Lakás komfort

Fűtésszabályozás

A belső meleg, ami a kellemes, egészséges belső mikroklíma egyik legfontosabb feltétele, megbíz­hatóan működő fűtőberendezéssel állítható elő. A korszerű fűtőberendezés olyan technikán alapul, ami a hőt gazdaságosan és környezetbarát mó­don, a felhasznált elsődleges energia legjobb hasznosításával állítja elő. Ezen túlmenően a termelt hő olyan elosztását is lehetővé teszi, ami nem jár energiapazarlással és a berendezés megfelelő vezérlésével és szabályozásával az egyedi hőigényeket megbízhatóan kielégíti. Alapszabályként el­fogadhatjuk: a 15 évnél idősebb fűtőkazánok álta­lában már nem felelnek meg a korszerű fűtőberen­dezéssel szemben támasztott követelményeknek.

A  fűtőberendezés működőképességének hiányosságait a laikus tulajdo­nos is könnyen felismerheti:

A fűtési helyiség belső hőmérséklete aránylag nagy, a fűtőkazán meleg ta­pintású, a fűtővíz hőmérséklete 70-90 °C, az égő gyakran leáll, ezért gyakran kell újra indulnia, és így károsanyag-kibocsátása megnövekszik. A korsze­rű fűtőkazánok hatásfoka meghaladja a 90 %-ot, szemben a régi kazánokkal, amelyek a tüzelőanya­got csak 60-70 %-os arányban tudták hasznosí­tani. Arra kell törekedni, hogy az égő egy év alatt legalább 1600-2000 órán keresztül működjön. Az ennél rövidebb összes működési idő túlméretezett kazánra utal. Csupán magának az égőnek a ki­cserélése nem járható út, mert az égőt és a kazánt össze kell hangolni egymással, és még a kémény­hez is illeszteni kell. Ha ma határozunk el kazáncse­rét, kis hőmérsékletű kazánt válasszunk.

Miért válasszunk kis hőmérsékletű kazánt ? 

Azért, mert a kis hőmérsékletű kazánok melegvíz-hőmér­séklete 40-75 °C, míg a régi kazánok 90 °C-os előremenő hőmérséklettel dolgoztak. Ez azt okoz­ta, hogy a régi fűtőtestek által leadott hő túl nagy része jutott a por felkavarásával járó konvekciós tartományba, a nagy hőmérsékletek miatt ráadásul a por kéntartalma is megnövekedett.

A fűtőtest és a helyiség közti hőátvitel konvekció és sugárzás formájában megy végbe.

Az időjárás által vezérelt, központi egységgel szabályozott fűtőberendezés vázlata
Az időjárás által vezérelt, központi egységgel szabályozott fűtőberendezés vázlata
 • (1) a külső hőmérséklet érzékelője;
 • (2) az előremenő hőmérséklet érzékelője;
 • (3) központi szabályozóegység;
 • (4) fűtőkazán;
 • (5) égő;
 • (6) keverőszelep;
 • (7) keringtetőszivattyú;
 • (8) előremenőág;
 • (9) fűtőtest;
 • (10) visszatérőág;
 • (11) szoba termosztát kapcsolóórával és hőmérséklet-érzékelővel

Ha energiatakarékos kis hőmérsékletű kazánt alkalmazunk, akkor a régi fűtőtestek túl kis fűtőfelülete a kis előremenő hőmérséklettel nem tudja felmelegíteni a helyiséget. Ehhez nagyobb fűtőfelületre van szükség

 • (1) régi fűtőtest
 • (2) új fűtőtestfelületek
 • (3) előremenő hőmérséklet

A belső megfelelő hőmérséklet szempontjából fontos, hogy új fűtő­testeket alkalmazzunk. Ennek okai:

 • (1) kisebb előremenő hőmérséklet
 • (2) kisebb visszatérő hőmérséklet
 • (3)a kellemes sugárzó hő aránya nagyobb
 • (4)a port felkavaró konvekciós hő aránya kisebb

A konvekciós hőközlésnél a hő mindig a hidegebb hely felé áramlik. Ennek során először a fűtőtest körüli levegő melegszik fel, amely azután felemel­kedik a hidegebb levegőrétegekbe. Valamikor elér­jük azt a pontot, amikor a levegőáram, immár lehűl­ve, ismét visszaáramlik az eredeti hőforráshoz. A fűtőtest a hűvös levegőt újra felmelegíti és képze­letbeli körpályáján ismét útjára bocsátja. A levegő­nek ez a keringése felkavarja a port és ezzel légutainkat megterheli.

Fűtőtest elhelyezését befolyásoló tényezők
Fűtőtest elhelyezését befolyásoló tényezők

A fűtőtestnek az ablaknál való elhelyezésétől függ, hogy kell-e pára­lecsapódásra számítanunk annak következtében, hogy a keringő, me­leg belső levegő egyes sarkokba és zugokba nem jut el

 • (1) Az ablaküveg és a keret kis hőmérséklete, valamint az ablaktok mentén kialakuló holttér miatt a felületi hőmérséklet lecsökken, és ezzel megnő a kondenzvíz kialakulásának veszélye.
 • (2) Ebben az eset­ben a fűtőtest felől érkező meleg levegő végigmegy az ablak előtt, ez a felületi hőmérsékletek megemelkedését és a páralecsapódás veszélyét csökkenti.
 • (3) A fűtőtest meleg levegője itt is végigpásztázza az ablakot, megnöveli a felületi hőmérsékletet és csökkenti a pára­lecsapódás veszélyét.
 • (4) A régi házakban gyakori nagy beépítési mélység miatt az ablaktok és falazat környezetében holtterek alakul­nak ki, itt lecsökken a felületi hőmérséklet és megnő a páralecsapó­dás kialakulásának veszélye.

