Villanyszerelés

A lakás villamos hálózata, alapvető tudnivalók

Hibajavítás vagy az elektromos vezeték­hálózaton elvégzett bármi nemű változ­tatás előtt, tudnia kell, hogy hol található a fő elosztótábla, hogy ez a tábla milyen áramköröket lát el, hogy az egyes lám­pák vagy elektromos készülékek, melyik áramkörről működnek és hogy milyen elektromos védelemmel rendelkeznek a rendszerek.

Hasznos: villanyszerelés azonnal, 06705004214

Röviden összefoglalva: ismerje meg a teljes rendszert! Minden, amit kiderít, óriási hasznára lesz a ké­sőbbiekben, amikor a vezetékhálózaton kell majd dolgoznia, hiszen a villany­szerelés veszélyes lehet. A legfontosabb, hogy megtalálja, hol lehet ki- és bekap­csolni a ház elektromos hálózatát.

Váltson biztosítódobozról fogyasztói egységre!

Az 1960-as évektől épített házakban egyetlen biztosítódoboz található, amely magában foglalja a rendszer főkapcsolóját, és az összes különálló áramkör olva­dóbiztosítóját egymás mellett. Ez lehet faliszekrényben, falra erősített vagy falba süllyesztett dobozban, illetve falon kívüli szerelvénydobozban.

Megszakító tábla

A modernebb típusú biztosítódoboz neve elosztótábla vagy biztosítéktábla, amely egy sor kis­megszakítót (angol nevének rövidítése: MCB) foglal magában az olvadóbiztosí­tók helyett. A kismegszakítók használata biztonságosabb és kényelmesebb, mint az olvadóbiztosítóké, ezért ha ön ez utóbbival rendelkezik, nagyon ajánlatos elgondolkodnia azon, hogy lecseréltes­se-e modernebb elosztótáblára.

Szabaduljon meg a régitől!

A biztosítéktáblát elhelyezhetjük a be­járati folyosón, az előszobában vagy családi ház esetében az épület külső falán is. Régebbi házaknál, ahol nem újították fel a villamosvezeték-hálóza­tot, az elosztótáblán áramkörönként olvadóbiztosítékokat találhatunk, ame­lyek külön-külön áramkörökhöz tartoz­nak. Az ilyen rendszer idejétmúlt, és a használata valószínűleg veszélyes. Ha az ön otthonában is ilyen korsze­rűtlen a rendszer van, az olvadó­betéteket szakképzett villanyszerelővel azonnal cseréltesse le úgynevezett kisautomatákra.

Áramkörök számon tartása

A modern otthonokban általában két vagy három világítási áramkör található, megközelítőleg hasonló számú konnek­tor, amelyekhez a hordozható háztartási készülékeket csatlakoztatjuk. Külön áramkörei vannak azoknak a háztartási készülékeknek – például az elektromos sütőnek, a gyorsforralónak, az elektro­mos vízmelegítőnek -, amelyeknek áramfelvétele viszonylag nagy.

A biztosí­tótáblán mindegyik áramkörhöz külön biztosíték vagy kismegszakító tartozik. Ellenőrizze a táblát, hogy tudja, hány áramköre van, és ragasszon címkéket a fedél alá, hogy azonnal lássa, melyik biz­tosíték vagy megszakító, melyik áram­körhöz tartozik.

Áramütés és tűz megelőzése

A modern elosztótáblákon egy különálló áram megszakító is van, az úgynevezett érintésvédelmi relé. Ez a berendezés felis­meri a rendszerbe belépő és visszafolyó áram közötti egyen­lőtlenséget, amely olyankor lép fel, ha valaki megérint egy áram alatt lévő vezetőt, és az áram az ember testén át kezd el a föld felé áramlani. Ilyenkor a kapcsoló a másodperc törtrésze alatt megszakítja az áramkört, így megakadályozza, hogy az áramütés szívleállást okozzon.

Áramtalanítás

Az olyan áramszökést is észleli, amely például szigetelési hibából ered, és elektromos tüzet okozhat. Ilyen esetekben is kikapcsolja az áramot. Néha ellen­őrizze a gombot (általában sárga színű), hogy lássa kiold-e.

Süllyesztés a biztonság kedvéért

Ha a rendszerében olvadóbiztosítók vannak, kapcsolja ki a főáram köri kap­csolót, mielőtt munkához lát. Majd vegye ki annak az áramkörnek a bizto­sítékát, amelyen dolgozni akar. Tartsa a zsebében, nehogy valaki más vissza­helyezze, mialatt ön dolgozik.

