Iparosított technológiával készült épületek

Panelépület üzemeltetési feladatai: szellőztetés és penészesedés

Szakértői tapasztalat, hogy az épületek lakói sok esetben nincsenek tisztában sem a folyamatos, sem az időszakos feladataikkal, és ezek­re általában a kivitelezők, beruházók sem hívták fel a figyelmüket kellő mértékben. Míg a használati tárgyak esetében a tulajdonosok igencsak odafigyelnek (természetesnek veszik) a karbantartásra, az időszakos felülvizsgálatra (ilyen pl. a személygépjármű), majd a ja­vítások gyors elvégzésére, addig az épületek illetve lakások (különö­sen a közös tulajdonban lévő szerkezetek) esetében ez általában nem érvényes.

Elsősorban a használatot gátló hibák felmerülésekor fog­lalkozunk környezetünkkel, pedig minden házban, lakásban a tulaj­donosoknak, bérlőknek vannak feladataik, legyen szó penészmentesítésről, vagy a lakás tisztántartásáról. A szerkezetek, a beépített anyagok, a berendezések tartós megfelelősége csak az épület, a lakás helyiségeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata mellett biztosítható.

Sajnos a tulajdonosoknak írásos használati útmutatójuk sincs (en­nek szükségességét a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet már előírja).

A tulajdonos kötelességét az építési törvény (Étv.) is meghatároz­za, amely szerint köteles az építmény állapotát, állékonyságát a jog­szabályokban meghatározott esetekben és módon időszakonként fe­lülvizsgáltatni, és annak jó műszaki állapotához szükséges munkála­tokat elvégezni/elvégeztetni. A lakás hosszú idejű zavartalan haszná­lata csak rendszeres karbantartás, tisztítás, a hibák gyors kijavítása és az időszakos felújítások elvégzésével biztosítható.

Szellőztetés, penészesedés

Amennyiben túl alacsony belső hőmérsékletű helyiségben főzünk, szárítunk ruhát, abban az esetben számolni kell a helyiség relatív pá­ratartalmának gyors megemelkedésével. Ekkor könnyen előfordulhat, hogy a külső határolószerkezetek belső falfelületein – különösen a szerkezeti és geometriai hőhidak vonalában – páralecsapódás jön létre, amely kedvező táptalajt biztosít a penészesedés kialakulásához. Rövid idejű, de intenzív szellőztetésekkel a belső páratartalom hatékonyabban csökkenthető, mint hosszú ideig tartó, minimális méretű nyílászáró-nyitással.

A hosszú ideig bukóra állított ablak azt is eredményezi, hogy a környező falfelületek veszélyesen lehűlnek, ami szintén felületi pá­ralecsapódást és penészesedést okoz/okozhat. Zuhanyozás, fürdés után mindig szellőztessünk a helyiségben, az ajtót pedig ne csukjuk a helyiségre.

A lakóhelyiségek bebútorozása során a nagy felületű bútorokat le­hetőleg ne helyezzük közvetlenül a külső falszerkezet elé, mert a bú­tor mögötti külső fal belső felületi hőmérséklete számottevő mértékben lecsökken (belső oldali hőszigetelésnek megfelelő hatás alakul ki). Ennek következtében nagyobb valószínűséggel alakul ki párale­csapódás, ami a bútor mögötti pangó légállapotokkal együtt kedvező táptalajt biztosít a penészesedés megjelenéséhez. Ilyen esetben bizto­sítsuk a bútor mögötti átszellőzést (a bútor és a falszerkezet között le­gyen legalább 5 cm a távolság, minden irányban).

Penészes felületek

Penészesedés észlelésekor a károsodott felületek azonnali fertőtle­nítését el kell végezni, még akkor is, ha az okot nem sikerül egyből megtalálni. Ez nemcsak azért szükséges, mert a penészgombák az egészségre károsak, hanem mert elszaporodásuk további penészesedések megjelenésének valószínűségét növelik. A hiba okának felde­rítését szakember bevonásával kezdjük meg. A penészesedés okának felderítése téli időjárási körülmények között könnyebb, hatéko­nyabb.

Ekkor felületi hőmérséklet-mérésekkel, hőfényképek készíté­sével az okok (pl. hőhidak, elmozdult hőszigetelések stb.) egyszerűb­ben felkutathatók, megtalálhatók. Mindez nyáron, illetve akkor, ami­kor a külső és belső léghőmérséklet között nincs meg a kellő mérté­kű hőmérséklet különbség (min. 15 °C), nem, vagy csak bontásokkal lehetséges. A hiba okának felderítéséig a helyiség relatív páratartalmát intenzív szellőztetésekkel célszerű alacsonyan, a belső hőmér­sékletet pedig viszonylagos magasan tartani.