készíté­sekor ez az utolsó fázis elmaradhat. A glettelés előtti vakolatrétegek nem megfelelő tömörítése, ill. nem ele­gendően hosszú várakozási idő esetén gletteléskor a felületen légbuborékok keletkeznek, amelyek ronthatják a felület minőségét. Gipszes vakolatok­nál a felületi simítást lehetőleg saját anyagával végezzük. Amennyiben valami miatt cement kö­tőanyagú simítóréteg készül, a pihentetési idő eltelte után az alapvako­latra – speciális alapozó anyagból – tapadó hidat kell készíteni. Gipszes vakolatot gyártó cég a Terra­nova.

Belső simító vakolatok

Az épületek belső falfelületeinek si­mító habarcsrétege vagy perlites hő­szigetelésekre, vagy megszilárdult alapvakolatokra készül, 3-5 mm vastagságban, hőszigetelő alapvako­latra 2-7 nap, alapvakolatra 1-2 nap elteltével. A gépi alapvakolatokra, ill. a hagyományos módon készített alapvakolatokra felhordott simító ha­barcsréteg festhető és tapétázható. A papírzsákokban forgalomba hozott vakolatot az építési helyszínen kever­jük össze vízzel, vagy betonkeverő­ben, vagy fúrógépbe fogott keverő-szárral, ill. kézzel, habarcsládában.

A simítóhabarcs megfelelő szilárdsá­gú, por- és szennyeződésmentes alap­vakolatra hordható fel. Felhordás előtt az alapvakolatot egyenletesen nedvesíteni kell, kivéve az 1-2 napos­nál fiatalabb alapvakolatokat, ahol a nedvesítés elmaradhat. A simítóhabarcs simítóval vagy ser­penyővel hordható fel az alapfelület­re, az alapvakolat felületének minő­ségétől függő vastagságban. Ha a fel­hordott simítóhabarcsot simító szer­számmal egyenletesen eldolgozzuk, majd a felületet glett vassal lesimít­juk, tökéletesen sima felületet ka­punk.

Belső vakolatok készítésének szabályai

 • Az alap- és simító vakolat +5 és + 25 °C közötti hőmérséklet mel­lett készíthető.
 • Hőszigetelő alapvakolat +5 és +20 °C közötti hőmérséklet esetén készíthető.
 • A vakolat kötési ideje alatt biztosí­tani kell a megfelelő légállapotot, szükség esetén szellőztetni kell.
 • Az összekevert habarcsot 60 per­cen belül fel kell hordani, és a fe­lületet 1,5 órán belül kell kialakí­tani.
 • A habarcshoz semmilyen kiegé­szítő anyagot nem szabad hozzáad­ni, elszennyeződött anyagot újra felhasználni tilos.
 • A gyors száradást és a kiszáradást többszöri permetezéssel kell mega­kadályozni.

Homlokzati vakolatok

A korszerű homlokzati vakolatok és vakolatrendszerek korszerű techniká­val gyártott habarcsai biztosítják a tö­kéletes bedolgozhatóságot, időtálló és esztétikus felületet adnak. A hom­lokzati vakolatokat ritkán veszik fi­gyelembe hőszigetelő rétegként, pe­dig egy átlagos hagyományos szerke­zet hőtechnikai tulajdonságait akár 8-10%-kai is módosíthatják.

Hőtechnikai szempontból az elsődle­ges hibaforrás általában az ablak, mert a helytelen vagy rossz csatlakoz­tatás nemcsak rontja a hőszigetelési jellemzőket, hanem a homlokzatva­kolat is sebezhetővé válik, és a lemállások az ablak körül megkezdődnek. Ezt jól megfigyelhetjük a néhány év­tizedes házak homlokzatain. Nagyon fontos az elasztikus, rugalmas ablak­fal és ablak-homlokzat vakolat csat­lakoztatás (5.11.-5.12. ábra). Korszerű megoldást jelentenek azok az utólag elhelyezhető ablakok, ame­lyek falnyílásainál vakolóprofilokkal készül a teljes homlokzatvakolat, és az ablakokat rugalmas csatlakozta­tással, ún. „vízmentes” tömítéssel, utólag helyezik be (5.13. ábra).

