Épületek külső burkolatai

Műanyaghab anyagú hőszigetelések (AUSTROTHERM)

Műanyaghab hőszigeteléseket legalább két tucat cég gyárt hazánkban, és közel ugyanennyien foglalkoznak külhoni termékek forgalmazásával. Az összes gyártó által előállított termék bemu­tatását a cikk szűkös terjedelme nem teszi lehetővé.

Expandált polisztirol

Az AUSTROTHERM hőszigetelő anya­gok expandált fehér polisztirolhab ter­mékek. A polisztirolhab alapanyaga a kőolajból előállított polimerizált sztirolgyöngy, amely hajtógázt és a hab tulajdonságait befolyásoló egyéb ada­lék anyagokat tartalmaz. A gyártás menete elő habosítás, pihen­tetés, szükség szerint utóhabosítás, tömb­habosítás, a blokkok pihentetése, végül a termékek méretre vágása. Az elő habo­sítás során a gyöngyök eredeti térfogatuk 20-50-szeresére duzzadnak, és az így létrejött gyöngyök cellaszerkezete zárt. Elő habosítással 15-35 kg/m3 testsűrű­ségű termékek állíthatók elő.

Alacsony testsűrűségű (10-12 kg/m3) termékek gyártása esetén a habosítás folyamatát meg kell ismételni (utóhabosítás). A tömbhabosítás során a zárt „sablonba” töltött polisztirolgyöngyöt 110-120 °C közötti hőmérsékletű gőzzel ismételten duzzasztják. A képlékennyé váló gyön­gyökből a megnövekedett belső nyomás hatására alakul ki a homogén szerkezetű tömb. A „kizsaluzott” blokkokat átme­neti tárolás után izzószálas vágóberen­dezésekkel lapokra, ül. egyedi igények szerinti alakra és méretre vágják.

Méretek

Táblaméret: 500×1000 mm Vastagság: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm. A táblák lapolt vagy hornyolt szél­kialakítással is gyárthatók.

Hővezetési tényező

Az expandált polisztirolhab legfonto­sabb jellemzője a hővezetési tényező (11.2. táblázat). Az igen jó hőszigetelő képesség a zárt cellákban nyugvó leve­gőnek köszönhető, és ez az anyagjel­lemző az idő múlásával sem csökken. A hővezetési tényező függ az anyag test­sűrűségétől, 10-35 kg/m3 között a test­sűrűség növekedésével csökken. A ned­vességtartalom is lényegesen befolyá­solja a hővezetési tényezőt, a helyesen beépített polisztirollapok nedvesség­tartalma 0,1-1% között van.

Nyomószilárdság

Az expandált polisztirol hab nyomó­szilárdsága az anyag testsűrűségétől függ, ennek növekedésével arányosan nő. Hosszan tartó terhelés esetén a 2%-os összenyomódáshoz tartozó szilárd­ságértéket kell a tervezésnél figyelembe venni, mert a polisztirolhab egy bizo­nyos összenyomódás felett (105 kg/m3 esetén ez 2-3% közötti érték) már nem elasztikusan viselkedik, a cellák mara­dandó alakváltozást szenvednek.

11-2-abra

11.2. táblázat. Expandált polisztirolhab A hővezetési tényezője, W/(mK) Hőállóság, alaktartósság.

Ha mechanikus igénybevétel nem lép fel, a polisztirolhab rövid ideig a 100°C-ot megközelítő hőhatásnak is ellenáll. Me­chanikus igénybevétel esetén az anyag 80-85°C-ig alaktartó. A hőszigetelő anyag az igen alacsony hőmérsékletet is jól elviseli, -180°C-ig használható fel.

Zsugorodás

Az expandált polisztirolhab zsugoro­dás (11.3. táblázat) következtében létrejövő méretváltozása a blokkok gyár­tását követő néhány napon viszonylag gyors, majd egyre lassulva éri el a ha­tárértéket. A méretváltozás maradó (ir­reverzibilis). A már elkészült lemezek méretváltozása max. 0,15-0,20%) között van, ami szakszerű beépítés esetén nem jelent problémát. A homlokzati hőszigetelő lemezeket (AT-H2) lega­lább 90 napig pihentetni kell, ezt köve­tően a zsugorodás már elhanyagolható mértékű. Nagy hőmérséklet-változások esetén a nagyméretű hőszigetelő ele­mek hossza erősen változik, ami miatt az elemek rögzítésénél figyelembe kell venni a fokozott nyíró igénybevételt.

Az öregedés és az időjárás hatásaival szembeni ellenálló képesség

Az expandált polisztirolhab lemezek tulaj­donságai az idő múlásával nem változnak, a hab nem korhad, nem rothad. Tartós ultraibolya sugárzás (pl. napfény) hatására felszíne megsérül, rideg, porló lesz. A helyesen beépített anyag felülete mindig takart, így védelemről csak hosszú idejű tárolás esetén kell gondoskodni.

