Épületek külső burkolatai

Ragasztott kőburkolatok, falazott kőburkolatok

Az utóbbi fél évszázadban elterjedt a hagyományos falazatú épületek kővel (kőlemezzel) való ragasztott burkolása. A századforduló idején gyakori volt, ma már egyre ritkább – legfeljebb felújításoknál előforduló – megoldás a falazathoz utólag hozzáépített kőanyagú tömbburkolat, lábazat és épületta­gozat kialakítása. Igényesebben megmunkált kőfelületek fogazott bekötéssel egyszintes, foga­zással és kőcsapokkal pedig akár két­szintes épületeknél is készíthetők.

A kőelemek legkisebb mérete (alulról fel­felé):

  • 3 m-ig 8-12 cm,
  • 3-6 m-ig 6-8 cm,
  • 6 m felett 4-6 cm (hátsó habarcs-támasztékkal, fogazott és/vagy kő-csapbekötéssel).

Magasabb burkolatoknál a felfelé lép­csőzött visszaugratással a rétegvastag­ság csökkenthető (6.24. ábra). A kőanyagú lábazatburkolatok sík la­pokból, záró profilozású elemekből ki­egészítő tagozatokkal egyaránt készít­hetők. A tagozatok általában bekötő­elemként működnek, és alsó vagy felső (esetleg mindkét) oldalukon profilozottak. A falhoz kapcsolást vagy falba vé­sett kőcsappal, vagy a tagozati elemmel kell megoldani, a főfal és burkolat kö­zötti rést valamilyen kötőanyaggal kell kitölteni (6.25.-6.26. ábra).

6.24. ábra. Homlokzatburkolás egyidejű hozzáépítéssel, ahol a kő horonycsapokat előkészítésnél, a bekötő kőcsapokat (fém­ből) a helyszínen helyezik be, a horgony­csapokat mélyített véséssel (fészekbe) be­tonozva rögzítik a fogadó falszerkezethez 1 kőlap, egyenes ütközéssel; 2 kőlap, csapos illesztéssel; 3 kőlap, horonycsapos kapcso­lással; 4 fémanyagú kőcsap; 5 vízorros tago­zati elem; 6 bekötő kőidom; 7 vízlevezető; 8 horonycsap; 9 kapocs (kőcsap); 10 főfal.

Lábazati burkolat kőből

6.25. ábra. Lábazati burkolat kőből (az elemrajzok jól ábrázolják az illesztést és kapcsolást, amely garantálja a tökéletes együttdolgozást és a stabilitást) 1 kőlap; 2 sarokelem; 3 soroló horony; 4 soroló profil; 5 megmunkált kőfelület; 6 profilozás; 7 sa­rokvájat; 8 csapgödör; 9 fémanyagú kőcsap.

Kőlábazat kapocs nélküli előre gyártott lapokból

6.26. ábra. Kőlábazat kapocs nélküli előre gyártott lapokból és profilozott tagozati elemekből a) süllyesztett záró tagozattal; b) kiemelt záró ­tagozattal; 1 kezdő tagozati elem; 2 kőlap burkolat; 3 záró tagozat; 4 fogadó lábazati fal; 5 főfal; 6 habarcsos (ragasztós) illesztés.

 Homlokzati kőtagozatok falazott téglaburkolaton

A terméskő tagozatok szívesen alkal­mazott építészeti formaelemek a mai építészetben is. Vakolt falaknál ritkáb­ban, nyerstégla és kőfelületek lezárá­sánál vagy közbenső tagolásánál gyak­rabban fordulnak elő. A homlokzati falhoz vagy magával a kő profíllal, vagy – magasabb burkolatnál mindenkép­pen – horgonykő csápokkal kell be­kötni (6.27. ábra). A ragasztott kőburkolatok anyaga az egyszerű, rétegelten bányászott homok­kő, a hasított és a vágott kő (6.28.-6.30. ábra).

6.27. ábra. Homlokzati kőtagozatok falazott téglaburkolaton a) nyerstégla/vakolat; b) nyerstégla/nyerstégla; c) kő/vakolat felületek között; 1 kőfogazat; 2 nyerstégla burkolat; 3 kőlap burkolat; 4 főfal; 5 homlokzati vakolat.

Ragasztott kőlemez burkolat

6.28. ábra. Ragasztott kőlemez burkolat a) természetes kőlapokból (pattintással); b) párhuzamos (vágott) vastagságú – ciklop; c) méretre szabott elemekből.

Ragasztott kőlemez burkolatok

Kőburkolatok ragasztott kőlemezzel készíthetők a legolcsóbban, viszont ez­zel a megoldással műszaki, főként pára­technikai és épületfizikai szempontból különféle bonyodalmak adódhatnak.

Méretre alakított kőelemek sza­bása

6.29. ábra. Méretre alakított kőelemek sza­bása hulladék- és táblaanyagból (méretek mm-ben).

 Méretre szabott párhuzamos élű kőlapok

6.30. ábra. Méretre szabott párhuzamos élű kőlapok burkolati változatai a) soros, függőleges fugavezetéssel; b) soros, eltolt kötéssel; c) váltósoros.

Vasbeton pillérek kőlap bur­kolása

Vasbeton falak és pillérek burkolásakor – ahol a páradiffúziós kérdések nem annyira számottevőek -, nagyobb kőfelületek készíthetők ún. „burokburkolattal”, ahol a teljes felület ragasz­tott, és a fugák is zártak. Készítése azonban – főként pillérek esetén – igen gondos előkészítést és tervezést igényel (6.31.-6.34. ábra).

