Kellemes otthon, építés és felújítás

Talajvíz a ház körül, vízzáró réteg a pincében

Az új épületek alatti száraz pincét sokféleképpen hasznosíthatjuk: bővíthetjük életterünket, hobbihelyiséget, konditermet vagy háztartási helyiséget alakíthatunk ki. A régi épületek alatt húzódó pincék azonban legtöbbször nedvesek. Ennek oka a falak anyagaiban, a padlószerkezetben, illetve a kedvezőtlen talajviszonyokban keresendő, de ezek minden esetben azonban a talajvíz elleni elégtelen szigetelésre és az alagcsövezés hiányára vezethetőek vissza. Az ötvenes években már tudtak jól szigetelt pincéket építeni.

Mi a helyzet a talajvízzel, amely sok háztulajdonosnak okoz gondot?

Alapvetően az adott talaj rétegződésétől függ, hogy az milyen formában és milyen mennyiségben van jelen. Döntő jelentőségű ebből a szempontból a rétegek vízáteresztő képessége. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az adott területen általá­ban többféle talajfajta is előfordul. A gya­korlatban és a szabványokban is háromféle csoportosítást különböztetünk meg.

Ami a talajrétegeken múlik

Az a legkedvezőbb, ha a ház szemcsés vagy kevésbé kötött talajra – homokra vagy murvára – épül. A kevéssé kötött ta­laj ugyanis a nedvességet nem köti meg, hanem az abban elszivárog. Tehát a szigetelést víz csak kevés ideig éri, helyette ned­vességre vagy talajpárára kell számítanunk inkább. Az első csoportba a vízáteresztő ta­lajok tartoznak és a szigetelésnek talajned­vesség és talajpára ellen kell védelmet nyújtania. Erre alkalmasak megfelelő ha­barcsok, műanyag fóliák, szigetelő beto­nok és lemezes szigetelések.

Fontos tehát, hogy ebben a csoportban nem számolunk a nyugalmi víz nyomásával és főleg nem a talajfelszín alatt áramló víz többlet nyomá­sával. A helyiség funkciójától az adott ta­lajoktól és azok rétegeződésétől függően hatékonyabb szigetelésre is szükség lehet.

A második csoportba azok a talajok tar­toznak, melyeken a bekerült víz nehezeb­ben folyik keresztül, illetve előfordulhat, hogy a pince szintje részben víz alá kerül, azaz kisebb víznyomással számolnunk kell. Továbbra sem számolunk ebben a cso­portban sem áramló víz nyomásával, csak ki­sebb mérvű nyugalmi nyomással. A talaj kötött vagy gyenge vízáteresztő képességű, ám a víz tartósan nem halmozódik fel benne.

A víz felhalmozódásának lehetőségét tehát mindenképpen meg kell akadályozni. Legmegfelelőbb megoldás, hogy az épület körül a talajt kicseréljük vízáteresz­tőre (drénezés), és az ennek alján összegyűlő vizet dréncsöveken elvezetjük. A csöveket a pince vízszintes szigetelése alá kell elhelyezni, körülbelül az alapozá­si sík magasságában.

Hőszigetelő téglák alkalmazása a pincé­ben

Hőszigetelő téglák alkalmazása a pincé­ben. 1: vízszintes szigetelés 2: iszap­védelem; 3: rugalmas szigetelőanyag; 4: mechanikus védelem; 5: vízszintes szigetelés a pince szinten; 6: homorulat ív szigeteléshez; 7: alagcsövezés.

A csöveknek olyan mélyen kell lenniük, hogy a legalsó vízszintes záróréteg és a pince lábazatának alsó része a vízszint fölé kerüljön. A szigetelésre alkalmasak a kent bitumenes rendszerek, az üvegszállal erősített bitumenes lemezek, a műanyag szigetelőlemezek, valamint egyéb szórt vagy kent szigetelési rendszerek.

Jó vízáteresztő képességű, vagyis szem­csés vagy kevésbé kötött homokos és murvás talaj vázlati rajza

Jó vízáteresztő képességű, vagyis szem­csés vagy kevésbé kötött homokos és murvás talaj vázlati rajza. Mivel a vizet nem köti meg, ezért csak talajnedvesség­gel (átfolyó és kapilláris) kell számolnunk. Alagcsövezésre nincs szükség.

A harmadik csoportban a víz állandó je­lenlétével és áramló víz nyomásával szá­molunk. Ide tartoznak azok az estek is, amikor a vízben olyan oldott agresszív anyagok vannak jelen, melyek károsak lehetnek építőanyagainkra (pl. a betonra). A szigeteléshez megfelelő minőségű anyagokra és körültekintő kivitelezésre van szükség.

