Házak és lakások felújítása

Öreg ház felújítása: tervezés és építés önerőből

Ha értünk hozzá és a rendelkezésre álló idő megengedi, az öreg házak felújítása során szá­mos szakipari munkát magunk is elvégezhetünk. Ez egyes tervezési munkákra is érvényes, ha azok építés-műszaki vagy szervezési jellegűek. A külső megjelenés szempontjából fontos kérdése­ket viszont jobb építésszel közösen megoldani. Minden munkamegosztásnál világosan határoljuk el a hibákért való felelősséget és a szavatosságot. Gondoljunk azonban a jól bevált alapszabályra: aki a tervezésnél takarékoskodik, az drágábban épít.

Tervezés

Építész feladatai

Az építész feladatai közé lényegében a tervbe vett építkezés elgondolása és megtervezése, a szakiparosok ajánlatainak beszerzése és az előí­rásszerű kivitelezés felügyelete tartozik. Az ezért járó javadalmazást az Építészeti Díjszámítási Szabályzat alapján lehet meghatározni. Normális lakóházak korszerűsítése és átépítése esetén a tervezésért, az építkezés irányításáért és az el­számolásért járó tiszteletdíj hozzávetőleg az épí­tési költségek 10-15%-a.

Papírmunkák elvállalása

Egy arra kapható építésszel való megállapodás alapján általában elképzelhető, hogy bizonyos adminisztratív és szervezési tevékenységekben is közreműködjünk, például az építővállalatoknak kiadandó megbízások előkészítésében vagy a határidők ellenőrzésében. Ha van rajzkészségünk, számításba jöhet a megvalósított állapotot rögzítő tervek elkészítésében való közreműködésünk. Az ilyen közreműködés értéke elsősorban a személyes bedolgozásban, a házzal való azonosulásban és az eljövendő munkákra való felkészülésben rejlik.

Önerőből történő kivitelezés

A tervezésnél több pénzt lehet megtakarítani az építkezés önerőből való kivitelezésével – helyesebben mondva ily módon növelni lehet a saját tőke arányát. Aki maga épít, könnyebben hajlik ar­ra is, hogy szokatlan építési eljárások kipróbálá­sával új utakon járjon.

Az önerőből végzett munkák aránya egyebek mellett a ház nagyságától, a választott szerkezeti megoldásoktól, nem utolsósorban pedig saját képességeinktől és a rendelkezésre álló időtől függ. Aki például teljes munkaidőben állásban van, saját bedolgozásával egy átfogó felújítási munka építési költségeinek mintegy 10-20 %-át tudja átvállalni. Ez azonban a testi adottságoktól, rátermettségtől, a családi kötelezettségektől és az építkezés időtartamától függően „csak” 5 % vagy akár 30 % is lehet.

Példa, saját munka

Aki pl. 15 000 000,- Ft-os építési költség 10 %-át önerőből kívánja előteremteni, annak szakipari ismereteitől függően kb. 1000 órát kell bedolgoz­nia. Egy főállású dolgozó egy évben kb. 1600 órát dolgozik. Ha ehhez 1000 óra építkezésen vég­zendő besegítés járul, az azt jelenti, hogy pl. egy éven át minden munkanapon még 3 órát, szom­batonként pedig 10 órát kell dolgozni. Évente legfeljebb 40 munkahéttel lehet számolni, a saját teljesítményt a munka-előkészítést is beleértve, mintegy 500 Ft/h értékkel lehet elszámolni. Az építkezéseknél a bérhányad általában az építési költségek: 40-50 %-a.

Nagyobb arányú önerő alkalmazása esetén az építési idő az egyébként szokásos idő 2-3-szorosára növekszik. A problémák elkerülése ér­dekében az önerőből végzett munkákat minél jobban össze kell hangolni az iparosok munkájá­val. Kellemetlen, ha saját munkánkat nem tudjuk a tervbe vett határidőre befejezni és a soron követ­kező iparosnak munkája kezdetét el kell halasz­tania. Emellett saját munkánkat lehetőleg szak­szerűen végezzük el, nehogy az iparos ezeket az előkészítő munkákat szakszerűtlenségük miatt kifogás tárgyává tegye és erre hivatkozva garan­ciáját korlátozza. Saját munkánkra természetesen semmiféle garanciális igényt nem támaszthatunk.