A belső vakolatokhoz hasonlóan, a korszerű vakolási technikát a homlok­zatoknál is a készhabarcsok és vako­lóprofilok együttes alkalmazása jelen­ti. A vakolóprofilok nemcsak a munka hatékonyságát segítik, hanem a terve­zett vakolási vastagságot és a felületek egyenletes eldolgozását is. Igen fontos az él, a káva és a lábazati zárások sta­bilitása és időtállósága, de az esztéti­kus megjelenés is – gondoljunk csak a hagyományos technikával készülő lá­bazati lezárásokra, ahol az él néhány év elteltével teljesen lepusztul. A fémprofilokat a felületi gúzolás után célszerű felragasztani, ill. rögzíteni a homlokzatra. A gúzolás előtt felszerelt profilok ragasztóinak felü­leti tapadása gyengébb, „árnyékfelü­letüknél” a tapadó híd minősége nem megfelelő, a gúzolás után sok tisztí­tási munka szükséges.

A fémprofilok a korszerű, fokozott követelményeknek megfelelő hőszi­getelő rendszerek ragasztóhabarcsai­val, valamint megfelelő konziszten­ciájára kevert homlokzati „kézi” szá­razhabarccsal egyaránt jól felragaszthatók. Gépi homlokzatvakolatok szá­razhabarcsából is keverhető ragasztóhabarcs, ha a homlokzat egyébként abból készül. A profilok az alapvako­lat készítése előtt legalább 6 órával, és a gúzolás után min. 1 nappal rak­hatók fel.

A profilok felragasztásának technoló­giai sorrendje:

 • a sarokprofilok felragasztása;
 • a lábazati elemek elhelyezése;
 • a vakolósávot helyettesítő vakoló-profil és a káva élek elemeinek fel­ragasztása a zsinórozott felületen.

A vakolósáv-profil azonos a belső va­kolatoknál alkalmazottakkal (lásd az 5.8. ábrát). A kávákhoz a sarkoknál alkalmazott típust kell használni a va­kolatvastagságtól függően. Vastagabb vakolathoz a vakolósáv-profilt ki­emelten, vastagabb ragasztó habarc­csal kell elhelyezni. A vakolósáv-profilok síkját mindig az alapvakolat­hoz kell illeszteni, tehát a zsinórozott felületnél a látszó sarok-, ill. él profiloknál 4-5 mm-rel beljebb legyen ez a vonal, a kialakuló rést a nemes va­kolat fogja kitölteni. Ugyanezt mond­hatjuk el fröcskölt felületeknél is, ahol a takarást a felületi simító alap­vakolat tölti majd ki (5.14.-5.21. áb­ra). A fémprofilokat általában a fe­lületet lezáró éleknél és lábazatok­nál, valamint az ereszek alatt helye­zik el, és a közbenső felületeken ha­gyományos technikával egyenletesre húzzák le a vakolatot.

Ablakelhelyezés homlokzati va­kolás előtt

5.11. ábra. Ablakelhelyezés homlokzati va­kolás előtt, elasztikus tömítő masszával ágyazott takaróléc borítással 1 homlokzati vakolat; 2 főfal; 3 ablaktok; 4 rugalmas tok/ fal kapcsolat (porán); 5 utólagos takaróléc; 6 sziloplaszt rugalmas és vízmentes tömítés; 7 belső vakolás.

Homlokzatvakolás után szerelt redőnykeret-takarás

5.12. ábra. Homlokzatvakolás után szerelt redőnykeret-takarás és vízmentes takarópro­fil, előre elhelyezett ablakhoz 1 homlokzati vakolat; 2 főfal; 3 ablak; 4 rugalmas tömítő kapcsolás; 5 fa redőnykeret, utólag szerelve; 6 elasztikus tömítő massza; 7 takaró sarok­profil.

Homlokzatvakolás után elhelye­zett ablak

5.13. ábra. Homlokzatvakolás után elhelye­zett ablak szerkezeti csatlakoztatása 1 hom­lokzat vakolat; 2 főfal; 3 ablak; 4 rugalmas tömítés; 5 fugaszil; 6 utólagos rugalmas tö­mítés (sziloplaszt); 7 belső vakolat; 8 hom­lokzati vakolóprofil (a vakolás és ablakelhe­lyezés előtt beépítve).

