Lakberendezés

Függöny a lakásban

A függöny elválasztja tőlünk a külső világot, kirekeszti a fényt, melegen tart, és csökkenti a zajt. Ezek a gyakorlati szem­pontok ugyanolyan fontosak, mint a függöny anyagának szí­ne, esése és textúrája.

A függönynek vagy a padlóig, vagy a párkányig kell érnie, kü­lönben nem érvényesülnek az ablak arányai. Kivétel a vitrázs-függöny, amelyet az ablak kö­zepe táján feszítenek fel sínre vagy rúdra. Azok a hosszú füg­gönyök, amelyek szoborszerű redőzessél omlanak a padlóra, különösen mutatósak.

Függöny

Ha az ablak túl széles, föl­dig érő függönnyel karcsúsít­hatjuk, vagy kipróbálhatjuk azt is, hogy a sínt csak a ke­retig futtatjuk: ilyenkor a széthúzott függönyszárnyak takarják az üveg egy részét. A keskeny ablakhoz párkányig érő függöny illik; de az is jó megoldás, ha a sín túlnyúlik az ablakkereten.

Karnis és karnisdrapéria

A karnis vagy karnisdrapéria a függöny fölső széle és a sín fölé kerül. A karnis fából ké­szül, és vagy befestik, vagy kel­mével borítják. Az anyag min­tája rendszerint megegyezik a függönyével, de eltérő minták­kal is komponálhatunk nagy­szerű látványt. A karnis a különleges szépségű ablak folytatása lehet. A függönyt határo­zott vonallal zárja le. A karnisdrapéria lágyabb ha­tású a karnisnál. Rendszerint redőzött. A redők ívelt vonalban ereszkednek a függöny fölé.

Régi csipke egy kikötőre néző házban

Régi csipke egy kikötőre néző házban

Redőzés

A függöny fonákjának fölső szélére varrt szegőszalagon múlik, hogy milyen méretű és alakú redők keletkeznek az anyagon (a redőzést mi ma­gunk is elkészíthetjük).

A legkedveltebb a csippentős és a ceruzaberakás. A csippentős berakás szakaszosan ismétlődő, kis „redőzéscsomagokból” áll. Padlóig leomló, nehéz függönyökhöz való. A ceruzaberakás sűrűbb és egyenletes. Könnyű, áttetsző függönyökhöz illik. A ráncolt berakás a csippentős és a ceruzaberakás kombi­nációja. Csak rövid, könnyű függönyökhöz szabad hasz­nálni. Karnissal vagy drapériá­val a legszebb.

A vitrázsfüggönyöket több­nyire – házilag készült-„fülek­kel” akasztják fel. A fülek soro­zata fogazott mintává áll össze. Ha a függöny mögött radiátor van, a fülek nem állják útját a meleg levegőnek.

Oldalt kikötött függöny

Azért érdemes a függönyt ol­dalra fogni, mert így mutatós, és több fényt enged be. A füg­gönyt kiköthetjük egyszerű pánttal is, amely kettéhajtott anyagból készül. A pánt füllel kapcsolódik az ablakkeretből vagy a falból kiálló kampóhoz. De használhatunk erre a célra lágyan omló anyagot, habos (esetleg merev) szalagcsokrot, rojtot, vastag zsinórt, egy da­rab selymet vagy bársonyt is.

A redőzött függönyt a saját anyagával köthetjük oldalra, de választhatunk elütő kelmét is. Ha drapéria van a függöny fö­lött, ennek az anyagát érdemes újra elővenni a kikötéshez. A textil helyett a hagyomá­nyos, díszes rézkarika is meg­felel. A kettős függönyt is ki­köthetjük oldalra.

Hűvösen elegáns függöny

Hűvösen elegáns függöny

Függönysín

Az egyszerű, „láthatatlan”, mű­anyag sínektől a bonyolult, szelvényezett, függönyhúzó szerkezettel ellátott fémsínekig terjed a választék. Az alumíni­umsíneket az esetlen ablakok­hoz is hozzáidomíthatjuk hajlí­tással.