Az építési tevékenységÁltalában ki végezheti? Tudnivalók 
csaknem mindenkiinkább szakiparosengedélyezés vagy átvétel szükségesfokozott balesetveszély
Bontás
- Teherhordó falak, lépcsőkX(x)X
- Nem teherhordó falakX
- Födémszerkezetek (teherhordó)(x)X
Áttörések, nyílások
- Teherhordó belső falakX(x)X
- FödémekX(x)X
- Nem teherhordó falakX
Eltávolítás, kibontás
- Ablakok, ajtókX
- Fűtés, egészségügyi létesítmények(x)(x)
- Villamos hálózatXXX
- Padló(x)
- Fal- és mennyezetburkolatX(x)
Felületek
- Külső vakolat, festésX(x)
- belső vakolat, csempék(x)(x)
- Belső festés, tapétázás(x)X
- Ajtók, ablakokXXX
- Álmennyezetek(x)(x)
- Fapadlók felújítása(x)
Ácsmunkák
- Fagerendák javítása, cseréjeX(x)
- Falépcső javítása, cseréje
- Faváz-szerkezet egyenesbe állítása(x)
- TetőfelépítményekX
Egyéb munkák
- Ablakok és ajtók javítása(x)X
- Hajópadló, parketta rendbehozása(x)X
- Redőnyök, zsalukX(x)X
- Előtetők beépítése(x)X(x)X
- LakatosmunkákX
- Tetőhéjazat rendbehozása(x)X
- Padlólapok, padlószőnyegXX(x)X
- Pincefödém hőszigetelése(x)X
- Padlásfödém hőszigetelése(x)X
Kőművesmunkák
- FöldmunkákXX
- Teherhordó és nem teherhordó falak(x)X(x)
- Betonfödémek és -padlók(x)XX
- Falak alátámasztásaX
- Födém-béléstestek elhelyezéseX(x)X
- Lépcsők építése(x)X
- Falazat kijavításaX
Nedvességvédelem
- FöldmunkákXX
- Szigetelővakolat(x)(x)
- Alagcsövezés(x)
- Belső falak, padlókX(x)
Épületgépészet
- Egészségügyi létesítmények, víz, szennyvízXX
- GázellátásXX
- Fűtés és szellőzésXX
- Villanyszerelési munkák(x)X(x)
- Falak és tető belső hőszigeteléseX(x)
- Homlokzatok hőszigeteléseX(x)
- Víz- vagy komposzttartály készítéseX(x)(x)
- KútfúrásXXX
Állványozás
- 2 m magasságigXX
- 2-7 m magasságig(x)XX
- 7 m magasság felettX(x)X
Kültéri létesítmények
- FöldmunkákX
- Kert, növényekX(x)
- Utak, lépcsők, teraszburkolatX(x)
- KerítésekX(x)
- Pergola, lugasX(x)

(x) A zárójel megszorításra utal: a megállapítás bizonyos körülmények között csak korlátozottan érvényes, konkrét esetben gondos megfontolás ajánlatos.

Házilagos kivitelezés önerőből történő építkezéskor

Aki az építkezésnél sok önerőt kíván alkalmazni, lehetőleg olyan építésmódot és szerkezeti megoldásokat válasszon, melyek a házilagos kivitele­zésre különösen alkalmasak. A nem teherhordó belső falakat bizonyos körülmények között fala­zott kivitelben sem nehezebb elkészíteni, mint vá­zas könnyűszerkezetes kivitelben.

Aki a belső va­kolat felhordására nem mer vállalkozni, a falakat és mennyezeteket – ha azok sík felületűek – gipsz­karton lapokkal burkolhatja. A faburkolat is jól alkalmazható a falak és mennyezetek borítására. A „száraz építésmódnak” ez a fajtája különösen akkor kézenfekvő, ha hőszigetelő anyagokat is fel kell rakni.

Az „úszó” közbenső padlókat nem csak a hely­színen öntött esztrichlemezekkel lehet megvalósí­tani; házilagos kivitelezés céljára nyilván alkalma­sabbak a gipszkarton lapokból, gipszkőtésű rostlemezből vagy cementkötésű forgácslapokból készülő úgynevezett száraz esztrichek.

Az építtető kötelezettségei a következők:

  • Engedélyköteles építkezés esetén az építési munkák megkezdését az építési hatóságnál be kell jelenteni. Az építésrendészeti hatóságnál és a kéményseprő vállalatnál kérni kell a nyers épület átvételét és a végátvételt.
  • A munkák felügyeletével szakképzett építésve­zetőt kell megbízni.
  • Az építkezés kivitelezésével csak arra alkalmas vállalkozót bízzunk meg, az önerőből végzett munkáknál elegendő, ha a közreműködők kö­zött képesített szakmunkások is vannak.