Homlokzatok gúzolása

A homlokzatok alapvakolata alá – függetlenül a fajtájától és a vastagsá­gától – minden esetben gúzolni kell a fogadó falfelületet. A várakozási (pi­hentetési vagy kötési) idő gyártón­ként változik, de ez minimum 1 nap. A gyártó utasítását feltétlenül figye­lembe kell venni (ez a szállító műbi­zonylaton vagy a papírzsákon megta­lálható).

A gúzolás mint előfröcskölés végez­hető kézzel, nagyobb összefüggő fe­lületeknél pedig géppel is, a nehezen hozzáférhető felületeknél, ereszaljak­nál, káváknál kézi munkával kiegé­szítve.

A gúzolandó felület előkészítése a következő:

 • felületi egyenetlenségeket ki kell pótolni rabicolással vagy kifalazással;
 • felületeket portalanítani kell;
 • a régi foltos falakat le kell tisztíta­ni, kerülni kell azonban a sósavas tisztítószereket;
 • a régi, meglazult vakolatot el kell távolítani, a felületet le kell drótkefézni;
 • gondoskodni kell a nyílászárók, ereszek, lábazat megfelelő takará­sáról.

Gúzolás előtt az elemekből falazott szerkezetet – nedvszívó képességétől függően – elő kell nedvesíteni, úgy, hogy a falazat 2 cm vastagságban át­nedvesedjen. Sima betonfelületeket a gúzolás előtt legalább egy nappal elő kell készíteni megfelelő tapadó hidakkal (pl. Betokontakt 90-nel).

A gúz anyag keverhető kézzel, hagyo­mányos keverőládában, fúrógépszárral egybeépített keverővel és szabad­esésű habarcskeverővel. A keverési idő a habarcskeverőnél 5 perc. A keverőbe először a vizet, majd a száraz­habarcsot kell beleönteni.

A felület utókezelése addig szüksé­ges:

 • amíg a takaró (alap) vakolatot fel nem hordjuk; vagy
 • a kötési időn belül nyáron két hé­tig, ősszel-tavasszal néhány napig (ez alatt a nedvesen tartott felüle­tet kell érteni).

5-16-abra

5.16. ábra.

5.17.ábra.

5.17.ábra.

5.18.ábra.

5.18.ábra.

5.19. ábra.

5.19. ábra.

PROTEKTOR profilok

5.20. ábra. Függőleges dilatációs horony­kialakítás homlokzati nemes vakolatnál PRO­TEKTOR profilokkal 1 PROTEKTOR profilok (méretválaszték 5.19. ábránál lévő lezárók, kivéve 2231/2201); 2 műanyag él profil; 3 elasztikus kitöltő anyag (pl. sziloplaszt); 4 alapvakolat; 5 nemes vakolat.

Vízszintes homlokzati dilatációs hornyok kialakítása

5.21. ábra. Vízszintes homlokzati dilatációs hornyok kialakítása homlokzati nemes vako­latnál PROTEKTOR profilokkal 1 lábazati 1229 típusú profil; 2 záró 1226 típusú profil; 3 lábazati PVC vízorros profil; 4 fölső záró PVC profil, pattintva; 5 alapvakolat; 6 nemes vakolat; 7 vízszintes dilatáció.

Homlokzati struktúrák

5.22. ábra. Homlokzati struktúrák.

Homlokzati alapvakolatok

Homlokzati alapvakolat korszerű va­kolási technikával zsákos és silóban tárolt „ömlesztett” szárazhabarcsból készíthető, helyszíni keveréssel és a keveréssel párhuzamos kézi, ill. gépi felhordással. Az alapvakolat réteg­vastagsága természetesen függ az igé­nyelt (tervezett) mérettől, de az egyenlőtlen falfelületek miatt több­nyire a felület a meghatározó. A leg­kisebb egy rétegben felhordható vas­tagság 1 cm, a legvastagabb 2 cm. A kiálló felületeken a vékonyabb vako­lattal fedett rész nem lehet több, mint a felület 1%-a.

A homlokzati alapvakolat készítésé­nek sorrendje:

 • a felület gúzolása és pihentetése;
 • a sarok- és él profilok elhelyezése;
 • a felület kiegyenlítése (kiálló ré­szek levésése, mélyedések elővakolása);
 • az alapvakolat felhordása;
 • a kávák kikenése;
 • a felület érdesítése, ill. saját anyag­gal való simítás esetén a simítóréteg elkészítése.

