Lakberendezés

Biztonság otthon: tűzvédelem

Tűz

Tüzet okozhat a dohányzás, a rövid­zárlat, de az is, ha a gyerekek játszanak a gyufával. Éppen ezért ne dohányozzunk ágy­ban, ne engedjük a gyereke­ket hozzáférni a gyufához, ön­gyújtóhoz, gyertyához, és az elektromos készülékeket tartsuk rendben. Amikor elmegyünk otthonról, a nagyobb berende­zések csatlakozóit húzzuk ki a falból. Ugyanígy járjunk el a té­vével és a HIFI-toronnyal is minden este – hacsak a készü­lék használati utasítása nem tanácsol mást.

Gyulladó anyagok, tűz terjedése

Természetesen vannak könnyebben és nehezebben gyul­ladó anyagok: favázas, faborí­tású nyaralóban jobban kell vi­gyáznunk, mit téglaépületben. Sok országban és városban kü­lön szabályozzák, hogy milyen építőanyagok használhatók. A nagyobb szerkezeti átalakí­tások előtt tanulmányozzuk eze­ket az előírásokat.

A lakás beosztása befolyá­solhatja a tűz terjedését, ezért a belső átalakításra is vonatkoznak szabályok. A jelenlegi gyakorlat szerint meg kell pró­bálni a tüzet ott lokalizálni, ahol keletkezik, ami az egyterű laká­sokban egyáltalán nem könnyű. A lánggátló belső falakra, ajtókra, festékekre és lakkokra vonatkozó előírások szerint pél­dául az ajtó csak fél óra alatt éghet át. A nem lánggátló anyagból készült, de csukott ajtó is útját állja egy darabig a tűznek és a füstnek. Ha a ház kettőnél több szintes, és lép­cső vezet a vészkijárathoz, ér­demes a lépcsőt lánggátló fal­lal és ajtókkal határolni.

Ha nem lakunk nagyon messze a tűzoltóállomástól, nem érdemes nagyon profi tűzoltó­készüléket beszerezni. A házi készülékek többségével ugyan­is csak kis tüzet lehet eloltani, ráadásul a különböző tüzekkel másképp kell elbánni. De még ha van is otthon megfelelő ké­szülékünk, általában elfelejtjük vagy meg se tanuljuk a hasz­nálatát.

Egyetlen kivételt tegyünk: tart­sunk a konyhában egy lángbiz­tos takarót. Ezzel gyorsan el­fojthatunk minden tüzet, amely a tűzhelynél keletkezik. A tűz­oltásra az üvegszálból, a nem olvadó poliamidból és a megfelelően kezelt gyapjúból szőtt takaró a legalkalmasabb. Ha mégis veszünk tűzoltó készüléket, többféle típus kö­zül választhatunk. Mindegyiket más célra tervezték. Általában a következő fajtákat használják a lakásokban:

Vízzel oltó készülék

A beren­dezés nagynyomású vizet per­metez. Közönséges gyúlékony anyagok, például az égő fa, papír vagy ruha oltására alkal­mas. Lángra lobbant folyadé­kokhoz vagy égő elektromos berendezésekhez nem hasz­nálható.

Haboltó és poroltó

Jól oltja a gyúlékony folyadékokat (zsírt, olajat, alkoholt), de nagy pisz­kot hagy maga után.

Szén-dioxidos oltó, BCF vagy halonos oltó

Gázzal fojtja el a kisebb tüzeket. Igen alkalmas az elektromos tüzek oltására, mert a gázok nem teszik tönk­re a berendezéseket, de a ké­szüléket óvatosan kell használ­ni, mert a gázok mérgezők, ful­ladást okozhatnak.

Jelzőrendszerek

Sok irodában és középületben igen bonyolult füstdetektoro­kat és tűzoltó-berendezéseket használnak. Ezek nagyon drágák egy háztartás számára, de egyes országokban kötelező a jelzőrendszer használata. Az ele­mes füstjelzők már nem túl drá­gák. Füst észlelésére hango­san sípolnak, és azt is jelzik, ha kifogyóban van az elem. Könnyen felszerelhetők a falra vagy a mennyezetre, de a kony­hában ne használjunk füstjel­zőt, mert minden egyes alka­lommal működésbe lép, ami­kor odaég a hagyma.

Menekülőút

Meg kell terveznünk – külö­nösen a fölső emeleteken -, hogy tűz esetén merre mene­küljünk. (Magyarországon az MSz 595/6-80 szabvány elő­írásai a mértékadók.) Gondol­nunk kell a gyerekekre és az idősekre is. A menekülési útvo­nalat szakértő hagyja jóvá.

A mentőkészülékek legtöbb változata nagyon lassú és túl bonyolult az otthoni használat­ra. A külső mentőlétra ugyan megfelel a nagyon öregek, a kis gyerekek és a pánikba esett emberek mentésére, de drága, és a betörőket is báto­ríthatja. Veszély esetén a lép­csőt célszerű használni – ezért is olyan fontosak a lánggátló falak és ajtók.

Előfordult, hogy valaki – utol­só lehetőségként – az ablakon át próbált kimenekülni, de vagy nem volt elég nagy a nyílás, vagy nem tudta kinyitni az ab­lakot. Ezért minden szobában, de különösképpen a hálószo­bában legyen olyan ablak, ame­lyen ki tudunk mászni.

TűzvédelemTűzvédelem