Lakás komfort

Összetett hőszigetelő rendszerek

Németországban több mint 20 millió, Magyaror­szágon mintegy 3 millió olyan régi építésű lakás van, amelynek külső falai nincsenek megfelelően hőszigetelve. Márpedig csak a kellő hőszigetelés tudja biztosítani, hogy a külső falak belső felüle­tének hőmérséklete a belső levegő hőmérsékleté­nek közelébe essék, azaz ne legyenek hideg fal­felületek. Több olyan rendszer is rendelkezésünkre áll, amellyel meglévő házak külső falainak hőszi­getelését utólag is meg lehet javítani.

Hőszigetelő rendszerek

Ezek a külföldön már 40 éve jól bevált szigetelő­rendszerek egymással összehangolt különböző rétegekből és kiegészítő elemekből állnak. A szak­szerű elkészítés az ilyen rendszerek hosszú élet­tartamának előfeltétele, ezért nem elégséges, ha az egyes munkafolyamatoknál csak a törvényes elő­írások és az általános szakmai követelmények be­tartására ügyelünk. Munkánk csak akkor lesz sike­res, ha a gyártó felhasználási irányelveit is figye­lembe vesszük. Az összetett hőszigetelő rendszer­rel megvalósított szigetelést külső szigetelésnek nevezzük.

Az építményt mintegy beburkolja, és ily módon biztosítja a kedvező belső klíma egyik elő­feltételét. Hasznossága azonban ezzel még nem ér véget. A szigetelőrétegek egyúttal eltakarják és ezzel hatástalanítják a külső falon előforduló, káros hőhidakat. Sok külső fal vakolatában repe­dések vannak, amelyekbe behatol a nedvesség, és fagykárokat okozhat. Az összetett hőszigetelő rendszerek eltakarják ezeket a repedéseket és megakadályozzák az azokból fakadó további károkat.

hoszigeteles-vastagsag2
Hőszigetelőanyag rétegvastagságának és a fűtési energia csökkenésnek viszonya

A külső falak hőszigetelése, amelyet itt egy polisztirol alapú össze­tett hőszigetelő rendszer példáján mutatunk be, a szigetelőanyag vastagságától függően, jelentősen csökkenti a fűtési energiavesz­teséget. A grafikon egy 24 cm vastag fal 1 m2-ére eső fűtési ener­giaveszteséget adja meg, kW • h/m2-ben. Egy 12 cm vastag szige­telőréteg csaknem a felére, a szigeteletlen fallal összehasonlítva pedig egytizedére csökkenti azt a veszteséget, ami a 6 cm vastag szigeteléssel elérhető

hoszigeteles-vastagsag
Hagyományos hőszigetelés esetében hasznosítható szoláris energia

Egy hagyományos hőszigeteléssel, például összetett hőszigetelő rendszerrel ellátott külső fal hőáramai alapján világosan látható, hogy a napenergiából még intenzív napsütéses sugárzású napokon sem tudunk említésre méltó hőt hasznosítani, mert a vakolat felülete a napfény egy részét visszaveri, a jó minőségű szigetelés pedig megakadályozza, hogy a belső terek felé hasznosítható mennyiségű hő behatoljon

 • (1)napsugárzás
 • (2) hőveszteség
 • (3) visszaverődés
 • (4) hagyományos szigetelés
 • (5) hőnyereség
 • (6) falazat
dryvit retegrend
Az összetett hőszigetelő rendszer rétegei
 • (1) külső fal
 • (2) teherbíró rétegek, pl. stabil vakolat
 • (3) ragasztóréteg
 • (4) polisztirolszigetelés a kiegészítő rögzítéssel együtt
 • (5) védő vako­latréteg beágyazott üvegszövet hálóval
 • (6) szükség szerinti alapvako­lat
 • (7) záróréteg, vakolat

Megszüntetik a falon belüli hőmérséklet-ingadozá­sokat is, amelyek télen huzatot okoznak és a belső klímára nézve károsak lehetnek: ezzel stabilizálják a fal belső felületének hőmérsékletét.

A hagyományos hőszigetelő rendszer

A rendszer leglényegesebb eleme a hőszigetelő ré­teg, amelynek anyaga általában polisztirol vagy ás­ványi gyapot. A szigetelőréteget a külső falazatra, általában a külső vakolatra ragasztással erősítjük fel, a vakolat állapotát és teherbírását azonban elő­zetesen ellenőrizni kell. A hőszigetelő lapokat szükség esetén dübelekkel is a falhoz kell erősíteni vagy teljes egészében sínekre is lehet szerelni azokat. Erre a rétegre védő vakolatréteget húzunk fel, amelybe üvegszövet hálót ágyazunk. A záró­réteg nemesvakolat, vagy festett, simított vakolat. Az a régi gyakorlati szabály, amely szerint minden termék csak annyit ér, amennyi gondot felhasz­nálására fordítunk, itt is érvényes, különösen akkor, ha az időjárás által támasztott magas követelmé­nyekre gondolunk.