Figyelem: a saját anyaggal való simí­tás csak finomabb nemes vakolati ré­teg alatt (előtt) végezhető. Igényes homlokzatoknál és színezett falfelü­leteknél minden esetben pihentetett alapvakolatra kell felhordani a simítóréteget, annál is inkább, mivel a ha­barcsgyártók garanciavállalása is csak ekkor érvényes.

A habarcs keverhető kézzel, habarcs­ládában vagy habarcskeverő géppel. A legtökéletesebb a vakológép, ahol a keverés és a feldolgozás együtt és egy időben történik. A falra való felhordás hagyományos kőműves szerszámokkal sokkal las­sabb, mint a gépi vakolásnál, ahol az egyenletes felhordás egyenletes tapa­dást és eldolgozhatóságot jelent. Utóbbinál a nem hasznosítható hulla­dék nem éri el az 1.. .2%-ot, ellentét­ben a kézi felhordással, ahol ez ennek többszöröse is lehet. Alapvakolat gyártó cégek a Lassels­berger, a Baumit és a Terranova.

Simító homlokzati vakolatok

A simító homlokzati szárazvakolatok könnyen, egyenletes és vékony réteg­ben hordhatók fel, megfelelően fedő (takaró) és simítható felületet adva a homlokzatszínezés számára. A simítóhabarcs kézi erővel, legalább 1-2 napos alapvakolatra hordható. Nagyobb felületeknél, tűzfalaknál a gépi felhordás egyenletesebb és simíthatóbb felületet ad, az átfedések­ből adódó hullámosodások majdnem tökéletesen eltüntethetők. Ha a simítandó alapvakolat 1-2 nap­nál régebbi, akkor előnedvesítés fel­tétlenül szükséges. A simítóhabarccsal végezzünk próbavakolást, hogy meghatározhassuk azt a legnagyobb felületet, amelyre a felhordás még tö­kéletesen végezhető.

Felületi javításoknál, régi felületek átsimításánál a simítóvakolatba a jobb eldolgozhatóság érdekében ke­verjünk „Tapadó emulzió H” anyagot. Ezt előre vízzel kell keverni 1:5 emul­zió: víz arányban, majd az így előke­vert „oldatot” kell a keverővízhez, il­letve szárazhabarcs keverésénél az egészhez adni. Egyéb adalékszert ne keverjünk a simítóhabarcsba. Régi, kiszáradt vakolatok és alapvakolatok előnedvesítésénél „befejező réteg­ként” is célszerű a tapadó emulziós előnedvesítés.

Nemes vakolatok

Az épület homlokzatának karakterét és az épület külső megjelenését a ne­mes vakolat felületi rétege adja meg (5.24. ábra).

Anyaguk, struktúrájuk és szemszer­kezetük szerint a nemes vakolatok kü­lönböző csoportokba sorolhatók. A nemes vakolat fehércement, mészhid­rát és dolomitőrlemény, valamint szí­nezőanyagok keveréke. A gyártónként más és más színválasztékban be­szerezhető vakolatokból más és más képlékenységű vakolatmassza kever­hető.

A nemes vakolat felületi struktúráját és a bedolgozhatóságát a szemszerke­zet erősen meghatározza. Szemszer­kezet szempontjából az anyag a kö­vetkező csoportokba sorolható: 0,1-2,0 mm-ig finomszemcsés; 2,0-4,0 mm-ig középszemcsés; 4,0-6,0 mm-ig nagyszemcsés; 6,0 mm-től durvaszemcsés. Ezt a csoportosítást a hazai gyártók időnként eltérő módon tüntetik fel, mivel hazai szabvány erről nem ren­delkezik. Az előbbi csoportosítás az EURO szabvány és a DIN előírása szerinti, a készülő MSZ-nél ez termé­szetesen lehet más is.

A finomszemcsés anyagok általában fröcskölő nemes vakolatként használ­hatók. A középszemcsés habarcsból különböző dörzsvakolatok készíthetők, a nagyszemcsés kapart struktú­rájú felületekhez ideális. A durva­szemcsés habarcsot ritkábban, főleg nagyobb felületek rusztikus, csapott vagy csurgatott, esetleg kéregvakola­taként alkalmazzák. A nemes vakolatok előre elkészített és  pihentetett,   legalább  egyhetes alapvakolatokra hordhatók fel, sok­kal jobb azonban a két- vagy több he­tes várakozás, mert ezekre már na­gyobb biztonsággal dolgozható fel bármelyik nemes vakolat.

