Házak és lakások felújítása

Pince lebontása, újraépítése

Egyes esetekben a falazat károsodása olyan mértékű, hogy javítása már nem lehetséges, a falat le kell bontani és pótolni kell. A fal cseréjére két eljárást lehet alkalmazni: vagy szakaszonként aláépítünk, vagy az érintett részt aládúcoljuk és az egész falat egyben cseréljük ki. A talajban lévő falazat esetén a fal külső oldalán munkaárkot kell kiásni.

A teherviselő falak lebontását és újraépítését (építési engedély szükséges!) csak szakszerű irányítás mellett végezzük. Különösen elővigyáza­tosan járjunk el, ha a fal közelében boltíves mennyezet vagy süvegboltozat van. A szakszerűt­len munkavégzés beomlást okozhat!

A pincefal lebontása bizonyos esetekben elke­rülhető, ha a meglévő, károsodott fal mellé egy új, teherviselő falat építünk. Feltétlenül ügyeljünk azonban a szakszerű alapozásra és szigetelésre, valamint a csatlakozó épületrészekhez való szak­szerű lekötésre.

Pinceboltozatok

Míg a ma használatos sík födémek (vasbeton le­mezes födémek, vasbeton bordás födémek, fagerendás födémek) esetén a terhelést hajlító-nyomatékok továbbítják a teherviselő falakra, ad­dig a boltíveknél, a függőlegesen terhelt falhoz hasonlóan, csak nyomóerők működnek.

Egy meghatározott terhelés hatására minden boltívnél kialakul egy jellegzetes támaszvonal, ideális esetben a boltozat alakja olyan, hogy a támaszvonal a boltozat közepén fut végig. A bol­tozatvonal alatt normál vastagságú falak esetén a támaszvonal gyakran a falon kívülre kerül, vagyis a fal oldalirányban nekitámaszkodik a talajnak; vagy oldalsó támaszték gyanánt gyámpilléreket kell kialakítani, amint azt pl. a templomépítészet­ben látjuk. Az ablak-, ill. ajtónyílások fölötti falazott ívek és a süvegboltozatok egyébként ugyanezen az elven működnek. A dongaboltozat a legegy­szerűbb és a lakó- és gazdasági épületekben leggyakrabban előforduló boltozatalak. A ke­reszt-, kupola- és bordás boltozat teherviselési törvényszerűségeit sokkal nehezebb átlátni.

A boltozatban keletkező hibák általában a zára­dék vagy a váll környékén ismerhetők fel, a téglák lepattanásával járó szűk hézagokról vagy a táton­gó hézagokról, melyekből a téglák akár ki is eshetnek.

Ennek oka a nyomási öv áthelyeződése (pl. túl nagy terhelés következtében), melynek a támasz­ték nem áll ellen (pl. azért, mert az oldalirányú megtámasztás vagy a gyámfalra ható terhelés nem elégséges). A teherviselő képesség ilyen megváltozásához gyakran a falazat nedvesség okozta öregedési problémái vagy az alap hiányosságai is tár­sulnak.

A boltozat ilyen jellegű deformációit nem lehet kiküszöbölni, továbbterjedésüket azonban meg kell akadályozni. A boltozaton és annak környeze­tében végzendő minden munkához nyomatéko­san javasoljuk tapasztalt szakember bevonását. Óvunk a szakszerűtlen beavatkozásoktól, mely­nek következménye a boltozat beomlása lehet.

Ennek megfelelően tilos:

 • a boltozat mellett a talajt szakszerű megtá­masztás nélkül kiásni,
 • a boltozatot alulról nyomással alátámasztani,
 • a boltozaton nyílásokat készíteni,
 • a felmenő falazatot vagy a gyámfalakat szak­szerű aládúcolás nélkül eltávolítani.

Hibás boltozat helyreállítására a következő in­tézkedések jöhetnek számításba:

 • tehermentesítő födém beépítése a boltozat fölé;
 • az alapok megjavítása és esetleg megerősí­tése;
 • acél vonórudak és vasbeton abroncsok beépí­tése;
 • a fal és boltozat falazásának kijavítása.

Ezeknek az intézkedéseknek a kivitelezése kü­lönleges szakismereteket igényel, ezért részletes bemutatásukat mellőzzük.

Talajjal érintkező padozatok

Tartózkodás céljára szolgáló helyiségek talajjal érintkező padozatának helyreállításakor vagy újonnan készítésekor vízszintes nedvességzáró réteget kell beépíteni. Ezen a nedvességzáró ré­tegen azután tetszőleges felépítésű padló kiala­kítható, melyből a 5-10 cm vastag hőszigetelő réteg sem hiányozhat.

Tartózkodási célú helyiségek számára az építé­sügyi szabályok általában 2,50 m minimális ma­gasságot írnak elő. Ha a padozatot pl. egy új padlórendszer vastagságának kiegyenlítésére vagy a helyiség belső magasságának növelésére le akarjuk süllyeszteni, a talajt legfeljebb az alap­talp mélységéig szabad kiemelni. Ellenkező eset­ben az alapozást is mélyebbre kell helyezni.

A padló felépítését a helyiség tervezett hasz­nosítása szabja meg. Alárendelt mellékhelyisé­geknél és száraz altalaj esetén elegendő, ha 15 cm vastag durva kavics vagy sóder feltöltéssel egy hajszálcsövességet megtörő réteget készí­tünk (vibrálással tömöríteni). Erre az alépítményre homokba vagy cementhabarcsba ágyazott kőla­pokat (pl. terméskő- vagy betonlapokat, téglaburkolatot stb.) lehet fektetni. Fűtött tartózkodási he­lyiségek számára az ilyen alépítményen pl., kőzet­gyapot alátétes szigetelőlemezre egyszerű, hőszigetelt hajópadló is készíthető.

A technika mai szintjén álló padlórendszer azonban, amely földszinti lakóhelyiségek számára és nem teljesen száraz altalaj esetén ajánlható, beton alaplemez és szakszerűen lefektetett szige­telőlemez nélkül nem valósítható meg. Víznyomás esetén az alaplemez alatt alagcsöveket is el kell helyezni. Különös figyelmet fordít­sunk a pince külső falai mentén lévő függőleges és vízszintes szigetelések tömör csatlakozására.

Talajjal érintkező, új padló készítése:

 • Határozzuk meg a padló felépítését, ennek so­rán vegyük figyelembe a helyiség megkívánt belső magasságát és az alaptalp helyzetét.
 • A meglévő padlót távolítsuk el, még akkor is, ha a záróréteg elhelyezésének alapjául alkalmas lenne.
 • A talajt a szükséges mélységig emeljük ki, a ki­emelt anyagot szállítsuk el (vagy használjuk fel a telken).
 • Ha szükséges: az alapot aláépítéssel mélyítsük le.
 • Rakjunk le durva kavics szűrőréteget ezt szük­ség estén takarjuk le hőszigetelő réteggel és polietilén fóliával.
 • Készítsünk cementbeton kiegyenlítő- és védőré­teget, szükség esetén vibrálással tömörítsük.
 • Fektessük le a szigetelő műanyag vagy bitu­menes lemezeket, az illesztéseket hegesszük össze.
 • Készítsük el a beton alaplemezt.
 • Építsük be a padlót.

6.17. ábra.

6.17. ábra. A dongaboltozat részei 1 felmenő falazat; 2 ék vagy merevítő; 3 padló; 4 záradék/váll; 5 gyámfal; 6 a boltozatnyomás támaszvonala; 7 ívmagasság.

6.18. ábra.

6.18. ábra. Egy lakóházzá átalakított pajta déli oldala. Bejárat és terasz.