Kikapcsolás

Mielőtt bármilyen munkához hozzálátna, győződjön meg arról, hogy a rendszert áramtalanította. Ha a rendszerben kis­megszakítók vannak, s ön csupán az egyik áramkörön kíván dolgozni, akkor elegendő a megfelelő megszakítót ki­kapcsolni. Ha szüksége van fényre vagy árammal működő szerszámot kell működtetnie, használjon hosszabbítót, amelyet egy másik áramkörről vezet oda.

Biztonságban a szabadban is!

Az árammal működő kerti kisgépeket, például a fű-, illetve sövénynyírót, még akkor is speciális konnektorba, vagy nagy érzékenységű hibaáram-kapcsoló­val rendelkező adapterbe (jobbra) dug­ja, ha a hálózata rendelkezik hibaáram-kapcsolóval, így ha véletlenül átvág egy hosszabbító vezetéket vagy ha a beren­dezés zárlatos lesz, nem kell tartania az esetleges áramütéstől.

Ne terhelje túl az áramkört!

A biztosítékoknak az a szerepe, hogy megvédjék az áramkört a túláramtól. Ha több áramot próbál nyerni egy áram­körről, mint amekkorára azt tervezték, a vezeték túlmelegedhet, és tüzet okozhat. Az olvadóbiztosíték az áramkör „gyenge láncszeme”, amelynek feladata, hogy túl­terhelés esetén megszakítsa az áramot. A fűtőelemeket tartalmazó készülékek a legnagyobb áramfogyasztók. A modern szerelésekben az olvadó­biztosíték feladatát egy kismegszakító látja el. Ez kikapcsolja az áramot, ha túl­terhelést érzékel, s mindaddig nem kap­csolható vissza, amíg a hibát okozó vala­mennyi készüléket ki nem kapcsolta, vagy ki nem húzta a csatlakozóaljzatból.

A dugvilla épségének ellenőrzése

Dugvilláinknak a bal, nem pedig a jobb oldali képen láthatóhoz kell hasonlítania. Évente egyszer szánjon néhány órát ar­ra, hogy az összes elektromos eszközén röviden ellenőrzi a dugaszok épségét. Nyissa szét mindegyiket, és ellenőriz­ze, hogy a vezetékek végét rögzítő csa­varok elég szorosak-e, és szilárdan rögzí­tik-e a csatlakozóvezetéket anélkül, hogy azok szabadon lógnának.

Dugvilla ellenőrzése

Fogja meg a dugaszt, húzza meg a kábelt, hogy lássa, jól tart-e a vezetékbilincs. Cseréljen ki minden olyan dugvillát, amelynek meg­repedt vagy megsérült a háza, illetve külső burkolata.

Melyik lámpa, melyik áramkör?

A 6 amperes olvadóbiztosítókat a lámpaáramkör védelmére használják. Ha egynél több ilyen áramköre van, jó, ha tudja, hogy melyik áramkör, melyik szobának a világítását látja el. Az áramkörök vagy olvadóbiztosítókkal vagy kismegszakítókkal vannak ellátva. Első esetben kapcsolja ki a főkapcsolót, majd csavarja ki valamelyik biztosítékot, a másodikban egyszerűen kapcsolja le az egyik kismegszakítót. Végül kapcsolja fel az összes mennyezeti és falilámpát, és jegyezze fel, hogy melyek világítanak, és melyek nem. így megtudhatja, hogy mely lámpák, mely biztosítékhoz vagy kismegszakítóhoz tartoznak.

Ellenőrizze a dugaszolóaljzat elosztását!

Ha azt szeretné megtudni, hogy az egyes dugaszolóaljzatok melyik áramkörhöz tartoznak, ugyanúgy kell eljárnia, mint aho­gyan a lámpák esetében, csak ilyenkor a 16-20 amperes olva­dóbiztosítékokat, illetve a 16-20 amperes kismegszakítókat kell vizsgálnia. Nem biztos, hogy egy szoba összes dugaszolóaljzata ugyanazon az áramkörön van.

A villanyszerelők azokat az aljza­tokat, amelyek távol esnek egy áramkörtől – pl. egy nagy helyi­ség túlsó végében vannak – gyakran egy szomszédos áramkör­ről elágaztatva kötik be. Ne kezdjen el szerelni, amíg meg nem bizonyosodott, arról, hogy jó helyen áramtalanított.

Tartson otthon tartalék biztosítékot!

Ha az elosztótáblájában olvadóbiztosítékok vannak, vásároljon egy pár – 6 és 16 amperes – tartalék olvadóbetétet, és tartsa őket a biztosítéktábla mellett. Ily módon a hiba bekövetkezte után azonnal ki tudja cserélni a biztosítékot.