A nemes­ vakolathoz az alapvakolatot:

 • 0,1-2,0 mm szemszerkezetű fröcskölt vagy dörzsölt anyagokhoz felületében simítva kell elkészíteni;
 • 2,0-4,0 mm közötti szemszerke­zetből készülő felületeknél durván kell lehúzni, legjobb a kész felüle­tet egy-két órás szikkadás után gya­lulatlan deszka élével átdörzsölni;
 • 4,0 mm feletti szemszerkezetű ne­mes vakolat fogadásához habarcsos kanál élével vagy „szegezett fésű­vel” kell rovátkolni.

A nemes vakolati szárazhabarcsokat a gyártó utasítása szerinti vízmennyi­séggel, szabadesésű habarcskeverővel kell megkeverni. Annak ellenére, hogy a gyártók garantálják a keverési és színpontosságot, érdemes az össze­függő homlokzati felületekre egy­szerre lekeverni a teljes mennyiséget. A habarcsládában tárolt anyagot a felhasználás ütemének megfelelően többször át kell keverni. A nemes va­kolat anyaga természetesen kézzel is keverhető, csak jóval tovább tart.

Homlokzati alapvakolatok

5.23. ábra. Homlokzati alapvakolatok a) előfröcskölés (gúzolás); b) gépi alapvakolat; c) lehúzás fogas fémlehúzóval; d) lehúzás vakolóléccel.

Nemes vakolat struktúrák

5.24. ábra. Nemes vakolat struktúrák a) dörzsölt; b) finom, kapart; c) durva, kapart; d) fröcskölt.

Nyers nemes vakolati struktúrák

5.25. ábra. Nyers nemes vakolati struktúrák különleges változatai a) szórt; b) mosott finomszemcsés; c) mosott durvaszemcsés; d) kéregvakolat.

Dörzsölt nemes vakolatok

Dörzsölt nemes vakolat a gyári cso­magolás és ajánlás szerint már 1,0 mm szemszerkezetű anyagból is készíthe­tő, de sokkal jobb 2-3 mm szemcse­méretű anyag. A 3-4 mm szemcse­méretű anyag dörzsvakolathoz még alkalmas, a munkahézagok összedol­gozása azonban már nehézkes, nyá­ron pedig úgyszólván lehetetlen. Na­gyobb szemcséjű anyag esetén a mun­kát jól előnedvesített felületen, ta­vasszal vagy ősszel végezzük. Több hetes alapvakolat előnedvesítését már előző napon tanácsos egy réteg­ben elvégezni, hogy a feldolgozás napján való nedvesítéskor már las­sabb legyen a nedvesség elszívása.

A felhordáshoz használható rozsda­mentes acél vagy műanyag simítólehúzó (hóbli). A simítás szerszámai a műanyag, filc, polisztirol, esetleg szi­vacs anyagú simítok. A simítást álta­lában körkörösen végzik, hogy a gu­ruló szemcsék nyomai kirajzolódja­nak. A munkahézagok összedolgozá­sánál is a körkörös simítás a legked­vezőbb, mert így kevésbé látszódnak meg a csatlakozási helyek. Előfordul­hat függőleges, vízszintes vagy ferde irányú dörzsölés is. A felület feldolgozásának megkez­dése előtt feltétlenül végezzünk va­kolást egy-két m2 nagyságú területen, hogy meggyőződhessünk az előnedvesítés hatékonyságáról is és a ha­barcs konzisztenciájának megfelelő voltáról is.

A dörzsvakolat felhordását általában a falfelület bal alsó sarkában kezd­jük, és alulról fölfelé, jobb oldali irányba folytatjuk. (Balkezes kőmű­vesek ezt éppen fordítva végzik.) A dörzsvakolat felhordásához legalább két szakember kell, az első a felhor­dáshoz, a második az eldolgozáshoz, a simító dörzsöléshez. Több állvány­szintes homlokzatnál, a legfölső szin­ten kezdve a felhordást, az állvány padlószintjétől fölfelé haladva, gyak­ran találkozhatunk minden szinten „beöregedett” csatlakozásokkal (stócokkal). Ilyen technológiai sorrend­ben végzett munkánál még 50 év múlva is látható az állvány padló­szintjeinek száma, ül. helye.