A sínnek általában túl kell nyúlnia az ablakkereten, hogy a függönyt elhúzva beáramolhas­son a fény a szobába. Ha a füg­göny anyaga nagyon vastag, kétoldalt akár hatvan-hatvan cm-re is szükségünk lehet.

Ha az ablak egészen a mennyezetig ér, vagy a függöny nehéz anyagból készült, érde­mes a sínt a mennyezethez rögzíteni. Ez erősebb, mint a falon futó sín. A függöny fel­akasztása előtt nézzük meg, jól van-e felszerelve a sín, elbírja-e majd a kelme súlyát.

Vidám zefírfüggöny, oldalra kötve

Vidám zefírfüggöny, oldalra kötve

Függönyrúd

Különböző átmérőjű fa- vagy sárgaréz rudak között is válo­gathatunk, ha nincs kedvünk a sínhez. A farudak általában maha­góniból vagy fenyőből készül­nek. Kaphatók nyers változat­ban is: ezeket magunk festhet­jük be. De talán rábukkanunk egy antik darabra, amelynek két vége dúsan díszített, és még megvannak rajta az erede­ti gyűrűk is. Jó, ha a függöny ellenpontozza a rudat. A ma­hagónihoz például dús, fehér muszlint használjunk.

Függönyanyag

Annyiféle függönyanyag kap­ható, hogy nehéz a választás. Itt vannak például a simák, a nehéz vásznak, a szép textúrájú szőttesek, a moaré, a vastag bársony, a légies batiszt. És persze kínálnak hagyományos virágmintás, fényes, apró min­tás és csíkos anyagot.

A függönyanyag kiválasztá­sakor mindig tartsuk szem előtt az arányokat. A kis ablakos, parányi szobába nem való nagy mintás anyag, bár az egyszínű szegély vagy a függöny mögötti egyszínű redőny lágyít­hatja a hatást.

Függöny

A kecses, hosszúkás ablak nem érvényesül jól az apró, zsúfolt minta mögött, a ke­resztbefutó csíkok pedig egy­szerűen eltorzítják az alakját. Nehéz kelméből, például bár­sonyból nem szabad rövid függönyt készíteni.

Használhatunk régi függö­nyöket is

Régiségboltokban gyakran felfedezhetünk egy-egy darabot. A kifakult karton színe kellemes, és az idők során még szebbé halványodik. A Viktória kori brokát és bársony fényével és melegségével csak a legdrágább modern vál­tozatok vetekedhetnek. Ha a függöny sokkal hosszabb az ablaknál, hagyjuk a földre omolni. Így legalább nem lesz huzat, és különben is szentség­törés volna a régi anyagot el­vágni.

Keressünk olyan kelméket, amelyekről először nem is gon­dolnánk, hogy függönynek va­ló, de jól mutatnak az ablakon. Egy absztrakt mintás, vékony gyapjúkendő, amelyet átlósan akasztunk az ablak elé, kitűnő­en érvényesülhet az egyszínű redőny előtt. Ha a puha sző­nyeget sajnáljuk a földre teríte­ni, sárgaréz gyűrűkkel akaszt­hatjuk fel egy függönyrúdra.

A külső függöny a nap ellen véd

A külső függöny a nap ellen véd

Modern szobabelső – szürke függönnyel

Modern szobabelső – szürke függönnyel

Mennyi anyagot vegyünk?

Sose akarjunk a métereken ta­karékoskodni; minél dúsabb a függöny, annál szebb. Ha nincs elég pénzünk, inkább ol­csóbb anyagot vegyünk. A szükséges anyagmennyisé­get úgy kapjuk meg, ha a kész függöny hosszához hozzáad­juk a redőzésre használt fölső és a visszahajtandó alsó rész hosszát, és az eredményt meg­szorozzuk a függöny szélessé­gével.