Szigeteléseinket teljes felületükön vé­denünk kell a mechanikai sérülésektől. Régebben kisméretű téglából falazatot ké­szítettek a szigetelés elé, manapság elter­jedt megoldás a polisztirol panelek alkal­mazása, mely hőszigetelése által a jó kom­fortérzetet is segíti. A szigeteléseket a lábazat magasságáig fel kell vezetni, a vé­dőburkolatokat pedig a talaj szintjéig.

Ma már nem kérdés, hogy a pincét tel­jesen szigeteljük-e vagy sem, az építkezés­kor elképzelt feladatától függően. Egybe­függő, zárt szigeteléssel kell körülvenni a teljes pincét, és különös gondossággal kell a függőleges és vízszintes síkokat csatla­koztatni egymáshoz.

Gyengén vízáteresztő talaj esetén az összegyűlt csapadékot el kell vezetni

Gyengén vízáteresztő talaj esetén az összegyűlt csapadékot el kell vezetni. 1: kapcsolt hőszigetelés; 2: kötött talaj; 3: szemcsés talaj; 4: dréncső; 5: koszorútégla; 6: szigetelés; 7: dréncső elővakolat; 8: szigetelés; 9: mechanikai védelem.

Talajvíz hatása

Abban az esetben, ha a talajvíz folya­matosan nyomja az épületet, különleges intézkedésekre van szükség. Továbbá a talajvíz olyan agresszív anyagokat is tartalmazhat, amelyek a betonra is károsak lehetnek.

Vízzáró réteg a pincében

Ha a pincét használni szeretnénk, a ned­vesség beszivárgását egy vízszintes vízzáró réteg beépítésével meg kell akadályoz­nunk. A műveletet úgy kell elvégezni, hogy a vízszintes szigetelést a leendő fala­zat alatt átvezetve és annak külső síkján túlengedve kell elhelyezni. A falazat és a függőleges szigetelés elkészítése után a túl­engedett vízszintes szigetelőlemezt a füg­gőlegessel átlapolva megfelelően csatla­koztatni lehet. Új épületeknél a szigetelés megfelelő elkészítése nem okoz problé­mát.

Gyakorlati tapasztalat, hogy a legjobb vízáteresztő képességű szemcsés talajok mellett is lehet számítani magas talajned­vesség és talajpára tartalomra, és tizenöt évenként magas talajvíz állásra. Ezért pin­cénket teljes mértékben szigetelnünk kell. Fölösleges kiadás úgy pincét építeni, hogy az a későbbiekben nedves és dohos le­gyen.

Manapság a szigetelést polisztirol-lemezzel védik a mechanikai sérülésektől

Manapság a szigetelést polisztirol-lemezzel védik a mechanikai sérülésektől. A polisztirol hőszigetelése útján javítja a kellemes lakókörnyezet érzetét is. Íme a szigetelés vázlati rajza. 1: pincefal; 2: pincefal alatti vízszintes szigetelés; 3: kiegyenlítés; 4: függőleges szigetelés; 5: szükség szerint dübelekkel is rögzített polisztirol-lemez; 6: rabicolt lábazat.

A régi házakat sokszor szigetelés nél­kül, vagy sérült szigeteléssel építették. Ezeknél a pince falából vagy az alapból a földszinti falazatba felhúzódó nedvesség először esztétikai problémát okoz, majd idővel az épület állagát is veszélyezteti. A nedves falak a hőszigetelést is erősen csökkentik. A problémát idővel kezelnünk kell, a nedvesedést meg kell szüntetnünk. Szerencsés esetekben elég, ha a lehulló csapadékot távol tartjuk a falazattól pl. az eresz vagy az épület körüli járda kiszéle­sítésével. Rosszabb a helyzet, ha a nedves­ség a talajból húzódik felfelé, mert ekkor a falazat vízszintes szigetelését kell utólag elkészítenünk.

A rendelkezésünkre álló megoldások köre szűk és költséges, a si­ker érdekében ezért rögzítsük kívánalmainkat a munkát elvégző kivitelezővel. Az egyik megoldás, hogy megfelelő távolsá­gokba és mélységekbe furatokat készíte­nek a falazatba, melyeken keresztül spe­ciális anyagot juttatnak a falazatba, ami ott elszivárog és a nedvesség hatására egybe­függő vízszigetelő réteget alkot. Másik megoldás, hogy a falazat fúgáiba acél hul­lámlemezt préselnek be. Az adott helyzetnek legmegfelelőbb módszer megállapítását bízzuk szakem­berre.

Konstruktív szigetelés a pincében szárazépítészeti módszerrel

Konstruktív szigetelés a pincében szárazépítészeti módszerrel. A vízszintes víz- (1) és hőszigetelő rétegre (2) mindenképpen szükség van. 3: száraz esztrich; 4: textil padló­burkolat; 5: szegélyléc.

Pince penészmentesítése

A pince egy nedvességnek kitett helyiség. A pince penészmentesítése egy különlegesen speciális folyamat, amit a következők szerint lehet véghezvinni: pince penészmentesítése, szakértői tippek >>