Házak és lakások felújítása

A városi lakóház és parasztház korszerűsítése

A városi lakóház

A házak egy másik típusát az I. világháború előtti és utáni időkből származó, többemeletes városi lakóházak alkotják. Ezek általában tömör építésűek vagy favázas szerkezettel készültek, fagerendás födémeik és sokszor díszes homlokzataik vannak, pl. látható favázzal, terméskő vagy tégla díszítőelemekkel. A meredek tető alatti tér nincs beépítve. Az ilyen házak korszerűsítésére és átépítésére általában öröklakásokká való átalakítá­sukkal összefüggésben vagy városépítészeti szanálási akciók keretében kerül sor.

Ezeknek a házaknak gyakran városépítészeti jellegű fogyatékosságaik vannak, tehát olyanok, amelyek a ház közvetlen környezetét érintik és amelyek a sűrű beépítésből adódnak: rossz nap­sugárzási és megvilágítási viszonyok, közleke­dési és ipari zaj és levegőszennyezés, belátható­ság, kevés beépítetlen terület. Ezeket a problé­mákat magánkezdeményezésből szinte egyálta­lán nem lehet kiküszöbölni, kezelésük csak vá­rosépítészeti szanálási programok keretében képzelhető el.

A házak állaga nagyon különböző lehet

A gyakrabban előforduló hiányosságok közé tarto­zik a nedves pince- és lábazati falazat, melyhez a falazat kivirágzása társul, a falazat és a faszerke­zet közti átmenetnél elkorhadt fagerendák, hibás tetőhéjazat, hibás ablakok, a homlokzati elemek hiánya.

A lakások elrendezése és nagysága gyakran nem felel meg mai elképzeléseinknek. A helyisé­gek túl nagyok, túl magasak vagy túl kicsinyek. Lehetséges funkcióik szempontjából nem megfe­lelően kapcsolódnak egymáshoz, ez a hátrány különösen világosan megmutatkozik a zsákszo­báknál. Gyakori, hogy a lakások személyzeti rész­re és a tulajdonképpeni lakásra oszlanak. Van ugyan egy nagy konyha, a fürdőszoba viszont ki­csiny, vagy egyáltalán nincs is. Ezt a hátrányt sokszor csak az egész alaprajz átrendezésével lehet kiküszöbölni. A falak megváltoztatásával és egészségügyi helyiségek áthelyezésével vagy lét­rehozásával járó átépítés gyorsan drága mulat­sággá válhat, ajánlatos ezért a célszerű és gaz­daságos újrafelosztást alaposan megfontolni és több változatot megvizsgálni.

Gyakran a ház technikai berendezéseit és belső kialakítását is fel kell újítani. A régi emeletközi födémek és az egyes lakásokat egymástól elválasz­tó vékony belső falak hang- és hőszigetelés szempontjából általában tökéletesítésre szorul­nak. Ha a javításokat és változtatásokat sikerül a lényegre korlátozni, esélyünk van arra, hogy ked­vező áron saját lakáshoz jussunk.

A parasztház

A harmadik háztípus a parasztház, amelynél a la­kórész és a csűr egymás mellett, egy tető alatt helyezkedik el. A magas padlástér gabonatárolás­ra és raktározásra szolgál. A szintmagasságok és az ablakméretek viszonylag kicsinyek.

Parasztház

Korszerűsítési esélyek

Egy öreg parasztház korszerűsítése sokszor nagyobb ráfordításokkal jár, mint egy városi házé vagy az 50-es évek családi házáé. Az ilyen házak állaga és technikai felszereltsége általában egy­szerűbb, ugyanakkor rosszabb állapotban van. A külső falak repedéseit a pinceboltozat eltolódása vagy a nem kellően mély alapozás okozhatja. A falazatban felszálló nedvesség, melyhez gyakran sókivirágzás társul, a falazóhabarcs és az ezen elhe­lyezkedő favázelemeket tönkreteheti, ez utóbbiak rá­adásul gyakran túl gyengére vannak méretezve, emellett fakártevők pusztításának is ki vannak téve.

A terméskőből, vályoggal borított vesszőfonatból vagy téglából készített kifalazások az idők fo­lyamán annyira instabillá válhattak, hogy részle­ges vagy teljes kicserélésük elkerülhetetlen. A gyengén méretezett tetőszék az egyszerű, az eső ellen rosszul tömítő tetőcserepek helyett nehe­zebb és tömörebb tetőhéjazat alkalmazását gyakran csak a fa tartószerkezet egyidejű megerősíté­sével teszi lehetővé, nem is beszélve az olyan ge­rendákról, amelyeket a kártevőkkel való fertőzés miatt mindenképpen ki kell cserélni. A jó átszellőzésnek köszönhetően a csűr fa tartószerkezete gyakran jobb állapotban van, mint a lakóházé.

A lakóház teherhordó szerkezetének megerősí­tése érdekében szükség lehet arra, hogy a fala­zott alapsor és a felmenő vázszerkezet közé be­tonkoszorút építsünk be.

A régi parasztházakban a meglévő létesítmé­nyek terjedelme rendszerint nagyon csekély, gyakran még fürdőszoba és WC sincs, sokszor előfordul, hogy a ház nincs bekötve az időközben már kiépült nyilvános szennyvízcsatornába. Elő­fordulhat tehát, hogy először a házban kell elké­szíteni az alapvezetéket és azt be kell kötni a csatornába vagy egy új házi tisztítóberendezést kell építeni.

Ami a ház technikai létesítményeit, belső kialakí­tását és a többi átépítési és korszerűsítési intézkedést illeti, azokra értelemszerűen alkalmazha­tók a városi háznál és az 50-es évek családi há­zánál bemutatott szempontok.

Parasztházak beépítése

A parasztházak általában sok teret kínálnak be­építésre. A beépítés tervezése során nagy gondot kell fordítani az új ablakok és tetőablakok odaillő megválasztására, egy rossz megoldás a ház megjelenését teljesen elronthatja. A csűr nagy te­rét esetleg a ház másik felévé lehet átépíteni. Kevésbé célszerű viszont az egykori istálló- és pin­cehelyiségek lakás céljára való kiépítése. A nedvesség-problémákat véglegesen többnyire csak részleges bontás és azt követő újjáépítés árán lehet megoldani.

Az itt felsorolt problémák bizonyára nem mind fordulnak elő egy időben, ugyanannál a háznál. Aki azonban nem kíván kalandokba bocsátkozni, az említett kérdéseket még az öreg parasztház megvásárlása előtt vizsgálja meg és a koncepci­onális és pénzügyi megfontolások során vegye figyelembe.