Lakberendezés

Biztonság – szobáról szobára. Legfontosabb szempontok

Előtér és lépcső

Rámoljunk el mindent, ami a közlekedést gátolja, és a lép­csőjárást tegyük biztonságo­sabbá: rögzítsük a futószőnye­get, ne használjunk olyan sző­nyeget, amelyik meggyűrődik, és erősítsük meg a szőnyeg­rögzítő rudakat. Ne engedjük, hogy a gyere­kek a lépcsőn hagyják a játé­kaikat. A bicikli sem maradhat az előtérben. A lépcsőkorlát és a kapaszkodó legyen jó álla­potban. A lépcső fontos menekülőút, ezért nem szabad elha­nyagolni a karbantartását.

Nappali és ebédlő

Ezekben a helyiségekben a kandalló hordozza a legna­gyobb veszélyt. Tegyünk elé védőrostélyt, ha nem tartózkodunk a szobában. Tüzet okozhat a gondatlan dohányzás és az elektromos berendezések ha­nyag kezelése (a kevés duga­szoló aljzat, az elhasználódott, kusza vezetékdzsungel). A mo­dern kárpit, amely rendszerint poliuretánhabból készül, könnyen meggyullad, és mérgező gázokat ereget, hacsak nem ke­zelik vagy nem vonják be spe­ciális anyaggal. Olyan bútoro­kat vegyünk, amelyeket lánggátló címkével jelöltek meg, vagy fújjuk be a bútort láng­gátló spray-vel (a használati útmutatás szerint).

Konyha

A konyhában fordul elő a leg­több otthoni baleset, de a jó munkarend, a bőséges tároló­hely és a könnyen tisztítható felületek biztonságosabbá te­szik a helyiséget.

A konyha akkor a legveszé­lyesebb, ha forró olajjal dolgo­zunk. Aki gyakran süt olajban, vásároljon hőszabályozós sü­tőedényt. Az égési sérülés, forrázás szintén gyakori baleset. A gye­rekeket kisebb veszély fenye­geti, ha a főzőlapot védőrács­csal vesszük körül, és stabil, nagy fenekű edényeket hasz­nálunk, amelyekben a hátsó főzőlapon vagy gázrózsán főzünk, amikor a gyerekek körülöttünk téblábolnak.

A modern konyha tele van elektromos eszközökkel. A biz­tonságos konyhából nem hiá­nyoznak a dugaszoló aljzatok, és a készülékeket karbantart­ják. A vezetékek megpörkö­lődhetnek és veszélyessé vál­hatnak, ha a tűzhely közelé­ben hagyjuk őket. A tűzhely­nek és elektromos fűtőtestnek speciális csatlakozója van. Ha a konyhába bojlert vagy ka­zánt is beépítettek, gondos­kodnunk kell a hatékony szel­lőztetésről.

Hálószoba

A hálószoba biztonságos me­nedék – hacsak nem dohányzunk az ágyban. Az elektro­mos berendezések legyenek biztonságosak, és helyezzünk el elegendő dugaszoló aljzatot, hogy ne botoljunk lépten-nyomon vezetékekbe. A villanyfű­tésű takarót az előírásnak meg­felelően használjuk, és rend­szeresen ellenőriztessük. A szekrények még a tűz el­len is védelmet nyújtanak, ha hősugárzóval fűtünk, mert a hőforrás közelében elöl hagyott ru­ha, de még az éjjeli lámpára dobott sál is könnyen meggyul­ladhat. A padló ne legyen csúszós; a padlóburkolatot és a szőnye­get tartsuk jó állapotban.

Fürdőszoba

Az áram, a víz és az ember együtt végzetes dolgokra ké­pes, ezért számos országban szigorú előírásokat vezettek be a villanykapcsolókra, a duga­szoló aljzatokra és a fűtőtestek elhelyezésére.

Nem tanácsos mosó- és szá­rítógépet tenni a fürdőszobá­ba, hacsak nincs két méter a berendezések és a kád között. A gépeket csak villanyszerelő és vízvezeték-szerelő helyezhe­ti üzembe. Sok esést előzhe­tünk meg, ha a padló nem csú­szik, és kapaszkodókat sze­relünk fel. Fontos, hogy a kád és a zuhanyfülke se csússzon. A gyógyszereket és tisztítósze­reket zárjuk el.