Vegyszerállóság

A polisztirolhabot a szokásos építő­anyagok – cement, mész, gipsz, anhidrit és az ezekből készült keverékek – nem károsítják. Ellenáll a sóoldatoknak, alkáliáknak, szappanoknak, erős ásványi savaknak (sósav 35%-ig, salét­romsav 50%-ig, kénsav 95%-ig), gyen­ge savaknak (pl. szénsav, tejsav), bitu­mennek, oldószermentes bitumenes hi­degragasztóknak, szilikon olajoknak, adhezív ragasztóknak és alkoholoknak.

11-3-abra

11.3. táblázat. Expandált polisztirolhab zsu­gorodása %-ban.

 Expandált polisztirol lemezek jellemzői.

11.4. táblázat. Expandált polisztirol lemezek jellemzői.

Expandált polisztirol lemezek alkalmazási területei.

11.5. táblázat. Expandált polisztirol lemezek alkalmazási területei.

Extrudált polisztirol lemezek jellemzői.

11.6. táblázat. Extrudált polisztirol lemezek jellemzői.

Éghetőség

Az AUSTROTHERM polisztirolhabok nehezen éghetők, nem csepegnek, s a lánghatás megszűnte után önállóan nem égnek tovább (önkioltók).

Építésbiológiai tulajdonságok

A polisztirolhabnak környezet- vagy egészségkárosító hatása nincs. Az anyag nem táptalaja a mikroorganizmusok­nak, s a talajbaktériumok sem támadják meg. A szigetelőlemezeket az állatok megrághatják (bár táplálékul nem szol­gál), ezért beépítéskor gondoskodni kell a megfelelő védelemről.

Extrudált polisztirol

A THERMOPAN XPS extrudált poli­sztirolhab (11.6. táblázat). A zárt cella­szerkezetű anyag vízfelvétele elhanya­golhatóan kicsi, s így kiváló hőszi­getelő képessége tartós nedvességhatás esetén sem romlik. Az épületek élet­tartama során az extrudált hab nagyon jó mechanikai tulajdonságai nem vál­toznak. A THERMOPAN XPS sima felülettel (XPS-G), valamint érdesített felülettel (XPS-R) készül (11.1. ábra). Méretek:

  • táblaméret: 600×1250 mm,
  • vastagság: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm XPS-G 40 mm-től

XPS-R 100 m-ig.

Felhasználási területek

A THERMOPAN XPS tulajdonságai kiváló hőszigetelő képesség, elhanya­golható mértékű vízfelvétel, a fagyás-olvadás ciklikus változásával szembeni ellenálló képesség, nagy nyomó- és hajlítószilárdság, jó mérettartás, az örege­déssel és korhadással szembeni ellenálló képesség, a könnyű megmunkálhatóság – széles körű építőipari felhasználást tesznek lehetővé. Alkalmazhatók:

  • fordított rétegrendű lapos tetőknél,
  • zöldtető rétegeként,
  • lapos tetők felújításához,
  • padlószerkezetek alá,
  • kéthéjú falaknál,
  • épületlábazatokhoz,
  • pincefalon (kívül),
  • szarufákra, felül, padlástér-beépí­tésnél.

11-1-abra

11.1. ábra. AUSTROTHERM XPS rózsaszín extrudált polisztirolhab lemez alkalmazási területei 1a) THERMOPAN XPS-G hőszigetelő lemez; 1b) THERMOPAN XPS-R hőszigetelő lemez; 1c) AUSTROTHERM AT-H2 hőszigetelő le­mez; 2 teherhordó födém; 3 csapadékvíz elleni szigetelés; 4 elválasztó réteg (szükség szerint); 5 vízáteresztő elválasztó réteg; 6 alátétzsámoly; 7 nagyelemes, szerelt burkolat; 8 AUSTRO­THERM AT-D drén lemez; 9 szűrőréteg; 10 talaj-keverék és növényzet; 11 régi hőszigetelés; 12 régi vízszigetelés előkészített felülettel; 13 pá­ranyomás-kiegyenlítő réteg; 14 leterhelő ka­vicsréteg; 15 aljzatbeton; 16 talajpára, ill. talaj­nedvesség elleni szigetelés; 17 technológiai szigetelés; 18 padlóburkolat; 19 külső fal; 20 homlokzati kéregfal; 21 homlokzati be­vonatrendszer; 22 szivárgó réteg; 23 pincefal; 24 héjazat; 25 tetőléc; 26 ellenléc; 27 alátétfólia; 28 párazáró réteg; 29 aljzat; 30 szarufa.