Na­gyobb szemcseméret és nagyobb összefüggő felületek esetén célsze­rűbb a függőleges dörzsölést választa­ni, mivel így a dörzsölés iránya lent­ről azonos a felfelé haladás irányával, tehát vízszintes munkahézag már biz­tosan nem lesz, a függőleges pedig -a függőleges dörzsölési iránynak kö­szönhetően – szinte észrevehetetlen. A függőleges és ferde dörzsirány to­vábbi előnye, hogy a téli csapadék kevésbé tud benne megülni, ellentét­ben a vízszintes dörzsiránnyal. A szakemberek a függőleges irányú dör­zsöléssel készített felületeknek 15-25%-kaé hosszabb élettartamot jósolnak, ráadásul a függőleges dörzsirányú dörzsölt nemes vakolat felüle­tek a szennyeződéstől kevésbé szür­külnek el.

A homlokzati foltosodás -a házi pók telelő fészkelése és nyári bábosodása miatt – dörzsölt homlok­zatfelületnél minimális, kapart hom­lokzatoknál azonban jóval nagyobb. A pókháló olyan tökéletesen tud ta­padni a nemes vakolat pórusos felüle­tére, hogy vízsugárral sem lehet telje­sen eltüntetni a szürke foltokat. Dörzsölt nemes vakolat gyártó cégek a Baumit, a Lasselsberger és a Terra-nova.

Kapart nemes vakolatok

A kapart struktúrájú nemes vakolatot 2, 3 és 4 mm-es szemcseméretben csomagolják. A „kapart” nemes va­kolat felhordási vastagságát a legna­gyobb szemcseméret határozza meg, a nagyobb szemcsék mennyisége pe­dig döntő a struktúrára nézve. Fontos tudni, hogy „kapart” felirattal ellátott zsákból vett anyag dörzsölt nemes va­kolat készítésére nem alkalmas, mert a dörzsfelületben sok lesz a gördülő szem, így a felületi struktúra teljesen egyedi és egyenetlen lesz, és a mun­kahézagokat pedig nem lehet jól összedolgozni. Ugyanez persze for­dítva sem tanácsos, mert ez esetben nincs mit „kikaparni”.

A kapart nemes vakolatok feldolgo­zási módszere és eszközei megegyez­nek a dörzsölt nemes vakolatnál leír­takkal, nem szükséges azonban erő­teljes előnedvesítés. Az előnedvesítésnél különös gondot kell fordítani az alapvakolat alatti vasbeton és betonfelületekre (pl. vasbeton áthi­daló), ahol az előnedvesítésnek gyen­gének és permetszerűnek kell lennie (a felületi száradás miatt). A kaparáshoz a teljes felületnek egyszerre kell kiszáradnia.

Az anyag felhordási vastagsága a ma­ximális szemnagyság 2,5-3-szorosa, ami a kaparás során átlag 1/3 részével csökken. Kapart nemes vakolatnál a feldolgozást meg kell tervezni: az összefüggő felületeket egyszerre kell felhordani, és egyszerre kell kika­parni is. A délelőtt felhordott felület nyári időszakban már délután jól ka­parható, ősszel és tavasszal azonban már gondosabb szervezés szükséges, mert a délben felhordott anyag már nem biztos, hogy délután ugyanúgy kaparható, mint az aznap reggel fel­kent első fele.

Ősszel és párás időben a legjobb a délutáni feldolgozás és a másnap reggeli kikaparás, de ehhez a falat jobban elő kell nedvesíteni. A kaparás a kőporos vakolatok kaparásához használt szerszámokkal vé­gezhető, elkészülte után a teljes felü­letet puha kefével egyenletesen át kell kefélni, hogy a meglazult szemek kihulljanak.

A kaparásnál kihullott anyag újbóli bekeverése tilos, a már bekevert, de nem feldolgozott anyag nem használ­ható fel.

Fröcskölt homlokzatvakolat si­mított ablakkerettel

5.26. ábra. Fröcskölt homlokzatvakolat si­mított ablakkerettel a) finom fröcskölt; b) durva fröcskölt hengerelt lehúzással.

Különleges felületképzés ne­mes vakolatból

5.27. ábra. Különleges felületképzés ne­mes vakolatból a) kanálnyomott felülettel; b) műanyag spatulával húzott; c) hengerrel hú­zott és a felületi éleket lesimítva (csurgatott-hoz hasonló).

