Házak és lakások felújítása

Mennyezetek burkolatai, javítása és újravakolása

A mennyezetek hagyományos burkolatai többnyi­re sima mennyezetvakolatból készülnek. A villák és városi polgárházak egy részében stukkós mennyezeteket és faburkolatokat is készítettek. Ma használatosak a lambériával vagy építőlapok­kal burkolt mennyezetek és a függesztett álmennyezetek is. A mennyezetek burkolatainak nem csak esztétikai szerepük van, hanem a tűzvédel­met és a hangszigetelést is szolgálják. Hőszigete­lő feladatuk is lehet.

9.36. ábra.

9.36. ábra. Nádazott mennyezet felépítése 1 vakolat; 2 nádszövet; 3 lécezet; 4 födémgerenda.

A mennyezet vakolatának javítása vagy megújítása

A fagerendás födém alsó oldala általában lécezetből és nádszövetből álló vakolathordozó réteg. A hibás mennyezetvakolatnál először enyhe ko­pogtatással állapítsuk meg, hogy a vakolat tapad-e még az alaphoz. Az egyszerű repedéseket úgy lehet kijavítani, hogy vékony szövetbetéttel áttapaszoljuk. Ha viszont üreges felületrészeket talá­lunk, esedékes a teljes felület megújítása.

Ha a házban stukkós mennyezet vagy mennye­zeti festmények vannak, óvatosan járjunk el és igyekezzünk ezeket az értékeket megóvni. Ennek előfeltétele, hogy a mennyezeten minden munkát rezgésmentesen végezzünk, tehát pl. a laza vako­latrészek eltávolításához és a födém áttöréseinek elkészítéséhez csak vágást és fúrást vegyünk igénybe.

A stukkó szegélycsíkokat azonos típusú habarcs (gipsz, meszes gipsz vagy meszes vako­lat) alkalmazásával, lemezsablon segítségével aránylag egyszerű kiegészíteni vagy kijavítani. Az épületgépészeti vezetékek számára szolgáló áttö­réseket mellőzzük, ill. legalább egy helyre csopor­tosítsuk; az ilyen mennyezeteket lehetőleg ne csúfítsuk el válaszfalak beépítésével.

Mennyezet újravakolása

  • A padlót takarjuk le hullámpapírral vagy mű­anyag fóliával, állítsuk fel a munkaállványt.
  • a régi vakolatot és a régi nádszövetet távolít­suk el;
  • vizsgáljuk meg, nem károsodtak-e a födémge­rendák;
  • a meglévő lécezetet újra csavarozzuk oda (gyorsépítő csavarokkal);
  • szükség esetén helyezzük el a mennyezetben a vezetéket;
  • a lécezetre erősítsünk új nádszövetet vagy fa-gyapot építőlapokat;
  • hordjuk fel az új vakolatot (vastagsága = 10-12mm).

A gipsz-, mész- vagy meszes gipszvakolatnak a helyiség páratartalmára kiegyenlítő hatása van, hacsak nem fedjük le párazáró festékbevonattal vagy műanyag tapétával. A mennyezet nedves vakolása nagy tapasztalatot igényel, bízzuk azt szakemberre. A mennyezetet nedves vakolat he­lyett száraz vakolattal vagy lambériával is lehet burkolni.

9.38. ábra.

9.38. ábra. Álmennyezet 1 mennyezetburkolat; 2 párnafa; 3 függesztő elemek (állítható); 4 födémgerendák.

Szárazvakolat, mennyezetburkolat, álmennyezet

Szárazvakolatnak az építőlapokkal, pl. gipszkar­ton lapokkal való burkolást nevezzük. Ez az eljá­rás a házilagos kivitelezés céljaira jobban megfe­lel, mint a habarccsal való vakolás. Ha azonban a mennyezet nem sík, a tartószerkezet (lécezet) vízszintesre való beállítása a gyakorlatlanok szá­mára nagyon időrabló lehet. A mennyezetburkola­tot vagy közvetlenül a nyersfödémre, ill. a födémgerendákra erősítjük, vagy függesztett álmennye­zetként alakítjuk ki (9.37. és 9.39. ábra).

9.37. ábra.

9.37. ábra. Mennyezetburkolat lambériával vagy szárazvakolattal A Falhoz csatlakozás hézaggal (fent): 1 falazat (fal); 2 faléc; 3 lambéria vagy szárazvakolat (gipszkarton lapok); 4 tartószerkezet; 5 meglévő mennyezet; B Falhoz csatlakozás takaróléccel (lent): 1 falazat (fal); 2 takaróléc; 3 lambéria vagy szárazva­kolat; 4 tartószerkezet; 5 meglévő mennyezet.

 

9.39. ábra.

9.39. ábra. Függesztett álmennyezet, hőszige­teléssel
Új: 1 lambéria; 2 párazáró réteg; 3 párnafa; 4 függesztő elem (állítható); 5 szigetelés
Meglévő: 6 mennyezetburkolat; 7 tartószerkezet; 8 födémgerenda.

A mennyezetburkolatok és függesztett álmennyezetek készítésekor viszonylag kevés többletmunkával a födém hang- és hőszigetelését vagy tűzvédelmét is javíthatjuk. Függesztett mennyezet esetén azonban gondoljuk végig annak a helyiség arányaira gyakorolt esetleges hátrányos hatásait, az ablakokhoz való csatlakozást és a villanyszere­lési létesítmények (mennyezetkivezetések, maga­san lévő elosztódobozok) megoldását.

A födémgerendákhoz, ill. a nyersfödémhez való rögzítés kellő erősségű, tartós és biztonságos le­gyen, ahhoz csak az építésügyi felügyelet (ÉMI) által engedélyezett rögzítő eszközöket szabad használni.

Tekintettel arra, hogy acél- és alumínium-részek között még beltéri helyiségekben is kialakulhat az érintkezési korrózió, ügyeljünk a korrózió elleni vé­delemre és arra is, hogy a rögzítőelemek az esetleg alkalmazott favédő szerekkel összefér­jenek.

9.40. ábra.

9.40. ábra. Függesztett álmennyezet, hang­szigetelő 1 gipszkarton lap; 2 gipszkarton lap; 3 lemezsín; 4 függesztő elem; 5-70 meglévő födémszerkezet.