Ügyeljünk a következőkre:

 • a legdrágább szabályozókészülék sem ér semmit, ha rosszul van beállítva
 • a fűtőtestek egyszerű termosztátos szele­peit szellőztetéskor el keli zárni. Az elekt­ronikus termosztát szelepek viszont észle­lik az ablakok kinyitását és automatikusan zárnak
 • fontos, hogy a fűtőtestek akadálytalanul át tudják adni hőjüket a helyiségnek. A fűtőtest-burkolatok, függönyök, bútorok és hasonlók akadályozzák a hőleadást.

Sugárzás esetén ezzel szemben a hőközlés nem a levegő, hanem elektromágneses hullámok közvetí­tésével megy végbe. Ezeket a hullámokat a napsu­gárzáshoz hasonlóan a fűtőtest bocsátja ki, azok pedig beleütköznek a falakba, a mennyezetbe és a padlóba. A falazat, a padlóburkolat és a tapéta fel­veszi a sugarakat és így azok ismét hőenergiává alakulnak, azaz a helyiség határoló felületei egy bizonyos időn át hőt bocsátanak ki. Ebben a tiszta sugárzás útján végbemenő hőátvitelben a levegő­nek semmiféle szállító szerepe nincs, ezért a por felkavarodása sem következik be. Azoknál a fűtő­testeknél, amelyeknél a sugárzás aránya nagyobb, ennek megfelelően a konvekciós hányad pedig kisebb, a belső levegő ugyan kevésbé melegszik fel, hőmérsékletérzetünk azonban változatlan ma­rad és a levegő nedvességtartalma sem változik.

A fűtőberendezés döntő fontosságú része a sza­bályozás. Szerepe a belső klíma és a kellemes hő­érzet szempontjából mindennél fontosabb. Képes­ségeit azonban maradéktalanul csak egy új fűtő­kazánnal együtt, azzal megfelelően összehangolva tudja kifejteni.

A szabályozással nem csak korszerűen gazdasá­gos energiafogyasztás érhető el, az egyedi igé­nyeknek megfelelő belső hőmérsékleteket is pon­tosan el lehet érni. Célszerű, ha különbséget te­szünk a vezérlés és a szabályozás között. Az időjárástól függő külső vezérlés a fűtővíz hőmérsékletét automatikusan a külső hőmérséklethez igazítja, sőt a kazánt is kikapcsolja, ha fűtési melegre nincs szükség.

Az elektronikus fűtőtest-szabályozók napról napra, minden helyiség­ben gondoskodnak arról, hogy a kellő időben mindig meglegyen a kívánt hőmérséklet. Ha a helyiséget nem használják, fűtését is ki lehet kapcsolni, ill. készenléti hőmérsékletre lehet csökkenteni.

A szabályozás elemei, azaz a hőmérséklet egyedi igényeknek és a helyiség rendeltetésének meg­felelő beállítása ezzel szemben a fűtőtesteken lévő termosztátoknál kezdődik. Ezeket a fűtőtest termosztátokat a központi egység sok szabályozási lehető­sége egészíti ki, amelyek a fűtőkazán működésére hatnak és a hőmérséklet időszakos csökkentését is lehetővé teszik.

A szabályozókészülékekbe beépített diagnosztikai szerkezet egysze­rűbbé teszi az üzembe helyezést, karbantartást és szervizt. A rend­szer kijelzi a hibákat, így nem kell azokat hosszú ideig keresgélni.

Az azonban, hogy egy fűtőberendezést a komfort­tartományon belül mennyire jól lehet szabályozni, a ház építésmódjától is függ: a tömör, masszív há­zakban a fűtés nehezebben szabályozható, mint a kisebb tömegű házak esetén.

A szakemberek ma úgy vélekednek, hogy egy időprogramot is tartalmazó, korszerű szabályozás­sal az energia 30 %-át meg lehet takarítani.

Hogyan járul hozzá a korszerű fűtőberendezés a kellemes belsőmikroklímához?

 • A helyiségek túlfűtése kizárt: már a szabályozókészülékek legegyszerűbb formája, a fűtő­test termosztát is szabályozza a fűtőtesten átáramló vízmennyiséget.
 • Az egyénenként változó, kellemes hőérzetet és ezen keresztül az egészséges belső levegő­állapot hőigényének kielégítésére, a digitális szabályozókészülékek számos programot kínálnak. Ezek lehetnek központiak vagy helyiek, működhetnek kapcsolóórával, beállíthatnak éjszakai hőmérséklet-csökkentést vagy a munkavégzés vagy hosszabb távollét idejére szóló nappali csökkentést.
 • A hőmérséklet túlzott csökkentését azonban mellőzzük. A falak túlzott mértékben kihűlt belső felületei ugyanis az ismételt felfűtés során feleslegesen energiát igényelnek, a levegőben lévő vízpára kondenzációja pedig nedvesség okozta károkat okozhat.