A ragasztott burkolatok készítésének menete:

  • a felület előkészítése: a falak tisz­títása, gúzolása és a felületi egyen­lőtlenségek kitöltése,
  • az elemek előkészítése, szabása, vágása, pattintott tördelése stb.,
  • az elemek felragasztása: 1-3 cm vastag habarcsréteggel (gondol­junk a fogadófal nedvszívó képességé Téglafal burkolása több, egymás feletti emeleten egyszerre is készíthető, betonfelületek burko­lása 0,5-1,0 m magasságig készül­het naponta, legalább 1 napos alágúzolásra ragasztva,
  • a fugák napi tisztítása,
  • a fugázás utólagos elvégzése (6.35-6.36. ábra).

6.31. ábra. Vasbeton pillérek kőlap bur­kolása a) fúrt dugós bekötéssel; b) vésett kőcsap-kapcsolással (ez általában téglapilléreknél használatos); c) beépített állapot; 1 kőlap burkolat; 2 saruelem; 3 kőcsap; 4 csap­árok; 5 dübel; 6 csavar; 7 ragasztóhabarcs réteg (30-50% felülettel); 8 tartószerkezet.

Oszlop burkolása kör alakú bur­kolati palásttal

6.32. ábra. Oszlop burkolása kör alakú bur­kolati palásttal a) egyenes ütközéssel; b) horonyperemes üt­közéssel.

Ívelt kőlap oszlopburkolat szorítócsavarozással

6.33. ábra. Ívelt kőlap oszlopburkolat szorítócsavarozással a) burkolatillesztés; b) szorítócsavarozás; 1 abroncsbilincs; 2 szorítóperem; 3 csavar; 4 rúd alátét; 5 szárnyas csavar; 6 ívelt kőlap; 7 fuga; 8 kőcsap (vagy huzal) kapocs; 9 pillér.

Pillérburkolat kőlapokkal, sarok­kapcsolással

6.34. ábra. Pillérburkolat kőlapokkal, sarok­kapcsolással 1 kőlap; 2 pillér; 3 ragasztóhabarcs réteg; 4 ka­pocs; 5 tüske.

Különböző kőanyagok mélyített fugáinak hangsúlyos rajzolata

6.35. ábra. Különböző kőanyagok mélyített fugáinak hangsúlyos rajzolata a) hasított; b) természetes; c) felvert; d) fűré­szelt (habkő) felülettel.

Zárt fugával ütköztetett sima kőlap burkolat

6.36. ábra. Zárt fugával ütköztetett sima kőlap burkolat a) sima; b) durva kőfelületnél.

Rétegelt kőből utólag falazott homlokzati kőburkolat

6.37. ábra. Rétegelt kőből utólag falazott homlokzati kőburkolat 1 kőlap (hulladékkő); 2 kötősor; 3 habarcs­réteg; 4 határoló fal; 5 kötő téglasor; 6 kiegé­szítő hőszigetelés; 7 vízszigetelés; 8 koszorú; 9 elszegő (bádogszegő); 10 polisztirollemez hőszigetelés (pl. AUSTROTHERM).

Falazott kőburkolatok

Hasonlóan az utólagos nyerstégla bur­kolatokhoz, kőburkolat is készíthető utólagosan falazva, „idomított” (szélvágott) és tört (réteges) homokkőből egyaránt. Az idomelemes burkolatok magas költségvonzatuk miatt kevésbé, a szélvágott kőlap burkolatok viszont igen elterjedtek. A rétegelemek vas­tagsági mérete 2-10 cm, mélységi mé­retük azonos a burkolat vastagságával, általában 3-8 cm. A kötősorok 3-5 cm-rel mélyebbek legyenek, és készítésük 30 cm-enként szükséges.

Rétegelt kőburkolat úgy is készíthető, hogy a főfal falazásakor a téglák víz­szintes fugáiba 3-4 mm-es huzalokat helyeznek be (m2-enként 10-12 db-ot), amelyeket a burkolat készítésekor a vízszintes fugákba kell behajlítani. A tömb-, a ragasztott és falazott hom­lokzati kőburkolatok akadályozhatják a nagyobb, összefüggő falfelületek páradiffúzióját, és általában nem elégítik ki a hőtechnikai kívánalmakat.

Páratechnikai szempontból igen fontos az alábbi szabályok betartása:

  • nedves, gőzös helyiségek határoló­ homlokzata max. 20-30%-ban bur­kolható kővel úgy, hogy az össze­függő burkolatfelület nem lehet 2,0 m2-nél nagyobb és 80 cm-nél szélesebb,
  • kőfalas, rétegesen falazott és ra­gasztott burkolatú lakóházaknál ma­ximum 50% homlokfelületű.

Régi építésű, elvizesedett lábazati falú épületeknél a kőburkolatot szellőztetett légréssel kell elkészíteni. A párakicsapódás megszüntetésén túl lényeges szempont a fal száradásának biztosí­tása, ül. szárazon tartása (6.38.-6.39. ábra).

Elvizesedett lábazati fal kőlap burkolása

6.38. ábra. Elvizesedett lábazati fal kőlap burkolása szellőztetett technikával 1 nedves lábazati fal; 2 utólagos alászigetelés; 3 kőlap lábazat; 4 kezdőszegő; 5 záró és kötő szegőelem; 6 aláfalazás; 7 légrés; 8 beszel­lőző; 9 kiszellőző légrés; 10 illesztő fuga.

Előre gyártott lábazati elemek

6.39. ábra. Előre gyártott lábazati elemek 1 burkolat; 2 kezdő; 3 záró szegő.