Biztonságos otthon

 • Minden gáz- és villanyszerelési munkát szakemberrel kell végeztetni.
 • Mindig csapjuk le a biztosítékot, ha háztartási készülékünkben valamilyen alkatrészt cserélünk.
 • Tervezzük meg előre, mit fogunk csinálni. Általában akkor érnek balesetek, ha felkészületlenek vagyunk.
 • Mindig megfelelő szerszámokat használjunk; eszközeinket tartsuk karban, és tároljuk tisztán; kövessük a használati utasítást.
 • Rakjunk rendet magunk után; zárjuk el a veszélyes dolgokat; ne hagyjunk szeméthalmokat, ezekben könnyű megbotlani, vagy tüzet okozhatnak.
 • Munka közben ne dohányozzunk.
 • A gyerekeket tartsuk biztonságos távolságban, amikor dolgozunk.
 • A nagyobb gyerekeket tanítsuk meg, hogyan bánjanak az éles és a villamos szerszámokkal, a mérgező anyagokkal. Ügyeljünk arra, hogy csak felnőtt irányításával dolgozzanak.
 • Gondolkodjunk, mielőtt cselekszünk. A javítások, festések eszeveszett kapkodásba torkollhatnak, ha elrontunk valamit. Őrizzük meg a nyugalmunkat!
 • Ne kockáztassunk fölöslegesen; ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, hívjunk szakembert.
 • Aki sokat barkácsol, rendezzen be magának műhelyt, ahol van elég dugaszoló aljzat, polc, megfelelő a világítás, szerezzen be stabil munkapadot, védőkesztyűt, védő­szemüveget és más védőruhát.
 • Úgy tervezzük meg a polcokat, szekrényeket, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá az anyagokhoz és a szerszámokhoz.
 • Tartsuk karban a létrákat; mindig hagyjunk megfelelő nyílásszöget, és ne használjuk egyenetlen talajon; ne nyújtózkodjunk a létrán.
 • Minden ragasztót óvatosan használjunk.
 • A vágószerszámokat ne hagyjuk elöl, az éles szerszámokkal csak stabil asztalon dolgozzunk.
 • Az elektromos szerszámokat megfelelő vezetékkel és biztosítékkal kell ellátni; csak az előírások szerint felszerelt dugaszoló aljzatot szabad használni; szüntessük meg a csatlakoztatást, mielőtt alkatrészt vagy feltétet cseré­lünk, és amikor nem használjuk a szer­számot; sose emeljük fel a vezetéknél fogva; tökéletesen szigetelt hosszab­bítót használjunk.
 • Ellenőrizzük, hol futnak a csövek és a vezetékek, mielőtt elkezdenénk a falat vagy a padlót fúrni. Ne kalim­páljunk a magasban: például a lépcső­ház vagy a külső házfal magas részeit megfelelő függőállványról vagy emelvényről fessük. Ne másszunk ki magas párkányra!
 • Ne végezzünk egyedül veszélyes munkát! Ha egyikünket súlyos baleset éri, a másik azonnal hívhat segítséget.
 • Vegyünk részt színvonalas elsősegély tanfolyamon, és tartsuk kéznél a szük­séges kötszereket, gyógyszereket.

Különleges óvintézkedések

Hogyan vigyázzunk a csecsemőkre, kisgyerekekre?

Az a kisbaba, aki még nem tud sem átfordulni, sem felülni, a meleg, tiszta lakásban, a szülő (vagy más szeretetteli felnőtt) állandó figyelme mellett van biz­tonságban.

A helyzet azonban megválto­zik, amint a baba elkezd mász­ni. Hamarosan fel akarja fedez­ni a világot, és ettől fogva min­dent el kell követni, hogy ne ér­je baj, és hogy ne tehessen kárt értékes darabjainkban. A gye­rekek többsége gyorsan meg­tanulja, mit csinálhat, és mit nem csinálhat biztonságosan a lakásban, de a vendéggyere­keket és a kistestvéreket szem­mel kell tartanunk. A gyerekek­re 5-6 éves korukig vagy még tovább vigyáznunk kell, de a gondos tervezés megkönnyít­heti a dolgunkat.

Érdemes megtartani az „egy­méteres szabályt”: tegyünk min­dent ennél a szintnél maga­sabbra, hogy a gyerek ne ér­hesse el, és zárjunk el min­dent, ami megsértheti a kicsit. A dugaszoló aljzatokra tegyünk védőborítást. Egyszerűbb az élet, ha azokat a helyiségeket, amelyekben a gyerek megfor­dul, úgy rendezzük be, hogy közben az ő biztonságára is gondolunk. Ahol pedig erre nincs módunk, onnan inkább zárjuk ki a gyereket.

Hogyan vigyázzunk az idősebbekre?

A végzetes otthoni balesetek­nek mintegy a felében hatvan­öt év fölöttiek az áldozatok. Mi­vel a leggyakoribb baleset az esés, és ennek hatása idős kor­ban súlyosabb, a világításra és a padlóburkolatra különös figyelmet kell fordítanunk.

A konyhában is gyakoriak a balesetek, nagyon fontos tehát, hogy a konyha megtervezése­kor a biztonság legyen a ve­zérelvünk. Idős korban a reak­cióidő megnő, a memória rom­lik, ezért nem árt, ha automati­kus vagy hőszabályzós elekt­romos berendezéseket vásá­rolunk (a vízforraló például kap­csoljon ki, ha az összes víz el­párolgott). Minél idősebb valaki, annál inkább meleget igényel. Fűt­sünk gazdaságosan és szige­teljük jól a lakást.

A kisgyerek biztonsága érdekében

BiztonságBiztonság