Házak és lakások felújítása

Falak lebontása és áttörése

A lakás alaprajzának módosítása előtt – amennyi­ben pontos tervrajzok nem állnak rendelkezésre – először fel kell mérni a meglévő állapotot és arról 1:100 és/vagy 1:50 léptékű, az összes fontos méretet feltüntető rajzokat kell készíteni. Az ilyen ál­lapotfelvétel részét alkotja annak a vizsgálata, hogy melyek a teherhordó vagy merevítőfalak, to­vábbá a meglévő közművezetékek és- csatlako­zások megállapítása is. Ezeknek a rajzoknak a segítségével lehet azután az új alaprajzot kialakí­tani. Az átépítés gazdaságos megtervezésénél azt a célkitűzést kell szem előtt tartani, hogy minél kevesebb változtatással a lehető legjobb kom­fortértéket érjük el.

Teherviselő fal?

Laikus gyakran nehezen tudja felismerni, hogy egy adott fal teherviselő-e vagy sem. A fal vas­tagsága önmagában nem biztos ismertetőjele, mert gyakran a teherhordó falak is csak 12-15 cm vastagok. Jól használhatók viszont a következő ökölszabályok: ha a falra födémgerendák tá­maszkodnak, akkor biztosan teherhordó falról van szó; ha a fal a magasabb és alacsonyabb szinten folytatódik, akkor az feltételezhetően szintén te­herhordó fal.

Gyakori, hogy a közfalak a födémgerendák be­hajlása következtében terhelést kapnak és együtthordóvá válnak. Ha tehát egy vélhetően nem teherhordó falat le akarunk bontani, először mindig nézzük meg, nem mennek-e fölötte fö­démgerendák és a fal nem vesz-e részt a fölöt­te lévő szint terhelésének felvételében. Betonfödémek esetén a teherhordó falak álta­lában 17,5 vagy 24 cm vastagok. A teherviselő vagy merevítőfalba való beavatkozás mindig megkívánja statikus szakember közreműködését.

11.1. ábra.

11.1. ábra. Időt és fáradságot takarítunk meg, ha az építési törmeléket közvetlenül konté­nerbe vagy tehergépkocsiba továbbítjuk. A porosodás mérséklésére a rakodófelületet munka közben ponyvával takarjuk le.

11.2. ábra.

11.2. ábra. Egyszerű fa tartóvázas fal 1 faforgácslap vagy gipszkarton lap borítás; 2 faoszlop; 3 küszöbgerenda; 4 az üreges teret kitöltő szigetelőréteg; 5 szigetelőcsík.

11.3. ábra.

11.3. ábra. Kettős fa tartóvázas fal (hangszi­getelő) 1 kettős borítás faforgácslapokkal vagy gipszkarton la­pokkal; 2 a fa tartóvázak oszlopai (nem érhetnek össze); 3 küszöbgerenda; 4 szigetelőcsík; 5 az üreges teret kitöl­tő szigetelőréteg.

Teherhordó falban ajtónyílás készítésének vagy egy tartó beépítésének a munkafázisai a követke­zők:

 • jelöljük meg a nyílás helyét;
 • ellenőrizzük a vezetékek nyomvonalát;
 • a nyílás fölötti födémet és falrészeket támasszuk alá;
 • állítsuk fel a munkaállványt;
 • a jelölés mentén vágótárcsával vágjuk át a va­kolatot és a falszerkezetet;
 • a falazatot felülről lefelé bontsuk le;
 • építsük be az ajtóáthidalót (előre gyártott beton áthidaló elemet vagy kettős I vagy U-tartót, a statikus megadása alapján), az áthidaló feletti nyílást falazzuk ki;
 • szükség esetén készítsük el az új elektromos vezetéket;
 • javítsuk ki a vakolatot, egészítsük ki a szegély­lécet.

Nagyobb fesztávolságoknál, pl. helyiségek összenyitása esetén oszlopok beépítése célsze­rű. Az oszlopokkal a tér tagolható és általában ol­csóbbak, mint az erős födémgerendák. Favázas falaknál lehetőleg csak a nem teherhordó kifalazást távolítsuk el, a faszerkezetet hagyjuk meg.

A bontási munka a házban sok porral és pi­szokkal jár, ajánlatos ezért

 • a környező épületrészeket szennyeződés és sérülés ellen jól megvédeni;
 • az eltávolítandó falfelületet a szélein elektromos vágótárcsával pontosan és rezgésmentesen válasszuk el;
 • a törmeléket ejtőcsövön át, közbenső tárolás nélkül a konténerbe továbbítsuk.

Ha favázas falba ajtófélfát vagy szemöldökfát építünk be, csak pihentetett vagy mesterségesen szárított, 10-15 % nedvességtartalmú fát hasz­náljunk, hogy az épületelem „dolgozása” lehető­leg kicsi legyen. A takart fakötésekhez jól alkal­mazhatók a szegezett lemezek.

A szükségtelenné vált falnyílásokat lehetőleg súlyos téglákkal falazzuk be (jobb hangszigete­lés). A meglévő falakkal való kapcsolatot erős szögekkel lehet biztosítani, melyeket kb. 50 cm-énként a fekvőhézagokkal ütünk be. Vakoláskor a meglévő vakolathoz való csatlakozás általában felismerhető marad. Ha ezt nem akarjuk, akkor az egész falat burkolni kell vagy új felsővakolatot kell készíteni.