Oromszegély menti csatlakozás
Oromszegély menti csatlakozás

Az összetett hőszigetelő rendszereknél fontos a csatlakozások szak­szerű kialakítása. Az ábrán az oromszegély menti csatlakozás látható

 • (1) szarufák
 • (2) tetőlécezet
 • (3) tetőcserepek
 • (4) kiegészítő alumínium oromszegélyprofil
 • (5) homlokzati szigetelőlapok
 • (6) üvegszövet-erősítésű védőréteg
 • (7 )közbensőfestés, ha szükséges
 • (8) nemesvakolat
 • (9) hézagtömítő szalag

Csökkentsük a kockázatokat

A termék vagy a rendszer hibáiban rejlő veszélye­ket már eleve elkerülhetjük, ha csak a megbízható gyártók által kínált összetett hőszigetelő rendszerek közül választjuk ki az alkalmazandó terméket. Az ilyen gyártók még a problémás részletekhez is kiér­lelt és bevált megoldásokat tudnak ajánlani, és ezzel megkönnyítik a tervezést. A munkát feltétlenül bízzuk hozzáértő szakcégre. A kellő szakértelem hiánya, még látszólag jelentéktelen részletek ese­tében is, később sokba kerülhet. A szigetelőréte­gek más épületrészekhez való csatlakozásait min­dig különös gonddal kell elkészíteni.

A szigetelőréteg csatlakozása régi építésű ház ablakkávájánál
A szigetelőréteg csatlakozása régi építésű ház ablakkávájánál
 • (1) külső fal
 • (2) ablakszerkezet
 • (3) meglévő kő ablakkáva
 • (4) hézagtömítő szalag
 • (5) homlokzati szigetelőlapok
 • (6) üvegszövet-erősítésű védő­réteg
 • (7) közbenső festés, ha szükséges
 • (8) nemesvakolat
 • (9) szükség esetén kialakított a vízelvezetés
 • (10) sarokvédelem

Az épületrészek mozgásához szükséges dilatációs hézagokat az összetett hőszigetelő rendszerben is meg kell oldani

 • (1) a fal szerkezetéében kialakított dilatációs hézag
 • (2) készen kapható fugaprofil
 • (3)szigetelőiábla
 • (4) hézagiömíiő szalag
 • (5) üvegszövei-erő-sítésű védőréteg
 • (6) közbenső festés, ha szükséges
 • (7) nemesvakolat

Redőnyszekrény-csatlakozásnál el kell kerülni a szigetelőrétegek közti hőhidak keletkezését

 • (1) ablakáthidaló
 • (2) ragasztóhabarcs
 • (3) szigetelőtábla
 • (4) védőréteg
 • (5) üvegszövet
 • (6) külső bevonat
 • (7) polisztirol redőnyszekrény
Kültéri, műanyag profil
Kültéri, műanyag profil

Újrafeldolgozott üvegből készített habüveg vagy műanyag díszprofi­lokkal a homlokzatot az összetett hőszigetelő rendszeren is az erede­tivel azonos módon helyre lehet állítani, vagy újjá lehet varázsolni. Ezeken a helyeken sem hőhidak nem alakulhatnak ki, sem a nedvesség nem hatolhat be, ennek külö­nösen az esőnek kitett felületeknél van jelentősége.

A csapóeső ellen is tömített csatlakozásokat kon­strukciós intézkedésekkel lehet védeni, pl. össze­nyomott hézagtömítő szalag, rugalmas fugázó­massza vagy díszlécek alkalmazásával. Az ilyen csatlakozásokat különösen az ablakok környékén, az ablakáthidalónál, ablakpárkánynál és az ablak bélésfalainál kell kialakítani. Fontos azonban a magastetőknél, pl. az eresz, az oromszegély men­tén, vagyis a tető szélein, továbbá a tetőfelépítmé­nyes tetőablakoknál vagy a terasz- és erkélyfödémeknél lévő csatlakozások megfelelő kivitelezése is.

A szigetelés műszaki előnye mellett, esztétikai szempontoknak is eleget tehet.

Már az eddigiek alapján is egyértelmű, hogy a szakszerűen elvégzett utólagos hőszigetelés meg­óvja a ház értékét, sőt újjávarázsolja a ház homlok­zatát is. Az összetett hőszigetelő rendszerek ezt teljesítik. Lehetővé teszik a homlokzat tagolását, az előnytelen kinézésű homlokzatok átalakítását vagy a homlokzat eredeti formájának visszaállítását. Ez az újjáalakítás az új színezést is magában foglal­hatja. A profilos elemeknek a modern és az időtlen formákat egyaránt felölelő választéka, valamint a historikus profilok és domborművek stílushű utánzataival sok mindent újra vissza lehet állítani.

Az összetett hőszigetelő rendszereket néhány éve egy speciális rendszerrel lehet kombinálni, ami lehetővé teszi a ház fűtési hőigényének csökken­tését, és így energiát takaríthatunk meg vele.