Szórt és fröcskölt nemes vakolatok

A simított falfelületre kerülő fröcs­költ nemes vakolat – a többi vakolat­hoz képest kevesebb anyagszükség­lete miatt – a legkisebb költségű va­kolatfajtának számít, azonban nem annyira időtálló, mint a dörzsölt vagy a kapart vakolat, ennélfogva hosszabb távon már nem nevezhető a leggazdaságosabbnak. Fröcskölt nemes vakolat alapanyaga­ként legjobb a max. 2 mm szemnagy­ságú anyag, mivel az egyenletes fel­hordás és terítés ebből a legegysze­rűbb. A szórt vagy fröcskölt nemes vakolatot simított falfelületre hord­ják fel, amit a fröcskölés előtti napon egyenletesen, permetszerűen elő kell nedvesíteni.

Aznapi előnedvesítés csak a nyári nagy melegben jöhet szó­ba, mivel e vakolattípusnál a szórás egyenletessége éppen a tapadó ala­pon, azaz az alapvakolat nedvszívó képességén múlik. A felhordás vé­gezhető kézi fröcsköléssel, seprűvel vagy szitán átcsapva, szórással. Ez utóbbi azonban nem ad egyenletes felületet, emiatt inkább régi épülete­ken vagy „antik” környezetben alkal­mazzák, rusztikusabb felülete miatt. A felhordást minimum két rétegben, ősszel és tavasszal pedig három réteg­ben kell végezni, ugyanannyi mennyi­ségre vonatkoztatva. Az alapvakolatot a nemes vakolat szórása előtt 1-2 nappal egyszer híg mésztejjel átme­szelik, hogy az alapfelület jól látszód­jék.

A fröcsköléshez szükséges nemes va­kolat bekeverésénél a szükséges képlékenységet,   vagyis   a   ke verővíz mennyiségét az alapvakolat nedv­szívó képessége határozza meg, emi­att próbavakolást kell végezni.

A fröcskölést a falfelületen:

 • kézi fröcskölő géppel fentről lefelé,
 • csapóseprűvel pedig alulról felfelé kell végezni, mert így jobban lát­juk, hogy a takarás megfelelő-e.

A fröcsköléshez gyárilag csomagolt speciális anyagot használjunk. Sajnos így is előfordulhat, hogy a felületen hajszálrepedések jelennek meg, ami minőségében elfogadhatatlan felüle­tet jelent.

Csapott nemes vakolat

A csapott nemes vakolat jellegében és struktúrájában hasonlít a szórt ne­mes vakolathoz, azonban sokkal egy­szerűbb elkészíteni. A fogadó falfelületet elegendő léccel lehúzni, az alapot azonban nem sza­bad karcolni, mert az a megszáradt nemes vakolaton keresztül látszani fog.

Csapott nemes vakolathoz max. 8 mm-es szemcseméretű durva alapanyag használható. A nagy szemcseméret miatt egyenletesen és szépen fel­csapni csak kőműves serpenyővel vagy speciális habarcskanállal lehet. A felhordást alulról felfelé, a teljes mennyiségben, egy rétegben felhord­va, után javítások nélkül kell végezni, mert másképp még az egyszerre be­kevert anyagból is más színárnyalatú felület keletkezik.

A nagy szemcseméretből adódóan a 6-8 mm átlagvastagságú vakolatré­teg egyes helyeken akár 10-12 mm vastagságú is lehet, ami miatt a vako­lat csak nagy felületeken, esetleg osz­tott felületek egy-egy mezőinél érvé­nyesülhet. Sérülésekre igen érzékeny, ezért forgalmas helyeken, pl. járdák mellett nem alkalmazható.

Tiroli vakolat

A „tiroli vakolat” elnevezés hazánk­ban egy előkevert nemes vakolat már­kaneve, azonban nem ugyanaz, mint Németországban, Ausztriában vagy Olaszországban.

Az idehaza forgalomba hozott tiroli nemes vakolat általában 4 mm maxi­mális szemcsenagyságú. Feldolgozási módja közel azonos a dörzsölt vako­latéval, a kissé egyenetlenül felhor­dott felület eldolgozásánál az erőtel­jes vízszintes irányú dörzsöléskor a szemek akár 10.. .20 cm-t is gurul­nak, így alakul ki a tiroli vakolatra jellemző barázdált felület. Tiroli nemes vakolatot gyártó cég a Lasselsberger.

