Lakás komfort

Radon a lakásban, egészségügyi kockázatok

Az Rn vegyjelű radon természetes, radioaktív ne­mesgáz, ami a földkéregben az urán-238 bomlási termékeként keletkezik. A radon nagyon mozgé­kony és a réseken és repedéseken át feljut a föld felszínére. Egy adott helyen a koncentrációja a kő­zetformációktól és az éghajlat ingadozásaitól függ. Több radont lehet kimutatni a gránittal vagy vulkáni eredetű kőzettel borított területeken.

A radon­koncentrációt becqerelben (Bq/m3) mérik. Ez az érték azért fontos, mert abban határozzák meg a belső helyiségekben megengedett radonkoncent­ráció határértékeit is. A belső helyiségekbe úgy kerül a radon, hogy az alap hézagain és repedé­sein, a kábel- és csőátvezetéseken át először a pin­cetérbe szivárog be. A pincéből azután a iépcső-feljárókon és a kéményjáratokon át feláramlik a

magasabb szintekre. A radonkoncentráció általá­ban a pincében a legnagyobb, felfelé folyamatosan csökken. A belső helyiségekben mérhető érték a szabad levegőben észlelteknek általában az ötszö­röse. Ennél sokkal kisebb mértékben az ásványi eredetű alapanyagokból készült építőanyagokkal is bekerül radon a házba. Összefoglalóan elmondha­tó, hogy Németországban a talaj menti levegőben a radonkoncentráció éves átlagban a 80 Bq/m3 érték alatt van, míg épületekben még a 250 Bq/m3 is normálisnak tekinthető. 6000 lakásban végzett mérések alapján azt állapították meg, hogy a kon­centráció csak a lakások 10 %-ában haladta meg a 80 Bq/m3 értéket.

radon1

A radon (Rn) radioaktív nemesgáz, amely a földben lévő rádiumból (Ra) keletkezik, az alaplemez hézagain és repedésein át, a csatorna­rendszer és a bejövő vízvezeték mellett hatol be a pincébe, és onnan száll fel a magasabban lévő helyiségekbe.

Néhány éve már azt is tudjuk, hogy egy nagyobb sugárdózis elszenvedésének veszélyét nem maga a radon okozza, hanem a származékos termékek, a radon rövid életű hasadási termékei, pl. a polónium-218, ill. 214. Ezek leülepednek a belső levegő porrészecskéin, azokkal a tüdőbe jutnak, és ott feldúsulnak. Tekintettel arra, hogy felezési idejük nagyon rövid, túlnyomó részük a tüdőben el is bomlik. Ennek során a biológiailag legveszélye­sebb hatást az alfa-részecskékből álló alfa-su­gárzás okozza, ami elősegíti az abnormális sejtek kialakulását.

A belső helyiségek levegőjének radontartalmát jelentősen csökkenteni lehet a pinceszint gyakori szellőztetésével. Egy ventilátor ezt hatékonnyá teheti. Akkor is, ha hőcserélővel van kombinálva. 3,82 d.

A radon nemesgáz sugárzása csak kevéssé terheli a tüdőt, a sugár­terhelés sokkal nagyobb része a radon radioaktív hasadási termé­keiből, elsősorban a polónium (Po) 218-ból és a polónium 214-ből származik, amelyek a tüdőbe jutnak, és ott feldúsulnak. Elsősorban az ᾁ-sugárzás az, ami biológiailag nagyon hatékony és veszélyes.

  • (d) a napok száma
  • (a) az évek száma
  • min = perc
  • s = másodperc
Aktív szenes Doziméter
Aktív szenes Doziméter

A radon mérésére aktív szenes dozimétert lehet használni, ennél a szűrőn áthatoló radongáz az aktív szén (1) felületén feldúsul. A sze­lencét a mérés után ragasztószalaggal (2) le kell zárni, és kiértéke­lésre be kell küldeni egy laboratóriumba.

A tényleges mérési idő két nap

  • (3) támasztóanyag
  • (4)drótháló

A radonnak az alapozás alatti elszívása szintén hatékony intézkedésnek tekinthető, csakúgy, mint a radon behatolását megakadályozó szigetelő réte­gek elhelyezése, valamint a radon beszivárgását elősegítő helyeknek, például repedéseknek, héza­goknak és csőátvezetéseknek az eltömítése. Ra­don méréseket különböző kutatóintézetek és egye­temek végeznek, esetleg magáncég is foglalkozik ezzel. Soha ne feledkezzünk azonban meg arról, hogy sziklabarlangjában már az ősember is belé­legezte a radon radioaktív bomlástermékeit. A nullérték soha nem érhető el. Bq/m3 80

Lakáson belüli radon koncentráció változás
Lakáson belüli radon koncentráció változás

Ilyen ingadozásokat mutathat a lakásban a radonkoncentráció a nap folyamán. 14… 19 óra között az ablakot több ízben kissé kinyitották, majd este, 23 óráig az ablak zárva maradt. Balra a radonkoncentráció látható becqerel/m3 (B/m3) egységekben. A példából látható, hogy milyen fontos a szellőztetés

A belső levegőt szennyező külső levegő

A szükséges szellőztetések során külső le­vegő is bejut a helyiségbe. A külső levegő károsanyag-koncentrációja azonban a belső térben megváltozik. A különböző égési folya­matok és reakciók során keletkező, ingerlő hatású kén-dioxid például a koncentrációtól és a helyiségben lévő anyagoktól függően különböző mértékben adszorbeálódik, azaz rakódik le kis részecskék formájában más anyagok felületén. A külső levegő portartal­ma azonban lényegében változatlan marad, csupán a szemcse-átmérő az, ami a belső helyiségekben általában kisebb. A porokhoz hasonlóan viselkednek a mikroorganizmu­sok, pl. a szénanáthát előidéző pollenek is. Ezek is megőrzik hatékonyságukat a belső helyiségekben.