A függöny hosszának meg­határozása előtt döntsük el, ho­vá kerül és mekkora lesz a sín vagy a rúd. Mérjük meg a sín és a párkány, illetve a padló közötti távolságot. A könnyű és áttet­sző anyagokra hagyjunk rá 15-20 cm-t (nehéz anyagokra 25 cm-t) a redőzés és a vissza­hajtás miatt, a mintásakra pedig ezenkívül függönyönként még egy motívumnyit.

A függöny szélessége a redőzéstől függ. A csippentős, illetve a ceruzaberakáshoz a sín hosszának kétszerese szüksé­ges. Áttetsző anyagból a sín­hossz háromszorosát vegyük. Minden egyes szegesre és var­rásra hagyjunk rá 4 cm-t. Mindig ellenőrizzük, hogy az anyagot beavatták-e. Ha nem, mossuk ki, vagy tisztíttassuk a kelmét a varrás előtt.

Bélés

Ha nem akarjuk, hogy magát a függönyt érje a napfény, alá kell bélelnünk. A bélés természetesen megváltoztatja a függöny esését. A bélésanya­gokat változatos színekben kí­nálják. A halvány függönyhöz fehéret vagy krémszínűt válasszunk. Vásárlás előtt nézzük meg, nem módosítja-e a bélés a függöny színét. Ha színes bé­lést használunk, ügyeljünk arra, hogy kívülről is jól mutasson.

A bélés szigetel is. Van olyan bélés, melynek szürke a fonák­ja, ezért csak sötét anyaggal jöhet szóba. Fehérszínű szige­telő bélésanyag is kapható, de az túl nehéz a textilredőnyhöz.

Közbélés

A többféle vastag­ságban kapható, meleg, puha közbélés érezhetően javítja a szigetelést, és még a nagy gonddal redőzött függöny esé­sét is javítja.

Dús redők az ágy és az ablak előtt

Dús redők az ágy és az ablak előtt

Áttetsző anyagok

Ha közel laknak a szomszédok, vagy közvetlenül az utcára néz az ablakunk, szinte elengedhe­tetlen az áttetsző függöny. Fel­tehetjük a karton- vagy bár­sonyfüggöny alá, kifeszíthetjük az üvegre, hogy állandóan ta­karja az ablakot, vagy felakaszt­hatjuk vitrázsfüggönyként.

A boltban fényes és tüllszerű anyagot is kínálnak. Kaphatók sajátjukból csíkozottak és absztrakt, apró vagy színes mintázatúak is. Az anyagok többségéből egyszerű és római redőnyt is szabhatunk. Az ablakkeretre erősített, húzott vitrázsfüggöny kellemesen osztja a fényt.

Az áttetsző anyagot éppen a „fénykezelése” miatt kedvel­jük. Még azokban az országok­ban is éles lehet a fény, ahol keveset süt a nap, de az áttet­sző anyag lágyabbá teszi a napsugarakat. A keletre néző hálószoba csupa minta áttet­sző függönye nemcsak osztja a reggeli fényt, hanem lágy fol­tokat is vetít a falra, bútorra.

Csipke. Az angol csipkék a Vik­tória és Edward korabeli diva­tot követik. Az erős csipke (például a nottinghami vagy a madrasi) redőnynek is alkal­mas. Ha a csipkefüggöny min­táját hangsúlyozni akarjuk, akasszuk a csipkét egyszínű függöny elé.

Aki régi, igazi csipkére vá­gyik, térjen be egy régiségke­reskedésbe. Nem fontos, hogy minden ablakra ugyanolyan minta kerüljön: a különböző motívumok nagyon érdekesek lehetnek.

Ropogós, fehér „függönyfüzér”

Ropogós, fehér „függönyfüzér”

Merész színek és minták

Merész színek és minták