Különleges nemes vakolati felületek

Ugyanabból a száraz nemes vakolat­ból a jól és egyenletesen előkészített, pihentetett alapvakolatra többféle fe­lületi struktúrájú vakolatréteg készít­hető. A két rétegben fröcsköléssel fel­hordott, de eltérő szemcseszerkezetű nemes vakolatnál először a durvább, majd a finomabb anyagot kell felhordani. A durva alapréteget natúr (ez olcsóbb), a felső réteget pedig a kí­vánt színben és finomsággal kell elké­szíteni (5.25.a ábra).

A különleges struktúrájú „mosott” nemes vakolat (5.25.b, c ábra) készítésekor az alapvakolatra közép-, nagy- vagy durvaszemcsés anyagot hordunk fel, majd kanállal lehúzva, 5.. .10 perc pihentetés után nedves meszelővel átmeszeljük. Kéregvakolat készítésekor a sűrűbb és kanállal feldobott nemes vakolatot „dombszerűen” szétkenjük, majd vi­zes lapos ecsettel a felületet „össze­mossuk”. A próbavakolat készítésé­hez közép-, nagy- és durvaszemcsés anyag egyaránt megfelel, sőt az eset­leg kilátszó szemek fokozzák a ha­tást. Olaszországban ezt a vakolatot nevezik tiroli vakolatnak (5.25.d ábra).

„Fröcskölt” utánzat készíthető, ha a finom anyagot simítóval felhúzzuk, majd festőhengerrel vagy speciális gumihengerrel azonnal megdolgoz­zuk, amivel durvább felületet kapunk (5.26. ábra). Ezzel a módszerrel a fe­lületi takarás egyszerűbben kialakít­ható, mint a fröcskölt vakolatok ese­tén.

Kanálnyomós nemes vakolat közép­szemcsés anyagból készíthető, úgy, hogy a felhordott anyagot kőműveskanál lapjával azonnal egyenletesen átkenjük, kanálnyom-mintát hagyva (5.27.a ábra). Ha egy hasonlóan fel­hordott, képlékeny felületet fentről lefelé áthúzunk egy lágy műanyag lappal vagy spatulával, különleges hatású felületet kapunk (5.27.b ábra). Csurgatott felülethez hasonló felület készíthető, ha a frissen felhordott fi­nom- vagy középszemcsés anyagot a falra kenjük, majd egészen képlé­keny állapotában hornyolt gumihen­gerrel vagy hullámos élű műanyag lappal lefelé húzzuk. Ha a „csurga­tott” felület 5.. .10%-át már a szikkadás első perceiben elsimítjuk, elke­rülhetjük a későbbi letöredezést. Külső és belső felületként is készít­hető (5.27.C ábra).

Kétrétegű nemes vakolatok alsó réte­géhez felhasználható az esetleg meg­maradt, be nem kevert anyag is. Az alsó réteg lehet az előzőek bármelyi­ke, a felső réteg pedig a kívánt szín­ben, fröcsköléssel készíthető el (5.28. ábra). Bármivel is próbálkozunk, próbava­kolást mindenképpen érdemes készí­teni, hogy meghatározhassuk azt a legkedvezőbb vastagságot, amelynél a lehető legkevesebb hajszálrepedés keletkezik (5.29. ábra).

 Kétrétegű nemes vakolati struk­túrák

5.28. ábra. Kétrétegű nemes vakolati struk­túrák: finom dörzsölt-kapart kéreg/fröcskölt felület

nemes vakolat struktúrák

5.29. ábra. Különleges, belsőépítészetben alkalmazott nemes vakolat struktúrák a) dur­va ecsettel és lappal lehúzva; b) körkörös, lapos ecsettel; c) függőleges barázdált, fogazott műanyag lappal lehúzva; d) karcolt (ez kevésbé éles eszközzel karcolható a finom anyagú képlékeny nemes vakolati rétegbe)

Homlokzati vakolat készítése, él védő profilokkal

5.30. ábra. Homlokzati vakolat készítése, él védő profilokkal

 Egyprofilú élvédő PROTEKTOR szelvényekből

5.31. ábra. Egyprofilú élvédő PROTEKTOR szelvényekből, homlokzati hőszigetelő vako­lathoz, látszó éllel