Tetőtér beépítés

A tűz elleni védekezés alapelvei

Az alapelveket jogszabályok határozzák meg. A tűzvédelmi szabályok megtartása az állam, ill. a köz­biztonság védelme és fenntartása körébe tartozó feladat, és mint ilyen, kiemelten fontos. A szabályok betartása min­den állampolgár számára kötelező.

A tűzvédelmi szabályokat, előírásokat a vállalat, a létesítmény igazgatója (vezetője), fenntartója, használója, kezelője, tulajdonosa, valamint az állampolgárok, külön felhívás vagy intézkedés nélkül, kötelesek végrehajtani, megtartani, illetőleg a végre­hajtást ellenőrizni. A tűzvédelmi előírások megszegői cselekményük vagy mulasztásuk társadalmi veszélyességétől függő felelősségre vonásban részesülnek (pl. fe­gyelmi, szabálysértési, bűnvádi úton való felelősségre vonás).

Lakóházak, üdülőtelepek

A lakóházak és üdülőépületek tetőtereinek kihasználása, beépítése az utóbbi években országos programmá, jelen­tős egyéni és társadalmi érdekké vált. Minden jel arra mutat, hogy a beépítések iránti igény a jövőben tovább növekszik. Nem lehet vitás, hogy a tetőterek beépítése, bútorozása, használata potenciálisan növeli az adott lakó- vagy nyaraló­épület tűzveszélyét. A tulajdonosok, ill. használók életét és testi épségét, anyagi javait csakis szakszerű tervezéssel és a tervben foglaltak maradéktalan megvalósításával lehet megvédeni a tűztől.

A tervezéssel, beruházással és kivitelezéssel foglalkozó szakemberek munkáját és magát az építtetőt kívánjuk segíteni oly módon is, hogy a különböző jogszabályokban, szabványokban előírt-a tetőterek beépítésével kapcsola­tos – tűzvédelmi követelményeket, az engedélyezési el­járásokban részt vevő tanácsi szervezeteket, a területileg illetékes tűzoltó-parancsnokságokat és a velük tartandó kapcsolat formáit – a teljességre való törekvés nélkül – ismertetjük. Az ismeretszerzés megkönnyítése és szak­szerűségének biztosítása érdekében megjelöljük a vonat­kozó (jelenleg is érvényben levő) szakirodalmat is.

A tűzveszélyességi ­osztályba sorolás, és a tűzállósági fokozat összefüggése

A tűzveszélyességi osztály nem más, mint a veszélyes­ségi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszaka­szok), épületek, építmények, létesítmények, létesítmény­csoportok, vállalatok besorolására meghatározott kate­gória, a bennük folytatott tevékenység során előállított, feldolgozott, valamint az alkalmazott technológiai folyamat tűzveszélyessége, egyes esetekben – pl. lakó- és közös­ségi épületek stb. – a rendeltetés alapján.

A tevékenység során előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt anyagok tűzveszélyességének jellemzőit, ill. a rendeltetés szerinti tevékenységet figyelembe véve az alábbi öt tűzveszélyességi osztályt különböztetjük meg.

Ezek:

 1. Fokozott tűz- és robbanásveszélyes (jelzése: „A”);
 2. Tűz- és robbanásveszélyes (jelzése: „B”);
 3. Tűzveszélyes (jelzése: „C”);
 4. Mérsékelten tűzveszélyes (jelzése: „D”);
 5. Nem tűzveszélyes (jelzése: „E”).

A tűzveszélyességi osztályba sorolás mélyebb össze­függéseinek megismertetése nagyobb tűzvédelmi szakmai ismereteket igényel. A téma további részletezésével ezért nem foglalkozunk. Egyébként ez a tetőtér-beépítésnél nem volna hasznosítható.

Tűzszakaszok

A tűzszakasz nem más, mint egy adott építmény tűzvédelmi szempontból meghatáro­zott olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos egy­ségektől – meghatározott tűzállósági határértékű – tűzgátló szerkezetek (pl. tűzgátló fal, tűzfal, tűzgátló födém stb.) választanak el. Kialakításuk azért szükséges, hogy a tűz egy meghatározott ideig a másik tűzszakaszba ne terjedhessen át. A tűzszakasz területét, a szintek számától függetlenül, a hozzá tartozó valamennyi helyiség, tech­nológiai és közlekedőtér együttes, szintenként összesített, nettó alapterületként m2-ben kell meghatározni.

Egy építményen belül tűzszakaszok egymás mellett és egymás felett is kialakíthatók. Lakóépületekben a lakások közötti elválasztó fal a tűz-gátló fallal egyenértékű tűzállósági határértékű fal legyen. A IV-V. tűzállósági fokozatú építmények tűzszakaszai­nak elválasztására tűzfalat kell létesíteni.

A lakóházak tetőtér-beépítésének néhány tűzvédelmi követelménye

A tetőtérben tilos kialakítani:

 • bölcsődét,
 • óvodát,
 • csecsemőotthont,
 • oktatási helyiséget,
 • fekvőbeteg ellátására szolgáló gyógykezelési helyi­séget,
 • a magasépület tetőterében huzamos emberi tartóz­kodásra alkalmas helyiséget.

A tetőtéri helyiségek épületszerkezeteinek éghetőségi és tűzállósági követelményei

 • az épület tűzállósági fokozatától,
 • az épület szintjeinek számától,
 • az épületszerkezetek funkciójától függnek.

Tetőtér-beépítéskor a fedélhéjazat – az V. tűzállósági fokozatú földszintes épületek kivételével – csak nem ég­hető lehet. A zsindely, nád, szalma önálló fedélhéjazatként – a típustervek kivételével – csak a területileg illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre vonatkozó engedélye és annak feltételei alapján, legfeljebb kétszintes épületeken alkalmazható. (Egyedi esetként kezelendő a tájegység vagy a területrendezési egység is.)

A tetőtér beépítése esetén a tetőre való kijutást és a be nem épített tetőtéri rész megközelítésének lehetőségét biztosítani kell. Ennek módját – ha a tervező vagy a be­ruházó indokoltnak tartja – célszerű az I. fokú tűzvédelmi hatóság képviselőjének véleménye szerint megválasztani.